Beth Yw'r Olwyn Feddyginiaeth - Hanes ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Symbol crwn sydd fel arfer wedi'i rannu'n bedwar cwadrant, mae'r olwyn feddyginiaeth, a elwir weithiau'n gylchyn cysegredig, yn chwarae rhan mewn llawer o gredoau a thraddodiadau Brodorol America. Defnyddiwyd y symbol mewn sawl ffordd, ond yn bennaf ar gyfer iechyd a iachâd. Credir ei fod yn cynnwys haenau o ystyr trosiadol. Gadewch i ni edrych yn agosach ar darddiad ac arwyddocâd y symbol.

  Hanes yr Olwyn Feddyginiaeth

  Olwyn Feddyginiaeth yn Bighorn, Wyoming

  2>Mae'r Olwyn Feddyginiaeth yn cynnwys cylch gyda chroes yn y canol, yn debyg i'r groes solar hynafol. Adeiladodd llawer o ddiwylliannau hynafol strwythurau carreg fel pensaernïaeth sanctaidd, ac nid oedd yr Americanwyr Brodorol yn wahanol. Fe wnaethon nhw adeiladu Olwynion Meddygaeth trwy greu'r patrwm ar y ddaear gyda cherrig wedi'u trefnu'n ofalus. Gellir dod o hyd i rai o'r rhain o hyd ar laswelltiroedd Canada, megis yn Alberta a Saskatchewan, yn ogystal â rhai rhanbarthau yn yr Unol Daleithiau, yn enwedig ym Mynyddoedd Bighorn yn Wyoming.

  Mae archeolegwyr yn credu bod yr olwyn feddyginiaeth yn tarddu o'r Cyfnod Cynhanesyddol Diweddar, gan fod rhai o'r olwynion wedi'u dyddio i tua 4000 C.C. Credir mai Carnedd Majorville yn Alberta oedd yr hynaf, yn 5,500-mlwydd-oed.

  Yn wreiddiol, cyfeiriwyd at y symbol fel y cylch cysegredig , ond yn y pen draw fe'i galwyd yn feddygaeth. olwyn gan Americanwyr anfrodorol. Mae Olwyn yn awgrymu bod y strwythurauyn grwn ac wedi'u siapio fel olwyn wagen. Mae gan olwynion meddyginiaeth hynafol nifer gwahanol o sbocs neu linellau o greigiau yn ymledu o'r canol i'w ymyl allanol, yn amrywio o bedwar i wyth ar hugain.

  Nid yw'r term olwyn feddyginiaeth yn gynhenid term ar gyfer y strwythur - fe'i defnyddiwyd gyntaf i ddisgrifio'r Olwyn Bighorn, un o olwynion meddyginiaeth mawr yr adeiladwaith hynafol, ond yn y pen draw fe'i defnyddiwyd i gyfeirio at gylchoedd cerrig eraill gyda sbociau. Mae'n bwysig nodi, yng nghyd-destun Brodorol America, bod y term meddygaeth yn golygu hud neu uwchnaturiol . Mae hefyd yn dynodi bod gan y strwythur arwyddocâd crefyddol, gan ei fod wedi'i ddefnyddio gan lwythau i gynrychioli'r holl wybodaeth am y bydysawd. Yn ôl Olwyn Meddygaeth: Symbol Hynafol mewn Cymdeithas Fodern , mae dehongliad y Brodorion o feddygaeth neu iechyd yn fwy cysylltiedig ag athroniaeth a chrefydd, yn hytrach nag iachau ei hun.

  Defnyddiau'r Feddyginiaeth Olwyn

  Mae'n hawdd drysu rhwng yr olwyn feddyginiaeth a'r cysyniad gorllewinol o feddyginiaeth ac iachâd, ond fel y soniasom eisoes, mae ei symbolaeth yn ymestyn y tu hwnt i hynny. Dyma rai o ddefnyddiau honedig yr olwyn feddyginiaeth.

