Narcissus - Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Groeg, roedd harddwch bob amser yn thema gref, ac roedd stori'r Narcissus golygus yn brawf ohono. Byddai ei brydferthwch a'i haerllugrwydd yn arwain i'w dranc. Gadewch i ni edrych yn agosach.

  Pwy Oedd Narcissus?

  Roedd Narcissus yn fab i dduw Afon Cephissus a nymff y ffynnon Liriope. Roedd yn byw yn Boeotia, lle roedd pobl yn ei ddathlu am ei harddwch rhyfeddol. Yn y mythau, roedd yn heliwr ifanc a gredai ei hun mor brydferth fel ei fod yn ymwrthod â phawb a syrthiodd mewn cariad ag ef. Torrodd Narcissus galonnau myrdd o forynion a hyd yn oed ychydig o wŷr.

  Proffwydoliaeth Myfyrdod Narcissus

  Pan gafodd Narcissus ei eni, dywedodd gweledydd Theban Tiresias wrth ei fam y byddai'n byw yn hir bywyd, cyn belled ag nad oedd erioed yn gwybod ei hun. Nid oedd ystyr y neges hon yn glir. Fodd bynnag, pan welodd Narcissus ei adlewyrchiad yn y dŵr yn y pen draw, daeth yn amlwg yr hyn yr oedd y gweledydd wedi rhybuddio yn ei erbyn. O'r diwedd roedd y bachgen trahaus wedi dod o hyd i rywun oedd yn ddigon prydferth ar ei lun a syrthiodd mewn cariad â'i adlewyrchiad ei hun. Cymaint fel na allai fwyta nac yfed a gwastraffodd yn teimlo poen cariad di-alw. Byddai'r digwyddiad hwn yn arwain at ei farwolaeth yn y pen draw.

  Narcissus and Echo

  Echo and Narcissus (1903) gan John William Waterhouse

  Yn Yn Metamorphoses Ovid, mae'r awdur yn adrodd hanes nymff y mynydd Echo . Roedd adlaiswedi ei felltithio gan Hera i ailadrodd beth bynnag a glywai, oherwydd yr oedd Echo wedi ceisio tynnu ei sylw a chuddio pethau Zeus â nymffau eraill oddi wrth Hera. Ar ôl cael ei melltithio, crwydrodd Echo y goedwig gan ailadrodd beth bynnag a glywodd ac na allai fynegi ei hun mwyach. Daeth o hyd i Narcissus yn cerdded o gwmpas.

  Roedd Narcissus yn y goedwig yn galw am ei ffrindiau. Clywodd lais Echo yn ailadrodd yr hyn a ddywedodd ond ni allai ei gweld. Pan welodd Echo Narcissus, hi a syrthiodd mewn cariad ag ef ar yr olwg gyntaf, a dechrau ei ddilyn.

  Yr oedd Narcissus wedi ei gyfareddu gan y llais a glywodd, a galwodd arno i'w ddangos ei hun. Pan redodd Echo tuag ato a'i gofleidio, gwrthododd Narcissus hi, gan dorri ei chalon. Mewn cywilydd a digalondid, rhedodd Echo i ffwrdd i ogof, ac yno bu farw o dristwch. Dim ond ei llais hi fyddai'n aros ar y ddaear i ailadrodd yr hyn a glywodd.

  Gwelodd Nemesis beth oedd wedi digwydd a sylwodd ar falchder a haerllugrwydd Narcissus. Yna hi a'i melltithiodd i syrthio mewn cariad â'i fyfyrdod ei hun. Byddai Narcissus yn dod o hyd i bwll bach yn y goedwig ac yn gwneud hynny.

  Narcissus ac Ameinius

  Mae mythau eraill yn adrodd stori wahanol nad yw'n cynnwys Echo. Mewn rhai cyfrifon, yr oedd Ameinius yn un o gyfeillachwyr Narcissus. Gwrthododd Narcissus ei gariad, a lladdodd Ameinius ei hun. Ar ôl ei ladd ei hun, tyngodd Ameinius ddial a gofynnodd i'r duwiau ei helpu. Artemis , neu mewn straeon eraill, Nemesis, wedi'i felltithioNarcissus i syrthio mewn cariad â'i fyfyrdod.

  Marwolaeth Narcissus

  Pan syrthiodd Narcissus mewn cariad â'i fyfyrdod, peidiodd â bwyta ac yfed, wedi ei syfrdanu gan ei harddwch. Ni wnaeth ddim ond edmygu ei fyfyrdod ac arhosodd wrth y pwll, gan syllu arno'i hun. Yn y diwedd, bu farw o syched.

  Mae straeon eraill, fodd bynnag, yn cynnig nad oedd yn sylweddoli ei fod wedi syrthio mewn cariad â'i fyfyrdod. Pan ddeallodd na fyddai'r cariad a deimlai byth yn dod i'r amlwg, roedd yn teimlo'n ofidus ac wedi cyflawni hunanladdiad. Ar ôl ei farwolaeth, daeth y narcissus blodyn i'r amlwg yn y man lle bu farw.

  Symboledd Narcissus

  Ym mytholeg Groeg, roedd yna gred bod edrych ar adlewyrchiad rhywun yn anlwcus, efallai hyd yn oed yn angheuol. Gallai myth Narcissus fod wedi tarddu oherwydd y credoau hyn. Roedd y stori hefyd yn wers o beryglon oferedd, dros hyder a balchder. Roedd Narcissus yn falch ac yn hunan-obsesiwn, sy'n nodweddion sy'n gwneud i bobl ddioddef digofaint y duwiau.

  Mae'n hysbys bod mytholeg Groeg yn cysylltu'r mythau â natur, a byddai'r narcissus blodyn yn ein hatgoffa o dynged y dyn hardd. Roedd a wnelo Narcissus hefyd â chreu adleisiau fel yr ydym yn eu hadnabod heddiw oherwydd ei gyfarfyddiad â'r nymff Echo.

  Narcissus mewn Gweithiau Celf

  Roedd stori Narcissus yn chwedl berthnasol yn y traddodiad Rhufeinig. Mae yna nifer o weithiau celf a ysbrydolwyd gan y harddDarluniodd Narcissus yn syllu ar ei adlewyrchiad, gyda thua 50 o baentiadau wal yn Pompei sy'n darlunio ei stori. Yn y dadeni, daeth Narcissus yn enwog unwaith eto oherwydd gweithiau celf nifer o artistiaid. Creodd Caravaggio, er enghraifft, baentiad olew yn seiliedig ar stori Narcissus.

  Narcissus mewn Seicoleg

  Ym maes seiciatreg a seicdreiddiad, defnyddiodd Sigmund Freud y myth o Narcissus fel sail ar gyfer yr anhwylder personoliaeth narcissistic. Mae'r term narsisiaeth yn sefyll am person sy'n anaeddfed yn emosiynol ac sy'n poeni'n ormodol am ei ymddangosiad. Mae angen i narcissist deimlo ei fod yn cael ei edmygu, mae ganddo ymdeimlad o hawl, a hunan-bwysigrwydd eithafol.

  Yn Gryno

  Roedd gan stori Narcissus foesoldeb i bobl Groeg yr Henfyd am y peryglon oferedd a balchder, a phwysigrwydd bod yn barchus ac ystyriol o deimladau eraill. Byddai ei chwedl yn dod yn hanfodol mewn seicdreiddiad a byddai'n rhoi ei enw i anhwylder seicolegol hysbys a blodyn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.