Blodyn Lotus - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae blodau Lotus yn flodau hardd a gysylltir yn gyffredin â phurdeb, cryfder mewnol  a llonyddwch, ond mae ei symbolaeth yn ymestyn y tu hwnt i hynny. Mae'r blodyn yn chwarae rhan symbolaidd mewn crefyddau amrywiol megis Hindŵaeth, Bwdhaeth , Sikhaeth, a Jainiaeth. O ystyried ei ystyron symbolaidd dwfn a'i gysylltiad â chrefydd, mae'r blodyn lotws yn cael ei ystyried yn un o'r planhigion mwyaf cysegredig. Dyma olwg agosach ar y lotws.

  Gwreiddiau Symbolaeth Lotus

  Cafodd blodau Lotus eu darlunio'n symbolaidd mor gynnar â'r Hen Aifft, lle mae lotysau gwyn a glas yn fwy cyffredin. Yn yr Aifft, roedd y blodyn yn cael ei adnabod fel Seshen ac roedd yn gysylltiedig â duwiau Aifft . Oherwydd y ffordd y daeth y lotws allan o'r dŵr, dilynodd symudiad yr haul ac yna cau yn ôl i fyny a dychwelyd i'r dŵr, dim ond i ailadrodd y broses y diwrnod wedyn, roedd y lotws yn gysylltiedig â duw'r haul, Ra.

  Roedd yr Eifftiaid Hynafol aksi yn credu bod lotuses yn symbolaidd o greadigaeth, ailenedigaeth, cryfder a grym. Efallai, am y rheswm hwn, yn ystod genedigaeth roedd merched yr Aifft yn tueddu i wisgo swynoglau lotws gyda llun o Heqet , duwies ffrwythlondeb. Roedd y lotuses yn bresennol mewn celf, hieroglyffig, a phaentiadau i gynrychioli ffrwythlondeb, dechreuad newydd, a phurdeb.

  Gellir dod o hyd i gyfeiriadau hanesyddol eraill at y lotws yn yr Hen Roeg ac yng nghrefyddau India. Yn yr Hen Roeg, yroedd blodyn yn cynrychioli diniweidrwydd, gwyleidd-dra, a phurdeb.

  Gellir olrhain cyfeiriadau at lotuses mewn Hindŵaeth yn ôl i o leiaf 1400 CC trwy destunau Vedic sy'n darlunio duwiau Hindŵaidd yn dal neu'n sefyll ar lotuses. Gellir dod o hyd i gyfeiriadau cynnar hefyd yn y grefydd Fwdhaidd, ac mae'r Bwdha yn aml yn cael ei ddarlunio'n eistedd ar lotws.

  Symboledd y Lotus

  Mae'r ystyron y tu ôl i'r blodyn yn ymwneud â'r symbolaeth o'r lotus yn tyfu allan o ddyfroedd lleidiog. Mae gwreiddiau’r blodau’n ei angori yn y mwd, ond mae’r blodyn yn codi uwchben ei amgylchedd tywyll, gan flodeuo’n agored un petal ar y tro. Yn seiliedig ar yr amodau tyfu unigryw hyn, mae llawer o ystyron symbolaidd wedi dod i'r blodyn lotws.

