Enki - Duw Doethineb Sumeraidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Y Swmeriaid oedd y gwareiddiad soffistigedig cynharaf y gwyddys amdano mewn hanes. Roeddent yn adnabyddus am addoli llawer o dduwiau. Roedd Enki yn un o'r prif dduwiau yn y pantheon Sumerian ac fe'i darlunnir mewn nifer o weithiau celf a llenyddiaeth. Dewch i ni ddarganfod mwy am y duw Sumerian hynod ddiddorol hwn gan gynnwys sut esblygodd ei hunaniaeth a'i fytholeg yn ystod y gwahanol gyfnodau yn hanes Mesopotamia.

  Pwy Oedd y Duw Enki?

  Enki on yr Adda Seal. PD.

  Rhwng 3500 i 1750 BCE, Enki oedd duw nawdd Eridu, y ddinas hynaf yn Sumer sydd bellach yn Tell el-Muqayyar, Irac heddiw. Roedd yn cael ei adnabod fel y duw doethineb , hud, crefftau ac iachâd. Roedd hefyd yn gysylltiedig â dŵr, gan ei fod yn byw yn Abzu, hefyd yn sillafu Apsu - y cefnfor dŵr croyw y credir ei fod o dan y ddaear. Am y rheswm hwn, roedd y duw Sumerian hefyd yn cael ei adnabod wrth y teitl Arglwydd y Dyfroedd Melys . Yn Eridu, addolid ef yn ei deml a elwid E-abzu neu House of the Abzu .

  Fodd bynnag, mae dadlau o hyd ymhlith ysgolheigion ynghylch a oedd Enki yn dduw dŵr ai peidio, gan y gellir priodoli'r rôl i sawl duw Mesopotamaidd arall. Hefyd, nid oes tystiolaeth bod yr Abzu Sumerian yn cael ei ystyried yn ardal wedi'i llenwi â dŵr - ac mae'r enw Enki yn llythrennol yn golygu arglwydd y ddaear .

  Yn ddiweddarach, Enki daeth yn gyfystyr â'r Akkadian a Babilonaidd Ea,duw puro defodol a noddwr crefftwyr ac arlunwyr. Mae llawer o fythau yn darlunio Enki fel creawdwr a gwarchodwr dynoliaeth. Roedd hefyd yn dad i nifer o dduwiau a duwiesau Mesopotamaidd pwysig megis Marduk , Nanshe, ac Inanna .

  Mewn eiconograffeg, darlunnir Enki yn gyffredin fel dyn barfog gwisgo penwisg corniog a gwisgoedd hir. Fe'i dangosir yn aml wedi'i amgylchynu gan ffrydiau dŵr sy'n llifo, sy'n cynrychioli afonydd Tigris ac Ewffrates. Ei symbolau oedd y gafr a'r pysgodyn, y ddau yn gynrychioliadau o ffrwythlondeb.

  Enki mewn Mytholeg a Llenyddiaeth yr Henfyd

  Mae yna nifer o fytholegau, chwedlau a gweddïau Mesopotamiaidd sy'n cynnwys Enki. Ym mytholeg Sumerian ac Akkadian, roedd yn fab i An a Nammu, ond roedd testunau Babylonaidd yn cyfeirio ato fel mab Apsu a Tiamat. Mae'r rhan fwyaf o'r straeon yn ei ddarlunio fel creawdwr a duw doethineb, ond mae eraill yn ei bortreadu fel cludwr trallod a marwolaeth. Mae'r canlynol yn rhai mythau poblogaidd sy'n cynnwys Enki.

  Enki a Threfn y Byd

  Ym mytholeg Sumerian, darlunnir Enki fel prif drefnydd y byd, gan aseinio duwiau a duwiesau eu rolau. Mae'r stori'n adrodd sut y bendithiodd Sumer a rhanbarthau eraill, yn ogystal ag afonydd Tigris ac Ewffrates. Hyd yn oed pe bai ei ddyletswydd a'i rym wedi'i roi iddo gan y duwiau An ac Enlil yn unig, mae'r myth yn dangos cyfreithlondeb ei safle yn yPantheon Sumerian.

