Týr - Duw Rhyfel Llychlynnaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese
Roedd

  Týr ( Tyr, Tiw , neu Ziu yn yr Hen Uchel Almaeneg) yn dduw rhyfela Nordig a Germanaidd. Ef oedd y duw mwyaf poblogaidd ymhlith y rhan fwyaf o lwythau Almaenig hynafol nes i'r duw holl-dad Odin (neu Wotan) gymryd y fantell honno oddi arno. Hyd yn oed ar ôl hynny, parhaodd Tyr yn ffefryn gan lawer o'r llwythau Almaenig a Llychlynnaidd tebyg i ryfel. Ganddo ef y cawn yr enw Saesneg am y dydd Dydd Mawrth.

  Pwy yw Týr?

  Mewn rhai chwedlau, mab i Odin yw Tyr tra mewn eraill darlunir ef fel mab i'r cawr Hymir. Waeth beth oedd ei union darddiad, roedd Tyr yn annwyl gan y mwyafrif o bobl. Yn wahanol i dduwiau rhyfel y rhan fwyaf o wledydd eraill, nid oedd Tyr yn cael ei ystyried yn dduw “drwg”. I'r gwrthwyneb, credid mai Tyr oedd y dewraf o holl dduwiau Asgard, yn ogystal â bod yn dduw cyfiawn a theg a sicrhaodd gytundebau heddwch a thrafodaethau.

  Duw Cyfiawnder

  Gallai Tyr wedi bod yn dduw y rhyfel ond yr oedd y Germaniaid a'r Llychlynwyr fel rhyfel yn ystyried rhyfel yn bur ddifrifol. Roeddent yn credu bod cyfiawnder mewn rhyfel a bod yn rhaid parchu trafodaethau a chytundebau heddwch. Talasant sylw ychwanegol i lwon ac addunedau adeg rhyfel, a galwasant ar enw Tyr pan ddaeth i gynnal llwon o'r fath.

  Felly, tra nad oedd yn swyddogol yn dduw cyfiawnder na chyfraith – perthynai'r teitl hwnnw i Forseti – Addolwyd Tyr fel y cyfryw ym mhob mater yn ymwneud â rhyfel.

  Llaw Tyr a Chadwyno Fenrir

  Un o'r rhai mwyafnid oes gan chwedlau enwog am Tyr unrhyw beth i'w wneud â rhyfel mewn gwirionedd. Fodd bynnag, mae’n atgyfnerthu dewrder a chyfiawn natur y duw. Mae hefyd yn ymwneud â mab Loki – y blaidd anferth Fenrir.

  • Y broffwydoliaeth am Frenrir

  Mab i Loki a proffwydwyd y gawres Angrboda, Fenrir i ladd Odin yn ystod Ragnarok. Gan ofni'r tynged hwnnw, penderfynodd Odin fod yn rhaid cadwyno Fenrir yn Valhalla unwaith y dechreuodd y blaidd dyfu'n rhy fawr.

  Roedd Tyr wedi helpu i godi'r blaidd, fodd bynnag, a theimlai'n gynnes iawn tuag ato. Er hynny, roedd yn gwybod bod yn rhaid cadwyno'r blaidd felly cytunodd i helpu.

  • Cadwyno Fenrir

  Oherwydd bod Fenrir yn rhy gryf a pheryglus i ymladd yn uniongyrchol, penderfynodd y duwiau ei dwyllo. Fe wnaethon nhw ddweud celwydd wrth Fenrir eu bod eisiau ei help i geisio profi rhai rhwymau hudolus a luniwyd gan y dwarves. Dywedodd y duwiau wrth Fenrir eu bod am ei gadwyno a gweld a allai dorri trwy'r rhwymau. Hyd yn oed os na allai, fe wnaethon nhw addo gadael iddo fynd.

