Beth Mae'n ei olygu i freuddwydio am fod yn feichiog?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae breuddwydion am fod yn feichiog yn union fel breuddwydion eraill – maen nhw’n aml yn amlygiadau o feddyliau a theimladau isymwybod y person. Gall pobl sy'n breuddwydio am fod yn feichiog neu sydd â breuddwydion yn ymwneud â beichiogrwydd fod yn feichiog mewn gwirionedd, eisiau bod yn feichiog, newydd roi genedigaeth, neu'n wynebu newid newydd yn eu bywydau, yn union fel menyw feichiog.

  Gadewch i ni dorri i lawr y math o freuddwydion beichiogrwydd a'r hyn y gallent ei olygu, gan ystyried manylion y freuddwyd.

  Mae Breuddwyd yn Berthynol i Feichiogrwydd Gwirioneddol

  Mae Breuddwydiwr yn Feichiog Mewn Gwirioneddol

  Mae llawer o astudiaethau’n dangos bod menywod beichiog yn tueddu i freuddwydio am feichiogrwydd yn amlach na merched nad ydynt yn feichiog. Efallai y bydd y breuddwydion hyn yn fwy byw iddyn nhw. Efallai eu bod mewn cyfnodau amrywiol o'u beichiogrwydd, ac efallai na fydd rhai yn gwybod eto eu bod yn cario plentyn y tu mewn iddynt.

  Wrth gwrs, nid yw pob breuddwyd am fod yn feichiog yn golygu bod y person yn feichiog mewn gwirionedd. Fodd bynnag, bron yn aml mae ganddynt freuddwydion o'r fath oherwydd eu bod yn meddwl am feichiogrwydd yn aml. Efallai eu bod wedi bod yn ceisio beichiogi ers blynyddoedd, neu, fel arall, efallai eu bod wedi bod yn ceisio osgoi hynny cymaint â phosibl.

  Breuddwydiwr yn Beichiog am y Tro Cyntaf

  Mae beichiogrwydd tro cyntaf yn aml yn gysylltiedig â breuddwydion beichiogrwydd neu freuddwydion am fod yn feichiog. Mae hyn oherwydd bod profiad newydd o'r fath yn golygu llawer o drawsnewidiadau - nid yn gorfforol yn unigond hefyd yn feddyliol. Fel y cyfryw, gall yr addasiadau hyn amlygu eu hunain ym mreuddwydion y mamau tro cyntaf hyn.

  Yn ystod y cyfnod hwn, mae isymwybod y fam yn aml yn tueddu i ddechrau cael breuddwydion sy'n cynnwys cynrychioliadau neu symbolaeth yn ymwneud â mamolaeth a beichiogrwydd. . Gall yr hyn a welant gael ei ddylanwadu gan eu perthynas â’r rhai o’u cwmpas, yn enwedig eu partneriaid neu deulu. Gall hefyd gael ei effeithio gan eu cyflwr seicolegol, y prosesau meddygol y maent wedi mynd drwyddynt, eu hamgylchedd, a'r babi ei hun.

  Breuddwydiwr Wedi Profi Colled Beichiogrwydd Blaenorol

  Colli mae babi oherwydd camesgor neu resymau eraill yn brofiad trawmatig iawn. Gall yr atgofion hyn ddod i'r amlwg mewn breuddwydion sy'n ymwneud â beichiogrwydd, yn enwedig yn ystod y beichiogrwydd nesaf a all fod ganddynt ar ôl yr un a gollwyd.

  Gall y breuddwydion hyn o fod yn feichiog fod yn dreisgar, gan ddangos y niwed y gallent fod wedi'i brofi neu ofni. profiad. Efallai y byddan nhw yn breuddwydio am anableddau cynhenid ​​posibl eu babi, ei gamesgoriad, genedigaeth gynamserol, neu wendidau eraill.

