Baneri Gyda Sêr - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Gyda dros 50 o wledydd yn defnyddio sêr yn eu baneri, mae sêr yn cael eu hystyried fel y symbol mwyaf poblogaidd mewn cynlluniau baneri. Mae pobl yn aml yn trin siâp, lliw a lleoliad sêr i greu symbol cenedlaethol sy'n cynrychioli hanes, diwylliant ac egwyddorion eu gwlad yn berffaith. Gall y sêr hyn gynrychioli llawer o bethau, o nifer tiriogaethau gwlad i undod ei phobl. Dyma restr o wledydd sy'n cynnwys sêr yn eu baneri cenedlaethol.

  Awstralia

  Mae baner Awstralia yn cynnwys Jac yr Undeb enwog a chwe seren dros las plaen maes. Tra bod Jac yr Undeb yn goffadwriaeth o’i hanes fel rhan o setliadau Prydain, mae’r seren fwyaf â saith pwynt yn sefyll dros Ffederasiwn Awstralia, gyda phob un o’i saith pwynt yn cynrychioli taleithiau a thiriogaethau’r wlad. Yn ogystal, mae ganddi bedair seren lai, a elwir yn boblogaidd fel y Southern Cross , sy'n dynodi cytser sy'n awgrymu lleoliad daearyddol unigryw Awstralia.

  Azerbaijan

  Mae baner genedlaethol Azerbaijan yn adnabyddus am ei bandiau trilliw o las, coch a gwyrdd yn ogystal â lleuad cilgant amlwg a seren yn ei chanol. Tra bod y streipen lorweddol las yn symbol o dreftadaeth Dyrcaidd falch y genedl, mae'r coch yn sefyll dros ddemocratiaeth a'r gwyrdd am y dylanwad Islamaidd cryf dros y wlad. Yn yr un modd, mae ei ddefnydd o amae cyfuniad o leuad cilgant a seren yn gysylltiedig â’i ffydd Islamaidd.

  Mae rhywfaint o anghytuno ynghylch pam fod gan y seren ym baner Azerbaijan wyth pwynt. Dywed un grŵp ei fod yn cyfateb i wyth llythyren y gair Azerbaijan pan ysgrifennwyd yn Arabeg, tra bod grŵp arall yn dweud ei fod yn cyfeirio at ei brif grwpiau ethnig.

  Brasil

  A elwir hefyd yn Yr Aur-Gwyrdd a Y Gwyrdd a Melyn , mae baner Brasil yn hawdd ei hadnabod oherwydd ei chyfuniad trawiadol o liwiau gwyrdd, aur a glas. Mae dwy nodwedd amlwg i’r glôb glas sy’n eistedd yn ei ganol – baner sy’n darllen Ordem e Progresso , sy’n golygu Trefn a Chynnydd , a chytser o sêr sy’n cynnwys y Southern Cross adnabyddus. .

  Mae'r sêr ym baner Brasil yn cyfeirio at diriogaethau'r wlad, yn benodol ei hardal ffederal a 26 talaith. Fe'u trefnwyd i edrych yn debyg i'r cytserau sydd i'w gweld uwchben Hemisffer y De.

  Camerŵn

  Mae baner genedlaethol Camerŵn yn cynnwys streipiau fertigol o wyrdd, coch, a melyn, sydd i gyd yn cael eu hystyried yn lliwiau Pan-Affricanaidd traddodiadol.

  Mae'r streipen goch yn ei chanol yn cynrychioli undod, mae'r band gwyrdd yn sefyll am goedwigoedd Camerŵn, ac mae'r band melyn yn darlunio'r haul. At hynny, mae'r seren aur yn ei chanol, a elwir hefyd yn Seren Undod , i fod i ychwanegu at yr ymdeimlad o undod.y mae ei liw coch yn ei gynrychioli.

  Chile

  Mae baner Chile yn cynnwys dau fand llorweddol o ganton gwyn, coch a glas sydd â seren wen drawiadol. Mae'r seren sengl bum pwynt hon wedi ennill y llysenw La Estrella Solitaria, neu Y Seren Unig.

