Angylion yn Islam - Pwy Ydyn nhw?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Gallwch eu gweld ar dapestrïau, paentiadau o'r Dadeni, cerfluniau godidog; gallwch ddod ar eu traws ar adeiladau ac mewn diwylliant poblogaidd. Fe'u cysylltir yn boblogaidd â Christnogaeth.

  Gadewch i ni drafod angylion, nid yn unig fel bodau nefol mewn Cristnogaeth, ond grymoedd pwerus a geir hefyd yn Islam. Mae angylion Islam yn rhannu llawer o debygrwydd â'u cymheiriaid Cristnogol, ond mae yna lawer o wahaniaethau sy'n eu gwneud yn unigryw hefyd. Dyma gip ar angylion pwysicaf Islam.

  Arwyddocâd Angylion yn Islam

  Yn ôl credoau Mwslemaidd, mae holl fudiant y bydysawd, a gweithgareddau popeth sy'n anadlu, yn symud, neu'n eistedd yn llonydd, yn cael ei wneud o dan ewyllys ac arweiniad Allah.

  Nid yw Allah, fodd bynnag, yn ymwneud yn llwyr â phob agwedd ar gynnal bodolaeth popeth ac nid yw ychwaith yn anelu at wneud hynny. Gydag Allah mae ei greadigaethau, wedi'u gwneud o olau pur ac egni sy'n pelydru'n wych. Gelwir y creadigaethau hyn yn angylion, neu Malaikah, a'r rhai mwyaf arwyddocaol yw Mika'il , Jibril , Izra'il , ac Isra'il .

  Gall angylion gymryd ffurf ddynol a gofalu am fodau dynol. Fodd bynnag, dim ond proffwydi sy'n gallu eu gweld a chyfathrebu â nhw. Felly, mae'n annhebyg y bydd rhywun nad yw'n broffwyd yn gwybod ei fod yng ngŵydd angel.

  Mae'r bodau hyn yn aml yn cael eu cyflwyno fel rhai tal, asgellogcreaduriaid, wedi eu gwisgo mewn gwisgoedd godidog o liwiau yn wahanol i unrhyw beth a welir ar ddyn cyffredin.

  Mae yna nifer o wahanol angylion yn y traddodiad Islamaidd, ond mae pedwar prif archangel Islam fel a ganlyn:

  Mika'il y Darparwr

  Mae Mikael yn bwysig oherwydd ei ran yn darparu ar gyfer bodau dynol. Mae'n darparu ac yn sicrhau bod digon o law ar gyfer cnydau, a thrwy'r darpariaethau hyn, mae'n sicrhau nad ydynt yn anufuddhau i Dduw ac yn dilyn ei eiriau a'i orchmynion.

  Mae Mika 'il yn canu emynau ac yn moli Allah am drugaredd drosto. bodau dynol. Fe’i cyflwynir fel un sy’n amddiffyn addolwyr Allah ac yn gofyn i Allah faddau eu pechodau. Mae'n ffrind trugarog i'r ddynoliaeth ac yn gwobrwyo'r rhai sy'n gwneud daioni.

  Jibril y Negesydd

  Mewn Cristnogaeth, gelwir Jibril yn Archangel Gabriel. Ef yw negesydd Allah, sy'n cyfathrebu negeseuon Allah ac yn trosi ewyllys Allah i fodau dynol. Mae'n asiant rhwng Allah a'i addolwyr.

  Mae datguddiad dwyfol yn cael ei ddwyn i broffwydi pryd bynnag y bydd Allah yn dymuno cyfathrebu â nhw. Jibril yw'r angel a fydd yn dehongli meddwl dwyfol Allah ac yn cyfieithu neu'n argraffu geiriau sanctaidd Allah, boed hynny ar gyfer Iesu neu Muhammad.

  Cyfleuodd Jibril yr ysgrythur sanctaidd i'r Proffwyd Muhammad ar ffurf y Qur'an. Oherwydd hyn, gelwir Jibril hefyd yn Angel y Datguddiad, fel yr hwn a ddatguddoddgeiriau Allah i'r proffwyd.

  Jibril hefyd yw'r angel sy'n siarad â Mair ac yn dweud wrthi ei bod hi'n feichiog gydag Isa (Iesu).

  Isa'il the Angel Marwolaeth

  Yn Islam, Izra'il sy'n gyfrifol am farwolaeth. Mae'n gysylltiedig â marwolaeth a sicrhau bod yr eneidiau'n cael eu gwaredu o'u cyrff dynol sy'n marw. Yn hyn o beth, mae'n chwarae rôl seicopomp. Ef sy'n gyfrifol am derfynu bywydau dynol yn unol â gorchmynion dwyfol ac ewyllys Duw.

