Ystyr Unalome a Symbolaeth (Ystyr Gwirioneddol)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Cynllun sy'n ymddangos yn syml, mae'r Unalome yn gymhleth ac yn haenog o ran ei symbolaeth. Mae'r symbol yn dod yn hynod boblogaidd fel tatŵ neu i'w ddefnyddio mewn gemwaith, ond nid oes llawer yn gwybod beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd nac o ble mae'n dod. Gadewch i ni edrych yn agosach ar yr Unalome a'r hyn y mae'n ei gynrychioli.

  Beth Yw'r Unalome?

  Mae'r Unalome yn symbol Bwdhaidd , gyda llinell sengl sy'n troelli, yn troi ac yn gorffen mewn llinell syth. Er ei fod yn syml ei olwg, mae'r Unalome yn dal holl athroniaeth bodolaeth ddynol o'i mewn.

  Mewn Bwdhaeth, mae'r Unalome yn cynrychioli'r llwybr a gymerwn mewn bywyd; mae'n gynrychiolaeth o'n taith. Gall y llwybr fod yn droellog neu'n droellog, ond yn y pen draw mae'n gorffen mewn llwybr syth, gan symboleiddio rhyddid meddyliol a goleuedigaeth. Yn aml, gosodir delwedd lotws ar ben uchaf yr Unalome, sy'n ychwanegu symbolaeth y lotws i'r ddelwedd.

  Symbol o Oleuedigaeth

  Gadewch i ni rannu'r ddelwedd hon ymhellach i weld beth mae pob rhan o'r Unalome yn ei gynrychioli. yn symbol o fan cychwyn eich bywyd. Mae'n cynrychioli'r diwrnod y cawsoch eich geni. Mae dehongliad arall yn gweld sylfaen yr Unalome fel dechrau eich deffroad ysbrydol lle mae gennych y cynhyrfiadau cyntaf o ymwybyddiaeth ymwybodol.

  Llinellau'r Unalome

  Y llinellau hynnymae'r rhan fwyaf o'r ddelwedd yn dangos y llwybr y mae eich bywyd yn ei gymryd wrth i chi gyrraedd yr Oleuedigaeth. Nid yw bywyd byth yn llinell syth. Mae’n llawn troeon trwstan, gwersi y mae’n rhaid inni eu dysgu a’r brwydrau sy’n ein hwynebu. Weithiau mae ein bywyd yn mynd yn ôl arno'i hun oherwydd mae'n rhaid i ni olrhain ein camau fel y gallwn ddod yn ddoethach.

  Wrth i ni ddod yn fwy ymwybyddiaeth, mae ein hymwybyddiaeth yn ehangu, a'r dolenni sy'n ffurfio llinellau Unalome yn mynd yn dynnach tuag at y ben y ddelwedd. Mae'r tyndra hwn yn y dolennau yn symbol o un yn dod yn fwy canoledig ac yn cyd-fynd â'r dwyfol a'ch taith tuag at oleuedigaeth.

  O safbwynt llai ysbrydol, mae cau'r llinellau yn dangos bod rhywun yn dod yn fwy. aeddfed, gan symud o gyfnod baban i oedolyn. Mae'n symbol o gynnydd trwy droeon bywyd a sut rydyn ni'n dysgu tyfu ac ymateb yn briodol.

  Dotiau'r Unalome

  Pan edrychwch ar ddelwedd o yr Unalome, fe welwch ddotiau ar frig y dyluniad. Mae'r rhain yn symbol o oleuedigaeth. Mae'r llinell ychydig o dan y dotiau yn dod yn syth, sy'n dynodi un yn cyrraedd goleuedigaeth a'ch nod terfynol. Mae'n gynrychiolaeth o un sy'n cael ei ryddhau o gylch bywyd a marwolaeth. Rydych chi wedi cyrraedd nirvana. Yn olaf, rydych chi'n rhydd.

  Unalome Wedi'i Baru â Lotus

  Weithiau efallai y byddwch chi'n dod o hyd i ddelwedd o'r Unalome sy'n cynnwys a Blodyn Lotus yn y dyluniad. Mae'r Lotus fel arfer yn cael ei osod ar frig y llinell sythu. Mae'r lotus yn symbol hynod arwyddocaol mewn llawer o grefyddau ac athroniaethau'r Dwyrain.

