Ystyr Symbolaidd y Lliw Oren

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae oren, fel gwyrdd, yn lliw a geir yn gyffredin ym myd natur. Dyma liw llysiau, blodau, ffrwythau sitrws, tân a machlud byw a dyma'r unig liw ar y sbectrwm golau gweladwy sy'n cael ei enwi ar ôl gwrthrych. Mae'n lliw poeth a bywiog sy'n dod mewn llawer o arlliwiau ac sydd naill ai'n cael ei garu neu ei gasáu gan y rhan fwyaf o bobl.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych yn agosach ar hanes y lliw polareiddio oren, beth ydyw symbol a sut mae'n cael ei ddefnyddio yn y byd modern.

  Hanes y Lliw Oren

  Mae oren yn lliw sydd â hanes hir a ddechreuodd ganrifoedd yn ôl. Defnyddiwyd yr oren ffrwythau mor gynnar â'r 1300au, a ddygwyd i weddill y byd gan y Ffrancwyr ond ni ddefnyddiwyd y gair 'oren' fel enw'r lliw tan tua 200 mlynedd yn ddiweddarach.

  Oren yn yr Hen Aifft

  Defnyddiodd yr Eifftiaid Hynafol y lliw oren ar gyfer paentiadau beddrod yn ogystal ag at lawer o ddibenion eraill. Roeddent yn defnyddio pigment wedi'i wneud o realgar, mwyn arsenig arsenig oren-goch, a gafodd ei ddefnyddio'n helaeth yn y Dwyrain Canol yn ddiweddarach.

  Gwnaeth yr Eifftiaid y lliw o 'orpiment' hefyd, sef mwyn arsenig sylffid arall. dod o hyd yn y fumaroles o llosgfynyddoedd. Roedd Orpiment yn hynod boblogaidd, ac yn cael ei ddefnyddio i wenwyno saethau neu fel gwenwyn pryfed. Er iddo gael ei ddefnyddio mor helaeth, roedd hefyd yn wenwynig oherwydd ei gynnwys arsenig. Fodd bynnag, parhaodd yr Eifftiaid idewis cyntaf pobl o ran dewis lliwiau. Tra bod symbolaeth y lliw yn newid yn ôl diwylliant a chrefydd, mae'n parhau i fod yn lliw hardd a phwysig a ddefnyddir yn helaeth yn y byd cyfoes.

  ei ddefnyddio hyd at y 19eg ganrif.

  Oren yn Tsieina

  Am ganrifoedd, mae'r orpiment ddaear Tsieineaidd a'i ddefnyddio ar gyfer gwneud pigmentau oren waeth beth fo'r ffaith ei fod yn gwenwynig. Roedd y pigment oren o ansawdd eithaf da ac nid oedd yn pylu mor hawdd â pigmentau clai. Oherwydd bod gan Orpiment liw melyn-oren dwfn, roedd yn dipyn o ffefryn gydag alcemyddion a oedd yn chwilio am ffordd i wneud aur yn Tsieina. Roedd ei briodweddau gwenwynig hefyd yn ei wneud yn ymlidiwr ardderchog ar gyfer nadroedd ar wahân i gael ei ddefnyddio at ddibenion meddyginiaethol.

  Oren yn Ewrop

  Yn hanner cynnar y 15fed ganrif, roedd y roedd lliw oren eisoes yn cael ei ddefnyddio yn Ewrop ond nid oedd ganddo enw ac fe'i gelwid yn 'melyn-goch' yn unig. Cyn i’r gair ‘oren’ ddod i fodolaeth, defnyddiwyd y gair ‘saffron’ i’w ddisgrifio gan fod saffrwm hefyd yn felyn oren-ddwfn. Daethpwyd â'r coed oren cyntaf yn Ewrop o Asia i Ewrop yn y 15fed ganrif a dechrau'r 16eg ganrif, a arweiniodd at enwi'r lliw ar ôl y ffrwythau.

  Oren yn y 18fed a'r 19eg ganrif

  Ar ddiwedd y 18fed ganrif daeth pigmentau synthetig i gael eu creu yn sgil darganfod cromad plwm a wnaed gan wyddonydd o Ffrainc, Louis Vauquelin. Fe’i gelwir hefyd yn ‘grocoite mwynol’, ac fe’i defnyddiwyd i greu’r pigment ‘chrome orange’ yn ogystal â llawer o bigmentau synthetig eraill fel coch cobalt, melyn cobalt a chobaltoren.

  Daeth oren yn lliw hynod boblogaidd gyda pheintwyr hanes a'r Cyn-Raffaelaidd. Er enghraifft, daeth Elizabeth Siddal, model gyda gwallt oren-goch yn llifo yn symbol o'r mudiad Cyn-Raffaelaidd.

