Diana - Duwies Rufeinig yr Helfa

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Diana oedd duwies Rufeinig yr helfa, yn ogystal â'r coed, genedigaeth, plant, ffrwythlondeb, diweirdeb, caethweision, y lleuad, ac anifeiliaid gwyllt. Cafodd ei chyfuno â'r dduwies Roegaidd Artemis ac mae'r ddau yn rhannu llawer o fythau. Roedd Diana yn dduwies gymhleth, ac roedd ganddi lawer o rolau a darluniau yn Rhufain.

  Pwy Oedd Diana?

  Roedd Diana yn ferch i Jupiter a'r Titanes Latona ond fe'i ganed yn gyflawn. oedolyn, fel y mwyafrif o dduwiau Rhufeinig eraill. Roedd ganddi efaill, y duw Apollo . Hi oedd duwies hela, y lleuad, cefn gwlad, anifeiliaid, a'r isfyd. Gan fod a wnelo hi â chymaint o oruchafiaethau, yr oedd yn dduwdod pwysig ac addolgar iawn yn y grefydd Rufeinig.

  Cafodd Diana ddylanwad cryf gan ei chymar Groegaidd Artemis . Yn union fel Artemis, roedd Diana yn dduwies forwynol, a oedd yn tanysgrifio i wyryfdod tragwyddol, ac roedd llawer o'i mythau'n gysylltiedig â'i chadw. Er bod y ddau yn rhannu llawer o nodweddion, cymerodd Diana bersonoliaeth unigryw a chymhleth. Credir bod ei haddoliad wedi tarddu o’r Eidal cyn dechrau’r Ymerodraeth Rufeinig.

  Diana Nemorensis

  Mae tarddiad Diana i’w ganfod yn ardaloedd gwledig yr Eidal sy’n dyddio’n ôl i’r hynafiaeth. Ar ddechrau ei haddoliad, roedd hi'n dduwies natur ddilychwin. Mae'r enw Diana Nemorensis yn deillio o Lyn Nemi, lle mae ei noddfa. Gan gymryd hyn i ystyriaeth,gellir dadlau ei bod yn dduwdod yn oesoedd cynnar yr Eidal, a bod ei myth â tharddiad cwbl wahanol i un Artemis.

  Tarddiad Hellenaidd Diana

  Ar ôl Rhamantiad Diana , roedd ei tharddiad myth wedi'i gyfuno ag un Artemis. Yn ôl y myth, pan ddarganfu Juno fod Latona yn cario plant ei gŵr Jupiter, roedd hi wedi gwylltio. Gwaharddodd Juno Latona rhag rhoi genedigaeth ar y tir mawr, felly ganwyd Diana ac Apollo ar ynys Delos. Yn ôl rhai mythau, ganed Diana yn gyntaf, ac yna cynorthwyodd ei mam i eni Apollo.

  Symbolau a Darluniau o Diana

  Er y gallai rhai o’i darluniau ymdebygu i Artemis, Diana roedd ganddi ei gwisg a'i symbolau nodweddiadol ei hun. Roedd ei phortreadau'n ei dangos fel duwies uchel, hardd gyda chlogyn, gwregys, a bwa a chwalfa yn llawn saethau. Mae darluniau eraill yn ei dangos gyda thiwnig wen fer oedd yn ei gwneud hi'n haws iddi symud yn y goedwig ac sydd naill ai'n droednoeth neu'n gwisgo gorchuddion traed wedi'u gwneud o guddfan anifeiliaid.

  Symbolau Diana oedd y bwa a'r crynu, ceirw, hela cwn a'r lleuad cilgant. Mae hi'n aml yn cael ei phortreadu gyda nifer o'r symbolau hyn. Maent yn cyfeirio at ei rôl fel duwies hela a'r lleuad.

  Y Dduwies Amlochrog

  Duwies oedd â gwahanol rolau a ffurfiau ym mytholeg Rufeinig oedd Diana. Roedd hi'n gysylltiedig â llawer o faterion bywyd beunyddiol yn y RhufeiniaidYmerodraeth ac roedd braidd yn gymhleth yn y modd y cafodd ei phortreadu.