  • Mae'r lotws yn cynrychioli goleuedigaeth ysbrydol . Waeth beth fo'i amgylchedd budr a'r dŵr mwdlyd y mae wedi'i wreiddio ynddo, mae'r lotws yn codi uwchlaw popeth i flodeuo mewn harddwch, gan wynebu'r haul. Mae hyn yn symbolaidd o oresgyn y byd materol a dod allan o ddyfroedd mwdlyd dioddefaint i gyrraedd goleuedigaeth ysbrydol a doethineb.
  • Mae'r blodyn yn symbol o datgysylltiad wrth i'r lotws wahanu ei hun oddi wrth y dŵr a'r budreddi sy'n sulli ei hamgylchedd. Mae'r symbolaeth hon yn ein hatgoffa ni i wahanu ein hunain oddi wrth bethau a allai ddifetha ein henaid ac i ganolbwyntio yn lle hynny ar y pethau sy'n bwysig, megis doethineb, perthnasoedd a goleuedigaeth ysbrydol.
  • Mae lotws hefyd yn symbol o atgyfodiad a dechreuadau newydd. Daw'r blodyn i'r amlwg yn y bore, dim ond i gau yn y nos a diflannu yn ôl i'r dŵr. yn y bore, mae blodyn newydd yn dod i'r amlwg ac yn parhau â'r cylch. Mae'r gynrychiolaeth hon yn gwneud y lotws yn flodyn cyffredin mewn angladdau. Dyma hefyd pam roedd y blodyn yn boblogaidd yn symbolaeth yr Aifft .
  • Mae'r lotws yn cynrychioli purdeb a glendid, gan ei fod yn gallu dod allan o'r dyfroedd tywyll yn bur a heb ei ladd. Yn benodol, mae'r blodyn yn cynrychioli purdeb yr enaid dynol, gan nad yw canol y blodyn byth yn cael ei lygru gan ei daith, na chwaith gan amlygiad dyddiol i'r dŵr muriog.
  • Mae'r blodyn lotws yn blodeuo'n araf
  • 3>un petal ar y tro , sy'n debyg i'r camau graddol sydd eu hangen i gyrraedd goleuedigaeth ysbrydol. Yn yr ystyr hwn, mae'r lotws yn symbol o gynnydd personol. Waeth beth fo lliw'r petalau, mae'r canol fel arfer yn felyn, sy'n cynrychioli nod goleuedigaeth.
  • Mae'r lotws hefyd wedi'i gysylltu â natur a gwraig . Mae rhai cynrychioliadau yn defnyddio blaguryn lotws i symboleiddio gwyryf. Mewn cyferbyniad, mae blodyn wedi'i dyfu'n llawn yn fenyw aeddfed, â phrofiad rhywiol.
  • Mae'r lotws hefyd yn enghraifft wych o aros yn driw i chi'ch hun a phwy ydych chi. Waeth beth fo'r dyfroedd muriog a'r amgylchedd, mae'r lotws yn parhau i fod wedi'i seilio ar y ddaear, yn falch o'r hyn ydyw ac eto'n dal i fod yn rhan o'i hamgylchedd. Mae'n ei harddu ac yn gwneudgwell yw bod yno.

  Symboliaeth mewn Crefydd

  Mae'r lotws yn symbol o arwyddocâd crefyddol, yn enwedig ar gyfer crefyddau'r Dwyrain. Er bod llawer o'r ystyron symbolaidd yn debyg, mae gan bob crefydd ei chysylltiadau ei hun hefyd.

  • Bwdhaeth

  Mae Bwdhyddion yn gweld y lotws fel cynrychiolaeth o fywyd. Y mwd yw'r dioddefaint, yr heriau a'r rhwystrau a wynebwn, ac mae'r blodyn yn symbol o oresgyn y rhwystrau hynny. Gellir ystyried bod y twf hwn yn symud tuag at gyflwr purdeb neu'r llwybr i oleuedigaeth. Hefyd yn gysylltiedig â bywyd, mae Bwdhyddion yn gweld y blodyn yn cynrychioli ailenedigaeth ac ailymgnawdoliad. Mae'r blodyn hefyd yn dynodi purdeb, ysbrydolrwydd, a hunan-lanhau.

  Mae Sutra Blodyn Lotus y Gyfraith Rhyfeddol yn ysgrythur Bwdhaidd hanfodol sy'n amlygu dysgeidiaeth Bwdha am y lotws. Mae'r wers yn nodi, heb fwd, ni all fod unrhyw lotws, ond mae'r lotws yn parhau i fod heb ei lygru gan y mwd. Mae'r ysgrythur hon yn ein hatgoffa nad yw dioddefaint a hapusrwydd yn annibynnol ar ei gilydd. Heb y naill, ni allwch gael y llall.

