Symbolau Gwarchod (gyda Delweddau)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ers yr hen amser, mae bodau dynol wedi troi at symbolau i'w hamddiffyn rhag amryw ddrygau a drygioni a allai ddod ar eu traws. Cariodd milwyr y rhain i frwydr, roedd teuluoedd yn hongian y rhain dros eu drysau a'u mynedfeydd, ac roedd unigolion yn eu gwisgo fel gemwaith i gadw'r symbol yn agos. Mae llawer o'r symbolau hyn wedi gwneud eu ffordd i'r oes fodern ac yn dal i gael eu gwisgo a'u defnyddio fel symbolau amddiffynnol.

  Gadewch i ni edrych ar symbolau amddiffyn poblogaidd o bob rhan o'r byd, sy'n dal i gael eu defnyddio a'u gwerthfawrogi am eu symbolau. budd-daliadau.

  Llygad Horus

  Symbol o amddiffyniad Cadwyn Llygad Horus. Gweler ef yma.

  7>Llygad Horus (a elwir weithiau yn Wadjet ) yn symbol amddiffynnol sy'n dyddio'n ôl i'r Hen Aifft. Horus yw Duw'r awyr yng nghred yr Hen Aifft a oedd yn aml yn cael ei ddarlunio fel hebog. Llygad Horus yw'r llygad chwith, a'r dde yw Llygad Ra ac er bod y ddau wedi drysu'n aml, mae ystyr gwahanol i bob un. Credir bod Llygad Horus yn dod â diogelwch ac iechyd, tra bod Llygad Ra yn gysylltiedig â dinistr a rhyfel.

  Llygad Horus, a elwir hefyd yn Llygad Holl-weld , Roedd yn ymddangos yn gyffredin ar swynoglau a gwaith celf mewn beddrodau i amddiffyn yr ysbryd yr oedd yn edrych i lawr arno. Mae hefyd yn amulet pwerus i amddiffyn y byw yn erbyn drwgweithredwyr a dymuniadau gwael. Credir bod dyluniad y llygad yn cynnwys llinellgwaith a siapiau sy'n gysylltiedig â geometreg gysegredig a mathemateg sy'n ychwanegu at ei phŵer cyfriniol.

  Arrow

  Mae saethau yn symbol a ddefnyddir yn gyffredin mewn llawer o ddiwylliannau brodorol America. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi y gall ystyr penodol y saeth amrywio o lwyth i lwyth.

  Yn gyffredinol, defnyddir saethau fel symbolau i ddarlunio arfau wrth adrodd straeon darluniadol ond fe'u defnyddir hefyd i gynrychioli amddiffyniad ac amddiffyniad. Gall saeth sy'n pwyntio i'r dde fod yn symbol o amddiffyniad a defnyddir saeth sy'n pwyntio i'r chwith i gadw drygioni i ffwrdd.

  Weithiau caiff dwy saeth eu darlunio yn pwyntio at ei gilydd mewn cylch. Mae'r saethau yn y symbol hwn yn cynrychioli agosrwydd ac amddiffyniad wedi'i amgáu gan gylch sy'n cynrychioli teulu. Defnyddir hwn yn gyffredin fel symbol i roi amddiffyniad i deulu.

  Hamsa Hand

  7>Hamsa llaw gadwyn adnabod gan Breytenkamp. Gweler yma.

  Mae'r gair Hamsa yn cyfieithu i pump yn Hebraeg, a darlunnir y symbol gan law dde agored, yn aml gyda llygad yn y ganolfan. Defnyddir yr Hamsa Hand mewn llawer o ddiwylliannau fel symbol o amddiffyniad a chredir ei fod yn amddiffyn y cartref neu'r gwisgwr rhag egni negyddol y llygad drwg. Fe'i gosodir yn aml uwchben drysau, mewn cartrefi neu'n cael ei wisgo fel gemwaith. Er enghraifft, dywedir bod gosod Hamsa Hand yn ystafell mam feichiog yn amddiffyn y teulu newydd rhag ysbrydion drwg.

  YMae Hamsa Hand hefyd yn symbol pwerus mewn ysbrydolrwydd Bwdhaidd a Hindŵaidd gan fod pob un o'r pum bys yn cysylltu ag elfen o'r chakra. O'r bawd, mae pob bys yn cysylltu â thân (chakra plexws solar), aer (chakra calon), ethereal (chakra gwddf), daear (chakra gwraidd), a dŵr (chakra sacral). Credir bod y cysylltiad hwn yn cynhyrchu egni amddiffynnol cryf.

  Uwyddwydd

  Mae Uchelwydd yn cael ei gysylltu'n gyffredin â thraddodiad Nadolig cusan pan dau berson yn sefyll o dan sbrigyn. Ond mae'r planhigyn hefyd yn symbol o amddiffyniad.

