Y Symbol Difodiant – Tarddiad ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r symbol difodiant yn cyfeirio at ddifodiant yr Holosen – y chweched difodiant torfol o’r holl rywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion ar y Ddaear sy’n digwydd ar hyn o bryd oherwydd gweithgarwch dynol.

  Defnyddir y symbol yn eang gan brotestwyr amgylcheddol ledled y byd. Mae'r dyluniad yn brydferth yn ei symlrwydd - mae'n cael ei gynrychioli gan wydr awr arddullaidd y tu mewn i gylch a'i fwriad yw dangos bod yr amser bron â dod i ben ar gyfer pob math o fywyd ar y blaned hon. Dyma olwg agosach ar y symbol difodiant.

  Gwreiddiau'r Symbol – Gwrthryfel Difodiant

  Mae Gwrthryfel Difodiant, neu XR, yn grŵp o weithredwyr amgylcheddol a ffurfiwyd yn 2018 gan a tîm o 100 o academyddion yn y Deyrnas Unedig. Fe'i enwir ar ôl difodiant Holosen neu Anthropocene, sy'n cyfeirio at y chweched difodiant torfol parhaus ar y Ddaear yn yr Epoc Holosen presennol.

  O ganlyniad i newid hinsawdd a gweithgaredd dynol, mae'r difodiant presennol yn ymestyn ar draws nifer o blanhigion teuluoedd ac anifeiliaid, gan gynnwys adar, mamaliaid, pysgod, ac infertebratau.

  Mae cynhesu byd-eang hefyd yn achosi diraddiad ar raddfa fawr i gynefinoedd biolegol amrywiol megis fforestydd glaw, creigresi cwrel, ac ardaloedd eraill gydag amcangyfrifon yn awgrymu bod y difodiant presennol Mae'r gyfradd hyd at 1,000 gwaith yn gyflymach na'r gyfradd naturiol. Yn ôl y gwyddonwyr, mae tua 30,000 - 140,000 o rywogaethau yn diflannu bob blwyddyn.

  Fersiwn o'rBaner Ecoleg

  Yn wreiddiol, roedd gan y gweithredwyr amgylcheddol o'r Unol Daleithiau symbol gwahanol a oedd yn cynrychioli eu hymrwymiad a'u brwydr dros amgylchedd glanach. Eu symbol oedd y Faner Ecoleg, yn debyg i faner America. Roedd ganddo streipiau gwyrdd a gwyn gyda siâp melyn tebyg i Theta yn y gornel chwith uchaf. Roedd O symbol Theta yn cynrychioli yr organeb , ac roedd yr E ar gyfer yr amgylchedd.

  Dros y tair blynedd diwethaf, mae un newydd mabwysiadodd cenhedlaeth o brotestiadau hinsawdd byd-eang yr awrwydr arddulliedig mewn cylch - y symbol difodiant presennol - i gynrychioli eu symudiad. Trwy anufudd-dod sifil di-drais, eu nod yw gorfodi'r llywodraethau i weithredu yn erbyn cwymp hinsawdd a chwalfa bioamrywiaeth.

  Cafwyd dros 400 o brotestiadau hinsawdd trefnedig mewn gwledydd ledled y byd, o Seland Newydd, ar draws Ewrop i'r Unol Daleithiau. . Gyda'r symbol difodiant hollbresennol, mae ganddynt neges gref, os na fyddwn yn gweithredu'n gyflym, y bydd amser yn rhedeg allan yn fuan i lawer o rywogaethau ar y Ddaear.

  Bwriad y symbol yw codi ymwybyddiaeth o ddifrifoldeb y broblem a'r brys am newid. Gyda'r gyfradd hon o gwymp yr ecosystem, mae'n debygol iawn y bydd ein planed yn dod yn anaddas i fodau dynol a ffurfiau bywyd eraill yn gyflym. artist stryd dienw o Lundain a ddylunioddy logo Difodiant, Goldfrog ESP tua 2011, roedd angen symbol ar y mudiad amgylcheddol a fyddai'n siarad â brys yr argyfwng a'r perygl enbyd o ddifodiant, yn ogystal â dewrder anhunanol y mudiad ei hun.

  Wedi'i ysbrydoli trwy gelf ogof, rhediadau, symbolau canoloesol, yn ogystal â symbolau heddwch a anarchiaeth, dyluniodd ESP y symbol difodiant effeithiol, hawdd ei ailadrodd, fel y gallai pawb ei dynnu a mynegi eu protest trwy wahanol ffurfiau o gelf. Anogir pobl i ledaenu'r neges, codi ymwybyddiaeth cymaint â phosibl, ac ail-greu'r symbol lle bynnag y gallant.