  Calendr ac Arsyllfa Seryddol

  Yn ôl rhai ysgolheigion, defnyddiwyd y strwythurau hyn fel calendrau a marcwyr ar gyfer digwyddiadau seryddol. Mae wyth ar hugain adenydd Olwyn Feddyginiaeth y Corn Mawr yn dynodiei fod wedi'i gynllunio i gyfrif nifer y dyddiau mewn mis lleuad.

  Mae rhai hefyd yn credu iddo gael ei adeiladu i ddangos pwynt codiad haul heuldro'r haf. Mae'r olwyn feddyginiaeth ym Mynydd Moose yn Saskatchewan, Canada yn nodi heuldro'r haf, yn ogystal â chodiad sêr fel Sirius ac Aldebaran.

  Fel Pensaernïaeth Grefyddol

  Cyrff nefol fel sêr , lleuad, a'r haul yn chwarae rhan arwyddocaol yn straeon creu Americanwyr Brodorol.

  Mae rhai archeolegwyr yn awgrymu bod yr olwynion moddion wedi'u defnyddio fel cylch dawnsio haul, neu hyd yn oed safle ar gyfer seremoni Morning Star y Skidi Pawnee, a berfformiwyd yn unol â rhai cytserau seryddol.

  Gellir tybio hefyd bod gwahanol lwythau yn eu defnyddio mewn gwahanol ffyrdd gan gynnwys ar gyfer quests gweledigaeth (ceisio arweiniad gan ysbryd gwarcheidiol y dyfodol) hefyd fel man unig ar gyfer gweddïo neu fyfyrio.

  Fel Marcwyr Coffa

  Roedd yn arferiad i adeiladu safleoedd claddu ar gyfer rhyfelwyr enwog adeg eu marwolaeth, a gwasanaethai olwynion moddion fel cofebion i benaethiaid rhyfel Blackfoot . Yn ôl rhai archeolegwyr, adeiladwyd y strwythurau lle'r oedd y rhyfelwr wedi marw neu wedi'i gladdu.

  Ystyr a Symbolaeth yr Olwyn Feddyginiaeth

  Adeiladwyd olwynion meddyginiaeth i gynrychioli'r gwerthoedd craidd o Americanwyr Brodorol - ond daethant yn y pen draw yn gynrychiolaeth o wahanol ysbrydolcysyniadau, traddodiadau a chredoau. Mae ei harwyddocâd yn ddiwylliant-benodol, ond dyma rai ohonynt:

  • Symbol Iachau - Mae'r olwyn feddyginiaeth yn cael ei hystyried yn symbol pwerus o iachâd cyfannol. Gall pedair adran y symbol gynrychioli agweddau ysbrydol, emosiynol, corfforol a meddyliol profiad bywyd dynol. Trwy fynd i'r afael â'r pedwar maes hyn, gall rhywun gyflawni lles cyfannol ar eich taith trwy fywyd.
  • Pedwar Cyfarwyddyd Cardinal – Defnyddiodd diwylliannau hynafol yr olwyn feddyginiaeth fel canllaw i cyfarwyddiadau cardinal. Y dyddiau hyn, mae'r olwynion yn cael eu darlunio'n gyffredin â phedwar cwadrant, sy'n symbol o'r pedwar cyfeiriad: gogledd, dwyrain, de, a gorllewin.
  • Y Pedwar Tymor – Mewn rhai diwylliannau, mae'r olwyn feddyginiaeth yn cael ei chynrychioli â phedwar cwadrant o wahanol liwiau, i ddynodi'r pedwar tymor: gwanwyn, haf, cwymp, a gaeaf.

