Hanuman - Duw Mwnci Hindŵaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae gan sawl mytholeg ddwyreiniol mwnci dduwiau ond gellir dadlau mai'r Hanuman Hindŵaidd yw'r hynaf ohonyn nhw i gyd. Yn dduwdod pwerus a pharchus iawn, mae Hanuman yn chwarae rhan allweddol yn y gerdd Sansgrit enwog Ramayana ac yn cael ei addoli gan Hindwiaid hyd heddiw. Ond beth yn union sydd mor arbennig am Hanuman sy'n gwneud mwnci yn deilwng o addoliad?

  Pwy yw Hanuman?

  Mae Hanuman yn dduw mwnci pwerus ac yn un o'r Vanaras – hil rhyfelwr mwnci deallus mewn Hindŵaeth. Mae ei enw yn cyfieithu fel “gên anffurfiedig” yn Sansgrit, gan gyfeirio at ryngweithiad a gafodd Hanuman â'r duw Indra yn ei ieuenctid.

  Mab y Gwynt Duw

  Mae yna sawl myth am enedigaeth Hanuman ond mae'r un enwocaf yn cynnwys mwnci Vanara defosiynol o'r enw Anjana. Gweddïodd i Shiva am fab mor frwd nes i’r duw anfon ei fendithion yn y pen draw trwy’r duw gwynt Vayu ac a hedfanodd nerth dwyfol Shiva i groth Anjana. Dyna sut y daeth Anjana yn feichiog gyda Hanuman.

  Yn rhyfedd iawn, nid yw hyn yn gwneud y mwnci yn dduw yn fab i Shiva ond yn hytrach yn fab i'r duw gwynt Vayu. Eto i gyd, cyfeirir ato'n aml hefyd fel avatar o Shiva hefyd. Nid yw pob ysgol Hindŵaidd yn derbyn y cysyniad hwn ond mae'n dal i fod yn ffaith bod Shiva a Hanuman yn yogi wedi'i berffeithio ac yn meddu ar yr wyth siddhis neu berffeithrwydd cyfriniol . Y rhaincynnwys:

  • Laghima – y gallu i ddod mor ysgafn â phluen
  • Prakamya – y gallu i gyflawni popeth rydych yn gosod eich meddwl i
  • Vasitva – y gallu i reoli elfennau natur
  • Kamavasayita – y gallu i newid siâp i unrhyw beth
  • Mahima – y gallu i dyfu mewn maint
  • Anima – y gallu i ddod yn anhygoel o fach
  • Isitva – y gallu i ddinistrio a chreu popeth gyda meddwl
  • Prapti – y gallu i deithio ar unwaith i unrhyw le yn y byd

  Dyma’r holl alluoedd y mae yogis dynol yn credu y gallant gyflawni gyda digon myfyrdod, yoga, a goleuedigaeth ond ganwyd Hanuman gyda nhw diolch i'w berthynas â Shiva a Vayu.

  Gên Anffurfiedig

  Yn ôl y stori, bendithiwyd Hanuman ifanc â phwerau hudol amrywiol o'r fath. fel y gallu i dyfu mewn maint, i neidio pellteroedd mawr, i gael cryfder rhyfeddol, yn ogystal â'r gallu i hedfan. Felly, un diwrnod, mae Hanuman yn edrych ar yr haul yn yr awyr ac yn ei gamgymryd am ffrwyth. Yn naturiol, greddf nesaf y mwnci oedd ffoi tua'r haul a cheisio'i gyrraedd a'i dynnu o'r awyr.

  Wrth weld hynny, teimlai brenin y nefoedd Hindŵaidd Indra dan fygythiad gan orchest Hanuman a thrawodd ef â taranfollt, gan ei dorri'n anymwybodol i'r llawr. Roedd y daranfollt wedi taro Hanuman yn uniongyrchol ar yr ên,gan ei anffurfio a rhoi ei enw i'r duw mwnci ( hanu sy'n golygu "gên" a dyn sy'n golygu "amlwg").

  Gan feddwl bod ei fab wedi marw, cynddeiriogodd Vayu a sugno'r awyr allan o'r bydysawd. Yn sydyn, estynnodd Indra a'r duwiau nefol eraill at Brahma, peiriannydd y bydysawd am help. Edrychodd Brahma ar ddyfodol Hanuman a gweld y campau anhygoel y byddai'n eu cyflawni un diwrnod. Felly, adfywiodd peiriannydd y bydysawd Hanuman a dechreuodd yr holl dduwiau eraill fendithio'r mwnci gyda hyd yn oed mwy o bwerau a galluoedd. Dyhuddodd hyn Vayu a dychwelodd yr awyr angenrheidiol i fywyd fodoli.