  Enki a Ninhursag

  Mae'r myth hwn yn disgrifio Enki fel duw chwantus a oedd â chyfathrach â nifer o dduwiesau, yn enwedig Ninhursag. Mae'r stori wedi'i lleoli ar ynys Dilmun, sef Bahrain heddiw, a oedd yn cael ei hystyried yn baradwys ac yn wlad anfarwoldeb gan y Sumeriaid.

  Atrahasis

  Yn y chwedl Babylonaidd, darlunnir Enki fel gwarchodwr bywyd ar y ddaear, lle ysbrydolodd y duw Enlil i roi ail gyfle i ddynoliaeth fyw.

  Ar ddechrau'r stori, roedd y duwiau ifanc yn gwneud yr holl waith i gynnal y greadigaeth, gan gynnwys goruchwylio'r afonydd a'r camlesi. Pan aeth y duwiau ifanc hyn yn flinedig ac yn gwrthryfela, creodd Enki fodau dynol i wneud y gwaith.

  Ar ddiwedd y stori, penderfynodd Enlil ddinistrio bodau dynol oherwydd eu difaterwch gyda chyfres o bla - ac yn ddiweddarach llifogydd mawr . Sicrhaodd Enki fod bywyd yn cael ei gadw trwy gyfarwyddo'r dyn doeth Atrahasis i adeiladu llong i'w achub ei hun ac eraill.

  Enki ac Inanna

  Yn y myth hwn, ceisiodd Enki i hudo Inanna, ond twyllodd y dduwies ef i feddwi. Yna cymerodd yr holl mes —y pwerau dwyfol yn ymwneud â bywyd a'r tabledi a oedd yn lasbrintiau i wareiddiadau.

  Pan ddeffrodd Enki y bore wedyn, sylweddolodd ei fod wedi rhoi'r cyfan mes at y dduwies, felly anfonodd ei gythreuliaid i'w hadfer. Dihangodd Inanna iUruk, ond sylweddolodd Enki ei fod wedi cael ei dwyllo a derbyniodd gytundeb heddwch parhaol ag Uruk.

  Enuma Elish

  Yn epig y greadigaeth Babylonaidd, mae Enki yn cael ei gredydu fel un cyd-greawdwr byd a bywyd. Ef oedd mab hynaf y duwiau cyntaf Apsu a Tiamat a roddodd enedigaeth i dduwiau iau. Yn y stori, roedd y duwiau ifanc hyn yn dal i dorri ar draws cwsg Apsu felly penderfynodd eu lladd.

  Gan fod Tiamat yn gwybod cynllun Apsu, gofynnodd i'w mab Enki helpu. Penderfynodd roi ei dad i gwsg dwfn a'i ladd yn y diwedd. Mae rhai fersiynau o'r stori yn dweud bod Apsu, duw dyfroedd cyntefig tanddaearol, wedi'i ladd gan Enki er mwyn iddo sefydlu ei gartref ei hun uwchben y dyfnder.

  Doedd Timat byth eisiau i'w gŵr gael ei ladd felly cododd fyddin o gythreuliaid i gychwyn rhyfel ar y duwiau iau, fel yr awgrymwyd gan y duw Quingu. Ar y pwynt hwn, ceisiodd Marduk, mab Enki helpu ei dad a'r duwiau iau, gan drechu grymoedd anhrefn a Tiamat.

  Trodd dagrau Tiamat yn afonydd Tigris ac Ewffrates a defnyddiwyd ei chorff gan Marduk i greu'r nefoedd. a'r ddaear. Defnyddiwyd corff Quingu i greu bodau dynol.

