Ochosi - Rhyfelwr Dwyfol Iorwba

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Ochosi, a elwir hefyd yn Oshosi, Ochossi neu Oxosi, yn rhyfelwr a heliwr dwyfol yn ogystal ag ymgorfforiad cyfiawnder yng nghrefydd Iorwba. Roedd yn draciwr medrus iawn a dywedir mai ef oedd y saethwr mwyaf dawnus a fodolodd erioed. Nid yn unig yr oedd Ochosi yn adnabyddus am ei sgiliau hela, ond roedd hefyd yn ddawnus â galluoedd proffwydol. Dyma olwg agosach ar bwy oedd Ochosi a'r rhan a chwaraeodd ym mytholeg Iorwba.

  Pwy Oedd Ochosi?

  Yn ôl y patakis (y straeon a adroddwyd gan bobl Iorwba), roedd Ochosi yn byw yn crochan haearn fawr gyda'i frodyr Elegua ac Ogun. Er eu bod yn perthyn i'w gilydd, roedd ganddyn nhw i gyd famau gwahanol. Dywedwyd mai Yemaya , duwies y môr oedd mam Ochosi, tra dywedir mai Yembo oedd mam Elegua ac Ogun. yr amser, ond yn aml maent yn gosod eu ffraeo o'r neilltu fel y byddent yn gallu cydweithio er lles pawb. Penderfynodd y brodyr mai Ochosi fyddai'r heliwr, tra byddai Ogun yn clirio llwybr iddo hela ac felly fe wnaethon nhw gytundeb. Oherwydd y cytundeb hwn, byddent bob amser yn cydweithio'n dda ac yn fuan daethant yn anwahanadwy.

  Darluniau a Symbolau Ochosi

  Yr oedd Ochosi yn heliwr a physgotwr rhagorol, ac yn ôl yr hen ffynonellau, roedd ganddo hefyd galluoedd siamanaidd. Mae'n aml yn cael ei ddarlunio fel dyn ifanc, yn gwisgo penwisg wedi'i addurnogyda phluen a chyrn, a'i fwa a'i saeth yn ei law. Mae Ochosi fel arfer yn cael ei ddangos yn agos at ei frawd, Ogun gan fod y ddau ohonyn nhw'n gweithio gyda'i gilydd y rhan fwyaf o'r amser.

  Prif symbolau Ochosi yw'r saeth a'r bwa croes, sy'n cynrychioli ei rôl ym mytholeg Iorwba. Symbolau eraill sy'n gysylltiedig ag Ochosi yw cŵn hela, rhan o gorn carw, drych bychan, sgalpel a bachyn pysgota gan mai dyma'r arfau a ddefnyddiai'n aml wrth hela.

  Ochosi yn dod yn Orisha

  Yn ôl y mythau, heliwr oedd Ochosi yn wreiddiol, ond yn ddiweddarach, daeth yn Orisha (ysbryd yng nghrefydd Iorwba). Mae'r patakis sanctaidd yn nodi bod Elegua, yr Orisha o ffyrdd (ac fel y crybwyllwyd mewn rhai ffynonellau, brawd Ochosi) unwaith wedi rhoi'r dasg o hela aderyn prin iawn i Ochosi. Roedd yr aderyn i fod i Orula, yr oracl goruchaf, ei roi yn anrheg i Olofi a oedd yn un o amlygiadau'r duw goruchaf. Cymerodd Ochosi yr her a dod o hyd i'r aderyn yn eithaf hawdd, gan ei ddal mewn ychydig funudau. Caeodd yr aderyn a mynd ag ef adref gydag ef. Yna, gan adael yr aderyn gartref, aeth Ochosi allan i adael i Orula wybod ei fod wedi ei ddal.

  Tra oedd Ochosi allan, daeth ei fam adref a chanfod yr aderyn yn ei gawell. Roedd hi'n meddwl bod ei mab wedi ei ddal i swper felly fe'i lladdodd a sylweddoli bod angen iddi brynu sbeisys a phethau eraill i'w goginio, aeth allan i'r farchnad. Yn yyn y cyfamser, dychwelodd Ochosi adref a gweld bod ei aderyn wedi'i ladd.

  Wedi'i gythruddo, penderfynodd Ochosi beidio â gwastraffu unrhyw amser yn chwilio am y person a oedd wedi lladd ei aderyn gan ei fod eisoes wedi dweud wrth Orula ei fod wedi ei ddal a bu'n rhaid iddo'i roi i Olofi yn fuan iawn. Yn hytrach, rhedodd allan i ddal un arall o'r adar prin. Unwaith eto, bu'n llwyddiannus, a heb ollwng yr aderyn o'i olwg y tro hwn, aeth gydag Orula i'w roi i Olofi. Roedd Olofi wrth ei fodd â'r anrheg fel iddo gyflwyno coron i Ochosi ar unwaith a'i enwi yn Orisha.

  Gofynnodd Olofi i Ochosi a oedd unrhyw beth arall yr oedd ei eisiau ar ôl iddo ddod yn orisha. Dywedodd Ochosi ei fod eisiau saethu saeth i fyny i’r awyr a’i thyllu trwy galon y person a laddodd yr aderyn prin cyntaf iddo ei ddal. Nid oedd Olofi (a oedd yn holl wybodus) yn rhy siŵr am hyn ond roedd Ochosi eisiau cyfiawnder felly penderfynodd roi ei ddymuniad iddo. Wrth iddo saethu ei saeth yn uchel i’r awyr, roedd llais ei fam i’w glywed yn sgrechian yn uchel mewn poen a sylweddolodd Ochosi beth oedd wedi digwydd. Tra ei fod yn dorcalonnus, gwyddai hefyd fod yn rhaid traddodi cyfiawnder.

  O’r pwynt hwnnw ymlaen, rhoddodd Olofi y cyfrifoldeb o hela am y gwirionedd ble bynnag yr âi i Ochosi a gwasanaethu’r ddedfryd yn ôl yr angen.

  Addoliad Ochosi

  Addolwyd Ochosi yn eang drwy Affrica gan lawer o bobl a weddient arno beunydd aadeiladu allorau iddo. Roeddent yn aml yn gwneud offrymau aberthol o foch, gafr ac ieir gini i'r orisha. Gwnaethant hefyd offrymau o axoxo, math o fwyd cysegredig o india-corn a chnau coco wedi'u coginio gyda'i gilydd.

  Byddai ffyddloniaid Ochosi yn llosgi cannwyll i'r Orisha am 7 diwrnod yn olynol wrth weddïo ar ei gerfluniau, gan ofyn am gyfiawnder i'w danfon. Weithiau, byddent yn cario cerflun bach o'r Orisha ar eu person, gan honni ei fod yn rhoi cryfder a thawelwch meddwl iddynt wrth geisio cyfiawnder. Arfer cyffredin oedd gwisgo swynoglau’r Orisha ar ddyddiadau’r llys gan ei fod yn rhoi nerth i’r person wynebu beth bynnag oedd i ddod.

  Mae Ochosi wedi’i syncreteiddio â Sant Sebastian ym Mrasil, ac mae’n nawddsant Rio de Janeiro.

  Yn Gryno

  Er nad Ochosi oedd y duwiau enwocaf ym mytholeg Iorwba, roedd y rhai oedd yn ei adnabod yn parchu ac yn addoli'r Orisha am ei sgiliau a'i rym. Hyd yn oed heddiw, mae'n parhau i gael ei addoli mewn rhai rhannau o Affrica ac ym Mrasil.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.