Greal Sanctaidd - Gwreiddiau a Symbolaeth Symbol Enigmatig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r Greal Sanctaidd yn symbol hynod enigmatig, sy’n gysylltiedig â Christnogaeth. Mae wedi ysbrydoli a swyno dychymyg dynol ers cannoedd o flynyddoedd ac wedi rhagori ar ei bwrpas gwreiddiol i ddod yn wrthrych hynod symbolaidd a gwerthfawr. Dyma gip ar beth yn union yw'r Greal Sanctaidd a'r chwedlau a'r mythau sy'n ei amgylchynu.

  Symbol Dirgel

  Mae'r Greal Sanctaidd yn cael ei ystyried yn draddodiadol fel y cwpan yr yfodd Iesu Grist ohono yn y Swper Olaf. Credir hefyd bod Joseff o Arimathea wedi defnyddio’r un cwpan i gasglu gwaed Iesu adeg ei groeshoelio. O’r herwydd, mae’r Greal Sanctaidd yn cael ei addoli fel symbol Cristnogol sanctaidd yn ogystal ag – os yw byth i’w ganfod – arteffact gwerthfawr a chysegredig.

  Yn naturiol, mae stori’r Greal hefyd wedi esgor ar lu o chwedlau a mythau. Mae llawer yn credu, lle bynnag y mae, fod gwaed Crist yn dal i lifo trwyddo, mae rhai yn credu y gall y Greal roi bywyd tragwyddol i'r rhai sy'n yfed ohono, ac mae llawer yn meddwl y byddai ei chladdedigaeth yn dir cysegredig a / neu yn waed Crist. yn llifo o'r ddaear.

  Mae damcaniaethau amrywiol yn gosod gorphwysfa'r Greal yn Lloegr, Ffrainc, neu Sbaen, ond ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw beth pendant hyd yn hyn. Y naill ffordd neu'r llall, hyd yn oed fel symbol, heb sôn am arteffact a allai fod yn real, mae'r Greal Sanctaidd mor adnabyddadwy fel ei fod wedi dod yn rhan anwahanadwy o lên gwerin modern ajargon.

  Oherwydd yr hen chwedlau Arthuraidd am chwilio am y Greal Sanctaidd, mae'r term hyd yn oed wedi dod yn epithet ar gyfer nodau mwyaf pobl.

  Beth Mae'r Gair Greal Cymedrig?

  Daw’r gair “Greal” naill ai o’r gair Lladin gradal, sy’n golygu plaen dwfn ar gyfer bwyd neu hylifau, neu o’r gair Ffrangeg graal neu greal, sy'n golygu "cwpan neu bowlen o bridd, pren, neu fetel". Ceir hefyd yr Hen air Provençal grazal a’r Hen Gatalaneg gresal .

  Mae’n debyg bod y term llawn “Greal Sanctaidd” yn dod o’r 15fed – awdur o’r ganrif John Harding a greodd san-graal neu san-gréal sef tarddiad y “Greal Sanctaidd” fodern. Mae'n ddrama ar eiriau, gan ei bod yn cael ei dosrannu fel canu go iawn neu “Royal Blood”, a dyna pam y cysylltiad Beiblaidd â gwaed Crist yn y cymalau.

  Beth Mae'r Greal yn ei Symboleiddio?

  Mae gan y Greal Sanctaidd lawer o ystyron symbolaidd. Dyma rai:

  • Yn gyntaf oll, dywedir bod y Greal Sanctaidd yn cynrychioli’r cwpan yr yfodd Iesu a’i ddisgyblion ohono yn y Swper Olaf.
  • I Gristnogion, mae’r Greal yn symbol o maddeuant pechodau, atgyfodiad Iesu a'i aberthau dros y ddynoliaeth.
  • I Farchogion y Temlau, mae'r Greal Sanctaidd wedi'i ddarlunio fel un sy'n cynrychioli'r perffeithrwydd y buont yn ymdrechu drosto.
  • Yn yr iaith Saesneg, y ymadrodd Greal Sanctaidd wedi dod i symboleiddio rhywbeth yr ydycheisiau ond mae hynny'n anodd iawn ei gyflawni na'i gael. Fe'i defnyddir yn aml fel trosiad ar gyfer rhywbeth sy'n hynod bwysig neu arbennig.

  Hanes Gwirioneddol y Greal Sanctaidd

  Y cyfeiriadau cynharaf y gwyddys amdanynt am y Greal Sanctaidd, neu dim ond greal a allasai fod y Greal Sanctaidd, yn dod o weithiau llenyddol y Canol Oesoedd. Y gwaith cyntaf y gwyddys amdano yw rhamant anorffenedig 1190 Perceval, le Conte du Graal o Chrétien de Troyes. Cyflwynodd y nofel y syniad o “Greal” i’r chwedlau Arthuraidd a’i phortreadu fel arteffact gwerthfawr yr oedd marchogion y Brenin Arthur yn chwilio’n daer amdani. Ynddo, mae'r marchog Percival yn darganfod y Greal. Gorffennwyd y nofel yn ddiweddarach a'i newid sawl gwaith trwy ei chyfieithiadau.

  Daeth un cyfieithiad o'r fath o'r 13eg ganrif gan Wolfram von Eschenbach a bortreadodd y Greal fel carreg. Yn ddiweddarach, disgrifiodd Robert de Boron y Greal yn ei Joseph de’Arimathie fel llestr Iesu. Dyna'n fras pan ddechreuodd diwinyddion gysylltu'r Greal Sanctaidd â'r Cymal sanctaidd o'r chwedl Feiblaidd.