  • Diana Duwies Cefn Gwlad

  Gan mai Diana oedd duwies cefn gwlad a y coed, roedd hi'n byw yn yr ardaloedd gwledig o amgylch Rhufain. Roedd Diana yn ffafrio cwmni nymffau ac anifeiliaid yn hytrach na bodau dynol. Ar ôl Rhufeiniad y mythau Groegaidd, daeth Diana yn dduwdod i'r anialwch dof, yn wahanol i'w rôl flaenorol fel dwyfoldeb natur ddienw.

  Nid duwies hela yn unig oedd Diana ond hefyd yr helfa fwyaf oll. ei hun. Yn yr ystyr hwn, daeth yn amddiffynfa'r helwyr am ei bwa syfrdanol a'i sgiliau hela.

  Roedd pecyn o helgwn neu grŵp o geirw gyda Diana. Yn ôl y mythau, ffurfiodd driawd gydag Egeria, nymff y dŵr, a Virbius, duw'r coetir.

  • Diana Triformis

  Yn rhai cyfrifon, roedd Diana yn agwedd ar dduwies driphlyg a ffurfiwyd gan Diana, Luna , a Hecate. Mae ffynonellau eraill yn cynnig nad agwedd neu grŵp o dduwiesau oedd Diana, ond ei hun yn ei gwahanol agweddau: Diana'r heliwr, Diana'r lleuad, a Diana'r isfyd. Mae rhai darluniau yn dangos y rhaniad hwn o'r dduwies yn ei ffurfiau amrywiol. Oherwydd hyn, cafodd ei pharchu fel dduwies driphlyg .

  • Diana, Duwies yr Isfyd a Chroesffyrdd

  Diana oedd duwies y parthau cyfyngol a'r isfyd. hillywyddai dros y ffiniau rhwng bywyd a marwolaeth yn ogystal â gwyllt a gwâr. Yn yr ystyr hwn, roedd Diana yn rhannu tebygrwydd â Hecate, y dduwies Roegaidd. Roedd cerfluniau Rhufeinig yn cael eu defnyddio i osod delwau'r dduwies ar groesffordd i symboleiddio ei hamddiffyniad.

  • Diana, Duwies Ffrwythlondeb a Diweirdeb

  Diana oedd hefyd dduwies ffrwythlondeb, a merched yn gweddïo am ei ffafr a'i chymorth pan fyddent am genhedlu. Daeth Diana hefyd yn dduwies geni ac amddiffyn plant. Mae hyn yn ddiddorol, o ystyried ei bod yn parhau i fod yn dduwies wyryf ac yn wahanol i lawer o'r duwiau eraill, nad oedd yn ymwneud â sgandal na pherthynas.

  Fodd bynnag, efallai bod y cysylltiad hwn â ffrwythlondeb a genedigaeth wedi deillio o rôl Diana fel y duwies y lleuad. Defnyddiodd y Rhufeiniaid y lleuad i olrhain misoedd beichiogrwydd oherwydd bod calendr cyfnod y lleuad yn gyfochrog â'r cylchred mislif. Yn y rôl hon, roedd Diana yn cael ei hadnabod fel Diana Lucina.

  Ochr yn ochr â duwiesau eraill fel Minerva, roedd Diana hefyd yn cael ei hystyried yn dduwies gwyryfdod a diweirdeb. Gan ei bod yn symbol o burdeb a golau, daeth yn amddiffynfa'r gwyryfon.

  • Diana Amddiffynnydd y Caethweision
  >Y caethweision a roedd dosbarthiadau isaf yr Ymerodraeth Rufeinig yn addoli Diana i gynnig amddiffyniad iddyn nhw. Mewn rhai achosion, roedd archoffeiriaid Diana yn gaethweision wedi rhedeg i ffwrdd, ac roedd ei themlaunoddfeydd iddynt. Roedd hi bob amser yn bresennol yng ngweddïau ac offrymau y plebeiaid.

