Beth yw'r Crefyddau Abrahamaidd? — Arweinlyfr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r ‘crefyddau Abrahamaidd’ yn grŵp o grefyddau sydd, er gwaethaf gwahaniaethau sylweddol, i gyd yn honni eu bod yn disgyn o addoliad Duw Abraham. Mae'r dynodiad hwn yn cynnwys tair o'r crefyddau byd-eang amlycaf: Iddewiaeth, Cristnogaeth, ac Islam.

  Pwy yw Abraham?

  Manylion Abraham o baentiad gan Guercino (1657). PD.

  Gŵr hynafol yw Abraham y mae ei hanes am ffydd yn Nuw wedi dod yn baradigmatig i’r crefyddau hynny sy’n deillio ohono. Roedd yn byw tua throad yr ail fileniwm BCE (ganwyd tua 2000 BCE). Amlygwyd ei ffydd yn ei daith o'r hen ddinas Mesopotamaidd Ur, a leolir yn ne Irac heddiw, i wlad Canaan, a oedd yn cynnwys y cyfan neu rannau o Israel, yr Iorddonen, Syria, Libanus, a Phalestina.

  Ail naratif yn diffinio ffydd oedd ei barodrwydd i aberthu ei fab, er bod union fanylion y naratif hwn yn destun anghydfod rhwng y gwahanol draddodiadau ffydd. Heddiw, mae'n cael ei ystyried yn un o'r bobl fwyaf dylanwadol mewn hanes oherwydd nifer y ffyddloniaid crefyddol sy'n honni eu bod yn addoli Duw Abraham.

  Crefyddau Abrahamaidd Mawr

  Iddewiaeth<8

  Mae ymlynwyr i Iddewiaeth yn bobl ethnorelig a elwir y bobl Iddewig. Maent yn deillio eu hunaniaeth o draddodiad diwylliannol, moesegol a chrefyddol y Torah, datguddiad Duw a roddwyd i Moses yn Mt.Sinai. Maen nhw’n gweld eu hunain fel pobl ddewisol Duw oherwydd y cyfamodau arbennig a wnaed rhwng Duw a’i blant. Heddiw mae tua 14 miliwn o Iddewon ledled y byd gyda'r ddau grŵp poblogaeth mwyaf yn Israel a'r Unol Daleithiau.

  Yn hanesyddol mae yna wahanol fudiadau o fewn Iddewiaeth, sydd wedi bod yn deillio o ddysgeidiaeth rabinaidd amrywiol ers dinistrio'r 2il. deml yn 70 CC. Heddiw, y tri mwyaf yw Iddewiaeth Uniongred, Iddewiaeth Ddiwygiedig, ac Iddewiaeth Geidwadol. Nodweddir pob un o'r rhain gan safbwyntiau gwahanol ar bwysigrwydd a dehongliad y Torah a natur datguddiad.

  Cristnogaeth

  Cristnogaeth yn crefydd fyd-eang a nodweddir yn gyffredinol gan addoliad Iesu Grist fel Mab Duw, a chred yn y Beibl Sanctaidd fel gair datguddiedig Duw.

  Yn hanesyddol tyfodd allan o Iddewiaeth y ganrif 1af, gan edrych ar Iesu o Nasareth fel y Meseia addawedig neu waredwr pobl Dduw. Ymledodd yn gyflym ledled yr Ymerodraeth Rufeinig trwy estyn addewid iachawdwriaeth i bawb. Yn ôl y dehongliad o ddysgeidiaeth Iesu a gweinidogaeth Sant Paul, ffydd yw’r hyn sy’n nodweddu rhywun fel un o blant Duw yn hytrach na hunaniaeth ethnig.

  Heddiw mae tua 2.3 biliwn o Gristnogion yn fyd-eang. Mae hyn yn golygu bod dros 31% o boblogaeth y byd yn honni eu bod yn dilyn dysgeidiaethIesu Grist, gan ei wneud y grefydd fwyaf . Mae yna nifer o sectau ac enwadau o fewn Cristnogaeth, ond mae'r rhan fwyaf yn dod o fewn un o dri grŵp ymbarél: Catholig, Protestannaidd, ac Uniongred.

  Islam

  Islam, sy'n golygu 'cyflwyniad i Dduw,' yw'r 2il grefydd fwyaf yn y byd gyda thua 1.8 biliwn o ymlynwyr ledled y byd. Mae 20% o Fwslimiaid yn byw yn y byd Arabaidd, y gwledydd sy'n cynnwys yr ardal ddaearyddol a elwir y Dwyrain Canol.

  Mae'r poblogaethau uchaf o Fwslimiaid i'w cael yn Indonesia ac yna India a Phacistan yn y drefn honno. Dau brif enwad Islam yw Sunni a Shia a'r cyntaf yw'r mwyaf o'r ddau. Cododd yr ymraniad dros yr olyniaeth o Muhammed, ond dros y blynyddoedd mae hefyd wedi dod i gynnwys gwahaniaethau diwinyddol a chyfreithiol.