  Yr oedd llu o lyfrau, cerddi, a gweithiau diwinyddol eraill yn dilyn, yn cysylltu myth y Greal Sanctaidd â'r ddwy chwedl Arthuraidd. a'r Testament Newydd Cristnogol.

  Y mae rhai o'r gweithiau Arthuraidd amlycaf yn cynnwys:

  • Perceval, Stori'r Greal gan Chrétien de Troyes.<13
  • Parsifal, y cyfieithiad aparhad o hanes Percival gan Wolfram von Eschenbach.
  • Pedwar Parhad, cerdd Chrétien.
  • Peredur mab Efrawg, rhamant Gymreig yn deillio o Gwaith Chrétien.
  • Periesvaus, a ddisgrifir yn aml fel cerdd ramant lai canonaidd.
  • Diu Crône (Y Goron, yn Almaeneg ), chwedl Arthuraidd arall lle mae'r marchog Gawain yn hytrach na Percival yn dod o hyd i'r Greal.
  • Cylch Vulgate a gyflwynodd Galahad fel yr “Arwr Greal” newydd ” yn adran “Lancelot” o'r Cylch.
  • Gwaith Celf Metel y Brenin Arthur

   Ynglŷn â'r chwedlau a'r gweithiau sy'n cysylltu'r Greal â Joseff o Arimathea, yno yn nifer o enwogion:

   • Joseph de'Arimathie gan Robert de Boron.
   • Seiliwyd Estoire del Saint Graal ar Robert de gwaith Boron a'i ehangu'n fawr gyda mwy o fanylion.
   • Ychwanegodd amryw ganeuon a cherddi canoloesol gan driawdwyr megis Rigaut de Barbexieux hefyd at y mythau Cristnogol yn cysylltu'r Greal Sanctaidd a'r Cymal Sanctaidd â'r Mythau Arthuraidd.

   O'r gweithiau llenyddol hanesyddol cyntaf hyn esgorodd yr holl fythau a chwedlau dilynol ynghylch y Greal Sanctaidd. Mae'r Marchogion Templar yn ddamcaniaeth gyffredin sy'n gysylltiedig â'r Greal, er enghraifft, oherwydd y gred oedd iddynt lwyddo i gipio'r Greal yn ystod eu presenoldeb yn Jerwsalem a'i rhyddhau.

   The Fisher Kingchwedl chwedlau Arthuraidd yw myth arall o'r fath a ddatblygodd yn ddiweddarach. Mae chwedlau Arthuraidd a Christnogol di-ri eraill wedi’u datblygu i’r graddau lle mae gan enwadau Cristnogol heddiw safbwyntiau gwahanol ar y Greal Sanctaidd. Mae rhai yn credu ei fod yn gwpan corfforol llythrennol a gollwyd trwy hanes, tra bod eraill yn ei weld fel chwedl drosiadol yn unig. Arteffact Beiblaidd, mae haneswyr a diwinyddion wedi bod yn chwilio am y Greal Sanctaidd ers canrifoedd. Mae llawer o arteffactau tebyg i gwpan neu bowlen sy’n dyddio’n ôl i amser Iesu Grist wedi’u honni fel y Greal Sanctaidd.

   Un enghraifft o’r fath oedd cwpan a ddarganfuwyd yn 2014 gan haneswyr Sbaenaidd mewn eglwys yn León, gogleddol Sbaen. Roedd y cymal yn dyddio i'r cyfnod rhwng 200 C.C. a 100 O.C. ac roedd ymchwil helaeth gan yr haneswyr yn cyd-fynd â'r honiad ynghylch sut a pham y byddai'r Greal Sanctaidd yng ngogledd Sbaen. Eto, ni phrofodd dim o hyn mewn gwirionedd mai hwn yn wir oedd y Greal Sanctaidd ac nid dim ond hen gwpan.

   Dyma un o lawer o “ddarganfyddiadau” o'r fath o'r Greal Sanctaidd. Hyd heddiw, mae dros 200 o “Grealau Sanctaidd” honedig ledled y byd, pob un yn cael ei addoli gan rai pobl o leiaf ond nid oedd yr un ohonynt yn bendant wedi profi i fod yn gymal Crist.

   Greal Sanctaidd mewn Diwylliant Pop

   O Indiana Jones a'r Groesgad Olaf (1989), trwy Fisher Terry GilliamMae ffilm y Brenin (1991) ac Excalibur (1981), i Monty Python a'r Greal Sanctaidd (1975), cymal sanctaidd Crist wedi bod yn destun nifer o lyfrau, ffilmiau, paentiadau, cerfluniau, caneuon, a gweithiau pop-ddiwylliant eraill.

   Aeth The Da Vinci Code Dan Brown hyd yn oed mor bell â phortreadu’r Greal Sanctaidd nid fel cwpan ond fel Mair Croth Magdalen, yn awgrymu ei bod yn esgor ar blentyn Iesu, gan wneud hynny y gwaed brenhinol.

   Amlapio

   Mae'n debygol y bydd y Greal Sanctaidd yn destun hyd yn oed mwy o weithiau llenyddol yn bydd y dyfodol a'i chwedlau a mythau yn parhau i esblygu'n syniadau newydd a hynod ddiddorol. Mae p'un a ydym byth yn cael gwybod am y Greal Sanctaidd go iawn i'w weld, ond hyd hynny, mae'n parhau i fod yn gysyniad hynod symbolaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.