  Marwolaeth Gilgamesh

  Yn y stori hon, Gilgamesh yw brenin Uruk, ac Enki yw'r duw sy'n penderfynu ei tynged. Yn y rhan gyntaf, roedd gan y brenin freuddwydion am ei farwolaeth yn y dyfodol a'r duwiau'n cael cyfarfod i benderfynu ar ei dynged. Y duwiau An aRoedd Enlil eisiau achub ei fywyd oherwydd ei weithredoedd arwrol yn Sumer, ond penderfynodd Enki fod yn rhaid i'r brenin farw.

  Enki yn Hanes Mesopotamia

  Roedd gan bob dinas Mesopotamiaidd ei dwyfoldeb nawddoglyd ei hun. Yn wreiddiol yn dduw lleol a addolir yn ninas Eridu, enillodd Enki statws cenedlaethol yn ddiweddarach. O ran tarddiad Sumeraidd, addaswyd y grefydd Mesopotamiaidd yn gynnil gan yr Akkadiaid a'u holynwyr, y Babiloniaid, a drigai yn y rhanbarth.

  Yn y Cyfnod Dynastic Cynnar

  Yn ystod y Cyfnod Dynastig Cynnar, roedd Enki yn cael ei addoli ym mhob un o'r prif daleithiau Sumerian. Ymddangosodd ar arysgrifau brenhinol, yn enwedig rhai Ur-Nanshe, brenin cyntaf llinach gyntaf Lagash, tua 2520 BCE. Mae'r rhan fwyaf o arysgrifau'n disgrifio adeiladu temlau, lle gofynnwyd i'r duw roi cryfder i'r sylfeini.

  Drwy gydol y cyfnod, roedd Enki yn dal safle amlwg pryd bynnag y soniwyd am holl brif dduwiau Sumer. Tybid fod ganddo allu i roddi i'r brenin wybodaeth, deall, a doethineb. Soniodd llywodraethwyr Umma, Ur, ac Uruk hefyd am y duw Enki yn eu testunau, yn ymwneud yn bennaf â diwinyddiaeth dinas-wladwriaethau.

  Yn y Cyfnod Akkadian

  Yn 2234 BCE, sefydlodd Sargon Fawr yr ymerodraeth gyntaf yn y byd, yr Ymerodraeth Akkadian, mewn rhanbarth hynafol sydd bellach yn ganolog i Irac. Gadawodd y brenin y grefydd Sumeraidd yn ei lle, felly roedd yr Akkadians yn gwybod yduw Sumerian Enki.

  Fodd bynnag, ni chafodd Enki ei grybwyll i raddau helaeth yn arysgrifau llywodraethwyr y Sargon, ond ymddangosodd mewn rhai testunau o Naram-Sin, ŵyr Sargon. Daeth Enki hefyd i gael ei adnabod fel Ea , sy'n golygu yr un byw , gan gyfeirio at natur ddyfrllyd y duw.

  Yn Ail Frenhinllin Lagash<8

  Yn y cyfnod hwn, parhawyd â thraddodiadau arysgrifau brenhinol Dynastig Cynnar yn disgrifio'r duwiau Swmeraidd. Cydnabuwyd Enki yn Emyn Deml Gudea, y dywedir mai hwn yw'r testun sydd wedi'i gadw hiraf yn disgrifio'r duw mewn mytholeg a chrefydd. Ei rôl bwysicaf oedd rhoi cyngor ymarferol ar adeiladwaith teml, o gynlluniau i ynganiadau llafar.

  7>Yn ystod Cyfnod Ur III

  Holl reolwyr Trydydd Brenhinllin Ur crybwyll Enki yn eu harysgrifau brenhinol a'u hemynau. Cafodd sylw yn bennaf yn ystod teyrnasiad y Brenin Shulgi o Ur, rhwng 2094 a 2047 BCE. Yn groes i arysgrifau cynharach, dim ond y trydydd safle oedd gan Enki yn y pantheon ar ôl An ac Enlil. Nid yw mytholeg Sumerian y cyfnod yn cyfeirio ato fel Creawdwr y Ddaear .

