Symbolau Groeg yr Henfyd - Hanes ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd gwareiddiad yr Hen Roeg yn un o'r pwysicaf mewn hanes a pharhaodd o tua 800 CC i 146 CC. Mae wedi rhoi rhai o'r symbolau a'r motiffau mwyaf adnabyddus i'r byd sy'n dal yn berthnasol a phoblogaidd.

  Tra bod nifer fawr o symbolau Groeg hynafol yn deillio o Fytholeg Roegaidd, roedd rhai hefyd yn tarddu o rai eraill. diwylliannau a gwareiddiadau hynafol ac fe'u haddaswyd yn ddiweddarach gan y Groegiaid. Mae llawer o'r symbolau enwog hyn yn cynrychioli bywyd tragwyddol, iachâd, cryfder, pŵer ac ailenedigaeth.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar rai o'r symbolau Groeg mwyaf diddorol a phoblogaidd y mae llawer ohonynt yn dod gyda nifer o dehongliadau gwahanol.

  Cwlwm Hercules

  Cwlwm Hercules, a adwaenir gan lawer o enwau gan gynnwys Cwlwm Hercules, Cwlwm Cariad , Cwlwm Priodas a Chwlwm Hercules, yw symbol Groeg hynafol sy'n cynrychioli cariad di-farw, teyrngarwch ac ymrwymiad. Roedd yn symbol hynod boblogaidd mewn priodasau Groegaidd a dywedir bod yr ymadrodd 'clymu'r cwlwm' wedi tarddu ohono.

  Gwneir y cwlwm â ​​dwy raff wedi'u plethu, y credir eu bod yn symbol o ffrwythlondeb chwedlonol y Duw Groegaidd , Hercules. Er iddo gael ei ddefnyddio i ddechrau fel swyn iachâd yn yr hen Aifft, roedd y Groegiaid a'r Rhufeiniaid hefyd yn ei ddefnyddio fel amulet amddiffynnol a tocyn cariad. Roedd yn rhan o'r dathliadau priodas, wedi'i ymgorffori yn y gwregys amddiffynnol a wisgwyd gan y briodferchyr oedd y priodfab i'w ddatod yn seremonïol.

  Mae cwlwm Hercules bellach yn cael ei adnabod fel y 'cwlwm rîff' ac fe'i defnyddiwyd i lawer o ddibenion dros y blynyddoedd gan ei fod yn un o'r clymau hawsaf i'w drin a'i ddal yn gyflym.

  Cwlwm Solomon

  Motiff addurniadol traddodiadol yn Niwylliant Groeg, Cwlwm Solomon (neu Groes Solomon) yn cynnwys dwy ddolen gaeedig sydd wedi'u cydgysylltu ddwywaith. Pan gaiff ei osod yn fflat, mae gan y cwlwm bedair croesfan lle mae'r dolenni'n cydblethu drosodd ac o dan ei gilydd. Er ei fod yn cael ei alw'n gwlwm, fe'i dosberthir mewn gwirionedd fel dolen.

  Mae yna sawl chwedl ynglŷn â chynllun cwlwm Solomon, gyda phob un yn canolbwyntio ar ryng-gysylltedd ei ddwy ddolen. Fe'i defnyddiwyd ar draws llawer o gyfnodau a diwylliannau hanesyddol a rhoddwyd ystod eang o ddehongliadau symbolaidd iddo.

  Gan nad oes dechrau na diwedd gweladwy i'r cwlwm, dywedir ei fod yn cynrychioli tragwyddoldeb ac anfarwoldeb, yn debyg i'r Bwdhaidd Cwlwm Annherfynol . Weithiau mae'n cael ei ddehongli fel Cwlwm Cariad gan ei fod yn edrych fel dau ffigwr wedi'u plethu.

  Cornucopia

  Mae'r Cornucopia, a elwir yn 'gorn digonedd', yn gynhwysydd siâp corn sy'n gorlifo â chynnyrch yr ŵyl. , cnau neu flodau ac mae'n symbol Groegaidd poblogaidd o faeth a digonedd.

  Ym mytholeg Roegaidd, dywedir i'r Cornucopia gael ei chreu pan drodd y duwdod Alpheus yn darw wrth ymladd yn erbyn Hercules. Torrodd Hercules oddi ar un oCyrn Alpheus a’i rhoi i’r Nymffiaid a’i llanwodd â ffrwythau a’i alw’n ‘Cornucopia’.

  Basged wiail siâp corn yw’r Cornucopia mewn darluniau modern sy’n llawn gwahanol fathau o lysiau a ffrwythau. Mae wedi dod i fod yn gysylltiedig â dathlu Diolchgarwch ac fe'i gwelir hefyd mewn llawer o seliau, ar faneri ac arfbais.

  Minotaur

  Ym mytholeg Groeg, roedd y Minotaur yn greadur mawr gyda cynffon a phen tarw a chorff dyn. Fel epil annaturiol y Frenhines Cretan Pasiphae a tharw mawreddog, nid oedd gan y Minotaur ffynhonnell naturiol o faeth ac ysodd fodau dynol i gynnal ei hun.