  Mae Mwslimiaid yn dilyn dysgeidiaeth y Koran (Quran) a gredant yw'r datguddiad terfynol o Dduw a roddwyd trwy'r proffwyd olaf Muhammed.

  Mae'r Koran yn dysgu hen grefydd sydd wedi'i dysgu mewn amrywiol ffyrdd trwy broffwydi eraill gan gynnwys Moses, Abraham, a Iesu. Dechreuodd Islam ar Benrhyn Sinai yn y 6ed ganrif fel ymgais i adennill yr addoliad hwn o'r un gwir Dduw, Allah.

  Cymharu'r Tri Chred

  Sut Tair Crefydd Gweld Abraham

  O fewn Iddewiaeth, mae Abraham yn un o'r tri phatriarch a restrir gydag Isaac a Jacob. Mae ecael ei ystyried fel tad y bobl Iddewig. Ymhlith ei ddisgynyddion mae ei fab Isaac, ei ŵyr Jacob, a gafodd ei enwi'n Israel yn ddiweddarach, a Jwda, yr un o'r enw Iddewiaeth. Yn ôl Genesis pennod dau ar bymtheg, gwnaeth Duw addewid ag Abraham lle mae'n addo bendith, disgynyddion, a thir.

  Mae Cristnogaeth yn rhannu'r farn Iddewig am Abraham fel tad y ffydd ag addewidion cyfamod trwy ddisgynyddion Isaac a Jacob. Maent yn olrhain llinach Iesu o Nasareth trwy linach y Brenin Dafydd yn ôl at Abraham fel y cofnodwyd ym mhennod gyntaf Yr Efengyl yn ôl Mathew.

  Mae Cristnogaeth hefyd yn ystyried Abraham fel tad ysbrydol i Iddewon a Chenhedloedd. addoli Duw Abraham. Yn ôl Epistol Paul at y Rhufeiniaid ym mhennod pedwar, ffydd Abraham a gafodd ei chredyd fel cyfiawnder, ac felly y mae gyda'r holl gredinwyr, boed yn enwaededig (Iddewig) neu'n ddienwaededig (Cenhedlaidd).

  O fewn Islam, mae Abraham yn gwasanaethu fel tad y bobl Arabaidd trwy ei fab cyntaf-anedig Ismael, nid Isaac. Mae'r Koran hefyd yn adrodd y naratif o barodrwydd Abraham i aberthu ei fab, er nad yw'n nodi pa fab. Mae'r rhan fwyaf o Fwslimiaid heddiw yn credu mai Ishmael yw'r mab hwnnw. Mae Abraham yn y llinell o broffwydi sy'n arwain at y Proffwyd Muhammed, pob un ohonynt yn pregethu Islam, sy'n golygu 'ymostwng i Dduw.

  Undduwiaeth

  Mae'r tair crefydd yn olrhain euaddoli un duwdod yn ôl i’r ffaith i Abraham wrthod y llu o eilunod a addolid ym Mesopotamia hynafol. Mae testun Iddewig Midrashic a’r Koran yn adrodd hanes Abraham yn malu eilunod tŷ ei dad ac yn ceryddu aelodau ei deulu i addoli’r un gwir Dduw.

  Mae Islam ac Iddewiaeth hefyd yn cyd-fynd yn agos yn eu cred mewn undduwiaeth lem. Yn ôl y gred hon, mae Duw yn unedol. Maent yn gwrthod credoau Cristnogol cyffredin y Drindod ynghyd ag ymgnawdoliad ac atgyfodiad Iesu Grist.

  Gwel Cristnogaeth yn Abraham esiampl o ffyddlondeb wrth ddilyn yr un gwir Dduw hyd yn oed wrth i'r addoliad hwnnw fynd yn groes i weddill y Duwiau. cymdeithas.

  Cymhariaeth o Destunau Cysegredig

  Testun cysegredig Islam yw'r Koran. Dyma'r datguddiad terfynol oddi wrth Dduw, yn dod oddi wrth Muhammed, y proffwyd olaf a mwyaf. Mae lle i Abraham, Moses, a Iesu i gyd yn y llinell honno o broffwydi.

  Mae'r Beibl Hebraeg hefyd yn cael ei adnabod fel y Tanakh, sef acronym ar gyfer y tair rhaniad o destunau. Gelwir y pum llyfr cyntaf yn Torah, sy'n golygu addysgu neu gyfarwyddyd. Yna mae'r Nefiim neu'r proffwydi. Yn olaf, mae'r Ketuvim sy'n golygu ysgrifau.

  Rhennir y Beibl Cristnogol yn ddwy brif adran. Mae'r Hen Destament yn fersiwn o'r Tanakh Iddewig, y mae ei gynnwys yn amrywio ymhlith traddodiadau Cristnogol. Y Testament Newydd yw hanes Iesu Grist alledaeniad y gred ynddo ef fel y Meseia trwy fyd Môr y Canoldir yn y ganrif gyntaf.

