Symbolau'r Drindod - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae’n debyg mai’r Drindod Sanctaidd yw un o’r cysyniadau mwyaf dirgel, ond adnabyddus i ddyn. Fel un o'r cadarnhadau Cristnogol pwysicaf, mae'n parhau i fod ymhlith yr agweddau pwysicaf ar yr athrawiaeth Gristnogol. Mae'n symbol o undod y tri ffigwr sy'n cynrychioli Duw ei hun – y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân.

  Mae'r Drindod Sanctaidd wedi bodoli ers dechrau Cristnogaeth, a thros amser mae symbolau wedi'u creu i gynrychioli a dathlu'r cysyniad. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am natur y Drindod Sanctaidd, sut y datblygodd ar y cyd ag athrawiaethau Cristnogol eraill, a'r gwahanol symbolau a ddaeth i'w chynrychioli.

  Beth Yw'r Drindod Sanctaidd?<6

  Y Drindod Sanctaidd, a ddarluniwyd gan Szymon Czechowicz (1756–1758)

  Os gofynnwch i rywun beth yw’r Drindod Sanctaidd, mae’n debyg y byddech chi’n cael esboniad am sut Mae Duw yn bodoli mewn tair ffurf wahanol – fel y Tad a’r Creawdwr, fel ffigwr ymgnawdoledig ei Fab, Iesu Grist, ac fel yr Ysbryd Glân sydd bob amser yn bresennol ym mywydau’r rhai sy’n credu yn Nuw.

  Tra mai Duw’r Tad yw creawdwr pob bywyd ar y Ddaear a Rheolwr y bydysawd, mae gan Dduw’r Mab ddwy natur ac mae’n Ddwyfol ac yn Ddynol. Yn olaf, mae'r Ysbryd Glân yn cynrychioli sut mae Duw yn byw yng nghalonnau'r bobl, a chyfeirir ato'n gyffredin fel anadl Duw.

  Dyma lle mae'n caeldryslyd – dim ond un Duw sydd, ond mae Duw yn cynnwys tri pherson ar wahân. Mae gan bob un ohonynt y gallu arbennig i garu a siarad, ond maent mewn cytgord perffaith â'i gilydd, gan eu gwneud yn gyd-dragwyddol a chyd-bwerus. Os gwaredir unrhyw un o'r Drindod Sanctaidd, yna ni fyddai Duw.

  Hanes y Drindod Sanctaidd

  Dywedir i'r athrawiaeth am y Drindod gael ei datblygu gyntaf fel adwaith i rai. Dysgeidiaeth Ariaidd am natur Duw. Ceisiodd yr athrawiaeth Gristnogol hon amddiffyn ei chred mewn un Duw trwy wadu bodolaeth Iesu. Yn wahanol i athrawiaeth Gristnogol heddiw, haerodd Ariaeth nad oedd Iesu Grist yn ddwyfol a'i fod yn dduwdod yn unig a oedd yn israddol i'r Bod Goruchaf. Mae hyn wrth gwrs yn groes i ddysgeidiaeth Gristnogol fodern am Iesu fel yr un peth â Duw Hollalluog.

  Dywedodd Cyngor Nicaea, cyngor cofnodedig cyntaf yr eglwys Gristnogol, fod y Mab yr un peth â'r Tad. Ni chrybwyllwyd llawer am yr Ysbryd Glân yn y fformiwla Nicene newydd hon, ond aeth trwy sawl mireinio ac iteriad dros y blynyddoedd. Erbyn diwedd y 4edd ganrif, daeth ffurf bresennol athrawiaeth y Drindod Sanctaidd i'r amlwg ac mae wedi'i chynnal gan yr Eglwys ers hynny.

  Symbolau'r Drindod

  Gan fod y Drindod yn un cysyniad haniaethol a all fod yn hynod heriol i'w esbonio, gan ddod o hyd i symbol a fyddai'n cynrychioli'n berffaithmae hefyd wedi dod yn her. Efallai mai dyma'r rheswm pam y daeth sawl symbol i fyny i gynrychioli'r Drindod yn ei holl ogoniant. Dyma rai o'r symbolau hynafol sydd wedi dod yn swyddogol yn wyneb y Drindod rywbryd mewn amser.

  1. Y Triongl

  Efallai mai'r triongl yw un o'r symbolau cynharaf a symlaf a oedd yn gysylltiedig â'r Drindod. Mae ei thair ochr gyfartal yn dal yn berffaith gyd-gydraddoldeb y Drindod a'r hyn y mae'n ei olygu i fod yn dri pherson gwahanol ond yn un Duw. Tra bod y cysylltiad rhwng pob llinell yn y triongl yn cynrychioli natur dragwyddol y Drindod, mae'r sefydlogrwydd a'r cydbwysedd sy'n gysylltiedig â'r siâp hwn yn cynrychioli Duw ei hun.

