Breuddwydion am sefyll arholiad - Dehongliadau a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Gan fod y rhan fwyaf o bobl yn treulio llawer o’u hamser yn yr ysgol yn ystod eu blynyddoedd iau, nid yw’n syndod bod breuddwydion am sefyll arholiad braidd yn gyffredin. Mae gan lawer o bobl nifer o’r rhain drwy gydol eu hoes, felly mae’n arferol iawn cael prawf ar wlad y breuddwydion.

  Mae breuddwydio am arholiad yn drosiad clir o brawf neu her mewn bywyd deffro sydd naill ai wedi digwydd yn barod, yn digwydd, neu yn dod yn fuan. Mae'r cyfnod hwn o brofi'n golygu craffu neu farn gan eraill, cynnwrf yn swnian arnoch chi neu dydych chi ddim yn barod am yr heriau rydych chi ar fin eu hwynebu.

  Os ydych chi yn yr ysgol, efallai y byddwch chi'n breuddwydio am sefyll arholiad yn syml, byddwch yn eich pryderon ac mae eich meddwl yn chwythu stêm. Fodd bynnag, os ydych y tu hwnt i'r ysgol neu os nad ydych yn yr ysgol, yna gallai fod yn neges ddyfnach gan eich isymwybod.

  Beth Mae Breuddwyd Am Sefyll Arholiad yn ei Olygu?

  <7 Gorbryder Ynghylch yr Arholiad: Ofn Methiant

  Mae unrhyw faint o bryder ynghylch eich arholiad yn ymwneud ag ofn methu neu gosb. Gallai olygu bod gennych ddiffyg hunan-barch a/neu hunanhyder. Bydd eich breuddwyd yn cynnwys themâu fel:

  • Ni allwch ateb y cwestiynau
  • Mae'r arholiad mewn iaith arall
  • Mae eich pensil yn torri o hyd
  • Mae amser yn dod i ben
  • Rydych wedi cyrraedd yn hwyr a/neu wedi methu'r arholiad

  Er bod goblygiadau pellach i bob un o'r rhain, maent yn aml yn adlewyrchu sut rydych chi'n credu'r gwaethaf yndy hun. Efallai eich bod yn poeni gormod am gael eich barnu, teimlo eich bod yn cael eich gwrthod, neu beidio â mesur i fyny at ddisgwyliadau pobl eraill.

  Methu’r Arholiad: Wedi’ch Gorlethu gan Heriau

  Mae methu yn dynodi hynny mae'r her ymhell y tu hwnt i'ch galluoedd. Rydych chi'n wynebu rhai sefyllfaoedd cymhleth ac mae angen i chi ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig.

  Gall y rhesymau pam wnaethoch chi fethu yn y freuddwyd adlewyrchu eich methiannau gwirioneddol a'ch meddwl yn eu prosesu. Ond mae yna elfennau eraill sy'n dylanwadu ar y symbolaeth:

  • Hwyr: Os yw eich methiant yn deillio o arafwch, mae'n rhaid i chi reoli eich amser yn well. Gallai hefyd awgrymu ansicrwydd ynghylch eich dyfodol a'ch nodau.
  • Colli'r Arholiad : Yn dynodi cyfnod anghyflawn mewn bywyd.
  • Heb Barod ar gyfer yr Arholiad : Pan fyddwch chi'n teimlo'n euog neu'n nerfus oherwydd nad ydych chi'n barod, rydych chi'n ohirio neu'n anallu i gwrdd â therfynau amser; nad ydych wedi rhoi'r gwaith angenrheidiol i gyflawni eich nodau.
  • Eitemau A Anghofiwyd : Mae anghofio pethau fel beiros, cardiau, cyfrifianellau ac eitemau tebyg yn symbolau o'r manylion sy'n ymwneud â'r dyfarniad neu her. Rydych chi'n teimlo nad oes gennych yr offer ar ei gyfer.
  • Cwestiynau Annealladwy : Pan nad ydych chi'n deall y cwestiynau arholiad neu os yw mewn iaith dramor, gall gynrychioli cam-gyfathrebu a gawsoch gyda rhywun ac mae'n pwyso. ar eich meddwl.
  • Prawf Anodd : Pan fydd yr arholiadrhy galed a'ch bod chi'n methu, gall olygu bod gennych chi amheuon difrifol amdanoch chi'ch hun a'r sefyllfaoedd rydych chi'n eu profi.
  • Brwydr: Pan fyddwch chi'n cael trafferth gyda'r prawf, mae eraill yn eich trin yn annheg. Os yw pethau'n mynd o chwith yn gyson neu'n eich atal rhag gorffen, mae gennych deimladau o annigonolrwydd.