  Yn raddol daeth oren yn lliw pwysig i beintwyr argraffiadol hefyd. Ni ddefnyddiodd rhai o’r peintwyr enwog hyn fel Paul Cezanne bigmentau oren ond gwnaethant rai eu hunain gan ddefnyddio cyffyrddiadau o goch, melyn ac ocr i beintio yn erbyn cefndir glas. Canfu paentiwr arall, Toulouse-Lautrec, fod y lliw yn un o ddifyrrwch a dathliadau. Byddai'n aml yn defnyddio gwahanol arlliwiau o oren i beintio dillad dawnswyr a Parisiennes yn y clybiau a'r caffis a bortreadodd yn ei baentiadau.

  Oren yn yr 20fed a'r 21ain Ganrif

  Yn ystod yr 20fed a'r 21ain ganrif, roedd gan oren amrywiol gysylltiadau cadarnhaol a negyddol. Gan fod y lliw yn weladwy iawn, daeth yn boblogaidd ar gyfer rhai mathau o offer a dillad. Yn ystod yr ail ryfel byd, dechreuodd peilotiaid Llynges yr UD wisgo siacedi achub oren chwyddadwy y gellid eu gweld yn hawdd o awyrennau achub a chwilio. Ar ôl y rhyfel, parhawyd i ddefnyddio'r siacedi ar longau llyngesol a sifil yn ogystal ag mewn awyrennau. Dechreuodd gweithwyr ar briffyrdd a beicwyr wisgo'r lliw i osgoi cael eu taro gan gerbydau.

  Beth Mae'r Lliw Oren yn ei Symboleiddio?

  Mae oren yn lliw sy'n cyfuno hapusrwyddmelyn ac egni coch. Yn gyffredinol, mae'n symbol o lwyddiant, anogaeth, rhywioldeb, llawenydd, heulwen, gwres a hapusrwydd.

  Mae oren yn hapus. Ystyrir oren yn lliw sy'n greadigol ac yn llawen. Gall fachu sylw ar unwaith a dyna un o'r rhesymau ei fod mor boblogaidd mewn hysbysebu. Mae pobl fel arfer yn disgrifio'r lliw fel un hapus, llachar a dyrchafol.

  Mae oren yn lliw poeth. Mae'r llygad dynol yn gweld oren fel lliw poeth iawn felly gall roi teimlad gwres yn hawdd. Mewn gwirionedd, mae’n cael ei ystyried fel y lliw ‘poethaf’ oherwydd ei gysylltiad â’r tân a’r haul. Os ceisiwch eistedd mewn ystafell sy'n hollol oren, rydych chi'n debygol o deimlo'r gwres mewn ychydig funudau. Fodd bynnag, nid yw mor ymosodol â'r lliw coch gan ei fod yn gyfuniad o goch a'r lliw tawelu melyn.

  Mae oren yn golygu perygl. Mae'r lliw oren yn golygu perygl a rhybudd. Fe'i defnyddir i nodi meysydd lle dylai pobl fod yn ofalus a hefyd ar gyfer offer diogelwch. Gan fod y lliw yn hawdd i'w weld yn erbyn dŵr neu mewn golau gwan, mae'n cael ei wisgo'n boblogaidd fel gwisgoedd gan weithwyr y mae angen eu gweld, yn ogystal ag ar gyfer arwyddion ffordd dros dro am ddargyfeiriadau neu adeiladu yn yr Unol Daleithiau.

  Mae carcharorion yn aml yn gwisgo mewn siwtiau neidio oren i sicrhau eu bod yn hawdd i'w gweld pe bai dihangfa a'r Golden Gate Bridge wedi'i phaentio'n oren fel ei bodyn fwy gweladwy yn y niwl i osgoi unrhyw ddamweiniau. Os gwelwch benglog du ar gefndir oren, mae hyn fel arfer yn golygu gwenwyn neu sylwedd gwenwynig felly byddwch yn ofalus a chadwch bellter diogel.

  Mae oren yn gryf. Mewn herodraeth, mae oren yn symbol o ddygnwch, cryfder a dewrder.

