Helios - Duw Groeg yr Haul

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Groeg, roedd Helios yn bersonoliad o'r Haul ac yn un o'r duwiau Titan cryfaf. Mae’n cael ei bortreadu’n aml fel dyn ifanc golygus yn gyrru cerbyd â phedwar ceffyl ar draws yr awyr o’r dwyrain i’r gorllewin. Yn cael ei adnabod fel ‘duw’r haul’, roedd Helios hefyd yn dduw’r golwg ac yn warcheidwad llwon.

  Ni chwaraeodd Helios ran fawr ym mytholeg Roegaidd gan iddo gael ei ddisodli’n raddol gan Apollo ar ôl i'r duwiau Olympaidd gymryd drosodd oddi wrth y Titaniaid. Fodd bynnag, mae'n ymddangos fel cymeriad ochr ym mythau meidrolion a duwiau eraill.

  Pwy oedd Helios?

  Ganwyd Helios i Theia, duwies y golwg a Hyperion , duw goleuni Titan. Roedd yn frawd i Eos, duwies y wawr, a Selene , duwies y lleuad. Disgrifir Helios fel duw golygus gyda gwallt llachar, cyrliog a llygaid tyllu.

  Symbolau Helios

  Symbol mwyaf poblogaidd Helios yw ei gerbyd . Wedi'i dynnu gan nifer o geffylau, mae Helios yn marchogaeth y Cerbyd Haul euraidd bob dydd, gan groesi'r awyr o'r Dwyrain i'r Gorllewin sy'n symbol o daith yr haul.

  Symbol poblogaidd arall o Helios yw'r ceffyl , yr anifail sy'n tynnu'r cerbyd ar draws yr awyr. Mae gan Helios bedwar ceffyl - Aethon (Blazing), Aeos (Yr un sy'n troi'r awyr), Phlegon (Llosgi) a Pyrois (Fiery One).

  Mae Helios hefyd yn cael ei gynrychioli gan aureoles , sy'n cyfeirio at y pelydrau golau a dynnir yn aml o gwmpaspennau duwiau arbennig.

  Cariadon a Phlant Helios

  Yr oedd Helios yn briod â'r Oceanid Perse, ond yr oedd ganddo amryw feistresau. Mae ffynonellau eraill yn dweud nad oedd ganddo wraig o reidrwydd ond bod ganddo lawer o gariadon yn lle hynny. Mae rhai o'r merched mwyaf adnabyddus sy'n gysylltiedig â Helios yn cynnwys:

  • Perse – roedd Helios a Perse yn briod ac roedd ganddyn nhw tua phedwar o blant.
  • Clymene – Yn un o feistresi Helios, bu Clymen yn esgor ar nifer o blant iddo, gan gynnwys Phaethon a'r Heliades.
  • Clytie – Cymar o Helios a gollodd ei gariad yn y diwedd a bu farw o tristwch. Yn y diwedd trodd i mewn i'r heliotrope, blodyn sy'n dilyn taith yr haul yn ystod y dydd.
  • Rhode – nymff ynys Rhodes, Rhode i Helios saith mab a merch .

  Cafodd Helios nifer o blant, gan gynnwys:

  • Lampetia – duwies y goleuni.
  • Phaethusa – Personoli pelydrau dallu'r haul.
  • Aeetes – Brenin Colchis trwy'r hwn y daeth Helios yn daid i Medea , y ddewines.<10
  • Perses – A laddwyd gan nith ei dad, Medea.
  • Circe – Dewines a allai ddefnyddio incantations a chyffuriau i newid bodau dynol yn llewod, moch a bleiddiaid.
  • Pasiphae – Gwraig y Brenin Minos a mam y Minotaur .
  • Phaethon - Yn adnabyddus am geisio reidio Helios'cerbyd a marw yn y broses. Gellir dadlau mai hwn yw plentyn enwocaf Helios.

  Mythau yn Cynnwys Helios

  Nid yw Helios yn chwarae rhan ganolog mewn llawer o fythau, ond mae'n ymddangos yn aml fel cymeriad ochr yn stori eraill. Dyma rai mythau poblogaidd am Helios.

