Symbolau Georgia - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Wedi'i lleoli ar ochr ddwyreiniol Afon Mississippi a gyda 159 o siroedd, yn fwy nag unrhyw dalaith arall yn yr ardal, Georgia yw'r dalaith fwyaf yn y rhanbarth yn hawdd. Yn cael ei hadnabod fel y ‘Peach State’, dywedir mai Georgia yw prif gynhyrchydd cnau daear, pecans a winwnsyn vidalia, sy’n cael ei hystyried yn rhai o winwnsyn melysaf y byd.

  Georgia oedd yr olaf o’r 13 gwreiddiol trefedigaethau a daeth yn bedwaredd talaith yr Unol Daleithiau yn 1788. Yn y diwedd ymunodd â'r gwrthryfel cynyddol yn erbyn Prydain Fawr. Gyda'i diwylliant a'i hanes cyfoethog, mae'r wladwriaeth yn un o'r cyrchfannau twristiaeth mwyaf poblogaidd, a dyna pam mae miloedd o bobl yn ymweld â hi bob blwyddyn. Mae hefyd yn gartref i sawl Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

  Mae gan Georgia nifer o symbolau, swyddogol ac answyddogol, sy'n cynrychioli ei threftadaeth ddiwylliannol a hanesyddol. Dyma gip ar rai o symbolau mwyaf poblogaidd Georgia.

  Baner Georgia

  Mabwysiadwyd yn 2003, mae baner talaith Georgia yn cynnwys tair streipen lorweddol coch-gwyn-goch ac a canton glas gyda chylch yn cynnwys 13 seren wen. Y tu mewn i’r fodrwy mae arfbais y wladwriaeth mewn aur ac oddi tani mae arwyddair y wladwriaeth: ‘In God We Trust’. Mae'r arfbais yn cynrychioli cyfansoddiad y wladwriaeth, ac mae'r pileri yn cynrychioli tair cangen y llywodraeth. Mae'r 13 seren yn cynrychioli Georgia fel yr olaf o'r 13 talaith wreiddiol yn yr UD a'r lliwiau ar y faner yw'rlliwiau swyddogol y wladwriaeth.

  Sêl Georgia

  Mae Sêl Fawr Georgia wedi cael ei defnyddio drwy gydol yr hanes i ddilysu dogfennau’r llywodraeth a weithredwyd gan y wladwriaeth. Mabwysiadwyd ffurf bresennol y sêl yn ôl yn 1799 a gwnaed rhai newidiadau yn ddiweddarach ym 1914.

  Ar y blaen, mae'r sêl yn cynnwys arfbais cyflwr ac ar y cefn, mae'n cynnwys delwedd o arfordir y dref. Georgia gyda llong yn dwyn baner yr UD. Mae'r llong yn cyrraedd i gymryd cotwm a thybaco sy'n cynrychioli masnach allforio y dalaith. Mae'r cwch llai yn symbol o draffig mewnol Georgia. Ar ochr chwith y morlo mae praidd o ddefaid a dyn yn aredig a thu allan i'r llun mae arwyddair y dalaith: 'Amaethyddiaeth a Masnach'.

  Arfbais Georgia

  Y dalaith mae arfbais Georgia yn cynnwys bwa (sy'n symbol o Gyfansoddiad Georgia) a thair colofn sy'n sefyll ar gyfer canghennau gweithredol, barnwrol a deddfwriaethol y llywodraeth. Mae arwyddair y wladwriaeth ‘Doethineb, Cyfiawnder, Cymedroldeb’ i’w weld wedi’i arysgrifio ar sgroliau wedi’u lapio o amgylch y tair colofn. Rhwng yr 2il a'r 3edd golofn, saif aelod o Filisia Georgia yn dal cleddyf yn ei law dde. Mae'n symbol o amddiffyniad y dinasyddion a'r milwr o Gyfansoddiad Georgia. Ar y ffin y tu allan i’r arfbais mae’r geiriau ‘State of Georgia’ a’r flwyddyn y daeth Georgia yn dalaith: 1776.

  Talaith Amffibiad: Green TreeBroga

  Mae broga coeden werdd Americanaidd yn lyffant canolig ei faint sy'n tyfu hyd at 2.5 modfedd o hyd. Mae ei gorff fel arfer yn wahanol arlliwiau yn amrywio o liw melynaidd-olewydd llachar i wyrdd calch, yn dibynnu ar y tymheredd a'r golau. Mae gan rai hefyd ddarnau bach o wyn neu aur ar eu croen tra bod gan eraill linellau melyn golau, lliw hufen neu wyn yn rhedeg o'u gwefusau uchaf i'w genau.