  Uwydd yw'r enw cyffredin a roddir ar lwyn parasitig a geir yn gyffredin ledled Ewrop a Gogledd America. Y Derwyddon Celtaidd oedd un o'r grwpiau diwylliannol cyntaf i roi ystyr i'r planhigyn a'i ddefnyddio i wella salwch, fel gwrthwenwyn i wenwyn, i ddod â ffrwythlondeb ac i amddiffyn rhag dewiniaeth. Mewn llên gwerin Cristnogol, mae'r uchelwydd hefyd yn symbol o amddiffyniad, yn ogystal â heddwch a chyfeillgarwch.

  Nazar Boncugu

  Mae'r gair Arabeg Nazar yn cyfieithu i golwg , gwyliadwriaeth, a sylw, tra bod y gair Boncugu yn golygu glain yn Tyrceg. Mae'n enw addas ar gyfer yr amulet glas a gwyn siâp llygad a ddefnyddir i amddiffyn rhag y llygad drwg. Y llygad drwg yw'r enw a roddir ar yr egni dinistriol a gynhyrchir gan syllu sbeitlyd neu genfigennus y credir bod ganddo'r pŵer i achosi i dderbynnyddmynd yn sâl neu wynebu anffawd. Gall y llygad drwg gael ei fwrw dan gochl canmoliaeth, a dyna pam mae llawer yn defnyddio symbol, fel y Nazar, i'w hamddiffyn. Mae'n rhwystro'r llygad drwg rhag effeithio arnoch chi.

  Mae'r Nazar yn boblogaidd ar ffurf amulet neu lain sydd fel arfer yn las a gwyn ac yn cael ei ddefnyddio mewn gemwaith ac addurniadau cartref. Gellir dod o hyd iddynt ym mhobman yn Nhwrci, lle credir bod y symbol wedi tarddu o filoedd o flynyddoedd yn ôl.

  Pentacle

  Mwclis Pentagram gan Dzgsilver. Gwelwch ef yma.

  Mae'r Pentacl , neu'r Pentagram, yn symbol amddiffynnol mewn credoau paganaidd a Wicaidd . Mae'n cael ei darlunio fel seren bum pwynt mewn cylch.

  Mae pob pwynt o'r seren yn cyfateb i un o'r elfennau naturiol craidd - daear, tân, aer, dŵr, ac ysbryd, tra bod y cylch amgylchiadol yn cynrychioli a groth amddiffynnol. Dyna pam mae'r symbol yn cael ei ddefnyddio mewn defodau i amddiffyn rhag ysbrydion drwg.

  Wrth ei wisgo, gall y pentacle symboleiddio amddiffyniad i deithiwr a chysylltiad â'r elfennau. Yn draddodiadol gosodwyd y pentacle hefyd dros y drws i amddiffyn cartrefi pagan rhag ysbrydion drwg.

  Cwlwm y Darian Geltaidd

  Cwlwm y Darian Geltaidd yn symbol o warchodaeth a ddefnyddir yn gyffredin mewn gemwaith, décor ac fel motiff mewn dylunio Celtaidd. Mae'n wead arddulliadol nad oes ganddo ddechrau na diwedd a chredir bod y dyluniad di-dor yn dwyn y pŵer i gadw'r negyddol i ffwrdd.ynni.

  Darian Geltaidd Daw clymau mewn sawl amrywiad ac maent yn dyddio'n ôl filoedd o flynyddoedd. Cawsant eu boglynnu'n gyffredin ar darianau milwyr, eu cerfio i mewn i ddrysau adeiladau a chartrefi pwysig a'u defnyddio i addurno cerrig beddau i amddiffyn ysbrydion y meirw.

  Mjolnir (Thor's Hammer)

  Ym mytholeg Norseg, Thor oedd Duw a gwarcheidwad Asgard a'i forthwyl oedd ei brif arf. Gelwir morthwyl Thor hefyd yn Mjolnir ac fe'i defnyddir fel symbol ar gyfer bendithion ac amddiffyniad. Defnyddiwyd y symbol yn aml fel tocyn yn ystod seremonïau i fendithio cerrig milltir arwyddocaol megis priodasau, genedigaethau, ac angladdau.

  Mae Thor hefyd yn gysylltiedig â mellt a tharanau. Am y rheswm hwn, defnyddiwyd morthwylion i guro drymiau mewn seremonïau i efelychu taranau. Credwyd bod y ddefod hon yn bendithio ac yn amddiffyn cymunedau rhag ysbrydion gelyniaethus.

  Coes yr Iâr

  Mae Coes yr Iâr, neu Akoko Nan , yn symbol Adinkra amddiffyniad a ddefnyddir yn gyffredin mewn diwylliannau Affricanaidd, yn enwedig y rhai yn Ghana a'r Arfordir Ifori.

  Mae arwyddocâd symbolaidd Coes yr Iâr yn deillio o'r ddihareb Affricanaidd sy'n cyfieithu'n fras i: Coes iâr camau ar y cyw plentyn ond nid yw'n lladd y cyw. Mae’r symbol yn cael ei ystyr o allu iâr i gamu’n dawel o gwmpas ei chywion ac o’i chwmpas heb eu brifo. Mae Coes yr Iâr yn ymwneud â rhiantamddiffyniad a ddaw o feithrin a disgyblu plant.