  • Gwartheg Helios

  Odysseus a'i ddynion wedi eu bwrw i'r lan ar yr ynys, Thrinacia. Roedd gan Helios fuches fawr o wartheg ac roedd wedi gwahardd i unrhyw un gyffwrdd â nhw. Fodd bynnag, ni chymerodd dynion Odysseus y rhybudd o ddifrif a thra bod Odysseus yn cysgu, fe wnaethon nhw ddal ychydig o’r buchod a rhostio’r cig. Cythruddwyd Helios yn fawr gan hyn ac aeth at Zeus i ofyn am ddialedd.

  Pan oedd Odysseus a'i wŷr yn gadael yr ynys, tarodd taranfollt eu llong, gan ei dinistrio y tu hwnt i'w hadfer. Bu farw holl ddynion Odysseus, a dim ond Odysseus a oroesodd y digwyddiad. Cafodd ei arbed gan mai ef oedd yr unig un nad oedd wedi anufuddhau i Helios, oherwydd ei fod wedi bod yn cysgu'n gyflym pan oedd ei wŷr yn hela'r gwartheg.

  • Helios a Heracles <10

  Wrth i arwr Groegaidd Heracles groesi'r anialwch i ddwyn gwartheg yr anghenfil Geryon, fel un o'i Ddeuddeg Llafurwr, roedd yn ei chael hi'n anodd dioddef gwres Helios. Wedi cythruddo, dechreuodd saethu saethau at Helios, a addawodd ei helpu os byddai'n ei atal. Cydymffurfiodd Heracles a rhoddodd duw'r haul gwpan aur iddo a fyddai'n ei helpu i wneud hynnycroesi dwr ar y ffordd i'r gwartheg. Defnyddiodd Heracless y cwpan aur i hwylio ar draws y moroedd.

  • Helios a Poseidon

  Roedd Helios yn dduw cystadleuol fel yr oedd y rhan fwyaf o dduwiau y pantheon Groeg. Mewn un achos, dywedir iddo geisio aberthau Corinth. Fodd bynnag, bu'n rhaid iddo gystadlu am hyn yn erbyn Poseidon , duw'r môr.

  Roedd y gystadleuaeth rhwng Helios a Poseidon am ebyrth Corinth mor ffyrnig a threisgar nes i Briareus, y cyfryngwr, penderfynu rhoi acropolis dinas Corinth i Helios a'r Isthmws i Poseidon.

  • Phaethon a'r Llw Di-dor
  >Mae'n debyg mai stori Phaethon, mab Helios, yw un o'r mythau mwyaf adnabyddus am dduw'r haul. Tyfodd Phaethon i fyny bob amser yn ansicr ei fod mewn gwirionedd yn fab i Helios. Byddai'n chwilio am sicrwydd mai Helios oedd ei dad a dim byd y gallai ei fam ei ddweud a fyddai'n ei dawelu. Felly dyma Phaethon yn wynebu Helios, gan geisio'r sicrwydd oedd ei angen arno.

  Tyngodd Helios lw di-dor, gan addo rhoi i Phaethon beth bynnag a fynnai a gofynnodd Phaethon am gael cyfle i dywys cerbyd ei dad am ddiwrnod. Sylweddolodd Helios mai ffolineb fyddai caniatáu’r fath beth ond gan ei fod wedi tyngu llw, ni allai fynd yn ôl ar ei air. Felly, rhoddodd Phaethon yng ngofal ei gerbyd.

  Ni allai Phaethon fodd bynnag.rheoli y cerbyd fel y gallai ei dad. Pan hedfanodd yn rhy agos at y ddaear, llosgodd y ddaear a phan hedfanodd yn rhy uchel, fe barodd i rai rhannau o'r ddaear rewi.

  Gwelodd Zeus beth oedd yn digwydd a phenderfynodd fod yn rhaid iddo ymyrryd neu'r byd byddai'n cael ei ddinistrio. Anfonodd daranfollt, yr hwn a laddodd Phaethon. Roedd Helios wedi'i ddifrodi ac yn beio'i hun am yr hyn oedd wedi digwydd. Cymerodd lawer o flinder gan y duwiau i wneud iddo ddisgyn ar ei gerbyd a pharhau â'i daith feunyddiol ar draws yr awyr.