  Pan ddaw at liw pob cwadrant:<3

  1. Mae melyn yn symbol o'r gwanwyn fel amser aileni ac adnewyddu
  2. Mae coch yn symbol o'r haf fel amser ieuenctid
  3. Mae du yn symbol o gwymp fel trosiad aeddfedrwydd
  4. Mae gwyn yn symbol o'r gaeaf fel marwolaeth
   14> Pedair Elfennau Natur - Mewn rhai dysgeidiaeth, mae'n symbol o dân, daear, dŵr ac aer. Efallai y bydd gan yr elfennau ddehongliadau gwahanol, ond yn gyffredinol, mae'r tân yn cynrychioli cynhesrwydd; mae'r ddaear yn cynrychioli'rsylfaen bywyd; mae'r dŵr yn cynrychioli llonyddwch ac iachâd: ac mae'r aer yn cynrychioli'r grym sy'n rhoi bywyd. cylch bywyd di-ddiwedd megis genedigaeth, marwolaeth, ac ailenedigaeth. Mewn athroniaeth, mae'n cynrychioli'r agweddau emosiynol, corfforol, deallusol ac ysbrydol ar fywyd sy'n dibynnu ar ei gilydd. defnyddio'r olwyn feddyginiaeth fel calendr i nodi heuldro'r haf, yn ogystal â seremonïau crefyddol eraill a berfformiwyd mewn amser penodol megis Dawns yr Haul. A siarad yn drosiadol, mae'n cynrychioli amser nad oes ganddo ddechrau na diwedd gwirioneddol.
   14> Symbol o Undod – Yn yr hen amser, defnyddiwyd yr olwynion meddyginiaeth fel arsyllfa seryddol , sy'n dangos bod popeth yn y bydysawd yn rhan o'r cyfan.
  • Symbol Cydbwysedd a Chytgord – Mewn rhai cyd-destunau, fe'i defnyddir i'ch atgoffa i gadw'n wahanol meysydd mewn bywyd yn gytbwys, gan gynnwys pwrpas bywyd, teulu, perthnasoedd, ac iechyd.
    • 14> Cynrychiolaeth o Anifeiliaid Ysbrydol - Mae rhai pobl yn cysylltu'r eryr, blaidd, byfflo, ac ymdwym â'r olwyn feddyginiaeth. Tra bod yr eryr yn y cwadrant melyn yn cynrychioli pŵer a gallu, mae'r blaidd yn y cwadrant du yn cynrychioli deallusrwydd a rhyddid. Y byfflo yn y cwadrant cochcynrychioli dewrder emosiynol, tra bod yr arth yn y cwadrant gwyn yn cynrychioli cryfder.
    >

    Olwyn Meddygaeth yn y Cyfnod Modern

    Tra bod olwynion meddyginiaeth yn parhau i fod yn arwyddocaol fel rhan o'r dirwedd archeolegol ac a lle ar gyfer gwersylla a gwylio'r awyr, mae rhai o'r rhain yn dal i wasanaethu fel safleoedd crefyddol ar gyfer seremonïau llwythol a defodau modern.

    Y dyddiau hyn, mae'r olwyn feddyginiaeth yn symbol cyffredinol i gynrychioli amrywiol athroniaethau, dysgeidiaethau a chredoau. Fe'i hystyrir hefyd fel y mandala Jungi neu'r symbol o gyfanrwydd gan seicolegwyr, sy'n ymddangos mewn testunau amrywiol o lyfrau hunangymorth i offer mewnolygu.

    Mewn dylunio gemwaith, mae'r olwyn feddyginiaeth yn aml yn cael ei darlunio gyda phedwar pedrant o liwiau gwahanol. Mae rhai wedi'u haddurno â gemau, plu, pennau saethau, esgyrn, cregyn môr, a symbolaeth eraill. Mae hefyd yn fotiff poblogaidd mewn eitemau ffasiwn a dyluniadau tatŵ.

    Yn Gryno

    O’i wreiddiau fel symbol Americanaidd Brodorol, mae’r olwyn feddyginiaeth wedi dod yn fwy poblogaidd. Yn y gymdeithas fodern, mae'n cynrychioli natur gylchol bywyd, cydbwysedd a harmoni, yn ogystal ag amryw o athroniaethau a chredoau cymhleth, ac fe'i hystyrir yn symbol pwerus o iachâd .

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.