Hestia - Duwies Roegaidd yr Aelwyd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Hestia (cyfwerth Rhufeinig Vesta ) oedd duwies Groegaidd yr aelwyd a'r cartref a hi oedd amddiffynwraig y teulu. Er nad oedd hi'n ymwneud â rhyfeloedd a ffraeo, fel y duwiau Olympaidd eraill, ac nad oedd fawr o sylw iddi ym mytholeg Roeg, roedd hi'n hynod bwysig ac yn cael ei haddoli'n eang yn y gymdeithas feunyddiol.

  Isod mae rhestr o rai'r golygyddion dewisiadau gorau yn cynnwys y cerflun o Hestia.

  Dewisiadau Gorau'r GolygyddVeronese Design Y Dduwies Roegaidd Hestia Cerflun Efydd Vesta Rufeinig Gweler Hwn YmaAmazon.comHestia Duwies yr Aelwyd, Teulu Cartref, a Cherflun Aur y Wladwriaeth... Gweler Hwn YmaAmazon.comPTC 12 Fodfedd Hestia mewn Gwisgoedd Grecian Goddess Resin Statue Resin Ffiguryn See This HereAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24 , 2022 12:19 am

  Gwreiddiau Hestia

  Hestia oedd merch gyntaf-anedig y Titaniaid Cronus a Rhea. Pan glywodd Cronus am y broffwydoliaeth y byddai un o'i blant yn rhoi terfyn ar ei fywyd a'i deyrnasiad, llyncodd nhw i gyd mewn ymgais i rwystro tynged. Ymhlith ei blant roedd Chiron, Demeter , Hera, Hades, Poseidon a Zeus. Fodd bynnag, nid oedd yn gallu llyncu Zeus gan fod Rhea wedi llwyddo i'w guddio. Yn ddiweddarach byddai Zeus yn dychwelyd i ryddhau ei holl frodyr a chwiorydd a herio Cronus, gan gyflawni'r broffwydoliaeth. Gan mai Hestia oedd yr un gyntaf i gael ei llyncu, hi oedd yr olaf i ddod allan o'r tu mewnCronus.

  Y mae rhai ffynonellau yn cyfrif Hestia fel un o'r 12 Olympiad, a rhai eraill yn ei disodli â Dionysius. Ceir hanesion lle mae Hestia ei hun yn ymddiswyddo o'i safle ar Fynydd Olympus ac yn rhoi ei lle i Dionysus .

  Hawliodd Hestia, gan mai hi oedd amddiffynwraig y teulu, y byddai’n cael ei derbyn â’r anrhydeddau mwyaf mewn unrhyw ddinas farwol.

  Rôl ac Arwyddocâd Hestia

  Hestia

  Hestia oedd duwies yr aelwyd, cartref, cartref, teulu a gwladwriaeth. Mae'r union enw Hestia yn golygu aelwyd, lle tân neu allor. Roedd yn rhaid iddi ymwneud â materion y teulu a'r cartref ond hefyd â materion dinesig. Yng Ngwlad Groeg hynafol, roedd ei noddfa swyddogol yn y prytaneum , aelwyd gyhoeddus y ddinas. Unrhyw bryd y byddai trefedigaeth neu dref newydd yn cael ei sefydlu, byddai fflamau o aelwyd gyhoeddus Hestia yn cael eu cario i oleuo'r aelwyd yn y wladfa newydd.

  Hestia hefyd oedd duwies y fflamau aberthol, felly roedd hi bob amser yn derbyn cyfran o yr ebyrth a offrymwyd i dduwiau eraill. Galwyd hi yn gyntaf mewn unrhyw weddïau, aberthau, neu lwau am ei harolygiaeth dros yr offrymau. Mae'r dywediad “ I ddechrau o Hestia….” yn deillio o'r arferiad hwn.

  Roedd y Groegiaid hefyd yn ystyried Hestia yn dduwies lletygarwch ac yn amddiffyn gwesteion. Roedd paratoi bara a choginio pryd y teulu dan warchodaethHestia hefyd.

  Roedd Hestia yn dduwies forwyn. Ceisiodd Apollo a Poseidon ei phriodi, ond gwrthododd hwy a gofynnodd i Zeus ei gwneud yn dduwies forwyn am weddill ei dyddiau. Cytunodd duw'r taranau, a chymerodd Hestia ei lle brenhinol ger y lle tân.

  Nid yw Hestia yn ffigwr amlwg yng nghelfyddyd Roegaidd, felly mae ei darluniau'n brin. Roedd hi'n cael ei darlunio fel gwraig orchudd, yn aml gyda thegell neu gyda blodau. Mewn rhai achosion, mae'n anodd dweud wrth Hestia ar wahân i dduwiesau eraill gan nad oes ganddi wrthrychau na dillad llofnod.

