Duwiau Tân - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae tân wedi chwarae rhan bwysig yn natblygiad gwareiddiad dynol ers yr honnir iddo gael ei ddarganfod 1.7 – 2.0 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae'r parchedig ofn a'r arwyddocâd sydd ganddo wedi rhoi statws unigryw iddo mewn mytholegau amrywiol ledled y byd, ac ym mron pob mytholeg, mae duwiau pwerus sy'n gysylltiedig â thân sy'n chwarae rolau hanfodol. Dyma gip ar restr o rai o'r duwiau tân mwyaf adnabyddus, eu harwyddocâd, eu pwerau a'u perthnasedd heddiw.

  Hephaestus – Mytholeg Roegaidd

  Y duw Groegaidd tân, gefeiliau, gwaith metel a thechnoleg, roedd Hephaestus yn fab i Zeus a'r dduwies Hera. Dysgodd ei grefft ymhlith mygdarth a thân llosgfynyddoedd. Hephaestus oedd gof y duwiau Olympaidd y creodd yr arfau, yr arfwisgoedd a'r gemwaith gorau ar eu cyfer.

  Llawer o greadigaethau Hephaestus megis bwa arian a saethau Apollo a Daeth Artemis , cerbyd aur Apollo, tarian Achilles, dwyfronneg Hercules, a gwaywffon Athena yn arfau enwog o fytholeg Roegaidd. Mae'r duwdod yn aml yn cael ei ddarlunio gydag un neu fwy o'i symbolau sy'n cynnwys y morthwyl, eingion, gefel a llosgfynydd.

  Vulcan – Mytholeg Rufeinig

  Vulcan oedd cymar Hephaestus ym mytholeg Rufeinig ac a elwid hefyd yn dduw tân. Fodd bynnag, roedd Vulcan yn gysylltiedig ag agweddau dinistriol tân fel ymlediadau a llosgfynyddoedd, traBu Hephaestus yn ymwneud â defnydd technolegol ac ymarferol tân.

  Cynhelid y Volcanalia, gŵyl wedi’i chysegru i’r duwdod, bob blwyddyn ar y 23ain o Awst, pan berfformiodd dilynwyr Vulcan ddefod ryfedd o arwyddocâd anhysbys, lle byddent yn taflu pysgod bach i'r tân.

  Galwodd ffyddloniaid Vulcan y duw i atal tanau a chan fod ei alluoedd yn ddinistriol, adeiladwyd amryw o demlau yn ei enw y tu allan i ddinas Rhufain.

  Prometheus – Mytholeg Roeg

  Prometheus oedd y dduw tân Titan, yn enwog am ddwyn tân oddi wrth y duwiau Olympaidd a’i roi i fodau dynol. Yn un o'r straeon mwyaf adnabyddus, cosbodd Zeus Prometheus a'r ddynoliaeth trwy greu Pandora a briododd Epimetheus. Hi a ddaeth â phob drygioni, afiechyd a gwaith caled i'r byd trwy dynnu caead jar oedd ganddi.

  Mewn fersiwn amgen o'r stori, cosbodd Zeus Prometheus trwy ei hoelio ar fynydd am tragywyddoldeb, tra yr oedd eryr yn pigo ei iau. Bob nos, byddai'r afu yn aildyfu mewn pryd i gael ei fwyta eto drannoeth. Rhyddhawyd Prometheus yn ddiweddarach gan Heracles.

  Ra – Mytholeg Eifftaidd

  Ym mytholeg yr Aifft y, roedd Ra yn dduw llawer o bethau, a adnabyddir fel ‘creawdwr y nefoedd , daear ac isfyd' yn ogystal â thân duw'r haul , golau, twf a gwres.

  Darluniwyd Ra yn nodweddiadol gyda chorff adynol a phen hebog gyda disg haul yn coroni ei ben. Roedd ganddo lawer o blant, gan gynnwys Sekhmet , a grewyd gan y tân yn ei lygad, ac roedd yn cael ei ystyried yn un o dduwiau pwysicaf yr Aifft.

  Agni – Mytholeg Hindŵaidd

  Mae Agni, y mae ei enw yn golygu 'tân' yn Sansgrit, yn dduw tân Hindŵaidd pwerus ac yn bersonoliad tân aberthol.

  Darlunnir Agni yn nodweddiadol gyda dau wyneb, un malaen a'r llall yn fuddiol. Mae ganddo dair i saith tafod, tair coes, saith braich a gwallt sy'n edrych fel pe bai ei ben ar dân. Mae bron bob amser yn y llun gyda hwrdd.

  Ar hyn o bryd nid oes gan Agni sect mewn Hindŵaeth, ond roedd ei bresenoldeb ac mae'n dal i gael ei ddefnyddio ar adegau mewn rhai defodau a seremonïau a berfformiwyd gan yr Agnihotri Brahmans.

  Zhu Rong – Mytholeg Tsieineaidd

  Zhu Rong oedd y duw Tsieineaidd tân, y dywedir ei fod yn byw ar Fynydd Kunlun. Credwyd ei fod yn anfon cynnau o'r nefoedd i'r ddaear ac yn dysgu bodau dynol sut i wneud a defnyddio tân.