  Nid yw'r breuddwydion hyn o reidrwydd yn ailchwarae'r profiad gwirioneddol o golli babi ond maent wedi'u seilio'n fwy ar un. amddiffyniad dros y babi presennol sy'n cael ei gario.

  Breuddwydiwr yn Cael Pryderon yn ystod Beichiogrwydd

  Wrth aros i roi genedigaeth (a hyd yn oed ar ôl rhoi genedigaeth), pryderon ac ofnau am y plentyn ynanochel. Mae'r rhain yn aml yn dod o hyd i'w ffordd i isymwybod y fenyw feichiog, a thrwy hynny eu breuddwydion. Felly, mae llawer o fenywod beichiog yn aml yn cael breuddwydion eithaf negyddol.

  Efallai mai'r rheswm am y breuddwydion hyn yw nad oes ffordd absoliwt o wybod beth sy'n digwydd gyda'u babanod yn y groth. Fodd bynnag, er y gall merched fod yn bryderus, nid oes rhaid i'r rhain gysgodi'r cyffro a'r llawenydd o fod yn feichiog.

  Breuddwydiwr yn Nabod Rhywun Beichiog

  Ar gyfer breuddwydion beichiogrwydd, mae'n nid yw bob amser yn golygu mai'r person beichiog yw'r breuddwydiwr. Gall fod yn berthnasol i berson yn ei fywyd - ffrind agos neu aelod o'r teulu efallai - sy'n ceisio beichiogi. Mae'n bosibl bod ganddyn nhw'r mathau hyn o freuddwydion ar ôl i'r person dorri'r newyddion iddyn nhw.

  Breuddwydion Cyn Beichiogrwydd

  Breuddwydiwr Eisiau Bod yn Feichiog

  Pan fydd person yn breuddwydio am fod yn feichiog, efallai mai dyma eu meddyliau isymwybod yn eu hannog i gael plentyn ac yn eu sicrhau eu bod eisiau plentyn. Mae cael babi yn benderfyniad mawr ac yn aml yn cynnwys llawer o gyfyng-gyngor a dadleuon.

  Mae llawer o bethau i'w hystyried – fel gyrfa, statws ariannol, statws perthynas, a ffactorau hanfodol eraill. Gall hyn adael rhan ymwybodol y fenyw yn ddryslyd a heb wybod sut i benderfynu. Fodd bynnag, os oes ganddynt ddyhead dwys, hyd yn oed yn isymwybod, gall hyn amlygu yn eu breuddwydion.

  Nid yw Breuddwydiwr Eisiau BodBeichiog

  Gall ofn cryf neu wrthwynebiad tuag at feichiogrwydd hefyd ddarlunio ei hun fel breuddwyd beichiogrwydd. Gall poeni'n gyson a ydynt yn feichiog ai peidio, yn enwedig pan fo mislif yn cael ei ohirio, effeithio ar emosiynau a meddyliau menyw, gan eu harwain i gael y mathau hyn o freuddwydion. Gallant hefyd gael eu dylanwadu gan hormonau, sy'n amrywio yn ystod cylchoedd merched.

  Breuddwydio ar ôl Beichiogrwydd

  Breuddwydiwr Wedi Rhoi Geni

  Mae beichiogrwydd yn brofiad arwyddocaol ac nid rhywbeth y gellir ei ysgwyd ymaith yn hawdd ar ol i'r baban gael ei eni. Felly, ar ôl rhoi genedigaeth, efallai y bydd menywod yn dal i gael beichiogrwydd neu freuddwydion sy'n gysylltiedig â beichiogrwydd. Gall y breuddwydion hyn fod yn ymwneud â'u pryderon a'u hofnau am eu plentyn newydd a gallant hyd yn oed ddatblygu'n hunllefau.

  Mae breuddwydion o'r math hyn yn aml yn tarfu ar gwsg mamau newydd, gan eu hamddifadu o orffwys critigol . Mae'n well i famau newydd drafod y breuddwydion hyn gyda gweithiwr proffesiynol i helpu i leddfu eu pryderon a'u cadw rhag deffro yn y nos dim ond i wirio eu baban ar ôl cael breuddwyd ddrwg am eu babi.