  Pasio'r Prawf: Cwblhau Her yn Llwyddiannus

  Breuddwydio am mae cynnal prawf yn golygu eich bod wedi cwblhau her bwysig yn llwyddiannus. Gallai hefyd olygu newid diweddar y gwnaethoch chi ei drin yn dda, ac mae eich isymwybod yn eich llongyfarch.

  Gall llwyddiant ar brawf hefyd gynrychioli eich gallu i aros yn gryf drwy anawsterau. Os oedd y prawf yn hawdd a'ch bod wedi pasio heb broblem, byddwch yn gyfforddus â chyflawniadau yn y dyfodol.

  Manylion y Freuddwyd

  Pwnc yr Arholiad

  Mae pwnc yr arholiad yn symbol o fanylion eich pryder. Mae cwestiynau penagored neu brofion Saesneg yn dynodi sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu gwael.

  Os mai mathemateg neu wyddoniaeth oedd y cyfan, mae'n tueddu i fod yn berthnasol i'ch swydd. Mae arholiadau llafar yn golygu bod angen i chi ganolbwyntio ar eich gyrfa.

  Credir mai arholiad hanes yw eich isymwybod yn delio â pherthynas hir, annymunol gyda'r rhyw arall.

  Teimladau Yn ystod y Breuddwyd

  Mae breuddwydion arholiad yn ymwneud â'r weithred a manylion y profiad yn ogystal â'ch teimladau. Ydych chi'n hyderus ac yn aweldrwodd?

  Neu ydych chi'n teimlo'n nerfus ac o dan bwysau? Os ydych chi'n teimlo'n unig neu mai chi yw'r unig un yn yr arholiad, mae pryderon yn dod i'r wyneb a/neu chi yw'r unig un sy'n wynebu'r her. Gall ystyried y manylion hyn eich helpu i beidio â dehongli'r freuddwyd yn gywir.

  Mae Amser yn Amlwg

  Mae pwysau amser mewn breuddwyd yn golygu eich bod chi'n meddwl a cynllunio gormod a pheidiwch â chymryd digon o gamau. Gallai hefyd eich bod yn anymwybodol yn dweud wrthych am reoli eich amser yn well.

  Mae gan bwysau amser y potensial i ddangos bod cyfnod penodol yr ydych yn wynebu'r her hon. Fel arall, gall olygu y dylech gwblhau tasgau anorffenedig. Os byddwch yn gweld cloc yn rhedeg allan neu'n clywed amserydd yn canu, efallai bod gennych ofnau am yr annisgwyl.

  Twyllo ar y Prawf

  Nid oes gennych unrhyw bryder er mwyn moeseg neu onestrwydd os ydych yn breuddwydio am dwyllo ar arholiad.

  Wrth ddeffro bywyd, nid ydych yn ofni torri'r rheolau a gallai ddangos diffyg parch sydd gennych tuag at rywbeth sy'n gofyn am onestrwydd. Fodd bynnag, gallai hefyd fod yn arwydd o'ch angen i ddatblygu strategaethau creadigol mewn perthynas â'r her.

  Os cewch eich dal yn twyllo ar brawf ac yn profi cywilydd neu embaras, efallai eich bod wedi cyflawni her ond dim ond ar ôl cymhwyso safonau isel .

  Chi Awdur yr Arholiad

  Pan fyddwch yn creu neu'n ysgrifennu'r arholiad, mae gennych safonau uchel ar gyfer adisgwyliadau pobl eraill. O'i gymhwyso i berthynas ymroddedig, gall ddangos bod eich meddwl yn gwerthuso a yw'r person hwn yn ddeunydd priodas ai peidio.

