Seren Bywyd - Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Os ydych chi erioed wedi cael eich hun mewn argyfwng meddygol neu wedi bod gerllaw pan oedd angen i ymatebwyr brys roi sylw i rywun, yna mae'n debygol eich bod wedi dod ar draws y symbol hwn. Mae'r groes las gyda chwe bar a neidr wedi'i gwehyddu ar ffon wedi dod yn symbol eang o iechyd, a dyna pam yr enw seren bywyd . Dyma beth sydd angen i chi ei wybod am seren las bywyd.

  Beth yw Seren Bywyd?

  Cyhoeddwyd gan Gomisiynydd Patentau a Nodau Masnach America yn 1977, crëwyd y symbol hwn oherwydd o'r angen am symbol cyffredinol ar gyfer y Gwasanaethau Meddygol Brys yn yr Unol Daleithiau.

  Fe'i cyhoeddwyd i'r Weinyddiaeth Diogelwch Traffig Priffyrdd Cenedlaethol (NHTSA) fel ffordd o sicrhau mai dim ond personél meddygol sydd wedi'u hardystio gan yr American Medical Roedd cymdeithasau'n gallu cynnig gofal meddygol ar ffyrdd a phriffyrdd. Daeth seren bywyd yn lle'r groes oren a ddefnyddiwyd yn wreiddiol, a oedd yn aml yn cael ei chymysgu â symbol tebyg Y Groes Goch .

  Symboledd ac Ystyr Seren Bywyd

  Mae seren bywyd yn gysylltiedig â gwahanol ystyron, gyda phob agwedd ar y symbol yn cynrychioli cysyniad meddygol pwysig.

  • Neidr a Staff – a elwir yn y Rod of Asclepius, duw meddygaeth Groegaidd, mae symbol y neidr wedi'i dorchi o amgylch staff yn cynrychioli awdurdod, iachâd ac adfywiad. Mae'r neidr yn sefyll am adnewyddiad, symbolaethsy'n deillio o'r ffaith ei bod yn bwrw ei chroen ac yn adnewyddu ei hun.
  • Y Seren – Mae gan y seren chwe bar, pob un yn cynrychioli nodwedd bwysig mewn gofal brys. Y priodoleddau hyn yw:
   1. Canfod Yr agwedd hanfodol gyntaf mewn achos o argyfwng yw canfod y broblem, maint y broblem, a nodi ffyrdd y gall pobl ar y safle amddiffyn eu hunain rhag unrhyw berygl o'u cwmpas. Ymgymerir â'r rôl hon fel arfer gan sifiliaid, sef yr ymatebwyr cyntaf yn aml mewn sefyllfaoedd o'r fath.
   2. Adrodd Ar ôl i'r ymatebwyr cyntaf nodi'r broblem a chymryd camau i'w hamddiffyn eu hunain ac eraill, byddant yn ffonio i mewn am gymorth proffesiynol, esboniwch y sefyllfa, a rhowch eu lleoliad ac yna anfonir anfoniad meddygol brys i'r lleoliad.
   3. Ymateb Nid galw am help yw diwedd yr ymatebwyr cyntaf' dyledswydd. Wrth aros am gymorth proffesiynol, mae'n ofynnol i'r sifiliaid geisio hyd eithaf eu gallu i roi cymorth cyntaf i'r rhai sydd ei angen.
   4. Gofal yn y fan a'r lle Dyma'r rôl gyntaf a gyflawnir fel arfer. gan y meddygon proffesiynol. Mae staff y Gwasanaethau Meddygol Brys (EMS) wrth gyrraedd yn darparu cymaint o ofal meddygol ag y gallant yn y lleoliad.
   5. Gofal mewn trafnidiaeth Pan fo angen gofal llawer mwy arbenigol ar glaf nag y gellir ei gynnig yn y fan a’r lle, mae staff EMS yn eu cludo i’rysbyty. Tra ar y daith, mae'r staff EMS yn parhau i ddefnyddio'r offer meddygol sydd ynghlwm wrth eu dull cludo i helpu'r claf a rhoi cymaint o ofal meddygol â phosibl.
   6. Trosglwyddo i ofal diffiniol Mae hyn fel arfer yw'r cam y mae personél meddygol brys yn cwblhau eu rolau. Ar y pwynt hwn, mae'r claf eisoes yn yr ysbyty lle gall dderbyn y gofal meddygol priodol, wedi'i bersonoli i'w anghenion. Mae'r staff EMS yn trosglwyddo'r claf i'r meddygon ac yn aros am yr anfoniad nesaf.
  • >