  Cydnabyddir y brogaod hyn gan y cytganau y maent yn eu cynhyrchu yn y nos yn ystod y misoedd cynhesach yn Georgia. Yn anifail anwes poblogaidd yn yr Unol Daleithiau, enwyd y broga coeden werdd yn amffibiad swyddogol y dalaith yn 2005.

  Amgueddfa Gelf Georgia

  Yn gysylltiedig â Phrifysgol Georgia, Amgueddfa Gelf Georgia yn adeilad enfawr gyda deg oriel, caffi, theatr, ystafell ddosbarth stiwdio, llyfrgell gyfeirio celf, ystafell astudio, siop amgueddfa ac awditoriwm. Adeiladwyd yr amgueddfa i gasglu, arddangos, dehongli a chadw gweithiau celf, gan gynnal tua 20 o arddangosfeydd diwylliannol amrywiol bob blwyddyn i gynrychioli holl gyfnodau hanes celf. Mae'n cynnwys dros 12,000 o weithiau celf ac mae'r casgliad yn tyfu'n gyson bob blwyddyn.

  Mae Amgueddfa Gelf Georgia yn amgueddfa gelf academaidd a swyddogol yn Georgia. Wedi'i agor ym 1948, mae'n parhau i fod yn un o dirnodau pwysicaf ac adnabyddus y wladwriaeth.

  State Gem: Quartz

  Mae Quartz yn fwyn caled wedi'i wneud o atomau ocsigen a silicon ,a dyma y mwnol mwyaf toreithiog a geir ar wyneb y ddaear. Ei briodweddau unigryw yw'r hyn sy'n ei wneud yn un o'r sylweddau pwysicaf a mwyaf defnyddiol. Oherwydd bod cwarts yn wydn ac yn gallu gwrthsefyll gwres, mae'n ddewis cyffredin wrth wneud cynhyrchion electronig.

  Wedi'i ddynodi'n berl talaith Georgia ym 1976, mae cwarts i'w gael yn gyffredin ledled y dalaith ac mae ar gael mewn ystod eang o liwiau. Mae cwarts clir wedi'i ganfod yn Siroedd Hancock, Burke, DeKalb a Monroe ac mae digonedd o chwarts fioled (a adwaenir yn gyffredin fel Amethyst) yng Ngwaith Croesffordd Jackson, Sir Wilkes.

  State Game Bird: Bobwhite Quail

  Aderyn hela brown bach sy'n perthyn i'r grŵp o rywogaethau a elwir yn 'New World sofliar' yw'r soflieir bob-gwyn (a elwir hefyd yn betrisen neu soflieir Virginia). Yn frodorol i'r Unol Daleithiau, mae'r aderyn hwn yn dioddef o ddiraddiad cynefin sydd wedi cyfrannu'n fawr at ddirywiad y boblogaeth bobwhite yng Ngogledd America o 85%. , ardaloedd coetir agored ac ymylon coed. Mae'n aderyn swil a swil sy'n dibynnu ar guddliw i aros heb ei ganfod pan fydd dan fygythiad, gan fwydo ar ddeunydd planhigion yn bennaf ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn bach fel malwod, chwilod, ceiliog rhedyn , criciaid a dail-hopwyr.

  Ers y bobwhite. yn aderyn hela poblogaidd yn Georgia, fe'i gwnaed yn aderyn gêm swyddogol y wladwriaeth yn1970.

  Y Gofeb Pysgnau

  Ar adeg arbennig mewn hanes, cnau daear oedd y prif gnwd arian parod yn Georgia, a oedd yn bennaf gyfrifol am fwydo llawer o deuluoedd Sir Turner a rhoi'r teitl 'The Peanut Capital' i Ashburn o'r Byd'. I anrhydeddu ei bwysigrwydd, cododd un o ddinasyddion Ashburn yr hyn sydd bellach yn enwog fel 'Pysgnau Mwyaf y Byd', sef cnau daear enfawr wedi'i osod ar ddraenog brics silindrog.

  Yn 2018, cododd y gofeb gnau daear, sy'n swyddogol a gydnabyddir fel un o symbolau cyflwr Georgia, cafodd ei niweidio'n ddifrifol o ganlyniad i effeithiau Corwynt Michael. Dim ond ei sylfaen silindr brics oedd ar ôl, a chafodd y cnau daear a'r goron eu tynnu. Mae'r bobl leol ar hyn o bryd yn ceisio codi arian i'w atgyweirio.