  Trigodd y Minotaur o fewn drysfa enfawr o'r enw y Labyrinth a adeiladwyd gan y crefftwr Daedalus a'i fab Icarus ar gais Brenin Minos . Roedd yn gymhleth iawn ac wedi'i adeiladu mor fedrus fel mai prin y gallai hyd yn oed Daedalus lwyddo i ddod allan ohono ar ôl ei gwblhau.

  Roedd y Labrinth yn gartref i'r Minotaur, a oedd yn derbyn offrymau o forynion a llanciau i'w bwyta bob blwyddyn, ac yn y diwedd a laddwyd gan Theseus.

  Caduceus

  Y Caduceus yw symbol Hermes , negesydd y Duwiau ym mytholeg Roeg. Mae'r symbol hwn yn dangos staff asgellog yn y canol gyda dwy neidr yn troellog o'i gwmpas. Yn ôl y myth, dywedir mai'r ffon asgellog yw gwialen Aesculapius , sef demigod hynafol omeddyginiaeth a iachaodd y claf ac a ddaeth â'r meirw yn ôl yn fyw.

  Yn wreiddiol roedd y staff wedi'u plethu â dau ruban gwyn ond pan ddefnyddiodd Hermes ef i wahanu dwy neidr ymladd, torchasant o amgylch y staff, gan ddisodli'r rhubanau i aros am byth mewn cytgord cytbwys.

  Er ei fod yn symbol Groeg hynafol poblogaidd, ymddangosodd y symbol Caduceus gyntaf yn y Torah Iddewig mewn perthynas ag iachâd ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio fel symbol o feddyginiaeth.<3

  Labrys

  Mae'r Labrys, a elwir hefyd yn y pelekys neu'r Sagaris, yn symbol hynafol o fwyell â phen dwbl a ddefnyddir gan y Thundergod Zeus o Roegiaid i greu stormydd. Roedd y fwyell hefyd yn symbol crefyddol sanctaidd o'r Cretiaid.

  Yn ôl chwedloniaeth, roedd y Labrys yn perthyn yn agos i'r hen wareiddiad Minoaidd lle'r oedd yn gynrychioliadol o awdurdod ac yn cael ei defnyddio fel symbol o'r Fam Dduwies. Dywedwyd hefyd ei fod yn cynrychioli glöyn byw, yn symbol o drawsnewidiad ac aileni.

  Darluniwyd y Labrys yn bennaf yn nwylo merched ond ar ôl cwymp gwareiddiad y Minoaidd daeth i fod yn gysylltiedig â duwiau gwrywaidd. Heddiw, mae'n cael ei ddefnyddio fel symbol LHDT, sy'n cynrychioli lesbiaidd a grym matriarchaidd neu fenywaidd. Fe'i defnyddir weithiau hefyd fel symbol o Neopaganiaeth Hellenig.

  Gwialen Asclepius

  Mae Gwialen Asclepius yn symbol poblogaidd ym mytholeg Roegaidd sy'n cynnwys staff â nadredd. lapio o'i gwmpas. Mae hefyd yn hysbysfel Wand Asclepius, gan ei fod yn perthyn i'r Duw Groegaidd Asclepius a bod ganddo'r gallu gwyrthiol i iacháu'r cleifion. Mewn celf Groeg, gwelir Asclepius yn aml yn gwisgo mantell ac yn cario staff gyda neidr wedi'i lapio o'i amgylch a'r fersiwn hon o'r wialen sydd bellach yn symbol o'r maes meddygol.

  Tra bod rhai yn credu bod y daeth neidr o ddefnyddio seirff mewn rhai defodau iachau a berfformiwyd gan ddilynwyr Asclepius, mae eraill yn credu bod ei phresenoldeb yn symbol o aileni ac adnewyddiad, wrth i neidr daflu ei chroen. Mae'r neidr hefyd yn symbol o fywyd a marwolaeth gan y gall ei gwenwyn ladd un.

  Mae gwialen Asclepius i'w gweld yn y symbol Caduceus sydd hefyd yn gysylltiedig â meddyginiaeth ac iachâd. Y gwahaniaeth rhwng y ddau yw mai dim ond un sydd gan wialen Asclepius, yn wahanol i'r symbol Caduceus sydd â dwy sarff o amgylch y wialen.

  Olwyn Haul

  Yr Haul Mae Olwyn, Croes Haul neu Croes Olwyn yn symbol solar hynafol sy'n cynnwys cylch gyda chroes hafalochrog y tu mewn iddo. Mae'r symbol hwn, a'i amrywiadau niferus, i'w canfod fel arfer mewn diwylliannau cynhanesyddol, yn enwedig yn ystod y Cyfnod Neolithig i'r Oes Efydd.