   Mythau'n Gysylltiedig â Seren Bywyd

   mytholeg Groeg yn cydnabod Asclepius fel mab Apollo, a gafodd ei hyfforddi yn y grefft o iachau gan Chiron y centaur. Roedd ei sgiliau iachâd a meddyginiaeth mor bwerus, fel y lladdodd Zeus ef yn ofni y byddai ei sgiliau yn gwneud bodau dynol yn anfarwol. Serch hynny, daeth i gael ei adnabod o hyd fel y meddyg digyfoed.

   Mae'r gerdd Hen Roeg Yr Iliad gan Homer yn cysylltu ymhellach iachâd ag Asclepius trwy ei gydnabod fel tad Podaleirus a Machaeon. Gwyddys mai'r ddau fab hyn i Asclepius oedd y meddygon Groegaidd yn ystod rhyfel Trojan .

   Wrth i enw da Asclepius fel iachawr a meddyg mawr dyfu, dechreuodd cwlt Asclepius yn Thessaly. Credai ei ddilynwyr y gallai effeithio melltithion a rhagnodi iachâd i salwch mewn breuddwydion.

   Yn y Beibl, Numeri 21:9,Cododd Moses neidr efydd ar bolyn fel ffordd o wella'r Israeliaid a gafodd eu brathu gan nadroedd yr anialwch. Mae'r hanes yn nodi bod y nadroedd wedi'u hanfon gan Dduw i gosbi'r Israeliaid a oedd wedi cwyno am y manna a anfonwyd atynt yn rhydd.

   Ble mae Seren y Bywyd yn cael ei Ddefnyddio?

   • Gall y Symbol i'w gweld ar ambiwlansys a hofrenyddion sydd wedi'u dynodi ar gyfer gwasanaethau meddygol brys.
   • Pan gaiff ei weld ar fap, mae'r symbol yn arwydd o ble y gallwch ddod o hyd i wasanaethau meddygol brys.
   • Pan gaiff ei weld wedi'i addurno gan feddygol proffesiynol, mae'r symbol yn arwydd bod y person dan sylw naill ai'n ymatebwr gofal brys ardystiedig neu fod ganddo swyddogaeth swydd sy'n gysylltiedig â'r asiantaeth.
   • Pan gaiff ei weld ar freichled neu glyt, mae'r symbol yn ddangosydd o a claf â chyflwr iechyd a allai fod angen gofal brys. Fel arfer mae gwybodaeth angenrheidiol arall yn cyd-fynd â hwn.
   • Pan gaiff ei weld ar lyfrau a deunyddiau hyfforddi eraill, mae'r symbol yn arwydd amlwg o waith a ardystiwyd ar gyfer hyfforddiant ymateb brys.
   • Pan gaiff ei weld ar offer meddygol, mae'r symbol yn ddangosydd o allu'r offer dywededig i ddarparu gwasanaethau meddygol brys.
   • Wedi'i weld ar ddrws elevator, mae'r symbol yn arwydd bod gan yr elevator dywededig y gallu i osod stretsier rhag ofn y bydd argyfwng.
   • Yn cael ei weld fel tatŵ, mae'r symbol hwn yn arwydd o ymroddiad i achub bywydau naots beth yw'r amgylchiadau.

   Amlapio

   Mae seren bywyd yn symbol pwysig iawn sydd nid yn unig yn symbol o iachâd, ond hefyd yn nod adnabod ar gyfer rhai grwpiau meddygol. Mae hyn yn bwysig oherwydd, mewn argyfwng meddygol, mae rhywun yn gallu gwybod ble i fynd neu at bwy i fynd ar gyfer gwasanaethau proffesiynol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.