  Myth Diana ac Acteon

  Myth Diana ac Acteon yw un o chwedlau enwocaf y dduwies. Mae’r stori hon yn ymddangos ym metamorffau Ovid ac yn adrodd tynged angheuol Acteon, heliwr ifanc. Yn ôl Ovid, roedd Acteon yn hela yn y goedwig ger Llyn Nemi gyda phecyn o helgwn pan benderfynodd gymryd bath mewn ffynnon gerllaw.

  Roedd Diana yn ymolchi'n noethlymun yn y gwanwyn, a dechreuodd Acteon ysbïo arni. Pan sylweddolodd y dduwies hyn, roedd hi'n gywilydd ac wedi gwylltio a phenderfynodd weithredu yn erbyn Acteon. Taflodd ddŵr o'r ffynnon i Acteon, gan ei felltithio a'i drawsnewid yn hydd. Daliodd ei gŵn ei hun ei arogl a dechreuodd fynd ar ei ôl. Yn y diwedd, daliodd yr helgwn Acteon a'i rwygo'n ddarnau.

  Addoliad Diana

  Roedd gan Diana sawl canolfan addoli ledled Rhufain, ond roedd y rhan fwyaf ohonynt yng nghyffiniau Llyn Nemi. Roedd pobl yn credu bod Diana yn byw mewn llwyn ger y llyn, felly dyma'r man lle'r oedd pobl yn ei haddoli. Roedd gan y dduwies hefyd deml enfawr ar Fryn Aventine, lle'r oedd y Rhufeiniaid yn ei haddoli ac yn offrymu gweddïau ac aberthau iddi.

  Dathlodd y Rhufeiniaid Diana yn eu gŵyl Nemoralia, a gynhaliwyd yn Nemi. Pan ehangodd yr Ymerodraeth Rufeinig, daeth yr ŵyl yn hysbys mewn rhanbarthau eraill hefyd. Parhaodd y dathludri diwrnod a noson, a phobl yn rhoi gwahanol offrymau i'r dduwies. Gadawodd yr addolwyr docynnau i'r dduwies mewn lleoedd cysegredig a gwyllt.

  Pan ddechreuodd Cristnogaeth Rhufain, ni ddiflannodd Diana fel y gwnaeth duwiau eraill. Parhaodd yn dduwies addoli ar gyfer cymunedau gwerinol a chominwyr. Yn ddiweddarach daeth yn ffigwr pwysig o Baganiaeth ac yn dduwies Wica. Hyd yn oed y dyddiau hyn, mae Diana yn dal i fod yn bresennol mewn crefyddau paganaidd.

  Cwestiynau Cyffredin Diana

  1- Pwy yw rhieni Diana?

  Jupiter a Latona yw rhieni Diana.

  2- Pwy yw brodyr a chwiorydd Diana?

  Apollo yw efeilliaid Diana.

  3- Pwy sy'n cyfateb i Diana yng Ngwlad Groeg?

  Gwlad Groeg cyfatebol Diana yw Artemis, ond weithiau mae hi'n cyfateb i Hecate hefyd.

  4- Beth yw symbolau Diana?

  Symbolau Diana yw'r bwa a'r cryd, ceirw, cŵn hela a lleuad cilgant.

  5- Beth oedd gŵyl Diana?

  Addolwyd Diana yn Rhufain a'i hanrhydeddu yn ystod gŵyl Nemoralia.

  Amlapio<5

  Roedd Diana yn dduwies chwedloniaeth Rufeinig ryfeddol am ei chysylltiadau â llawer o faterion yr hynafiaeth. Roedd hi'n dduwdod parchedig hyd yn oed yn y cyfnod cyn-Rufeinig, a dim ond trwy Rufeiniad y cafodd hi gryfder. Yn y cyfnod presennol, mae Diana yn dal i fod yn boblogaidd ac yn dduwies annwyl.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.