Symbolaeth Rhyfeddol Pineconau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ar yr olwg gyntaf, prin fod conau pinwydd cennog brown yn ymddangos yn bwysig iawn nac yn arwyddocaol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn meddwl amdanyn nhw fel dim mwy na gwrthrychau addurniadol ar gyfer yr ŵyl. Ond mewn gwirionedd, mae pinecones yn ddefnyddiol iawn ac wedi cyfrannu'n aruthrol at yr amgylchedd naturiol. Maent hefyd wedi'u cysylltu'n gywrain â systemau cred llawer o ddiwylliannau hynafol. Gadewch i ni edrych yn agosach ar ystyr ac arwyddocâd conau pinwydd.

  Gwreiddiau a Hanes Pineconau

  Pinwydd yw un o'r rhywogaethau hynaf ar blaned y ddaear, gyda hanes sy'n olrhain yn ôl bron i 153 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae'r coed hyn wedi'u categoreiddio o dan grŵp hynafol o blanhigion o'r enw gymnospermau.

  Mae coed pinwydd yn cynhyrchu organau conigol a elwir yn gonau pinwydd. Adeileddau prennaidd a chennog yw pinecones sy'n storio hadau ac yn helpu i adfywio'r goeden. Maent yn agor yn ystod tymhorau cynnes ac yn rhyddhau'r hadau ar gyfer twf a datblygiad pellach. Yn y modd hwn, mae moch coed wedi chwarae rhan fawr yn natblygiad esblygiadol coed conwydd.

  Pinecones mewn Diwylliant

  Mae pinecones wedi chwarae rhan bwysig mewn llawer o wareiddiadau a diwylliannau hynafol. Gadewch i ni edrych yn agosach ar ystyron dyfnach conau pinwydd.

  Aztecs

  I’r Aztecs, roedd conau pinwydd yn symbol o ysbrydolrwydd ac anfarwoldeb. Roedd duwies Astecaidd amaethyddiaeth a maeth yn aml yn cael ei darlunio gyda chonau pinwydd acoed bythwyrdd. Yn nwylo'r duwiesau, roedd y gwrthrychau hyn yn cynrychioli anfarwoldeb a bywyd tragwyddol.

  Yr Aifft

  Roedd y Duw Eifftaidd Osiris yn cario neidr-staff wedi ei thipio â hi. côn pîn. Er ei bod yn ymddangos na briodolodd yr Eifftiaid unrhyw ystyr arbennig i'r côn pîn hwn, mae ymchwilwyr wedi ei gysylltu ag egni Kundalini . Yn unol â hynny, mae'r nadroedd yn y staff yn cynrychioli cynnydd egni Kundalini, ac mae'r côn pîn ei hun yn symbol o'r chwarren pineal neu'r pwynt lle mae'r egni'n dod i ben.

  Assyriaid

  I yr Asyriaid, roedd conau pîn yn symbol o anfarwoldeb a goleuedigaeth. Roedd cerfiadau palas Assyriaidd hynafol yn cynnwys duwiau asgellog, yn dal conau pinwydd aruchel. Defnyddiwyd ychydig o'r conau pîn hyn i beillio'r Coeden Bywyd .

  Celtiaid

  Mewn diwylliant a thraddodiadau Celtaidd, roedd conau pinwydd yn >symbol o ffrwythlondeb ac adfywio. Byddai merched Celtaidd yn cadw conau pîn o dan eu gobenyddion i gyflymu'r broses o genhedlu.

  Groegiaid

  Ym mytholeg Groeg , Dionysus, duw gwin a ffrwythlondeb, yn cario ffon wedi'i blaenio â pinecone. Roedd y staff hwn yn symbol o ffrwythlondeb ac yn cael ei ddefnyddio at ddibenion defodol. Roedd dilynwyr benywaidd Dionysus hefyd yn cario staff tebyg a roddodd bwerau goruwchnaturiol iddynt.

  Pinecones in Religion

  Mae conau pinwydd wedi’u cysylltu’n gywrain â’rsystemau cred mwyaf yn y byd. Gadewch i ni edrych yn fyr ar yr hyn y maent yn ei gynrychioli mewn Cristnogaeth a Hindŵaeth.

  Cristnogaeth

  Pinecone Sylw ar Staff Sanctaidd y Pab

  Mae eiconograffeg a symbolau Pinecone yn gyffredin mewn Cristnogaeth. Mae'r pab ei hun yn cario ffon sanctaidd gyda cherfiad o gôn pîn. Yn ogystal, mae'r tair coron yn yr Arfbais yn debyg i strwythur côn pîn. Yn y gwrthrychau hyn, mae'r côn yn cynrychioli'r trydydd llygad holl-weledol, sydd â'r pŵer i ddirnad y tu hwnt i'r cyffredin.

  Mae pinconau hefyd yn cael eu gweld fel symbol o oleuedigaeth a goleuedigaeth yn y ffydd Gristnogol. Mae gan lawer o eglwysi ddalwyr canhwyllau a lampau wedi'u cerfio ar ffurf conau pîn.

