Symbol Khanda a'r hyn y mae'n ei gynrychioli

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae symbol Khanda yn weledol ddiddorol, yn cynnwys tri chleddyf a chylch, wedi'u trefnu'n ofalus mewn modd i symboleiddio cysyniadau sylfaenol y ffydd Sikhaidd. Gadewch i ni edrych yn agosach ar y Khanda a'r hyn y mae'n ei gynrychioli.

  Undeb o Sawl Delwedd

  Mae'r Khanda yn arwyddlun canolog o'r ffydd Sikhaidd, gyda'r ffurf bresennol yn ymddangos yn y cyntaf degawd o'r 1900au. Mae'n symbol o'r athrawiaeth Sikhaidd Deg Tegh Fateh, sy'n dysgu'r cyfrifoldeb deuol o ddarparu bwyd ac amddiffyniad i'r difreintiedig a'r rhai sy'n cael eu cam-drin. Ond mae mwy i'r symbol na dim ond hynny.

  Wrth edrych ar y ddelwedd o'r Khanda, fe welwch ei fod yn cynnwys cleddyf yn y canol gyda dau gleddyf arall ar y naill ochr a'r llall. Mae'r tri yn gorchuddio cylch. Mae’r Khanda, felly, yn gyfuniad o sawl delwedd.

  • Y Khanda – Dyma’r prif gleddyf yng nghanol symbol y Khanda ac mae’n dynodi’r gred mewn un Duw. Gall y Khanda hefyd symboleiddio pŵer dwyfol sy'n rheoli bywyd. Mae ymyl dde'r cleddyf yn cynrychioli'r rhyddid a brofir wrth wneud y dewisiadau moesol cywir a dilyn y gwerthoedd ysbrydol priodol. Mae ochr chwith y Khanda yn sefyll am gosb ddwyfol i'r rhai sy'n gwneud drygioni ac yn llywodraethu gyda chreulondeb. Yn ei gyfanrwydd, mae'r Khanda yn symbol o wahanu gwirionedd oddi wrth gelwydd.
  • Y Chakram Dyma'r cylch o fewn delwedd gyffredinol ySymbol Khanda. Mae yn dynodi natur dragywyddol Duw, yr hwn sydd heb ddechreu na diwedd. Hefyd, mae'r chakra yn symbol o'r gred Sikhaidd yn undod ac undod pob peth. Nid oes unrhyw ymraniad crefyddol, ac yr ydym i ddangos tosturi tuag at ein gilydd. Mae Sikhiaid hefyd yn ei weld fel atgof i gadw o fewn rheolau Duw.
  • Y Ddau Gleddyf Adnabyddir y cleddyf ar ochr chwith y symbol Khanda fel Piri ac yn arwyddlun o oruchafiaeth ysbrydol. Cyfeirir at y cleddyf ochr dde fel Miri ac mae'n symbol o awdurdodaeth wleidyddol.

  Gyda'r Piri a Miri o boptu'r chakra caeedig, mae'n atgof i bob Sikhiaid. bod yn rhaid cadw cydbwysedd rhwng yr ysbrydol a’r seciwlar.

  Pam fod y Khanda yn Arwyddocaol?

  Mae symbol Khanda yn gweithredu fel ciw y mae dyletswydd arnom ni i gyd i ofalu amdano y rhai o'n cwmpas, ni waeth pa gredo, lliw neu grefydd yr ydym yn perthyn iddo. Fel integreiddiad o'r cysyniad o un Duw, undod yn yr holl greadigaeth a chytgord rhwng awdurdodau ysbrydol a seciwlar, mae'r Khanda yn erfyn arnom i edrych allan am ein gilydd. Mae'n alwad i undod a thosturi lle rydyn ni'n trin ein gilydd â thosturi a chariad.

  Mae'r cysyniad o gytgord rhwng popeth yn gweld symbol Khanda yn cymryd ystyr ysbrydol dyfnach. Mae'r Piri a Miri yn cynrychioli'r grymoedd dwyfol a seciwlar sy'n effeithio ar yr enaid. Mae'rMae cleddyf Khanda yng nghanol y symbol yn symbol o'r gallu i dorri trwy gelwyddau rhith a gweld pethau'n glir. Gall rhywun ennill ymwybyddiaeth ehangach.

  Mae'r cylch yn sefyll dros undod pob peth ac yn symbol o gytgord ac integreiddiad rhywun â'r dwyfol. Cawn sylweddoli bod un yn fod anfeidrol.

  Ystyr Militaraidd

  Er bod y Sikhiaid yn hyrwyddo’r cysyniad o gariad a harmoni, mae’r symbol Khanda hefyd yn dangos pwysigrwydd y seciwlar a’r angen i dderbyn ei harwyddocâd yn ein bywydau.

  Yn y llyfr, Hidden Religion, mae'r awduron yn sôn am sut y defnyddir y symbol Khanda i gynrychioli egwyddorion y Farchogiaeth Khalsa. Dyma fand militaraidd o fewn y Sikhiaid sydd â'r ddelfryd o ymladd dros amddiffyn yn unig. Maen nhw'n addo peidio ag ymladd rhag ofn nac o ddial. Mae'r rhai sy'n perthyn i Farchogaeth Khalsa yn gweithredu i warchod y gorthrymedig rhag gormeswyr.

  Yma gwelwn y symbolaeth yn Piri a Miri o fewn y symbol Khanda yn cynrychioli cydbwysedd rhwng sofraniaeth y dwyfol a’r seciwlar.

  Symbol Undod

  Er ein bod wedi gweld bod y fyddin Sikhaidd wedi defnyddio'r symbol Khanda, mae'n dal i gael ei weld fel symbol o undod ac undod. Amlygwyd y cysyniad hwn yn glir gan y gymuned Sikhaidd yn New Orleans pan ddaethant at ei gilydd i gofio am ddioddefwyr Sikhiaid saethu yn Milwaukee. Yn ystod y gofeb hon,cafodd canhwyllau eu goleuo a'u gosod o dan faner gyda'r symbol Khanda arni.

  Crynodeb o Symbol Khanda

  Crynodwyd symbol Khanda ar ddechrau'r 20fed ganrif ac fe'i defnyddir i symboleiddio daliadau sylfaenol y ffydd Sikhaidd. Mae'n cynrychioli cyfuniad o:

  • Credo un Duw
  • Undod yr holl bobl
  • Cydbwysedd rhwng sofraniaeth ddwyfol a bydol
  • <1

   O hyn, mae symbol Khanda yn tanlinellu’r cysyniad o amddiffyn y llai ffodus rhag gormes, ac o drin pawb yn deg a sicrhau ein bod yn gwneud ein dyletswydd cymdeithasol i’n gilydd. Mae'n symbol o undod. Mae gan symbol Khanda hefyd ystyr ysbrydol lle mae'n adlewyrchu defosiwn ac ymarfer rhywun wrth geisio'r dwyfol a dilyn y gwirionedd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.