  Yn eistedd mewn Arholiad

  Gweld eich hun yn eistedd yn mae arholiad yn rhybudd bod eich credoau moesol a'ch moeseg yn cael eu hamau. Hunanfeirniadaeth isymwybodol yw hyn ynghyd â'r angen i gyrraedd disgwyliadau uchel; yn enwedig pan fyddwch chi'n profi pryder neu mae pethau'n mynd o chwith yn y freuddwyd.

  Sgorio, Cyfrif, a Rhifau

  Y nifer o gwestiynau neu weld sgôr hefyd sydd â chynodiadau arbennig. Mae rhifau cwestiynau yn dynodi sawl gwaith neu hyd yr amser y byddwch chi'n profi'r her hon. Pan mae sgôr a chithau ddim yn falch, rydych chi wedi gosod eich nodau’n rhy uchel.

  Os oes gennych chi nifer lwcus neu os oes gennych chi ofergoelion rhifyddol yn ymddangos yng ngwlad y breuddwydion, mae hyn yn adlewyrchu eich moesau a’ch credoau. Mae cyfrif i ateb cwestiwn mathemategol yn golygu eich bod yn cael trafferth rheoli emosiynau. Wrth ateb cwestiwn mathemateg yn anghywir, gellir ei weld fel arwydd y byddwch yn goresgyn eich gelynion.

  Siarad ag Eraill

  Mae dweud wrth bobl am eich canlyniadau arholiad yn golygu eich bod chi gweithio ar eich synnwyr o berffeithrwydd a hunan-gadwedigaeth. Gallai hefyd ddangos eich bod wedi cymryd cyfrifoldeb ymwybodol am eich oedi. Ond, os siaradwch am basio, fe allai ragweld bod llwyddiantyn dod yn fuan.

  Os byddwch yn dod ar draws barn neu feirniadaeth gan eraill, gall ddynodi ofn neu euogrwydd o fethiant mewn gwirionedd.

  Lleoliad y Prawf

  Os oedd y man lle gwnaethoch sefyll y prawf yn elfen bwysig, mae hyn hefyd yn arwyddocaol:

  • Mae prawf ffordd yn dangos eich bod yn mynd i gyfeiriad nad oes gennych lawer o reolaeth drosto ar hyn o bryd. 12>
  • Mae unrhyw arholiad mewn ysgol yn datgelu bod eich credoau yn cael eu harchwilio.
  • Os ydych yn ôl yn yr ysgol uwchradd, rydych yn mynd i dderbyn canmoliaeth. Ond os cewch eich atal o'ch gwaith a bod yn rhaid i chi sefyll arholiad, fe gewch chi dipyn o drafferth.
  • Mae arholiadau'r coleg yn dangos prawf lefel uwch mewn realiti ymwybodol. Os gwelwch eich coleg a bod y prawf yn hawdd, dylech ryddhau emosiynau a chredoau nad ydynt bellach yn eich gwasanaethu. Pan fyddwch yn eich alma mater gyda theimladau negyddol ynghlwm, efallai y byddwch yn dod ar draws rhywun na allwch ymddiried ynddo yn fuan.
  • Mae cyfle ar fin mynd heibio i chi os byddwch yn ymweld ag academi i gael prawf.
  • Os ydych 'Rydych chi mewn coleg ar hap, rydych chi'n debygol o symud ymlaen i safle pwerus.
  • Pe baech chi byth yn mynd i'r coleg, mae eich prawf bywyd go iawn ymhell y tu hwnt i'ch arbenigedd.

  Yn Gryno

  Mae ein meddwl isymwybodol yn lle rhyfeddol a dirgel a all ein helpu i ffurfweddu problemau ac atebion.

  Mae sefyll arholiad mewn breuddwyd yn ffordd llythrennol a rhesymegol i'n hymennydd ymdopi. gyda’r heriau sy’n ein hwynebumewn bywyd bob dydd. Bydd y digwyddiadau sy'n datblygu yn y cyflwr hwn a'r manylion rydyn ni'n eu cofio yn aml yn rhoi mewnwelediad dyfnach.

  Pan fyddwn ni'n gwybod sut i drefnu ein breuddwydion, gallwn ni gymryd gwell rheolaeth ar ein bywydau. Gall cymryd profion yng ngwlad nodwyr ddangos i ni pam mae'r heriau'n digwydd a sut i newid y rhain er gwell.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.