  Dywedir bod olwyn yr haul yn cynrychioli'r flwyddyn drofannol, y pedwar tymor a'r haul sy'n cynrychioli pŵer a hud a lledrith. Mae'r symbol wedi cael ei ddefnyddio'n boblogaidd trwy gydol hanes gan wahanol grefyddau a grwpiau ac mae bellach yn symbol ynEiconograffeg Gristnogol.

  Gorgon

  Yn ôl y chwedl, roedd Gorgoniaid yn fwystfilod hyll, dychrynllyd a chanddynt adenydd mawr, crafangau miniog a ffangau a chyrff wedi eu gorchuddio â chlorian, fel draig. Roedd ganddyn nhw wenau marwol, llygaid yn syllu ac yn gwingo nadroedd yn lle gwallt. Anghenfilod dieflig oedd gorgoniaid a arhosodd heb eu gorchfygu, gan fod unrhyw un a welodd eu hwynebau yn cael eu troi'n garreg ar unwaith.

  Y mae tri Gorgon ym mytholeg Roeg a'r enwocaf ohonynt yw Medusa. Trowyd hi, ynghyd â'i chwiorydd, yn Gorgon gan y Dduwies Athena fel gweithred o ddial. Er bod ei chwiorydd yn anfarwol, nid oedd Medusa ac yn y diwedd cafodd ei lladd gan Perseus. Roedd y Gorgon yn dduwdod amddiffynnol rhag cysyniadau crefyddol hynafol a gosodwyd ei delweddau o gwmpas ar rai eitemau i'w hamddiffyn.

  Ffaith hwyliog - mae logo Versace yn cynnwys Gorgon yn y canol wedi'i amgylchynu gan y symbol ystum .

  Labyrinth

  Ym mytholeg Roeg, roedd y Labyrinth yn ddrysfa hynod ddryslyd a chywrain a gafodd ei dylunio a'i hadeiladu gan Daedalus, crefftwr medrus a'i hadeiladodd er mwyn i'r Brenin Minos garcharu'r Minotaur. Dywedwyd na allai unrhyw un sy'n mynd i mewn i'r Labyrinth ddod allan ohono'n fyw. Fodd bynnag, llwyddodd yr arwr Athenaidd Theseus i fynd i mewn i'r ddrysfa a lladd y Minotaur gyda chymorth Ariadne, a roddodd iddo belen o edau i olrhain ei ffordd allan o'rlabyrinth.

  Mae delwedd y Labrinth yn symbol hynafol sy’n cynrychioli cyfanrwydd, gan gyfuno cylch a throell i lwybr pwrpasol, er yn droellog. Mae'n symbolaidd o'r daith i'n canolfan ein hunain ac yn ôl allan i'r byd ac fe'i defnyddiwyd fel arf gweddi a myfyrio ers degawdau.

  Yr Omphalos

  Roedd yr Omphalos yn wrthrych crefyddol Hellenig symbolaeth yn niwylliant Groeg hynafol ac fe'i hystyriwyd yn wrthrych pŵer. Yn ôl yr hen Roegiaid, cafodd y garreg grefyddol hon ei henw pan anfonodd Zeus ddau eryr ar draws y byd i gwrdd yn ei chanol, bogail y byd. Yn yr hen Roeg, ystyr ‘Omphalos’ yw bogail.

  Mae’r cerflun carreg yn cynnwys cerfiad o rwyd clymog sy’n gorchuddio’r wyneb cyfan a chanol wag sy’n lledu tua’r gwaelod. Dywedir bod cerrig Omphalos yn caniatáu cyfathrebu uniongyrchol â'r duwiau ond mae dealltwriaeth o'r defnydd o'r garreg yn ansicr gan i ymerawdwyr Rhufeinig ddinistrio'r safle lle'r oedd y gwreiddiol wedi'i leoli yn ôl yn y 4edd ganrif OC.

  Mountza

  Y Mountza (neu Moutza) yw'r fersiwn Groeg hynafol o ymestyn bys canol rhywun. Gwneir yr ystum hwn trwy wasgaru'r bysedd a'r llaw ac wynebu'r cledr tuag at y person yn y pen derbyn. Mae Moutza dwbl, gyda dwy law ar led, yn cryfhau'r ystum. Yn aml mae melltithion a rhegfeydd yn cyd-fynd ag ef! Y Moutzayn dyddio'n ôl i'r hen amser, lle cafodd ei ddefnyddio fel melltith ac roedd i fod i wrthyrru ysbrydion drwg.

  Yn Gryno

  Mae yna lawer o symbolau Groegaidd allan yna ac allan o'r rhain dim ond y rhai mwyaf adnabyddus rydyn ni wedi'u trafod, sy'n dal i gael eu defnyddio'n helaeth yn y byd modern heddiw. Er bod rhai o'r symbolau hyn yn llai dylanwadol neu'n fwy aneglur nag eraill, mae pob un yn unigryw ac mae ganddo ei stori odidog ei hun.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.