Kukulkan - Sarff Plymog Mesoamerica

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Kukulkan ar yr un pryd yn un o dduwiau mwyaf adnabyddus a mwyaf dirgel Canolbarth America. Mae prif dduw y Yucatec Maya ym mhenrhyn Yucatan, Kukulkan hefyd yn cael ei adnabod fel y Sarff Plymog neu'r Sarff Pluog. Ystyrir ef hefyd fel iteriad arall o'r duw Astecaidd Quetzalcoatl , y duw Huastecs Ehecatl, a'r duw Quiché Maya Gucumatz.

  Fodd bynnag, tra edrychir ar yr holl dduwiau hyn fel amrywiadau o'r un peth. duw, y maent hefyd yn dra gwahanol mewn llawer modd. Mewn gwirionedd, mewn rhai mythau Aztec mae Quetzalcoatl ac Ehecatl yn ddau fodau cwbl ar wahân. Felly, pwy yn union yw Kululkan a beth mae'n ei ddweud wrthym am fywyd yr Yucatec Maya?

  Pwy yw Kukulkan?

  3>Disgyniad y neidr – Kukulkan a ddarlunnir yn Chichen Itza.

  Mae enw Kukulkan yn cyfieithu'n llythrennol fel Sarff Pluog neu Sarff Plwm pluog (k'uk'ul) a sarff (kan). Fodd bynnag, yn wahanol i'w amrywiolyn Aztec Quetzalcoatl, mae Kukulkan yr un mor aml yn cael ei bortreadu fel sarff cennog yn hytrach nag un pluog yn unig.

  Yn wir, mae gan Kukulkan lawer o ymddangosiadau posibl. Yn dibynnu ar yr ardal a'r cyfnod, gall fod naill ai'n sarff asgellog neu heb adain. Weithiau mae'n cael ei ddarlunio â phen humanoid neu ben neidr. Mae hyd yn oed mythau lle gall Kukulkan droi ei hun yn ddynol ac yn ôl yn neidr enfawr.

  Mewn llawer o fythau, Kukulkanyn byw yn yr awyr, a yw'r awyr ei hun, neu a yw'r blaned Venus ( y Seren Fore ). Mae gan y geiriau `Maya am awyr a neidr hyd yn oed ynganiadau tebyg iawn.

  Mae mythau eraill yn dweud bod Kukulkan yn byw o dan y Ddaear ac yn achosi Daeargrynfeydd. Nid yw hyn i ddweud bod daeargrynfeydd yn ddrwg, gan fod y Maya yn eu hystyried yn syml fel atgoffa bod Kukulkan yn dal yn fyw, a oedd yn beth da.

  Mae'n werth nodi hefyd bod pobl Maya yn seryddwyr rhagorol am eu amser ac roeddent yn ymwybodol iawn bod y Ddaear yn grwn ac wedi'i hamgylchynu gan y cosmos. Felly, nid yw'r mythau y mae Kukulkan yn byw ynddynt o dan y Ddaear yn gwrth-ddweud y gred mai ef hefyd yw Seren y Bore.

  Beth oedd Duw Kukulkan?

  Fel Quetzalcoatl, Kukulkan hefyd yw'r duw llawer iawn o bethau yn y grefydd Maya. Mae'n cael ei ystyried fel creawdwr y byd yn ogystal â phrif hynafiaid y bobl Maya.

  Roedd hefyd yn dduw amaethyddiaeth, gan fod mythau yn honni iddo roi indrawn i ddynolryw. Roedd yn cael ei addoli fel duw iaith oherwydd credwyd ei fod hefyd wedi meddwl am leferydd dynol a symbolau ysgrifenedig. Fel y soniasom, roedd daeargrynfeydd hefyd yn gysylltiedig â Kukulkan. Yn wir, dywedwyd mai cegau nadroedd anferth oedd ogofâu.

  Fel duw creawdwr a chyndad yr holl ddynoliaeth, roedd Kukulkan hefyd yn cael ei ystyried yn dduw rheolaeth. Ond mae'n debyg y pwysicafsymboliaeth Kukulkan yw duw glaw a gwynt.