  Hestia a'r Duwiau Eraill

  Heblaw am y gwrthdaro rhwng Poseidon a Apollo i briodi'r dduwies, nid oes unrhyw gofnodion o ryngweithiadau Hestia â duwiau eraill heblaw am Zeus . Ni chymerodd ran yn ymwneud y duwiau â rhyfeloedd dynol na'r gwrthdaro a'r ffraeo rhwng yr Olympiaid.

  Gyda'i phroffil isel, ychydig o gofnodion sydd gan dduwies yr aelwyd mewn trasiedïau Groegaidd. Hi yw un o'r duwiau a grybwyllwyd leiaf yn ysgrifeniadau y beirdd Groegaidd mawr. Ers dechrau teyrnasiad yr Olympiaid, ymwahanodd Hestia ei hun oddi wrth y rhan fwyaf o faterion duwiol ac arhosodd ar gael pan oedd ei hangen ar Zeus.

  Oherwydd yr ymwahaniad hwn oddi wrth y duwiau eraill a’r ychydig sôn am y beirdd, nid Hestia yw’r dduwies enwocaf ar Fynydd Olympus.

  Yr Aelwyd yng Ngwlad Groeg yr Henfyd

  Y dyddiau hyn, nid oes gan yr aelwyd fawr ddimpwysigrwydd mewn cartrefi a dinasoedd, ond yn yr Hen Roeg, lle nad oedd technoleg, roedd yr aelwyd yn rhan ganolog o gymdeithas.

  Roedd yr aelwyd yn brazier symudol a ddefnyddid i gadw'n gynnes, i goginio, ac fel ffynhonnell golau yng nghartrefi Groeg hynafol. Roedd y Groegiaid hefyd yn defnyddio'r aelwyd i groesawu ymwelwyr, i anrhydeddu person marw, ac mewn rhai achosion, i wneud offrwm i'r duwiau yn ystod y prydau dyddiol. Addoldai i'r holl dduwiau oedd yr aelwydau goleuedig yn holl Roeg.

  Yn y dinasoedd mawrion, gosodwyd yr aelwyd yn y sgwâr canolog lle y cynhelid y materion dinesig pwysig. Roedd merched di-briod yn gyfrifol am warchod yr aelwyd oherwydd bu'n rhaid i hwn barhau i gael ei oleuo drwy'r amser. Yr oedd yr aelwydydd hyn yn gwasanaethu fel lle i offrymu ebyrth i'r duwiau.

  Dywedir, wedi i'r Groegiaid wrthyrru goresgyniad y Persiaid, i aelwydydd yr holl ddinasoedd gael eu rhoddi allan a'u hail-lenwi i'w puro.

  Addolwyr Hestia

  O ystyried pwysigrwydd yr aelwydydd yng Ngwlad Groeg hynafol, chwaraeodd Hestia ran ganolog yn y gymdeithas Roegaidd a chafodd ei pharchu gan bawb. Yng nghrefydd Groeg, mae hi'n un o'r ffigurau blaenaf ac roedd ganddi gyfran dda mewn gweddïau. Roedd cyltiau ac emynau i Hestia yn holl diriogaeth Groeg yn gofyn am ei ffafr a'i bendith. Roedd ei phresenoldeb ym mywyd beunyddiol yn gryf.

  Ffeithiau Hestia

  1- Pwy yw rhieni Hestia?

  Rieni Hestia yw Cronus aRhea.

  2- Beth yw duwies Hestia?

  Hestia yw duwies yr aelwyd, cartref, cartref, gwyryfdod, teulu a'r wladwriaeth.<5 3- Oedd gan Hestia gymar?

  Dewisodd Hestia aros yn wyryf ac ni phriododd. Gwrthododd ddiddordeb Poseidon ac Apollo.

  4- Pwy yw brodyr a chwiorydd Hestia?

  Mae brodyr a chwiorydd Hestia yn cynnwys Demeter, Poseidon, Hera, Hades , Zeus a Chiron .

  5- Beth yw symbolau Hestia?

  Symbolau Hestia yw'r aelwyd a'i fflamau.

  6- Pa bersonoliaeth oedd gan Hestia?

  Mae Hestia yn ymddangos yn garedig, yn ysgafn ac yn dosturiol. Nid oedd hi'n ymwneud â rhyfeloedd a barnau ac nid yw'n dangos y drygioni dynol a wnaeth y rhan fwyaf o'r duwiau eraill.

  7- A oedd Hestia yn dduw Olympaidd? 2> Ydy, mae hi'n un o'r deuddeg Olympiad.

  I'w Lapio

  Roedd Hestia yn wahanol i'r duwiau hollalluog a roddai eu ffafr neu eu cosb i feidrolion yn dibynnu ar eu buddiannau. Gan mai hi oedd yr unig dduwies oedd yn canolbwyntio'n gyfan gwbl ar ei maes diddordeb, mae rhai ffynonellau hyd yn oed yn siarad amdani fel y dduwies heb unrhyw wendidau marwol. Mae Hestia yn torri stereoteip y duw digofus ac yn dod ar ei thraws fel ffigwr caredig a dosturiodd wrth feidrolion.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.