  Yn arddull, mae'r Akoko Nan yn debyg i Fleur-De-Lis gor-syml ac fe'i defnyddir yn gyffredin fel print mewn ffabrig, yn ogystal ag addurniadau i grochenwaith a gwaith metel.

  Crwban

  Mae'r Sioux yn un o lwythau brodorol mwyaf Gogledd America ar y gwastadeddau gyda thiroedd traddodiadol yng Ngogledd a De Dakota heddiw. Ym mytholeg Sioux, credir bod y crwban yn cario'r byd ar ei gefn ac mae hefyd yn cynrychioli bywyd. Mae hefyd yn cael ei weld fel symbol pwerus ar gyfer amddiffyniad yn ystod genedigaeth ac i blant ifanc gan fod chwedlau yn darlunio’r crwban yn bugeilio babanod newydd i’r byd.

  Mae’r Crwban i’w weld yn gyffredin ar decstilau ac fel motiff addurniadol. Fel arfer mae'n cael ei symleiddio i mewn i ddiemwnt neu gylch gyda chroes ar ei gefn i gynrychioli'r gragen batrymog, gyda phen a choesau yn ymestyn ohoni.

  Dannedd Siarcod

  Mewn llwythau Polynesaidd, Mae Etua yn grŵp o symbolau cryf o bwys sydd wedi'u cynllunio i sicrhau amddiffyniad gan y Duwiau. Mae llwythau Polynesaidd yn deillio llawer o'u credoau o'r cefnfor, ac mae siarcod, fel prif ysglyfaethwr, yn symbol o gryfder a phŵer. Am y rheswm hwn, mae dannedd siarc yn Etua cyffredin a ddefnyddir i roi amddiffyniad, cryfder ac arweiniad.

  Gellir defnyddio dannedd siarc corfforol fel tocynnau mewn defodau ond mae'r symbol yn cael ei ymgorffori'n fwy cyffredin mewn patrymau a dyluniadaua ddefnyddir ar gyfer printiau, cerfio, a thatŵs. O ran dyluniad, gellir darlunio dannedd siarc yn llythrennol yn fanwl, eu dangos o fewn gên siarc, neu eu symleiddio fel triongl.

  Drych Bagua

  Drych bach crwn wedi'i fowntio yw Drych Bagua mewn ffrâm bren wythonglog. Defnyddir y Bagua yn Feng Shui, yr arfer o gysoni egni mewn gofod trwy leoliadau a'r defnydd o wrthrychau. Mae ei wreiddiau yn niwylliant hynafol Tsieina ond mae'n cael ei ymarfer yn eang ledled y byd heddiw.

  Yn ymarfer Feng Shui, mae drychau'n cynnig amddiffyniad i ofod a chyfeirir atynt yn aml fel aspirin Feng Shui oherwydd eu pŵer iachaol honedig. . Mae Drych Bagua yn cyfuno'r pŵer hwn â phŵer ffrâm Bagua. Y ffrâm wythonglog yn fwyaf cyffredin yw coch, gwyrdd, melyn, ac aur. Mae pob un o wyth ochr y ffrâm wedi'i haddurno â thair llinell (a elwir yn drigramau). Mae rhai o'r llinellau wedi torri - gelwir y rhain yn llinellau yin - ac mae rhai yn ddi-dor - gelwir y rhain yn llinellau yang.

  Os yw top drych Bagua yn cynnwys tair llinell yang (di-dor), gosodir y drych ymlaen ar ben y drysau ac fe'i defnyddir i amddiffyn. Mae hyn oherwydd y credir bod tair llinell ddi-dor yn symbol o'r nefoedd a'i grym amddiffynnol. Credir bod drych amddiffynnol Bagua yn amharu ar egni negyddol sy'n gysylltiedig â chorneli adeilad, llinellau pŵer, golygfeydd hyll, ac egni negyddol ysbrydol.endidau.

  Os oes llinell yin (torri) rhwng dwy linell yang ar y brig, bydd y drych Bagua yn symbol o dân ac fe'i defnyddir yn lle hynny i ddiffinio egni gofod, yn hytrach na gweithredu fel symbol amddiffynnol .

  Amlapio

  Mae symbolau'n amrywio o ran ystyr, dyluniad a defnydd, yn hanesyddol ac yn ddiwylliannol, ond mae llawer yn cael eu defnyddio'n helaeth mewn ysbrydolrwydd a dyluniad modern. Gellir eu defnyddio fel tocynnau hardd ac ystyrlon a all wneud i ni deimlo'n ddiogel. Fodd bynnag, mae’n syniad da nodi eu bod wedi’u trwytho mewn traddodiad cyfoethog – a chredir yn aml eu bod yn gysegredig, felly os penderfynwch eu defnyddio, sicrhewch eich bod yn gwneud hynny gyda pharch.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.