  Y Ystyr Symbol Difodiant

  Mae'r symbol sy'n cynrychioli difodiant yn cynnwys y ddau driongl yn siâp awrwydr y tu mewn i gylch.

  • Mae'r awrwydr yn cynrychioli'r rhagfynegiad bod amser yn rhedeg allan yn ddidrugaredd ar gyfer holl ffurfiau bywyd ein planed
  • Mae'r cylch yn cynrychioli'r Ddaear
  • Gwelir bod y llythyren X sy'n ffurfio'r awrwydr yn cynrychioli difodiant .
  • Yn aml mae'n cael ei thynnu ar gefndir gwyrdd, lliw bywyd, sy'n cynrychioli natur a'r amgylchedd.<16

  Perthnasedd y Dyluniad

  Mae siâp crwn croesawgar a meddal y symbol, sy'n cynrychioli'r Ddaear, yn cael ei gyferbynnu ag ymylon miniog ac ymosodol y trionglau, gan ffurfio'r awrwydr.

  Mae'r dyluniad dieflig hwn yn cynrychioli'r afiechyd sy'n cael ei chwistrellu mewn organeb fyw.Dyna ddisgrifiad darluniadol o sut mae newid hinsawdd a llygredd yn dinistrio ein Daear sy’n rhoi bywyd.

  Cyffelybiaethau â Symbolau Eraill

  Mae’r symbol difodiant yn ein hatgoffa o symbolau gwleidyddol cyfarwydd eraill, megis yr anarchiaeth a'r arwydd hedd. Heblaw am eu tebygrwydd gweledol, mae'r symbol difodiant yn rhannu tebygrwydd ychwanegol â'r ddau ohonynt.

  Yn union fel y mae anarchiaeth yn hyrwyddo ideoleg gwrth-gyfalafiaeth, ymreolaeth, a hunanlywodraeth, mae'r mudiad gwyrdd hefyd yn cydnabod mai'r newyn am bŵer yw'r prif beth. mae grym gyrru bodau dynol yn diraddio natur a phobl. Mae'r mudiad difodiant yn gwahardd y defnydd o'r symbol gan sefydliadau gwleidyddol ac ar nwyddau, sy'n ddatganiad yn erbyn prynwriaeth a pherchnogaeth hefyd.

  Mae'r difodiant a'r symbol heddwch yn rhannu'r un ideoleg a tharddiad. Datblygwyd y ddau allan o bryder am yr amgylchedd a hirhoedledd ein planed . Symbol poblogaidd y genhedlaeth hipi , crëwyd yr arwydd heddwch i brotestio yn erbyn arfau niwclear i ddechrau. Roedd yn symbol o'r mudiad gwrth-niwclear a gwrth-ryfel yn ogystal ag amgylcheddaeth.

  Y Symbol Difodiant mewn Emwaith a Ffasiwn

  Y symbolau symlaf yn aml sydd â'r ystyron mwyaf dylanwadol . Heb os, mae'r symbol difodiant yn un o'r rheini. Mae dyluniad tywyll ond pwerus y symbol difodiant wedi dod o hyd i'w ffordd i lawer o boblcalonnau ac fe'i gwisgir fel arwydd o ymwybyddiaeth amgylcheddol.

  Mae'n batrwm a geir yn aml mewn gemwaith, fel crogdlysau, clustdlysau, a thlysau, yn ogystal ag mewn ffasiwn a thatŵs.

  Mae'n cario neges glir a phwerus, os na fyddwn yn cymryd camau llym yn fuan, y byddwn yn wynebu cwymp llwyr ein cymdeithas a niwed anadferadwy i fyd natur.

  Mae llawer yn gwisgo'r symbol difodiant fel arwydd o cefnogaeth i’r mudiad newid hinsawdd. Gall rhai pobl orymdeithio mewn protestiadau, gall eraill drefnu ralïau, ond mae gwisgo'r symbol fel darn o emwaith datganiad neu ddillad yr un mor bwerus a phwysig ac yn chwarae ei ran ei hun i achub y blaned.

  Yn Gryno 5>

  Mae’r symbol difodiant yn cael effaith gynyddol ledled y byd. Mae wedi dod yn arwydd cyffredinol sy’n galw ar bobl i ddod ynghyd yn erbyn newid hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Mae ei rym yn gorwedd yn ei symlrwydd - mae'n caniatáu i bawb ei ddyblygu'n hawdd, ei fabwysiadu, a bod yn greadigol ag ef.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.