  Pwysigrwydd Kukulkan i'r Yucatan Maya

  Fel duw awyr, roedd Kukulkan hefyd yn dduw gwynt a glaw. Mae hyn yn arbennig o nodedig i bobl Maya Yucatan gan fod y glaw yn hollbwysig i’w bywoliaeth.

  Oherwydd bod penrhyn Yucatan o dan y môr tan yn ddiweddar iawn, mae wedi’i wneud yn bennaf o greigiau calchfaen – yn debyg iawn i Fflorida. Fodd bynnag, tra bod calchfaen Florida yn ei gwneud yn ardal gorsiog iawn, mae calchfaen Yucatan yn ddyfnach ac mae'r holl ddŵr sy'n disgyn arno yn straenio i lawr ymhell o dan yr wyneb. Roedd y nodyn daearegol byr hwn yn golygu un peth i bobl Yucatan Maya – doedd dim dŵr wyneb, dim llynnoedd, dim afonydd, dim ffynonellau dŵr croyw o gwbl.

  Yn wyneb yr her hon, llwyddodd yr Yucatan Maya i ddatblygu hidliad dŵr glaw cymhleth a systemau storio dŵr. Yn rhyfeddol, fe wnaethon nhw hynny filoedd o flynyddoedd yn ôl! Fodd bynnag, er gwaethaf eu holl ddatblygiadau arloesol, roeddent yn dal i ddibynnu'n fawr ar y glaw. Roedd eu dulliau storio a hidlo yn golygu y gallent fel arfer oroesi tymor sych ychwanegol, fodd bynnag, roedd dau dymor sych neu fwy yn olynol fel arfer yn achosi difrod i gymunedau, trefi ac ardaloedd cyfan.

  Felly, statws Kukulkan fel duw o roedd glaw a dŵr yn golygu llawer mwy i'r Yucatan Maya nag a olygai duwiau glaw eraill i'w pobl mewn mannau eraill o gwmpas y byd.

  Y Sarff Rhyfel a GweledigaethSarff

  Mae'n ymddangos bod tarddiad Kukulkan fel Waxaklahun Ubah Kan, sef y Sarff Rhyfel. Mae'r fersiwn hon o'r Sarff Plymog yn dyddio o gwmpas y cyfnod Mesoamericanaidd Clasurol o 250 i 900 OC, er bod cyfeiriadau cynharach hyd yn oed at Kukulkan. Yn y cyfnod hwnnw, roedd y Sarff Pluog yn cael ei hystyried yn dduwdod rhyfel yn bennaf.

  Fel hynafiad yr holl Maya, Kukulkan oedd yr un yr oeddent yn aml yn ei weld fel eu harweinydd ysbrydol yn y frwydr. Yn rhyfedd iawn, roedd Kukulkan hefyd yn un o'r ychydig dduwiau Maya i wrthwynebu aberth dynol defodol. Mae hyn yn ddealladwy o gofio ei fod yn dad i'r holl Maya ac ni fyddai eisiau gweld ei blant yn cael eu lladd.

  Ar yr un pryd, roedd mwyafrif helaeth yr aberthau dynol ym Mesoamerica yn cael eu cyflawni ar garcharorion rhyfel , a Kukulkan oedd y Sarff RhyfelYn Chichen Itza, prifddinas hirdymor yr Yucatan Maya, roedd cynrychiolaethau o Kukulkan yn llywyddu golygfeydd aberth sy'n cymhlethu ymhellach yr agwedd hon ar y duw.

  Ar ôl canrifoedd dirifedi o Kukulkan yn arwain pobl i mewn i frwydr, yn y cyfnod ôl-glasurol (900 i 1,500 OC) ei ailfrandio ychydig fel y Sarff Gweledigaeth. Mae hyn yn arbennig o nodedig mewn llawer o gelf Maya clasurol ac ôl-glasurol. Yn yr iteriad hwn, Kukulkan sy'n symud ac yn ysgwyd y cyrff nefol eu hunain. Gorchmynnodd yr haul a'r sêr, ac roedd hyd yn oed yn symbol o fywyd, marwolaeth, ac ailenedigaeth trwy'rcolli ei groen.

  Kukulkan yr Arwr

  Mae rhai mythau Maya yn dweud y gallai Kukulkan drawsnewid yn ddyn ac yna yn ôl yn neidr enfawr. Ategir hyn gan y syniad mai ef yw rhagflaenydd pobl Maya ac fe'i hadlewyrchir gan chwedl debyg am Quetzalcoatl.