  Ffigurau Allweddol

  Mae ffigurau allweddol Iddewiaeth yn cynnwys Abraham a Moses, rhyddhawr y wlad. pobl o gaethwasiaeth yn yr Aifft ac awdur y Torah. Mae'r Brenin Dafydd hefyd yn flaenllaw.

  Mae Cristnogaeth yn arddel yr un ffigurau hyn â pharch mawr ynghyd â Paul fel yr efengylwr Cristnogol cynnar amlycaf. Mae Iesu Grist yn cael ei addoli fel Meseia a Mab Duw.

  Mae Islam yn ystyried Abraham a Moses fel proffwydi pwysig. Daw’r llinach hon o broffwydi i ben gyda Muhammad.

  Safleoedd Sanctaidd

  Safle sancteiddiaf Iddewiaeth yw’r Mur Gorllewinol yn Jerwsalem. Dyma olion olaf mynydd y deml, safle'r deml gyntaf a'r ail deml.

  Mae Cristnogaeth yn amrywio yn ôl traddodiad yn ei golwg ar bwysigrwydd safleoedd sanctaidd. Fodd bynnag, mae llawer o safleoedd ar draws y dwyrain canol yn gysylltiedig â bywyd, marwolaeth, ac atgyfodiad Iesu ynghyd â digwyddiadau eraill a adroddir yn y Testament Newydd, yn enwedig teithiau Paul.

  I Fwslimiaid, y tair dinas sanctaidd ydynt, mewn trefn, Mecca, Medina, a Jerusalem. Mae Hajj, neu bererindod i Mecca, yn un o 5 piler Islam ac yn ofynnol gan bob Mwslim galluog unwaith yn eu hoes.

  Mannau Addoli

  Heddiw mae'r Mae Iddewon yn ymgynnull i addoli yn y synagogau. Lleoedd cysegredig i weddi yw y rhai hyn, gan ddarllen yTanakh, a dysgeidiaeth, ond nid ydynt yn disodli'r deml a ddinistriwyd am yr eildro yn 70 OC gan y fyddin Rufeinig dan arweiniad Titus.

  Eglwys yw'r tŷ addoli Cristnogol. Mae eglwysi yn gwasanaethu fel mannau ar gyfer cynulliadau cymunedol, addoli a dysgu.

  Mae'r Mosg yn addoldy Mwslimaidd. Mae'n gwasanaethu'n bennaf fel man gweddi ynghyd â darparu addysg a man ymgynnull i Fwslimiaid.

  A Oes Crefyddau Abrahamaidd Eraill?

  Tra bod Iddewiaeth, Cristnogaeth, ac Islam yw'r crefyddau Abrahamaidd mwyaf adnabyddus, mae yna nifer o grefyddau llai eraill ledled y byd sydd hefyd yn dod o dan ymbarél Abrahamaidd. Mae'r rhain yn cynnwys y canlynol.

  Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diwethaf

  Sefydlwyd gan Joseph Smith yn 1830, Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diwethaf , neu Eglwys y Mormoniaid , yn grefydd a darddodd o Ogledd America . Fe'i hystyrir yn grefydd Abrahamaidd oherwydd ei chysylltiad â Christnogaeth.

  Mae Llyfr Mormon yn cynnwys ysgrifau proffwydi a oedd yn byw yng Ngogledd America yn yr hen amser ac fe'i hysgrifennwyd at grŵp o Iddewon a oedd wedi teithio yno oddi yno. Israel. Y digwyddiad allweddol yw ymddangosiad ôl-atgyfodiad Iesu Grist i bobl Gogledd America.

  Bahai

  Ffydd Baha'i oedd sefydlwyd ar ddiwedd y 19g gan Bahá'u'lláh. Mae'n dysgu gwerth pob crefydd ayn cynnwys y prif broffwydi o'r tair prif grefydd Abrahamaidd.

  Samaritaniaeth

  Grwp bychan o bobl sy'n byw yn Israel heddiw yw'r Samariaid. Maen nhw'n honni eu bod yn hynafiaid i lwythau Effraim a Manasse, llwythau gogleddol Israel, a oroesodd goresgyniad Asyriaid yn 721 BCE. Addolant yn ôl Pentateuch y Samariad, gan gredu eu bod yn arfer gwir grefydd yr hen Israeliaid.

  Yn Gryno

  Gyda chymaint o bobl ledled y byd yn dilyn traddodiadau crefyddol lle mae Abraham yn cael ei weld fel tad eu ffydd, mae'n hawdd deall pam ei fod yn un o'r dynion mwyaf dylanwadol i fyw erioed.

  Tra bod y tair prif grefydd Abrahamaidd wedi gwahaniaethu eu hunain oddi wrth ei gilydd dros y canrifoedd gan arwain at wrthdaro a rhaniadau niferus, mae yna rhai pethau cyffredin o hyd. Mae'r rhain yn cynnwys addoliad undduwiol, cred mewn datguddiad oddi wrth Dduw wedi'i ysgrifennu mewn testunau cysegredig, a dysgeidiaeth foesegol gref.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.