  • Hindŵaeth

  O fewn symbolaeth Hindŵaidd , mae'r lotws yn gysylltiedig â ffyniant , ffrwythlondeb, a harddwch. Mae'r lotws hefyd yn gysylltiedig â nifer o dduwiau Hindŵaidd ac yn ymwneud â'r Padma lotus sanctaidd. Y Padma yw'r rhan o'r enaid sy'n gyrru pobl tuag at oleuedigaeth ysbrydol hyd yn oedtrwy frwydrau. Mae'r gyriant hwn yn debyg i'r modd y mae'r blodyn lotws yn gwthio trwy'r mwd a'r tail i gyrraedd yr wyneb.

  Mae'r lotws yn gysylltiedig â nifer o dduwiau Hindŵaidd, gan gynnwys Lakshmi , Brahma, a Vishnu, sy'n cael ei adnabod fel y Lotus-Eyed One ac sy'n adnabyddus am harddwch a phurdeb. Mae duwiau eraill yn cael eu darlunio â lotuses mewn celfwaith oherwydd y cysylltiad â phurdeb a diwinyddiaeth.

  Cysylltiad arall a roddir i'r lotws, yn ôl rhai o ddilynwyr Hindŵaeth, yw'r greadigaeth. Yn debyg i sut mae'r lotws yn blodeuo gyda golau'r haul, mae Hindŵiaid yn credu bod y byd wedi blodeuo i'r greadigaeth ym mhresenoldeb ymwybyddiaeth.

  • Sikhaeth

  Y blodyn lotws yn cael ei ddefnyddio fel cyfatebiaeth ar gyfer sut i fyw bywyd, fel yr eglurwyd gan Bhai Gurdas Ji, ffigwr Sikhaidd dylanwadol ac awdur. Cyfeirir at yr ysgrifau hyn fel allweddau i ddeall Gurbani ac amgyffred hanfodion Sikhaeth.

  Yn unol â hynny, yn union fel y mae'r lotws yn parhau i fod heb ei ladd yn y dŵr, rhaid i chi beidio â chael eich effeithio gan ddrygau'r byd. Pwynt pwysig arall yw'r syniad, gan fod y lotus yn caru'r haul ac yn blodeuo drosto, felly hefyd y bydd y sawl sydd, trwy ymroddiad cariadus, yn adnabod yr Arglwydd.

  Dyma ddau yn unig o'r cyfeiriadau niferus y mae'n eu gwneud at yr Arglwydd. blodeuyn lotus trwy ei ddysgeidiaeth. Fe'i crybwyllir tua 420 o weithiau fel un sy'n cynrychioli'r enaid dynol.

  Gall ystyron eraill y lotws mewn Sikhaeth fodyn cael ei ystyried yr un peth â symbolaeth gyffredinol y lotws. Fodd bynnag, mae'n werth nodi nad yw'r blodyn lotws yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin fel symbol Sikhaidd heddiw.

  • Jainiaeth

  Nid yw'r lotws yn un prif symbol crefyddol Jainiaeth, ffydd sy'n canolbwyntio ar hunangymorth, ond mae'n symbol uniaethol i rai Jainiaid. Y lotws glas yw symbol Nami, yr 21ain Jain. Mae lotws coch yn cynrychioli 6ed Jain, Padmaprabha.

  Torri i lawr Lliwiau Lotus

  Mae'r blodyn lotws yn dod yn naturiol mewn amrywiaeth o liwiau. Tra bod y grefydd Hindŵaidd yn defnyddio'r lotws gwyn yn bennaf yn ei darluniau, mae Bwdhaeth yn defnyddio amrywiaeth o liwiau lotws, pob un â'i hystyr symbolaidd.