  Helios vs. Apollo

  Mae llawer o bobl yn meddwl bod Apollo a Yr un duw yw Helios, fodd bynnag, mae hwn yn gamsyniad cyffredin. Mae'r ddau dduw yn ddau fodau gwahanol, gyda gwreiddiau gwahanol a ddaeth yn y pen draw at gydgyfnewid.

  Duw Titan oedd Helios a phersonoliaeth yr haul, tra roedd Apollo yn un o'r Deuddeg duw Olympaidd ac yn dduw sawl parth gan gynnwys golau , cerddoriaeth, celfyddydau, saethyddiaeth, iachau a barddoniaeth.

  Roedd gan Helios gysylltiad uniongyrchol â'r haul a'i reoli â'i gerbyd aur. Yr oedd yn marchogaeth y cerbyd beunydd o'r dwyrain i'r gorllewin, gan ddod â'r haul a golau dydd gydag ef. Ar y llaw arall, Apollo, yn syml, oedd duw'r goleuni (ac nid yn benodol yr haul).

  Helios oedd y duw haul gwreiddiol ond daeth Apollo yn ei le yn raddol. Oherwydd y cydblethiad hwn, disgrifir Apollo weithiau fel marchogaeth yr Haul Chariot ar draws yr awyr, rôl sy'n perthyn yn arbennig ii Helios.

  Helios yn Chwedlau Aesop

  Ymddengys Helios yn Chwedlau enwog Aesop, lle mae’n cystadlu â duw gwynt y gogledd, Boreas . Roedd y ddau dduw eisiau gwneud i deithiwr oedd yn mynd heibio dynnu ei ddillad. Chwythodd boreas a chwythodd at y teithiwr ond ni wnaeth hyn ond iddo lapio ei ddillad o'i gwmpas ei hun yn dynnach. Ond gwnaeth Helios i'r teithiwr gynhesach a chynhesach fel ei fod yn fodlon tynnu ei ddillad, gan wneud Helios yn fuddugol.

  Ffeithiau Helios

  1- Beth yw duw Helios?

  Helios yw duw'r haul.

  2- Pwy yw rhieni Helios?

  Rhieni Helios yw Hyperion a Theia.

  3- Oes gan Helios frodyr a chwiorydd?

  Oes, brodyr a chwiorydd Helios yw Selene ac Eos.

  4- Pwy ydy Helios' cymar?

  Mae gan Helios lawer o gymariaid, gan gynnwys Pers, Rhode a Clymene.

  5- Beth yw symbolau Helios?

  Helios ' mae'r symbolau mwyaf nodedig yn cynnwys y cerbyd, y ceffyl a'r aureole.

  6- Pwy yw plant Helios?

  Mae gan Helios lawer o blant, yn fwyaf arbennig Phaethon, yr Horae, Aeetes, Circe, Lampetia a'r Charites.

  7- Ble mae Helios yn byw?

  Mae Helios yn byw yn yr awyr.

  8- Pwy yw cywerth Rhufeinig Helios?

  Sol ydy cywerth Rhufeinig Helios.

  9- Beth ydy'r gwahaniaeth rhwng Apollo a Helios? 2>Daeth Apollo ar ôl Heli os a uniaethwyd ag ef. Tra Helios yw'r personoliadyr haul, Apollo yw duw'r goleuni.

  Yn Gryno

  Fel duw'r haul, chwaraeodd Helios ran bwysig ym mytholeg yr hen Roeg, a oedd yn adnabyddus am farchogaeth yr Haul Cerbyd ar draws y awyr bob dydd. Cafodd y clod am gadw'r byd yn fyw fel hyn. Er iddo gael ei gysgodi'n ddiweddarach (dim ffug wedi'i fwriadu) gan Apollo, mae'n parhau i fod yn dduw haul mwyaf adnabyddus y pantheon Groegaidd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.