  Tynnu Ei Bwerau

  Nid cael ei daro gan Indra am gyrraedd yr haul oedd y tro diwethaf i Hanuman gael ei gosbi am ei ddrygioni. Fel Vanara ifanc, roedd mor fywiog ac aflonydd fel ei fod yn gwylltio'n gyson y doethion a'r offeiriaid yn y deml leol lle cafodd ei fagu. Roedd pawb wedi cael llond bol ar antics Hanuman nes iddyn nhw ymgasglu yn y diwedd a'i felltithio i anghofio ei alluoedd.

  Yn y bôn, tynnodd hyn Hanuman o'i alluoedd duwiol a'i droi'n fwnci Vanara normal, yr un peth â phawb. y lleill. Roedd y felltith yn nodi na fyddai Hanuman byth yn adennill ei alluoedd pe bai rhywun yn ei atgoffa bod ganddo nhw. Treuliodd Hanuman flynyddoedd lawer yn y ffurf “danbwerus” hon hyd at yr amser pan gymerodd y gerdd Ramayanalle .

  Avatar Defosiwn a Chysegru

  Rama a Hanuman

  Dyma'r stori yn y gerdd enwog Ramayana gan Sage Valmiki sy'n gwneud Hanuman mor annatod i Hindŵaeth a pham ei fod yn cael ei addoli fel avatar o ddefosiwn ac ymroddiad. Yn y gerdd, mae'r tywysog alltud Rama (ei hun yn avatar o Vishnu) yn teithio ar draws y cefnfor i achub ei wraig Sita rhag y brenin drwg a'r demigod Ravana (yn ôl pob tebyg yn byw yn Sri Lanka heddiw).

  Wnaeth Rama ddim 'peidio teithio ar eich pen eich hun. Gydag ef roedd ei frawd Lakshman a llawer o ryfelwyr mwnci Vanara gan gynnwys (sy'n dal yn ddi-rym) Hanuman. Hyd yn oed heb ei alluoedd nefol, fodd bynnag, gwnaeth Hanuman argraff ar y tywysog Rama gyda'i lwyddiannau rhyfeddol yn y brwydrau niferus a ymladdwyd ganddynt ar eu ffordd i Ravana a Sita.

  Ychydig ar y tro, tyfodd a datblygodd y cyfeillgarwch rhwng Rama a Hanuman fel gwyliodd y tywysog ddewrder, doethineb, a nerth y mwnci. Mynegodd Hanuman y fath ymroddiad i'r tywysog Rama nes iddo gael ei adnabod am byth fel avatar teyrngarwch ac ymroddiad. Dyna pam y gallwch chi weld y mwnci Vanara yn aml yn cael ei bortreadu yn penlinio o flaen Rama, Lakshman, a Sita. Mewn rhai darluniau, mae hyd yn oed yn tynnu ei frest yn ddarnau i ddangos delwedd o Rama a Sita lle dylai ei galon fod .

  Yn ystod eu hanturiaethau wrth chwilio am Sita y bu gwir bwerau Hanuman eu hatgoffa iddo yn y diwedd. Fel tywysogRoedd Rama a'r Vanaras yn meddwl tybed sut y gallent groesi'r cefnfor helaeth i Sita, datgelodd yr arth frenin Jambavan ei fod yn gwybod am darddiad dwyfol Hanuman.

  Dywedodd Jambavan stori gyfan Hanuman o flaen Rama, y ​​Vanaras, a Hanuman ei hun ac felly y terfynodd felltith y duw mwnci. Dwyfol unwaith eto tyfodd Hanuman mewn maint gan 50 o weithiau, sgwatio i lawr, a sbring ar draws y cefnfor gydag un rhwymiad. Wrth wneud hynny, fe wnaeth Hanuman bron ar ei ben ei hun helpu Rama i achub Sita rhag Ravana.