  Gofalu am Newydd-anedig

  Weithiau efallai y byddwch chi'n breuddwydio am ofalu am newydd-anedig. Gall hyn olygu bwydo'r plentyn ar y fron neu ofalu amdano. Mae'r mathau hyn o freuddwydion yn aml yn ymwneud â rhywun yn eich bywyd deffro a allai fod yn cymryd gormod o'ch amser a'ch egni. Gallai fod yn ymwneud â ffrind neu gydweithiwr sy'n disgwyl gormod ohonoch,rhywun sy’n ‘fapir ynni’ sy’n eich draenio. Mewn achosion o'r fath, mae eich meddwl isymwybod yn tynnu eich sylw at y ffaith hon, ac mae'n debyg ei fod yn eich gwthio i weithredu.

  Nid yw Breuddwyd yn ymwneud â Beichiogrwydd Gwirioneddol

  Nid yw pob breuddwyd beichiogrwydd yn gysylltiedig â beichiogrwydd, credwch neu beidio. Gall rhai fod yn gysylltiedig â newidiadau sylweddol yn eich bywyd neu 'genedigaeth' prosiectau neu gyflawniadau arwyddocaol eraill.

  Mae gan Freuddwydiwr Gyfrifoldebau Newydd

  Mae beichiogrwydd yn gysylltiedig â newydd. cyfrifoldebau, ac yn y modd hwn, fe allech chi edrych ar eich breuddwydion beichiogrwydd fel arwydd o brosiect, buddsoddiad, busnes neu berthynas sydd ar ddod.

  Mae'r mathau hyn o freuddwydion wedi'u llenwi â gobaith, yr un ffordd â mam feichiog breuddwydio pethau cadarnhaol am eu babi heb ei eni. Mae'r ddau freuddwydiwr hyn yn gobeithio y bydd eu hymdrechion yn iach ac yn llwyddo, ac mae'r ddau yn rhan o drawsnewid sy'n effeithio'n sylweddol ar eu bywydau.

  Fel yr eglurwyd yn Seicoleg Heddiw gan David Bedrick , “Gall beichiogrwydd mewn breuddwyd symboleiddio bod rhywbeth newydd yn tyfu y tu mewn. Nid yw allan eto, ond gyda pheth gofal a chariad—ac os yw ffortiwn ar ein hochr ni yn atal digwyddiad neu camesgoriad—bydd natur yn dilyn ei chwrs a bydd y “plentyn” cynyddol yn amlygu yn ein bywydau”.

  >Mae Breuddwydiwr yn Ymwneud â Chreadigrwydd

  Gall breuddwydion am feichiogrwydd fod yn ymwneud â genedigaeth prosiect newydd neu gymryd rhan mewn rhyw fath o creadigrwydd mewn bywyd go iawn. Gall hyn ymwneud â phrosiect creadigol, megis adnewyddu cartref, ysgrifennu llyfr, creu paentiad ac yn y blaen.

  Mae breuddwydion beichiogrwydd, a breuddwydion perthnasol fel gofalu am blentyn neu fwydo ar y fron, yn ymwneud â meithrin a. plentyn sy'n ddibynnol arnoch chi. Yn yr un modd, mae’r prosiect creadigol yn dibynnu arnoch chi i gael eich ‘geni’ a’ch meithrin.

  Casgliad

  Gall breuddwydion beichiogrwydd fod yn brofiadau byw a gallant ysgogi emosiynau ac ymatebion amrywiol gan wahanol bobl. P'un a yw'n ymwneud â chyfnod beichiogrwydd neu gyflawniad arwyddocaol mewn bywyd, mae'r breuddwydion hyn yn aml yn ffordd eich isymwybod o ddweud wrthych fod rhywbeth i fynd i'r afael ag ef yn eich bywyd deffro.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.