  Mae rhai ysgolheigion hefyd yn credu nad oedd Efa yn dymuno afal, ond yn hytrach yn cael ei temtio gan gon pîn. Yn ôl y ddamcaniaeth hon, mae nadroedd yn cyd-fynd â chonau pinwydd oherwydd eu bod unwaith yn wrthrych temtasiwn gwreiddiol.

  Hindŵaeth

  Mewn Hindŵaeth, darlunnir sawl duw a duwies â chonau pinwydd. yn eu dwylo. Mae gan Shiva, dwyfoldeb dinistr, steil gwallt sy'n debyg i gôn pîn. Ni ellir canfod ystyron symbolaidd y cynrychioliadau hyn, ond mae'n ddiogel dweud bod conau pîn yn rhan annatod o ddiwylliant hynafol Hindŵaidd. y chwarren pineal, o ranymddangosiad a swyddogaethau. Mae'r chwarren, sydd wedi'i lleoli rhwng dau hemisffer yr ymennydd, wedi'i siapio fel côn pîn.

  Mae'r côn pîn a'r chwarren pineal yn rheoli dwyster y golau yn seiliedig ar eu hanghenion a'u gofynion.

  Y pîn-côn yn cau ei glorian pan fydd hi'n oer neu'n dywyll ac yn agor ei hun pan fydd cynhesrwydd yn dychwelyd. Yn yr un modd, mae'r chwarren pineal yn rheoleiddio lefelau melatonin i gadw pobl yn effro yn ystod y dydd a gwneud iddynt gysgu yn y nos.

  Mae pinecones a'r chwarren pineal hefyd wedi'u gweld fel y symbol uchaf o oleuedigaeth. Yn niwylliannau'r Dwyrain, y chwarren pineal yw sedd y trydydd llygad, sy'n agor yn ystod uchafbwynt ysbrydolrwydd.

  Ystyr Symbolaidd Pinecones

  Rydym eisoes wedi cael golwg ar ystyr pinecones mewn diwylliannau a chrefyddau penodol. Yn yr adran hon, gadewch i ni edrych ar ystyr cyffredinol conau pinwydd.

  • Symbol Adfywio ac Atgyfodiad: Mae conau pinwydd yn symbolau o adfywio, gan eu bod yn cyfrannu at fodolaeth coed pinwydd drwy warchod, meithrin a gofalu am eu hadau.
  • Symbol o Oleuedigaeth: Mae cysylltiad agos rhwng pineconau a'r chwarren pineal, a elwir hefyd yn sedd y trydydd llygad. Yn gyntaf, mae unigolyn yn manteisio ar bob ffynhonnell egni o fewn ei gorff, cyn cyrraedd ei dalcen, sef y ffynhonnell ar gyfer cyrhaeddiad ysbrydol eithaf a goleuedigaeth.
  • Symbolo Aeddfedrwydd: Mae conau pinwydd yn symbol o aeddfedrwydd, gan mai dim ond pan fyddant yn gwbl barod i ryddhau'r hadau y maent yn agor eu cloriannau.
  • Symbol o Ffrwythlondeb: Gan fod y côn pîn yn dal hadau'r coed pinwydd, maen nhw'n gysylltiedig â ffrwythlondeb.
  • >
   • Symbol o'r Ŵyl: Mae conau pinwydd yn wrthrych sydd i'w gael yn draddodiadol adeg y Nadolig. Cânt eu defnyddio'n gyffredin i addurno coed Nadolig ac i roi cyffyrddiad cynnes, clyd i unrhyw addurniadau Nadoligaidd.

   Cones pinwydd mewn Celf a Cherfluniau

   Mae conau pinwydd yn rhan o lawer o gelfyddyd hynafol darnau, cerfluniau, ac adeiladau. Er nad ydynt yn amlwg yn aml, maent wedi ysbrydoli creadigrwydd dynol ers canrifoedd.

   Angkor Wat

   Angor Wat, Cambodia

   Yn adfeilion Angor Wat, Cambodia, mae llawer o enghreifftiau o symbolaeth pinecone. Nodwedd fwyaf trawiadol yr adeilad yw tyrau enfawr sydd wedi'u cerfio fel conau pinwydd.

   Pigna

   Adeiladodd y Rhufeiniaid hynafol Pigna neu gerflun efydd wedi ei siapio fel côn pîn. Yn ôl un myth, gosodwyd hwn ar ben y Pantheon a gwasanaethodd fel caead i gladdgell yr adeilad. Yn ddiweddarach daeth y Pigna yn ffynnon ac fe'i cadwyd ger Teml Isis. Y dyddiau hyn, gellir dod o hyd i'r cerflun yn Ninas y Fatican.

   Addurno Seiri Rhyddion

   Mae conau pinwydd yn arwyddocaol mewn addurno a chelf Seiri Rhyddion. Maent yn cael eu hysgythru ar y nenfydau oLlety ac adeiladau Seiri Rhyddion. Mae dyluniad Seiri Rhyddion mewn adeilad yn Efrog Newydd yn cynnwys dwy neidr a chôn pinwydd.

   Yn Gryno

   Mae pinconau wedi bod yn rhan annatod o gymdeithasau a diwylliannau dynol ers yr hen amser. Fel gwrthrych ymarferol a hardd, mae'r pinecone yn parhau i ysbrydoli a swyno dychymyg dynol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.