  Barchedig hyd Heddiw

  Dagrau Hanuman yn Agor Ei Frest i Ddatgelu Rama a Sita

  Ar ôl i Sita gael ei hachub, daeth yn amser i Rama a’r Vanaras wahanu. Fodd bynnag, roedd cwlwm Hanuman â’r tywysog wedi tyfu mor gryf fel nad oedd y duw mwnci eisiau cael ei wahanu ag ef. Yn ffodus, gan fod y ddau yn gysylltiedig â'r Dwyfol, y naill fel avatar i Vishnu, a'r llall fel mab Vayu, nid oeddent byth yn wirioneddol ar wahân hyd yn oed pan oeddent yn gwahanu.

  Dyna pam y gallwch chi bob amser weld cerfluniau a delwau o Hanuman yn nhemlau a chysegrfeydd Rama. Mae hynny oherwydd bod Hanuman yn bodoli'n fetaffisegol lle bynnag y mae Rama yn cael ei addoli a'i ogoneddu. Byddai addolwyr Rama hefyd yn gweddïo arno ef ac ar Hanuman fel y byddai'r ddau gyda'i gilydd hyd yn oed yn eu gweddïau.

  Symboledd Hanuman

  Mae stori Hanuman yn rhyfedd gan fod llawer o'i fanylion i bob golwg yn amherthnasol. . Wedi'r cyfan, nid yw mwncïod yn hysbys yn unionfel anifeiliaid teyrngar ac ymroddgar i fodau dynol.

  Mae blynyddoedd cynnar Hanuman hefyd yn ei bortreadu fel un di-hid a direidus – person tra gwahanol i'r personoliad o ymroddiad a defosiwn a ddaw yn ddiweddarach.

  Y syniad tu ôl i hyn trawsnewid yw mai'r treialon a'r gorthrymderau y mae'n mynd drwyddynt heb ei alluoedd sy'n ei ddarostwng a'i droi'n arwr y daw'n ddiweddarach.

  Mae Hanuman hefyd yn symbol o ddisgyblaeth, anhunanoldeb, defosiwn, a theyrngarwch – sy'n amlwg yn ei barch a'i gariad tuag at Rama. Mae darlun poblogaidd o Hanuman yn ei ddangos yn rhwygo ei frest yn agored, gan ddatgelu delweddau bach o Rama a Sita yn ei galon. Dyma atgof i'r ffyddloniaid i gadw'r duwiau hyn yn agos at eu calonnau hefyd ac i fod yn ddyfalbarhaus yn eu credoau.

  Pwysigrwydd Hanuman mewn Diwylliant Modern

  Hanuman efallai yw un o'r cymeriadau hynaf. mewn Hindŵaeth ond mae'n boblogaidd hyd heddiw. Mae yna lawer o lyfrau, dramâu, a hyd yn oed ffilmiau yn y degawdau diwethaf wedi'u cysegru i'r duw mwnci. Mae hefyd wedi ysbrydoli duwiau mwnci mewn crefyddau Asiaidd eraill fel yr enwog Sun Wunkong ym mytholeg Tsieineaidd .

  Mae rhai o'r ffilmiau a'r llyfrau enwog sy'n cynnwys y cymeriad yn cynnwys biopic Bollywood 1976 Bajrangbali gyda'r reslwr Dara Singh yn y brif rôl. Roedd yna hefyd ffilm animeiddiedig 2005 o'r enw Hanuman a chyfres gyfan o ffilmiau dilynol yn rhedeg o 2006 i2012.

  Cafwyd cyfeiriad Hanuman hefyd yn ergyd MCU 2018 i Black Panther, er bod y cyfeiriad wedi'i dynnu o'r ffilm mewn dangosiadau yn India fel peidio â thramgwyddo'r Hindŵiaid yno.

  I Gloi

  Mae gan Hindŵaeth ryw 1.35 biliwn o ddilynwyr ledled y byd //worldpopulationreview.com/country-rankings/hindu-countries heddiw ac i lawer ohonynt nid mytholegol yn unig yw’r duw mwnci Hanuman. ffigwr ond dwyfoldeb gwirioneddol i'w addoli. Mae hyn yn gwneud stori’r duw mwnci hyd yn oed yn fwy cyfareddol – o’i genhedlu hyfryd i golli ei bwerau i’w gampau rhyfeddol wrth wasanaethu Rama. Mae hefyd yn dduwdod sydd wedi silio llawer o dduwiau “copycat” ar draws crefyddau eraill sy'n gwneud ei addoliad parhaus milenia yn ddiweddarach yn fwy trawiadol fyth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.