  Tra bod dehongliadau gwrthgyferbyniol o'r hyn y mae'r seren yn ei olygu, mae'r mwyaf poblogaidd yw ei fod yn cynrychioli llywodraeth Chile a statws y wlad fel gwladwriaeth annibynnol. Ynghyd â'r streipen las, sy'n sefyll am y Cefnfor Tawel, y streipen wen ar gyfer mynyddoedd yr Andes dan orchudd eira, a'r band coch am y gwaed y mae ei harwyr yn ei daflu, mae pob symbol ym baner Chile yn cynrychioli'r genedl yn ei chyfanrwydd yn berffaith.

  Tsieina

  Mae baner Tsieina, a adnabyddir i lawer fel y Faner Goch Pum Seren , wedi dod yn un o symbolau cenedlaethol mwyaf adnabyddus heddiw. Mae ei gynllun eiconig yn cynnwys pum seren aur dros faes coch llachar, y mae pobl yn ei gysylltu'n gyffredin â gorffennol comiwnyddol y wlad.

  Mae dehongliadau gwahanol o'r sêr wedi dod i'r amlwg dros y blynyddoedd, ond mae'r rhai mwyaf cyffredin yn deillio o'i ddechreuadau chwyldroadol. . Mae'r seren fwyaf yn dal safle amlwg oherwydd ei bod yn cynrychioli'r Blaid Gomiwnyddol.

  Mae'r rhai llai ar ei hochr dde yn sefyll dros ddosbarthiadau chwyldroadol ei chenedl - y werin, y dosbarth gweithiol, y mân bourgeoisie, a'r cenedlaethol bourgeoisie,roedd pob un ohonynt yn allweddol i dwf Gweriniaeth Pobl Tsieina.

  Cuba

  Mae baner Ciwba yn cynnwys triongl coch sy'n cynnwys seren wen pum pwynt, tri band glas llorweddol , a dau fand gwyn llorweddol.

  Er y dywedir bod y triongl coch yn symbol o'r bywydau a gollwyd ym mrwydr Ciwba am annibyniaeth, mae'r bandiau gwyn yn sefyll dros burdeb delfrydau ei chenedl, ac mae'r streipiau glas yn cyfeirio at rai'r wlad. adrannau gwleidyddol gwreiddiol pan wnaed y faner. Ar ben hynny, mae gan ei seren wen bum pwyntiog ystyr sylweddol gan ei bod yn cynrychioli annibyniaeth ac undod.

  Ethiopia

  Mae baner Ethiopia yn adnabyddus am ei bandiau trilliw o wyrdd, melyn, a choch, yn ogystal â'i arwyddlun cenedlaethol, sy'n cynnwys pentagram aur y tu mewn i ddisg las. Fel y mwyafrif o wledydd, mae Ethiopiaid yn defnyddio'r lliw coch i symboleiddio'r gwaed a arllwyswyd gan eu hynafiaid i amddiffyn sofraniaeth Ethiopia. Mae ei streipiau gwyrdd a melyn yr un mor bwysig oherwydd eu bod yn symboleiddio gobaith , rhyddid, a heddwch, sydd i gyd yn ddelfrydau allweddol y mae'r wlad yn glynu wrthynt.

  Y seren felen amlwg y tu mewn i'r ddisg las yn ei ganol mae symbol o ddyfodol disglair Ethiopia. Mae'r pelydrau melyn, cyfartal eu maint o amgylch y seren hefyd yn ychwanegu ystyr iddi gan eu bod yn cynrychioli nod y wlad i drin ei holl bobl yn gyfartal waeth beth fo'u rhyw, hil neu grefydd.

  Ghana

  baner GhanaMae'n edrych yn atgoffa rhywun o Ethiopia oherwydd bod ganddi liwiau tebyg - coch, aur a gwyrdd. Fodd bynnag, mae trefniant ei streipiau llorweddol a'r seren ddu blaen yn ei chanol yn ei gwneud hi'n eithaf hawdd dweud y ddau ar wahân. Mae'n ddiddorol nodi hefyd sut mae dehongliad Ghana o'r lliwiau hyn yn cymharu ag un Ethiopia – coch am dywallt gwaed, aur am ei chyfoeth, a gwyrdd am ei choedwigaeth gyfoethog.

  Mae'r seren ddu sy'n eistedd yng nghanol ei band aur yn darlunio Rhyddhad Affrica o'r Deyrnas Unedig. Dywed rhai iddo gael ei hysbrydoli gan y Black Star Line , llinell longau a oedd unwaith yn hysbys i gludo nwyddau ledled gwledydd Affrica.