  Yn ôl rhai chwedlau a ffynonellau, roedd Zhu Rong yn fab i arweinydd llwythol, a elwid yn wreiddiol yn 'Li' . Roedd yn adeiladol a deallus, gyda wyneb coch a thymer boeth. O eiliad ei eni, roedd ganddo gysylltiad arbennig â thân a daeth yn arbenigwr ar ei reoli a gallai ei gadw am gyfnod hir.

  Yn ddiweddarach, anrhydeddwyd Zhu Rong yn dduw tânac mae'n parhau i fod yn un o brif dduwiau tân mytholeg Tsieineaidd .

  Kagu-tsuchi – Mytholeg Japan

  Duw tân Shinto, mae Kagutsuchi hefyd yn cael ei adnabod fel Homusubi , sy'n golygu ' yr hwn sy'n cynnau tanau'. Yn ôl y myth, roedd gwres Kagu-tsuchi mor ffyrnig nes iddo ladd ei fam ei hun yn y broses o gael ei eni. Cafodd ei dad ei gynddeiriogi gan hyn a thorri i fyny y duw bach a oedd wedi lladd ei fam yn anfwriadol.

  Cafodd corff Kagu-tsuchi ei ddatgymalu'n wyth darn a gafodd eu taflu o gwmpas y wlad wedyn a lle disgynnon nhw, dyma nhw'n ffurfio wyth llosgfynydd mawr Japan.

  Mewn gwlad sy'n aml yn cael ei phlagio gan dân , Kagutsuchi yn parhau i fod yn dduwdod pwysig ac amlwg. Mae pobl Japan yn cynnal gwyliau cyfnodol i anrhydeddu a dyhuddo'r duw tân a bodloni ei newyn am danau.

  Mixcoatl – Mytholeg Aztec

  Duwdod Astecaidd pwysig , Mixcoatl oedd y mab un o'r duwiau creawdwr primordial, a elwir yn ddyfeisiwr tân. Roedd hefyd yn greawdwr ac yn ddinistriwr. Roedd yn nodweddiadol yn cael ei ddarlunio ag wyneb du neu'n gwisgo mwgwd du, yn gwisgo corff streipiog coch a gwyn, a gwallt hir, yn llifo.

  Chwaraeodd Mixcoatl sawl rôl ac roedd un ohonynt yn dysgu bodau dynol y grefft o wneud tân a hela. Yn ogystal â bod yn gysylltiedig â thân, roedd ganddo hefyd gysylltiad â tharanau, mellt, ac â'r Gogledd.

  Du Du – NavajoMytholeg

  Duw tân Navajo, roedd Duw Du yn adnabyddus am ddyfeisio'r dril tân a hwn oedd y cyntaf i ddarganfod sut i greu a chynnal tân. Mae hefyd yn cael y clod am greu'r cytserau yn awyr y nos.

  Mae Black God yn nodweddiadol yn cael ei ddarlunio gyda lleuad llawn am geg a lleuad cilgant wedi'i gosod ar ei dalcen, yn gwisgo mwgwd buckskin. Er ei fod yn dduwdod pwysig ym mytholeg Navajo, ni chafodd erioed ei bortreadu fel arwrol a chlodwiw. Yn wir, fe'i disgrifiwyd yn bennaf fel bod yn araf, yn ddiymadferth, yn hen, ac yn oriog.

  Ogun

  Duw tân Iorwba a noddwr gofaint, haearn, arfau ac offer metel, a rhyfela, roedd Ogun yn cael ei addoli mewn nifer o grefyddau Affrica. Mae ei symbolau'n cynnwys haearn, y ci, a'r ffrond palmwydd.

  Yn ôl y myth, rhannodd Ogun gyfrinach haearn gyda bodau dynol a'u helpu i siapio'r metel yn arfau, fel y gallent glirio coedwigoedd, hela anifeiliaid, a rhyfel cyflog.

  Shango – Mytholeg Iorwba

  Roedd Shango, a adnabyddir hefyd fel Chango , yn dân mawr Orisha (duwdod) a addolid gan bobl Iorwba De-orllewin Nigeria. Mae ffynonellau amrywiol yn ei ddisgrifio fel dwyfoldeb pwerus gyda llais yn swnio fel taranau a thân yn chwyrlïo o'i geg.

  Mae'r stori yn dweud bod Shango wedi lladd nifer o'i blant a'i wragedd yn anfwriadol trwy achosi storm fellt a tharanau, a'u trawodd yn farw. Yn llawn edifeirwch, feteithio i ffwrdd o'i deyrnas i Koso ac yn methu ag ymdopi ag ef wedi gwneud, hongian ei hun yno. Mae'n parhau i fod yn un o'r duwiau mwyaf ofnus yn Santeria.

  Amlapio

  Nid yw'r rhestr uchod yn un hollgynhwysfawr o bell ffordd, gan fod llawer o dduwiau tân o bob rhan o'r byd. Fodd bynnag, mae'n arddangos rhai o'r duwiau mwyaf adnabyddus o chwedlau poblogaidd. Os ydych chi'n pendroni pam nad oes duwiau benywaidd ar y rhestr hon, mae hynny oherwydd ein bod ni wedi ysgrifennu erthygl gyfan ar dduwiesau tân , sy'n ymdrin â duwiesau tân poblogaidd o wahanol fytholegau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.