  Mae'r Lotus yn tyfu'n ddwfn mewn llaid, wedi'i guddio rhag yr haul. Ac eto mae'n gwthio ei ffordd i fyny tuag at y golau ac yn blodeuo'n flodyn hardd. Oherwydd y nodwedd gynhenid ​​hon o'r lotws i ddod o hyd i olau er gwaethaf yr ods sy'n ei wynebu, fe'i defnyddiwyd gan grefyddau'r Dwyrain fel symbol o oleuedigaeth .

  Fel y gwelsom, mae'r llinellau o fewn yr Unalome symbol o'n brwydrau mewn bywyd wrth i ni wthio drwy'r mwd a'r tail fel y gallwn o'r diwedd fod yn rhydd i flodeuo a bod y greadigaeth hardd yr ydym i fod. Gwthiwn ymlaen tuag at oleuedigaeth a rhyddhad oddi wrth yr hyn oll sydd wedi ein cadw rhag y goleuni. Mae'r lotws yn yr Unalome yn symbol o ryddid a goleuedigaeth.

  Ystyrion Eraill Tu ôl i'r Unalome

  Er ei fod yn cael ei ddefnyddio'n bennaf fel symbol o oleuedigaeth, gall yr Unalome hefyd gynrychioli egni benywaidd a gwrywaidd yn dibynnu ar ba ffordd mae troellau'r ddelwedd yn wynebu.

  Os yw'r troellau'n wynebu i'r chwith mae'r Unalome yn ddangosydd o egni benywaidd. Mae Unalome sydd â'i droellau yn wynebu'r dde yn dynodi egni gwrywaidd.

  Gemwaith a Tatŵs Unalome

  Mae Unalome yn symbol ystyrlon. Gwiriwch y gadwyn adnabod yma.

  Mae Unalome yn symbol ystyrlon mewn gemwaith ac mae'n brydferth ynddoclustdlysau hongian a tlws crog cain. Er ei fod fel arfer wedi'i ddylunio mewn ffasiwn bohemaidd, gan ddefnyddio arian neu gopr, gellir gwneud y symbol hefyd allan o ddeunyddiau cain i wella ei harddwch a'i werth.

  Fel anrheg, mae'r Unalome yn symbol delfrydol ar gyfer:<3

  • Rhywun yn mynd trwy gyfnod anodd ar daith eu bywyd i’n hatgoffa bod llwybr pawb yn wahanol ond gydag ymdrech a bwriad, gallwn oll gyrraedd goleuedigaeth neu nod dymunol.
  • Teithiwr ar fin cychwyn ar daith fel symbol o deithio tuag at ei nodau a’i nodau.
  • Graddedig i’w hatgoffa o’u llwybr unigol ac i parhau i symud ymlaen tuag at eu nodau. Mae hefyd yn ein hatgoffa y gall eich llwybr ymddangos yn astrus weithiau ac efallai y bydd angen i chi wneud copi wrth gefn, ond does dim ots, oherwydd eich taith unigol chi ydyw.
  • Fel anrheg pen-blwydd i goffau eich taith gyda'ch gilydd fel cwpl a'r gobaith o gyrraedd eich nodau gyda'ch gilydd.

  Mae tatŵs afreolaidd wedi dod yn hynod boblogaidd, yn enwedig ymhlith grwpiau ysbrydol. Oherwydd bod ystyr y symbol yn mynd y tu hwnt i gredoau crefyddol, mae ganddo berthnasedd cyffredinol. Fodd bynnag, oherwydd bod yr Unalome yn ddelwedd gysegredig, gall ei nodi'n wamal ar eich corff gael ei ystyried yn amharchus. I fod yn ofalus, gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth mae'r symbol yn ei olygu, a'ch bod yn parchu'r neges y tu ôl iddo.

  AmlapioI fyny

  Mae'r Unalome yn dod yn datŵ poblogaidd i lawer ac mae ganddo neges ddofn. Wrth i ni deithio trwy fywyd, rydyn ni'n mynd trwy frwydrau, tro a thro a fydd yn ein herio. Ond wrth i ni ddysgu o'r amseroedd anodd hyn a chaniatáu i'n hymwybyddiaeth ehangu, byddwn yn dechrau gweld y golau a chyrraedd ein nodau eithaf.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.