  Fodd bynnag, gallai hefyd fod yn dipyn o gymysgedd hanesyddol/mytholegol. Mae hynny oherwydd bod ffynonellau hanesyddol diweddar yn sôn am berson o'r enw Kukulkan a sefydlodd neu a deyrnasodd dros Chichen Itza. Mae cyfeiriadau o'r fath yn arbennig o gyffredin mewn ffynonellau Maya o ddiwedd yr 16eg ganrif ond nid ydynt i'w gweld mewn ysgrifau o'r 9fed ganrif nac ychwaith mewn ysgrifau cynharach, lle mai dim ond y Sarff Pluog y'i gwelir.

  Y consensws presennol yw bod Kukulkan, y person, yn byw yn Chichen Itza yn ystod y 10fed ganrif. Dyma'r amser y dechreuodd y Sarff Gweledigaeth gael ei hystyried nid yn unig fel dwyfoldeb nefol ond hefyd fel symbol o dduwdod y wladwriaeth hefyd.

  Efallai mai'r person hwn yw'r rheswm y tu ôl i'r ychydig chwedlau sy'n dweud Kukulkan oedd y dynol cyntaf a/neu ragflaenydd yr holl ddynoliaeth. Fodd bynnag, gallai hefyd fod oherwydd natur hylifol a chyfnewidiol iawn Kukulkan ymhlith y gwahanol lwythau Mesoamericanaidd.

  Ai'r Un Duw yw Kukulkan a Quetzalcoatl?

  Quetzalcoatl – Darlun yn y Codex Borgia. PD.

  > Kukulkan – Gweledigaeth Maya Sarff. PD.

  Ie a nac ydw.

  Er eu bod yr un peth i raddau helaeth, mae yna eithaf allweddolgwahaniaethau sy'n eu gosod ar wahân. Mae hyn yn arbennig o amlwg pan gymherir y ddau dduw ochr yn ochr a chyfnod wrth gyfnod.

  Gellir cymharu tebygrwydd y ddau dduw hyn i rai Jupiter a Zeus. Diau fod y duw Rhufeinig Iau wedi ei seilio ar y duw Groegaidd Zeus ond serch hynny wedi esblygu i fod yn dduw gwahanol dros amser.

  Mae'n debyg mai'r gwahaniaeth mwyaf rhyngddynt yw myth marwolaeth Quetzalcoatl sy'n ymddangos yn absennol yn yr hyn rydym wedi llwyddo i ddarganfod am Kukulkan. Mae chwedl marwolaeth Quetzalcoatl yn nodweddu hunanladdiad defodol y duw ar ôl iddo deimlo cywilydd am feddwi a godineb gyda'i chwaer hŷn Quetzalpetlatl.

  Yn un o ddau fersiwn y myth hwn, mae Quetzalcoatl yn rhoi ei hun ar dân y tu mewn i gist garreg ac yn trawsnewid i Seren y Bore. Fodd bynnag, mewn fersiwn arall o'r myth, nid yw'n rhoi ei hun ar dân ond yn hytrach yn hwylio i'r dwyrain i Gwlff Mecsico ar lu o nadroedd, gan addo dychwelyd un diwrnod.

  Mae'r fersiwn olaf hon o roedd y myth yn llawer llai cyffredin ar y pryd ond cafodd ei ecsbloetio gan y conquistadwyr Sbaenaidd, yn arbennig Cortés a honnodd fod yn Quetzalcoatl ei hun o flaen y brodorion Aztec. Mae’n bosibl y byddai hanes wedi datblygu mewn ffordd wahanol iawn oni bai am y ffactor hwn.

  Ymddengys fod yr holl chwedl marwolaeth hon ar goll ym mytholeg Kukulkan.

  A yw Kukulkan yn Dduw drwg?

  Tra bod Kukulkan ynyn dduwdod creawdwr caredig yn unig ym mron ei holl iteriadau, mae un eithriad.