  Bwyd a Baratowyd gan y Wladwriaeth: Graean

  Mae graean yn fath o uwd brecwast wedi’i wneud o flawd corn, un o’r cnydau pwysicaf sy’n cael ei dyfu ym mhob rhan o dalaith Georgia, a’i weini ag amryw flasau eraill. Gall fod yn felys neu'n sawrus, ond y sesnin sawrus yw'r rhai mwyaf cyffredin. Er bod y pryd hwn yn tarddu o Ddeheuol yr Unol Daleithiau, mae bellach ar gael ledled y wlad.

  Mae grits yn fwyd diddorol ac unigryw a baratowyd gyntaf gan lwyth brodorol America Muskogee ganrifoedd yn ôl. Maent yn malu’r ŷd gan ddefnyddio llifanu carreg, a roddodd wead ‘gritty’ iddo a daeth yn hynod boblogaidd ymhlith y gwladychwyr a’r gwladfawyr. Heddiw, dyma'rbwyd parod swyddogol talaith Georgia fel y datganwyd yn 2002.

  Chwarter Coffa Georgia

  Mae'r pedwerydd darn arian a ryddhawyd yn Rhaglen Chwarterau Talaith 50 yr Unol Daleithiau, y chwarter coffa Sioraidd yn cynnwys sawl symbol gwladwriaeth gan gynnwys a eirin gwlanog yng nghanol amlinell silwét o Georgia gyda sbrigyn derw byw ar y naill ochr a'r llall.

  Dros yr eirin gwlanog yn hongian baner gydag arwyddair y wladwriaeth arni ac oddi tani dyma'r flwyddyn y cafodd ei rhyddhau: 1999. Ar y ar y brig mae'r gair 'GEORGIA' y gellir ei weld o dan y flwyddyn y derbyniwyd Georgia i'r Undeb: 1788.

  Mae cornel chwith uchaf amlinelliad y dalaith ar goll. Yr ardal hon yw Sir Dade a ymwahanodd oddi wrth y genedl ac na ailymuno'n swyddogol tan 1945.

  Coeden y Wladwriaeth: Derwen Fyw

  Y dderwen fyw (neu derw bythwyrdd) yw coeden talaith Georgia, a ddynodwyd yn swyddogol ym 1937.

  Y rheswm y'i gelwir yn 'dderw byw' yw oherwydd ei fod yn parhau i fod yn wyrdd ac yn byw trwy gydol y gaeaf pan fo'r derw eraill yn ddi-ddail ac yn segur. Mae'r goeden hon i'w chael yn gyffredin yn ardal ddeheuol yr Unol Daleithiau ac mae'n symbol pwysig o'r wladwriaeth. Mae ei sbrigyn i'w gweld ar chwarter y wladwriaeth goffa.

  Defnyddiwyd pren y dderwen fyw ar gyfer adeiladu llongau gan yr Americanwyr cynnar a hyd yn oed heddiw, mae'n parhau i gael ei ddefnyddio pryd bynnag y mae ar gael i'r un pwrpas. Fe'i defnyddir yn boblogaidd hefyd ar gyfer gwneud dolenni offer hefyd oherwydd ei amsugno,dwysedd, egni a chryfder.

  Ysgol y Wladwriaeth: Ysgol Uwchradd Plains

  Adeiladwyd ysgol swyddogol talaith Georgia, Ysgol Uwchradd Plains, yn ôl yn 1921. Mae graddedigion o'r ysgol hon wedi gwneud cyfraniadau enfawr i y dalaith yn ogystal ag i weddill y byd, gyda llawer o gyn-fyfyrwyr nodedig, gan gynnwys yr Arlywydd Jimmy Carter a'i wraig.

  Caewyd yr ysgol yn 1979 a sawl blwyddyn yn ddiweddarach fe'i hadferwyd a'i hailagor fel amgueddfa gyda canolfan ymwelwyr ar gyfer Safle Hanesyddol Cenedlaethol Jimmy Carter. Bellach mae ganddo sawl ystafell arddangos sy'n addysgu myfyrwyr ac ymwelwyr am fywyd cynnar yr Arlywydd Jimmy Carter yn ogystal ag eraill yn y gymuned ffermio fach a syml.

  Edrychwch ar ein herthyglau cysylltiedig ar symbolau gwladwriaeth poblogaidd eraill:

  Symbolau Delaware

  Symbolau o Hawaii

  Symbolau o Pennsylvania

  Symbolau Arkansas

  Symbolau Ohio

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.