  2. Modrwyau Borrome

  Cafodd modrwyau Borromaidd eu crybwyll gyntaf mewn llawysgrif yn Llyfrgell Ddinesig Chartes, dinas yn Ffrainc. Roedd fersiynau gwahanol ohono yn cynnwys tri chylch yn ffurfio siâp trionglog, ond roedd y gair unitas yn ei ganol i un ohonynt. Fel y triongl, mae ochrau'r Modrwyau Borromaidd yn atgoffa Cristnogion bod pob person yn y Drindod yn gyfartal ac yn ffurfio'r un Duw. Yn ogystal, mae'r ffordd y mae pob cylch wedi'i gydblethu â'i gilydd yn portreadu natur dragwyddol y Drindod.

  3. Cwlwm y Drindod

  Adnabyddir i lawer fel y triquetra , ac mae gan Gwlwm y Drindod siapiau tebyg i ddeilen sy'n cydblethu â'i gilydd.Fel y cylchoedd Borromeaidd, mae'n ffurfio siâp trionglog gyda thair cornel wahanol. Weithiau, daw'r symbol hwn hefyd gyda chylch wedi'i leoli yn y canol, sydd i fod i ddarlunio bywyd tragwyddol.

  Er nad yw manylion ei union hanes yn hysbys, credir bod Cwlwm y Drindod wedi bodoli ers miloedd o flynyddoedd oherwydd fe'i gwelwyd mewn hen safleoedd treftadaeth a cherrig cerfiedig yng Ngogledd Ewrop. Fe'i gwelir yn aml mewn celf Geltaidd, ac mae'n bosibl bod yr arddull hon wedi'i datblygu yn ystod y 7fed Ganrif, cyfnod pan oedd mudiad Celf Ynysol Iwerddon ar y gweill.

  Dadleuodd John Romilly Allen, hanesydd adnabyddus, efallai nad oedd cwlwm y Drindod wedi'u bwriadu'n wreiddiol i symboleiddio'r Drindod o gwbl. Yn ei gyhoeddiad 1903 o'r enw Early Christian Monuments of Scotland , mae'n sôn am sut y defnyddiwyd y cwlwm at ddibenion addurniadol ac nad oes unrhyw brawf iddo gael ei wneud i symboleiddio'r Drindod Sanctaidd.

  4. Tarian y Drindod

  Roedd Tarian y Drindod yn symbol arall sy'n dangos sut mae pob person o'r Drindod yn wahanol ond yn ei hanfod yr un Duw. Wedi'i ddefnyddio'n wreiddiol fel arf addysgu gan arweinwyr yr Eglwys gynnar, mae'r symbol hwn yn esbonio bod y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân i gyd yn un Duw, ond eu bod yn dri bodau gwahanol sy'n cyflawni Duw.

  >5. Triongl Trefoil

  Mae Triongl Trefoil yn symbol arall sy'n cynrychioli'r tri dwyfol yn berffaithpersonau yn y Drindod Sanctaidd. Fe'i defnyddiwyd yn boblogaidd mewn pensaernïaeth a gweithiau celf amrywiol yn ystod yr Oesoedd Canol. Er ei fod yn debyg iawn i'r symbolau eraill uchod oherwydd ei dair cornel wahanol, mae'r symbolau y tu mewn iddo yn gwneud iddo sefyll allan o'r gweddill. Mae fel arfer yn cynnwys llaw, pysgodyn, a cholomen, gyda phob un ohonynt yn cynrychioli Person yn y Drindod - y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân, yn ôl eu trefn.

  6. Meillion Tair Deilen (Shamrock)

  Cafodd meillion tair deilen hefyd eu defnyddio'n boblogaidd i ddarlunio'r Drindod Sanctaidd. Gan fod y symbol hwn wedi'i briodoli'n wreiddiol i Sant Padrig, nawddsant Iwerddon, daeth yn y pen draw yn un o'r dehongliadau mwyaf adnabyddus o'r Drindod. Ar wahân i'r ffaith bod Padrig yn aml yn cael ei bortreadu mewn paentiadau sy'n dal meillion tair deilen, mae'r symbol hwn hefyd yn cyfleu'n berffaith yr undod rhwng y gwahanol bersonau yn y Drindod.

  7. Fleur-de-lis

  Yn olaf, mae'r fleur-de-lis hefyd yn symbol clasurol o'r Drindod. Arweiniodd y cysylltiad hwn at gael ei ddefnyddio'n gyffredin gan frenhiniaeth Ffrainc. Mae wedi ennill pwysigrwydd yn niwylliant Ffrainc ei fod wedi dod yn symbol amlycaf mewn fersiynau cynnar o faner Ffrainc. Fel y symbolau eraill sy'n cynrychioli'r Drindod, mae ei thair deilen yn sefyll am y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân, tra bod y band ar ei waelod yn darlunio natur ddwyfol pob un.Person.

  Amlapio

  O ystyried natur haniaethol y Drindod Sanctaidd a'r syniadau croes o'i chwmpas, gall deall beth mae'n ei olygu fod yn heriol hyd yn oed i'r rhai sy'n ystyried eu hunain yn bersonau ffydd. Mae’n hynod ddiddorol sut y llwyddodd y symbolau yn y rhestr hon i roi cynrychiolaeth weledol o’r bodau dwyfol hyn, gan ei gwneud hi’n llawer haws i leygwyr ddeall hanfod a rhinwedd y Drindod Sanctaidd sy’n cael ei chamddeall yn gyffredin.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.