  • Tyr yn aberthu ei fraich
  >>Yn ddrwgdybus o frad, cytunodd Fenrir ond ychwanegodd amod – roedd Tyr i roi ei fraich dde yng ngheg y bwystfil fel gwarant. Cytunodd Tyr hefyd, gan sylweddoli y byddai bron yn sicr o golli ei fraich yn y broses. Bu'n rhaid i'r duwiau geisio tri chwlwm hudol gwahanol nes iddynt lwyddo yn y diwedd i gadwyno Fenrir yn ddiogel. Gan sylweddoli ei fod wedi cael ei dwyllo, darn y blaidd enfawrLlaw dde Tyr i ffwrdd.
  • Loki yn gwneud hwyl am ben braich Tyr

  Yn ddoniol, mae Loki yn gwneud hwyl am ben Tyr yn ystod un o bartïon Ægir ar gyfer y digwyddiad hwn . Yno, roedd y Loki meddw yn sarhau'r holl dduwiesau, gan dynnu sylw at eu hanffyddlondeb, nes o'r diwedd i Tyr gamu i mewn a dweud wrtho am fod yn dawel. Fodd bynnag, er ei fod wedi meddwi, atebodd Loki yn gyflym, gan ddweud wrth Tyr, “Ni allwch fod yn ddeheulaw cyfiawnder ymhlith y bobl” gan wneud hwyl am ben llaw dde goll Tyr.

  • Symboledd o aberth Tyr

  Trwy aberthu ei fraich, y mae Tyr yn profi ei fod yn dduw cyfraith a chyfiawnder. Aeth mor bell a cholli ei fraich i gynnal cyfiawnder, a thrwy hynny gyfreithloni yr hyn a fuasai, yng ngeiriau yr ysgolhaig Georges Dumezil, yn “dwyll pur” ar ran y duwiau.

  Y mae yna hefyd gyfochrog i'w dynnu rhwng braich Tyr a llygad Odin. Aberthodd Odin, fel duw doethineb a gwybodaeth, lygad i Mimir wrth geisio doethineb. Yn y modd hwn, mae colli ei fraich dde yn symbol o ymrwymiad Tyr i gyfiawnder a thegwch ac yn siarad cyfrolau am ei gymeriad.

  Marwolaeth Tyr gan Hellhound

  Yn bendant ni chafodd Tyr lwc pan ddaeth. i canines neu blant Loki. Proffwydwyd y duw rhyfel i farw yn ystod Ragnarok mewn brwydr yn erbyn Garm - ci duwies yr isfyd Hel, hithau hefyd yn blentyn i Loki ac Angrboda. Dywedwyd mai Garm oedd y mwyaf drwgcreadur a dywedir fod Tyr a'r ci yn lladd ei gilydd yn ystod y frwydr olaf.

  Symbolau a Symboledd Tyr

  Fel duw rhyfel, cyfiawnder, a llwon, yr oedd Tyr anwyl gan y rhan fwyaf o ryfelwyr Germanaidd a Llychlynwyr Llychlyn. Roedd ei enw yn cael ei alw’n aml pan anogwyd pobl i gynnal eu llwon a chynnal cytundebau heddwch. Roedd hefyd yn symbol o ddewrder gyda hanes Tyr a Fenrir yn amlygu ei anhunanoldeb a'i anrhydedd wrth gynnal ei lw.

  Pwysigrwydd Týr mewn Diwylliant Modern

  Y duwiau rhyfel o'r rhan fwyaf o ddiwylliannau a chwedlau yn cael eu cofio fel arfer drwy amser, ac yn chwarae rhan mewn diwylliant modern. Yn anffodus, nid yw hynny'n wir gyda Tyr. Roedd Tyr yn boblogaidd yn yr Oesoedd Tywyll yn Ewrop a hyd yn oed drwy Oes Fictoria ond nid yw diwylliant pop modern wedi dod o hyd i fawr o ddefnydd ohono eto.

  Yn ddiddorol ddigon, Tyr yw’r enw Dydd Mawrth – Dydd Tyr neu Ddydd Tiw . Cafodd y diwrnod ei enwi gyntaf ar ôl y duw rhyfel Rhufeinig Mars ( Dies Martis ) ond daeth yn boblogaidd fel Dydd Tiw ar draws Ewrop.

  Amlap

  Mae rôl Tyr ym mytholeg Norsaidd yn fach ac nid oes llawer o fythau amdano wedi goroesi. Fodd bynnag, mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod Tyr yn dduw pwysig i'r Norsiaid a'r Germaniaid. Roedd yn ffigwr anhepgor ac yn uchel ei barch fel symbol o gyfiawnder, dewrder, anrhydedd a rhyfel.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.