  Hyd yn oed os mai cynghorydd doeth oedd rôl Enki yn aml, fe'i galwyd hefyd yn Y Llifogydd , teitl a ddefnyddir yn bennaf i ddisgrifio duwiau rhyfelgar gyda grym dychrynllyd neu ddinistriol. Fodd bynnag, mae rhai dehongliadau'n awgrymu bod Enki wedi chwarae rôl duw ffrwythlondeb, gan lenwi'r ddaearâ'i lif o helaethrwydd. Daeth y duw hefyd yn gysylltiedig â defodau glanhau a chamlesi.

  Yn ystod Cyfnod Isin

  Yn ystod cyfnod llinach Isin, parhaodd Enki yn un o dduwiau pwysicaf y wlad. Sumer ac Akkad, yn enwedig yn ystod teyrnasiad y Brenin Ishme-Dagan. Mewn emyn sy'n bodoli o'r amser hwn, disgrifiwyd Enki fel duw pwerus ac amlwg a benderfynodd dros dynged dynion. Gofynnodd y brenin iddo roi digonedd o afonydd Tigris ac Ewffrates, gan awgrymu ei rôl fel duw llystyfiant a helaethrwydd natur.

  Yn emynau brenhinol Isin, cyfeiriwyd at Enki fel un o'r crewyr. o ddynolryw ac roedd yn ymddangos ei fod wedi'i enwebu'n bennaeth y duwiau Anunna gan Enlil ac An. Awgrymir hefyd bod sawl myth Sumerian am y duw yn tarddu o'r cyfnod Isin, gan gynnwys y Enki a Gorchymyn y Byd , Taith Enki i Nippur , a Enki ac Inanna .

  Yn ystod Cyfnod Larsa

  Yn ystod cyfnod y Brenin Rim-Suen yn 1900 BCE, adeiladwyd temlau gan Enki yn ninas Ur a daeth ei offeiriaid yn ddylanwadol . Gelwid ef wrth y teitl Yr Un Doeth ac edrychid arno fel cynghorydd y duwiau mawr a rhoddwr cynlluniau dwyfol.

  Yr oedd gan Enki hefyd deml yn ninas Uruk a daeth yn dwyfoldeb nawdd y ddinas. Dywedodd y Brenin Sin-Kashid o Uruk hyd yn oed ei fod wedi derbyn gwybodaeth goruchaf gan y duw. Mae'rRoedd duw Swmeraidd yn parhau i fod yn gyfrifol am roi digonedd, ond dechreuodd hefyd ymddangos mewn triawd gydag An ac Enlil.

  Yn y Cyfnod Babilonaidd

  bu Babilon yn ganolfan daleithiol o Ur ond yn y pen draw daeth yn bŵer milwrol mawr pan orchfygodd y brenin Amorite Hammurabi ddinas-wladwriaethau cyfagos a dod â Mesopotamia dan reolaeth Babilonaidd. Yn ystod y llinach gyntaf, gwelwyd newid sylweddol yn y grefydd Mesopotamiaidd, gan gael ei disodli yn y pen draw gan yr ideoleg Babilonaidd.

  Arhosodd Enki, a elwid yn Ea gan y Babiloniaid, yn arwyddocaol mewn mytholeg fel tad Marduk, y duw cenedlaethol o Babylonia. Dywed rhai ysgolheigion y gallai'r duw Swmeraidd Enki fod wedi bod yn rhiant addas i'r duw Babilonaidd Marduk oherwydd bod y cyntaf yn un o'r duwiau amlycaf yn y byd Mesopotamaidd.

  Yn Gryno

  Y Swmerian duw doethineb, hud a chreadigaeth, roedd Enki yn un o brif dduwiau'r pantheon. Fel ffigwr pwysig yn hanes Mesopotamiaidd, fe'i darluniwyd mewn llawer o ddarnau o gelf a llenyddiaeth Sumeraidd, yn ogystal ag ym mythau'r Akkadians a'r Babiloniaid. Mae'r rhan fwyaf o'r straeon yn ei bortreadu fel amddiffynnydd dynolryw, ond mae eraill hefyd yn ei bortreadu fel cludwr marwolaeth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.