  Mae oren yn amrywio o ran ystyr. Mae dros 150 arlliw o oren ac mae gan bob un ohonynt eu hystyr eu hunain. Er y byddai'n cymryd gormod o amser i fynd trwy'r rhestr gyfan, dyma beth mae rhai arlliwiau cyffredin yn ei gynrychioli:

  • Oren tywyll : mae'r arlliw hwn o oren yn cynrychioli diffyg ymddiriedaeth a thwyll
  • oren cochlyd: mae'r lliw hwn yn symbol o angerdd, awydd, ymddygiad ymosodol, gweithredu a goruchafiaeth
  • Oren aur: mae oren aur fel arfer yn golygu cyfoeth, ansawdd, bri , doethineb a goleuo
  • Oren ysgafn neu eirin gwlanog : mae hwn yn fwy lleddfol ac yn cynrychioli cyfeillgarwch a thawelwch.
  7> Symboledd Oren mewn Diwylliannau Gwahanol

  Mae oren yn drwm gyda symbolaeth, gyda safbwyntiau gwahanol yn seiliedig ar ddiwylliant. Dyma beth mae'r lliw yn ei symboleiddio mewn diwylliannau amrywiol ledled y byd.

  • Yn Tsieina , mae oren yn cynrychioli natur ddigymell, newid a gallu i addasu. Yn athroniaeth a chrefydd Tsieina hynafol (a elwir yn ‘Confucianism’), roedd oren yn symbol o drawsnewidiad. Deilliodd y gair o saffrwm, y llifyn drutaf a gafwyd yn yr ardal aoherwydd y rheswm hwn, roedd y lliw o bwysigrwydd eithriadol yn niwylliant Tsieineaidd. Mae'r Tsieineaid yn ei weld yn gydbwysedd perffaith rhwng pŵer coch a pherffeithrwydd y melyn.
  • Yn Hindŵaeth , mae'r Arglwydd Krishna, un o'r duwiniaethau mwyaf poblogaidd a pharchus yn cael ei darlunio'n gyffredin. mewn oren melyn. Roedd oren hefyd yn cael ei wisgo gan y ‘sadhu’ neu’r dynion sanctaidd yn India sydd wedi ymwrthod â’r byd. Mae'r lliw hefyd yn cynrychioli tân a chan fod pob amhuredd yn cael ei losgi gan dân, mae'n symbol o burdeb hefyd.
  • Mae oren yn symbol o oleuo mewn Bwdhaeth y credir ei fod y cyflwr uchaf o berffaith. Mae mynachod Bwdhaidd yn gwisgo gwisg lliw saffrwm a ddiffiniwyd gan yr Arglwydd Bwdha ei hun ac maent yn cynrychioli ymwadiad y byd allanol, yn union fel y dynion sanctaidd yn India.
  • Yn niwylliannau y Gorllewin , mae oren yn dynodi cynhaeaf, cynhesrwydd, hydref a gwelededd. Mae hyn oherwydd yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn, mae newidiadau lliw yn digwydd gan droi dail yn oren a hefyd lliw pwmpenni sy'n gysylltiedig â Chalan Gaeaf. Felly, mae oren yn cynrychioli tymhorau cyfnewidiol ac oherwydd ei gysylltiad â newid, fe'i defnyddir fel arfer fel lliw trosiannol i ddynodi newid neu drawsnewidiad o ryw fath.
  • Yn Ewrop , mae oren yn cael ei gysylltu'n bennaf â gwamalrwydd, adloniant a difyrrwch. Mewn paentiadau mytholegol Dionysus, duw gwin, ecstasi a gwallgofrwydd defodolyn cael ei bortreadu wedi'i wisgo mewn oren. Mae hefyd yn nodweddiadol o liw wigiau clowniau gan fod plant fel arfer yn caru'r lliw ac yn ei weld yn ddeniadol.

  Personoliaeth Lliw Oren

  Yn ôl seicoleg lliw, gall eich hoff liw dweud llawer amdanoch chi. Mae llawer o nodweddion cymeriad i'w cael yn gyffredin ymhlith y rhai sy'n caru oren (neu orennau lliw personoliaeth). Wrth gwrs, nid ydych chi'n debygol o arddangos pob un o'r nodweddion hyn ond mae'n siŵr y byddwch chi'n gweld bod rhai ohonyn nhw'n berthnasol i chi. Dyma rai o'r nodweddion a'r rhinweddau mwyaf cyffredin mewn orennau lliw personoliaeth i gyd.

