Satet - Duwies Rhyfel a Saethyddiaeth Eifftaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Ym mytholeg yr Aifft, roedd Satet yn dduwies a oedd yn gysylltiedig â hela, saethyddiaeth, rhyfel a ffrwythlondeb. Addolid hi fel gwarcheidwad ei phobl a'i gwlad. Dyma gip mwy manwl ar bwy oedd Satet, a'i rôl fel aelod o'r pantheon Eifftaidd.

  Pwy Oedd Satet?

  Eifftiwr Uchaf oedd Satet. dduwies, a aned i Ra , duw haul yr hen Aifft. Roedd hi'n hanu o'r De a daeth yn enwog fel duwies rhyfel a hela.

  Gelwir Satet wrth lawer o enwau, ond nid yw union ynganiad yr enwau hyn bob amser yn glir, gan nad oedd llafariaid yn cael eu cofnodi yn yr hen. Aifft tan lawer yn ddiweddarach. Mae ei henwau yn cynnwys y canlynol:

  • Setis
  • Sati
  • Setet
  • Satet
  • Satit
  • Sathit

  Deilliodd yr holl amrywiadau hyn o'r gair 'sat' sy'n golygu 'saethu', 'arllwys', 'daflu' neu 'daflu', ac felly mae wedi'i gyfieithu mewn gwahanol ffyrdd fel ' Hi sy'n Arllwyso' neu 'Hi sy'n Saethu'. Mae hyn yn ymwneud â'i rôl fel saethwr-dduwies. Un o epithets Satet yw ' She Who Runs (neu saethu) Like an Arrow' , teitl a allai gyfeirio at gerrynt afon Nîl.

  Partner gwreiddiol Satet oedd Montu, y Theban duw hebog, ond yn ddiweddarach roedd hi'n gymar i Khnum , duw tarddiad afon Nîl. Gyda Khnum, roedd gan Satet blentyn o'r enw Anuket neu Anukis, a ddaeth yn dduwies y Nîl. Gyda'i gilydd, ffurfiodd y tri ohonynt y Triawd Eliffantaidd.

  Saetfel arfer yn cael ei darlunio fel gwraig wedi'i gwisgo mewn gŵn gwain, gyda chyrn antelop, yn gwisgo coron gonigol yr Aifft Uchaf, a elwir yn hedjet, wedi'i haddurno â chyrn neu blu ac hefyd yn aml uraeus. Mae hi weithiau’n cael ei phortreadu â bwa a saethau yn ei dwylo, yn dal yr ankh (symbol o fywyd) a yn deyrnwialen (symbol pŵer), yn cario jariau dŵr neu gyda seren arni. pen. Mae hi hefyd yn aml yn cael ei darlunio fel antelop.

  Rôl Satet ym Mytholeg yr Aifft

  Gan fod Satet yn dduwies rhyfelgar, hi oedd yn gyfrifol am amddiffyn y Pharo yn ogystal â ffiniau deheuol yr Aifft. Yn ôl y mythau, gwarchododd ffin ddeheuol Nubian yr Hen Aifft trwy ddefnyddio ei bwa a'i saethau i ladd gelynion y Pharo wrth iddynt ddod yn agos.

  Fel duwies ffrwythlondeb, roedd Satet yn helpu'r rhai oedd yn chwilio am gariad, trwy ganiatau eu dymuniadau iddynt. Hi hefyd oedd yn gyfrifol am buro'r meirw â dŵr a ddygwyd o'r isfyd. Mae’r Pyramid Texts yn sôn ei bod hi’n defnyddio’r dŵr o’r isfyd i buro’r Pharo.

  Rôl bwysicaf SATet oedd fel duwies gorlif sy’n amodi ei bod hi’n achosi llifogydd ar Afon Nîl bob blwyddyn. Mae'r stori'n dweud bod Isis , y fam dduwies, yn taflu un deigryn bob blwyddyn ar yr un noson ac y byddai Satet yn ei ddal a'i arllwys i'r Nîl. Dygodd y rhwyg hwn am ygorlif. Felly, roedd cysylltiad agos rhwng Satet a'r seren 'Sothis' (Sirius) a oedd i'w gweld yn yr awyr cyn y gorlifiad bob blwyddyn, gan nodi dechrau tymor y llifogydd.

  Fel merch Ra, roedd Satet hefyd yn perfformiodd ei dyletswyddau fel Llygad Ra , y cymar benywaidd i dduw'r haul a grym pwerus a threisgar sy'n darostwng holl elynion Ra.

  Addoli Satet

  Roedd Satet yn cael ei addoli ledled yr Aifft Uchaf ac ardal Aswan, yn enwedig ar Ynys Setet y dywedir iddi gael ei henwi ar ei hôl. Honnodd mytholeg yr Hen Aifft mai'r ardal hon oedd tarddiad Afon Nîl ac felly daeth Satet yn gysylltiedig â'r afon ac yn enwedig ei gorlif. Mae ei henw, fodd bynnag, yn cael ei ardystio gyntaf mewn rhai eitemau crefyddol a gloddiwyd yn Saqqara, sy'n awgrymu ei bod eisoes yn cael ei hadnabod yn yr Aifft Isaf gan yr Hen Deyrnas. Parhaodd yn dduwies hynod boblogaidd trwy gydol hanes yr Aifft ac roedd ganddi hefyd deml wedi'i chysegru iddi yn Elephantine. Daeth y deml yn un o'r prif gysegrfeydd yn yr Aifft.

  Symbolau Satet

  Symbolau Satet oedd y afon redeg a'r saeth . Mae'r rhain yn cyfeirio at ei chysylltiadau â llifogydd afon Nîl yn ogystal â rhyfel a saethyddiaeth.

  Mae'r ankh, sy'n symbol enwog o fywyd yr Aifft, hefyd yn cael ei hystyried yn un o'i symbolau gan fod y dduwies yn gysylltiedig â'r bywyd -yn rhoi gorlif (gorlifiad yr AfonNîl).

  I'r hen Eifftiaid, afon Nîl oedd ffynhonnell bywyd, gan ei bod yn darparu bwyd, dŵr, a phridd ffrwythlon i gnydau. Byddai llifogydd ar Afon Nîl yn dyddodi'r silt a'r llaid sydd ei angen ar gyfer cnydau. O'i gymryd yn y goleuni hwn, roedd Satet yn dduwies bwysig a oedd yn gysylltiedig â'r agwedd bwysicaf ar Afon Nîl – ei gorlifiad.

  Yn Gryno

  Er mai duwies saethyddiaeth oedd Satet, roedd ganddi lawer o rolau a chyfrifoldebau eraill. Roedd hi'n ffigwr pwysig ym mytholeg yr Aifft, yn gysylltiedig â llifogydd blynyddol Afon Nîl ac amddiffyn y Pharo a'r wlad.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.