  Y mae Izra'il yn dal sgrôl lle mae'n cofnodi enwau dynion adeg eu geni, ac yn dileu enwau'r rhai sydd wedi cael eu geni. farw.

  Israfil Angel y Cerdd

  Mae Israel yn bwysig i draddodiad Islamaidd gan y credir mai ef yw’r angel a fydd yn seinio’r trwmped ar ddydd y farn a cyhoeddi’r dyfarniad terfynol. Ar ddydd y farn, a elwir yn Qiyamah, bydd Israel yn chwythu'r trwmped o ben craig yn Jerwsalem. Fel y cyfryw, fe'i gelwir yn angel cerdd.

  Credir bod bodau dynol yn mynd i mewn i gyflwr o aros a elwir Barzakh, ac maent yn aros tan Ddydd y Farn. Wedi marw, y mae'r enaid dynol yn cael ei gwestiynu, ac os ateba yn gywir, fe allai gysgu hyd Ddydd y Farn.

  Pan seiniant Israel ei utgorn, fe gyfyd yr holl feirw ac ymgynull o amgylch mynydd Arafat i ddisgwyl am eu barn. gan Allah. Unwaith y bydd pawb wedi codi, rhoddir llyfr gweithredoedd iddynt y bydd yn rhaid iddynt ddarllen yn uchel ohono acuddio dim am pwy ydyn nhw a beth wnaethon nhw yn ystod bywyd.

  Ai Angylion Jinn?

  Mae'r Jinn yn fath arall o fodau dirgel a briodolir i draddodiadau Islamaidd, sy'n hynafol a hyd yn oed yn rhagflaenu Islam . Nid yw Jinn o darddiad dynol, felly a yw hynny'n eu gwneud yn angylion?

  Mae Jinn yn wahanol i angylion oherwydd bod ganddyn nhw ewyllys rydd ac maen nhw wedi'u creu allan o dân brawychus. Gallant wneud fel y mynnant, a'u pwrpas yn sicr yw peidio ag ufuddhau i Dduw. Fe'u gwelir yn aml fel bodau drwg, sy'n niweidio bodau dynol.

  Ar y llaw arall, nid oes gan angylion ewyllys rhydd. Cânt eu creu allan o oleuni ac egni pur ac ni allant fodoli heb Dduw. Eu hunig rôl yw dilyn ei orchmynion a sicrhau bod ei ewyllys yn cael ei chyfieithu i fodau dynol a'i gwireddu.

  Angylion Gwarcheidwad yn Islam

  Yn ôl y Qur'an, mae gan bob person ddau angel yn eu dilyn , un o flaen a'r llall y tu ôl i'r person. Eu rôl yw amddiffyn bodau dynol rhag drygioni Jinns a diafoliaid eraill, yn ogystal â chofnodi eu gweithredoedd.

  Pan fydd Mwslemiaid yn dweud Assalamu alaykum, sy'n golygu Tangnefedd i chi, bydd llawer yn edrych i'r chwith ac yna eu hysgwydd dde, gan gydnabod yr angylion sydd bob amser yn eu dilyn.

  Mae angylion gwarcheidiol yn cymryd sylw o bob manylyn o fywyd dynol, pob teimlad ac emosiwn, pob gweithred a gweithred. Mae un angel yn nodi'r gweithredoedd da, a'r llall yn cofnodi'r gweithredoedd drwg. Gwneir hynfel y bydd bodau dynol, ar Ddydd y Farn, yn cael eu neilltuo naill ai i'r nefoedd neu eu hanfon i bydewau tanllyd uffern i ddioddef yn

  Amlapio

  Mae cred mewn angylion yn un o bileri sylfaenol Islam. Mae angylion yn Islam yn fodau nefol godidog wedi'u gwneud o olau ac egni pur, a'u hunig genhadaeth yw gwasanaethu Allah a chyflawni ei ewyllys. Gwyddys eu bod yn helpu bodau dynol trwy ddod â chynhaliaeth a chyflwyno negeseuon oddi wrth Allah i'w addolwyr a thrwy hynny wasanaethu fel cyfryngwyr rhwng Allah a'i ffyddloniaid.

  Ewyllys rydd gyfyngedig sydd gan angylion ac maent yn bodoli i ufuddhau i Allah yn unig ac ni allant droi eu cefnau arno. Does ganddyn nhw ddim awydd pechu na mynd yn erbyn Allah. O'r angylion yn Islam, mae'r pedwar archangel ymhlith y pwysicaf.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.