  Yr oedd pobl Lacandon Maya o Chiapas (talaith fwyaf deheuol Mecsico heddiw) yn ystyried Kukulkan fel neidr anferth ddrwg ac erchyll. Gweddïasant ar y duw haul Kinich Ahau. I'r Lacandon Maya, yr oedd Kinich Ahau a Kukulkan yn elynion tragwyddol.

  Addolid Kinich Ahau mewn ardaloedd eraill o Mesoamerica, gan gynnwys penrhyn Yucatan, fodd bynnag, nid i'r graddau yr addolid ef yn Chiapas.<5

  Symbolau a Symbolaeth Kukulkan

  Mae bron popeth yn niwylliant Maya wedi'i drwytho â symbolaeth ond mae hynny'n arbennig o wir am Kukulkan. Mae’r Sarff Plymog yn dduw o gymaint o bethau y byddai bron yn haws rhestru’r pethau nad yw’n dduw iddynt. Serch hynny, gellir rhestru prif nodweddion ac agweddau Kukulkan fel a ganlyn:

  • Awyr dduw o wynt a glaw, hanfod bywyd y bobl Yucatan Maya
  • Crëwr duw
  • Duw Rhyfel
  • Sarff Gweledigaeth nefol
  • Duw indrawn ac amaethyddiaeth
  • Duw y Ddaear a daeargrynfeydd
  • Duw llywodraethwyr y Maya a dwyfoldeb gwladwriaeth.

  Prif symbol Kukulkan yw'r sarff pluog.

  Pwysigrwydd Kukulkan mewn Diwylliant Modern

  Wrth siarad am bresenoldeb Kukulkan mewn diwylliant modern, dylem nodi'n gyntaf ei fod ef a Quetzalcoatl yn dal i gael eu haddoli yn weithredol.llawer o ardaloedd a chymunedau nad ydynt yn Gristnogol ym Mecsico.

  Fodd bynnag, os ydym am sôn am ddiwylliant llenyddol a diwylliant pop, mae cynrychiolaeth dda iawn o’r ddau dduw. Yn y rhan fwyaf o achosion pan fydd Y Sarff Pluog yn cael ei chrybwyll neu ei chyfeirio mewn diwylliant, Quetzalcoatl yw'r un y mae'r awdur yn cyfeirio ato gan ei fod yn fwy poblogaidd na Kukulkan. Fodd bynnag, o ystyried bod y ddau yn aml yn cael eu hystyried yn enwau gwahanol ar yr un duwdod, gellid dweud bod y rhain yn berthnasol i Kukulkan hefyd.

  Beth bynnag, mae rhai o'r cyfeiriadau enwocaf at y Sarff Pluog/Plymog mewn diwylliant pop cynnwys duw neidr yn H.P. Llyfrau Lovecraft The Electric Executioner a The Curse of Yig , cymeriad chwaraeadwy o'r enw Kukulkan yn y gêm MOBA enwog Smite , ac estron anferth yn y Star Gate SG-1 sioe Crystal Skull episode.

  Kukulkan hefyd yw prif gymeriad pennod o Star Trek animeiddiedig o 1973 o'r enw o Pa Mor Dewach Na Dant Sarff . Mae Quetzalcoatl yn un o dduwiau Olman yn Dungeons & Mae dreigiau hefyd, a'r couatl yn greaduriaid tebyg i fadfall yn hedfan yn y bydysawd Warcraft .

  Mae Quetzalcoatl hefyd yn wrthwynebydd cyson yn y gyfres gêm fideo boblogaidd Castlevania er nad yw wedi gwneud ymddangosiad yn animeiddiad Netflix o'r un enw hyd yma. Yn Final Fantasy VIII mae taranau hefydelfennol wrth yr enw Quezacotl, gyda'r enw'n cael ei fyrhau oherwydd cyfyngiadau cymeriad.

  Yn Gryno

  Addolid llai adnabyddus i dduwdod Aztec Quetzalcoatl, Kukulkan gan yr Yucatan Maya yn yr ardal sydd bellach yn Fecsico heddiw. Gellir dod o hyd i demlau i Kukulkan ledled rhanbarth Yucatan. Fel duw glaw a dŵr, roedd yn dduw hynod arwyddocaol i'w ffyddloniaid. Heddiw, mae Kukulkan yn parhau i fod yn etifeddiaeth i wareiddiad mawr y Maya.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.