  • Mae pobl sy'n caru oren mor wenfflam, cynnes, allblyg ac optimistaidd â'u hoff liw.
  • Maen nhw tueddu i fod yn benderfynol a phendant. Er eu bod yn tueddu i fod yn ddymunol iawn, ni allwch chwarae o gwmpas gydag oren lliw personoliaeth.
  • Maen nhw'n mwynhau cymdeithasu, parti a chynllunio pob math o ddigwyddiadau cymdeithasol. Maen nhw hefyd fel arfer yn fywyd y parti.
  • Maen nhw'n caru bywyd awyr agored a chwaraeon anturus fel barcuta neu awyrblymio.
  • Mae orennau lliw personoliaeth yn wirodydd rhydd ac nid ydynt yn hoffi cael eu clymu lawr. Nid ydynt bob amser yn deyrngar yn eu perthynas a gallant weithiau ei chael yn anodd ymrwymo i un.
  • Maen nhw'n dueddol o fod braidd yn ddiamynedd a gallant hefyd fod yn ormesol ac yn rymus pan fyddant dan straen.
  • Dydyn nhw ddim yn hoffi cadw tŷ i gydllawer, ond maen nhw wrth eu bodd yn coginio ac yn gwneud yn dda.
  • Maent yn cymryd risg mewn gwahanol feysydd o'u bywydau.

  Agweddau Cadarnhaol a Negyddol ar y Lliw Oren<5

  Dywedir bod y lliw oren yn bywiogi ac yn ysgogi gweithgaredd meddyliol trwy gynyddu'r cyflenwad ocsigen i'ch ymennydd. Gan ei fod yn gysylltiedig â bwyd iach, gall hefyd ysgogi archwaeth a'ch gwneud yn newynog. Mae'n helpu i wneud penderfyniadau ac yn gwella hyder, dealltwriaeth a hapusrwydd. Yn gyffredinol, mae pobl yn ymateb i oren gydag emosiynau uwch, ymwybyddiaeth gynyddol o'r amgylchoedd a mwy o weithgaredd hefyd.

  Gall lliw creadigrwydd a llawenydd, oren hyrwyddo lles cyffredinol yn ogystal ag egni emosiynol y gellir ei rannu fel angerdd, cynhesrwydd a thosturi. Gall hyd yn oed helpu i fywiogi'r hwyliau a helpu i wella ar ôl siomedigaethau.

  Fodd bynnag, mae gan oren gysylltiadau negyddol mewn achosion lle mae'n cael ei orddefnyddio. Gall gormod o oren fod yn drech na chi, ac mae llawer o bobl yn honni, o'r holl liwiau ar y palet lliwiau, mai dyma'r ffefryn lleiaf.

  Gall cael gormod ohono o'ch cwmpas achosi rhinweddau hunanwasanaeth a hunanganoledig o'r fath. fel balchder, diffyg empathi a haerllugrwydd tra gall rhy ychydig o'r lliw leihau hunan-barch, gan arwain at unigrwydd a diffyg cymhelliant.

  Mae oren yn wych fel lliw acen mewn addurno mewnol, gan fod hyn yn cydbwyso ei gadarnhaol anodweddion negyddol, gan gynnig y maint cywir o liw yn unig. Fodd bynnag, mae'n bwysig cydbwyso oren gyda'r niwtralau cywir ac acenion eraill.

  Defnyddio Oren mewn Ffasiwn ac Emwaith

  Gan fod oren yn gysylltiedig â pherygl a bod ganddo briodweddau sy'n tynnu sylw. , Mae'r rhan fwyaf o ddylunwyr ffasiwn yn tueddu i ddefnyddio'r lliw yn gynnil.

  Yn gyffredinol, mae oren yn gweddu i bob tôn croen, oherwydd ei fod yn tueddu i gynhesu'r croen. Wedi dweud hynny, mae'n dueddol o wneud y rhai sydd ag islais cynnes yn fwy gwastad. I bobl ag islais oer, byddai arlliw ysgafnach o'r lliw yn gweithio'n well na rhai tywyllach.

  Mae rhai pobl yn ei chael hi'n anodd paru dillad oren gydag eraill. O ran dewis lliwiau cyflenwol ar gyfer oren, nid oes un lliw sy'n cyfateb i'r 'orau' ond mae yna sawl un sy'n mynd yn eithaf da ag ef. Os ydych chi'n cael trafferth ceisio paru'ch dillad oren â lliwiau eraill, ceisiwch ddefnyddio olwyn liw fel canllaw.

  Mae gemau oren yn gwneud gemwaith unigryw avant-garde. Maen nhw'n berffaith mewn cylchoedd ymgysylltu fel y garreg ganol neu'n syml i ychwanegu lliw fel cerrig acen. Mae rhai o'r gemau oren mwyaf poblogaidd yn cynnwys:

  • Diemwnt oren
  • Saffir oren
  • Ambr
  • topaz imperial
  • Oregon carreg haul
  • opal tân Mecsicanaidd
  • asgwrn cefn oren
  • Tourmaline oren

  Yn Gryno

  Er ei fod i'w gael ym mhobman ym myd natur, nid oren yw'r rhan fwyaf

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.