  Israel

  Yr Israeliaid mae'r faner yn dangos hecsagram glas amlwg dros gefndir gwyn a dwy streipen lorweddol las uwch ei phen ac oddi tano. Wedi'i ddylanwadu'n fawr gan y grefydd Iddewig , mae ei ddyluniad yn cynnwys streipiau glas sy'n symbol o'r siôl weddi Iddewig draddodiadol. Yn ogystal, mae'r hecsagram yn y canol yn cynrychioli Seren Dafydd , symbol byd-eang o Iddewiaeth a hunaniaeth Iddewig.

  Malaysia

  Cynllun y Ysbrydolwyd baner Malaysia yn bennaf gan ei ffydd Islamaidd gref a'i hanes cyfoethog fel anheddiad Prydeinig. Mae'r cyfuniad cilgant a seren yn debyg i faner Azerbaijan, er bod ei seren amlwg 11 pwynt yn ei gwneud yn unigryw. Tra y mae y seren ei hun yn arwyddocau yr ymdeimlad oundod ymhlith aelod-wladwriaethau Malaysia, mae ei streipiau coch a gwyn bob yn ail yn cynrychioli amrywiaeth ei thiriogaethau ffederal.

  Moroco

  Mae gan faner Moroco gynllun gor-syml o seren werdd dros goch plaen cefndir. Mae gan ei seren arddullaidd bum llinell ddi-dor sy'n cwrdd i ffurfio pum pwynt gwahanol.

  Mae'r seren yn symbol o bum piler Islam, sy'n agwedd arwyddocaol ar genedl Foslemaidd yn bennaf Moroco. Mae'r pileri neu'r credoau craidd hyn yn cynnwys y proffesiwn ffydd (shahada), gweddi (salat), elusen (zakat), ymprydio (sawm), a phererindod (hajj).

  O ran ei ddewis o liw, coch yn cynrychioli cryfder a dewrder ei phobl ac mae gwyrdd yn arwydd o deimladau cadarnhaol o heddwch, gobaith, a llawenydd.

  Myanmar

  Mae baner bresennol Myanmar yn eithaf newydd gan fod ei chynllun wedi newid yn ddiweddar yng Nghyfansoddiad 2008. Mae'n cynnwys seren bum pwynt enfawr yng nghanol trilliw o felyn, gwyrdd a choch. Tra bod y seren wen yn atgof o undod y wlad, mae'r streipen felen yn sefyll am undod, gwyrdd am heddwch a gwyrddni toreithiog, a choch am ddewrder a phenderfyniad.

  Seland Newydd

  Mae baner Seland Newydd yn edrych yn debyg i un Awstralia, ond mae ei nodweddion unigryw yn gwneud iddi sefyll allan. Mae arno Jac yr Undeb cyfarwydd ar ei gornel chwith uchaf, ond mae'n dangos pedair seren goch yn lle chwe seren wen.

  Mae hefyd yndiddorol nodi'r tebygrwydd rhwng sut mae Seland Newydd ac Awstralia yn defnyddio'r Groes Ddeheuol i bwysleisio eu lleoliad yn Ne'r Môr Tawel. Yn ddiddorol, nid yw lliw coch ei sêr yn golygu llawer – fe'i dewiswyd yn syml i gyd-fynd â lliwiau Jac yr Undeb.

  Unol Daleithiau

  Y baner UDA yn mynd yn ôl llawer o enwau, ond y Faner Star-Spangled a Stars and Stripes yw'r hawsaf i'w cofio oherwydd eu bod yn disgrifio ei ddyluniad yn berffaith. Mae'n cynnwys 13 streipen lorweddol o goch a gwyn sy'n cynrychioli 13 nythfa wreiddiol y wlad. Mae hefyd yn arddangos 50 o sêr gwyn, gyda phob seren yn symbol o gyflwr yr Undeb. Gan fod seren newydd yn cael ei hychwanegu at faner yr UD bob tro y bydd tiriogaeth newydd yn cael ei datgan yn dalaith, mae baner America wedi mynd trwy 27 iteriad hyd yma.

  Amlapio

  Tra bod llawer o wledydd yn defnyddio sêr yn eu baneri, mae'n ddiddorol gwybod sut mae eu diwylliant a'u hanes yn dylanwadu ar eu penderfyniadau wrth lunio cynllun baner terfynol. Dyma'n union pam po fwyaf y gwyddoch am hanes gwlad, yr hawsaf yw cofio sut olwg sydd ar ei baner.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.