  • Glas yn cynrychioli pwysigrwydd ysbryd dros wybodaeth . Mae hefyd yn cynrychioli synnwyr cyffredin, doethineb, a gwybodaeth.
  • Gwyn yn symbol o Bodhi, sef cyflwr goleuedigaeth. Gelwir lotysau gwyn hefyd yn groth y byd ac maent yn cynrychioli purdeb y meddwl a'r enaid.
  • Dangosir y lotws wyth petal fel porffor ac mae'n cynrychioli llwybr wythplyg Bwdha i'r bonheddig. gwirionedd, a elwir hefyd y llwybr i hunan-ddeffro. Oherwydd ei gysylltiad â'r llwybr, mae'r lotws porffor yn cael ei ystyried yn gyfriniol ac ysbrydol.
  • Coch yn cynrychioli'r galon, felly mae'r lotws coch yn symbol o gariad pur a thosturi.
  • Mae'r lotws pwysicaf, gwir lotws Bwdha, yn cael ei ddarlunio fel pinc ynlliw. Yn deillio o'r teitl hwn, mae'r llechau pinc yn cynrychioli hanes a hanfod y Bwdha.
  • Pan fydd gwir oleuedigaeth ysbrydol wedi'i chyflawni, fe'i cynrychiolir gan y aur lotus.

  Lotus mewn Emwaith a Ffasiwn

  Heddiw, mae'r lotws yn parhau i fod yn un o'r symbolau mwyaf poblogaidd mewn gemwaith a ffasiwn. Fe'i defnyddir yn aml mewn crogdlysau, modrwyau, breichledau a chlustdlysau, neu'n syml yn cael eu cadw fel swyn. Gellir steilio'r ddelwedd a'i chynrychioli mewn sawl ffordd, gan gynnwys fel blodyn agored neu blagur caeedig. Mae hefyd yn boblogaidd mewn gemwaith Bwdhaidd neu ysbrydol.

  Mae gemwaith Lotus hefyd yn syniad anrheg gwych:

  • Fel anrheg i rywun sy'n dod i oed, mae'n ein hatgoffa i gadw'r tir a'r gwir. i chi'ch hun, tra'n ymdrechu byth i fyny.
  • I rywun sy'n mynd trwy gyfnod anodd yn ei fywyd, mae'r lotws yn symbol o orchfygu adfyd a chaledi, tra'n dal i gadw'ch ysbryd yn gyfan.
  • As anrheg ramantus i rywun annwyl, mae'r lotws yn cynrychioli'r dycnwch i ddal eich perthynas a'r parodrwydd i dyfu gyda'ch gilydd.

  Isod mae rhestr o brif ddetholion y golygydd sy'n dangos y symbol blodyn lotws. 5> Dewisiadau Gorau'r Golygydd -8% Necklace Tryledwr Dur Di-staen Lotus Bywyd Gweler Hwn Yma Amazon.com VRIUA Mwclis Blodau Lotus i Ferched 18k Aur wedi'i Lenwi Diemwnt Tiny Lotus.. . Gweler Hwn Yma Amazon.com Carovo 18K Rose Gold Plated DaintyMwclis Pendant Lotus Blodyn Lotus Tiny... Gweler Hwn Yma Amazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 22, 2022 11:38 pm

  Mae symbol Lotus hefyd yn boblogaidd mewn tatŵs a dillad. Gan nad yw'r symbol yn perthyn i unrhyw un grŵp neu ffydd, mae'n cael ei weld fel symbol cyffredinol sy'n dal ystyr i bawb.

  Amlapio'r cyfan

  Mae'r blodyn lotws yn hardd, pwerus symbol. Mae llawer o ystyron a chysylltiadau crefyddol y lotws yn ei wneud yn ddewis ardderchog ar gyfer gwaith celf, gemwaith, dillad ac fel motiff addurniadol.

  Tra bod symbolaeth y lotws wedi'i wreiddio mewn sawl crefydd, mae'r symbol wedi mynd y tu hwnt i hyn i dod yn fyd-eang a gall unrhyw un ei chwarae, waeth beth fo'i ymlyniad crefyddol.

  Wedi'r cyfan, ni all neb hawlio'r lotws, un o flodau harddaf a mwyaf cyfoethog yn symbolaidd y byd naturiol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.