30 Diarhebion Eidaleg a Beth Maen nhw'n ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae'r Eidal wedi siarad llawer am cariad , bywyd, amser, a doethineb arall. Adlewyrchir hyn yn eu diarhebion sy'n titits o ddoethineb am bopeth y mae'r Eidalwyr yn fwyaf adnabyddus amdano. Mae llawer o ddywediadau Lladin o'r gorffennol hefyd wedi dod yn rhan o etifeddiaeth Eidaleg .

  Dyma rai diharebion Eidalaidd sydd wedi'u gwreiddio'n ddwfn mewn diwylliant, sy'n rhoi cipolwg ar fywyd yn yr Eidal. Gadewch i ni edrych ar rai o'r diarhebion Eidaleg mwyaf adnabyddus a dwys.

  Finché c'è vita, c'è speranza – Cyn belled ag y bydd bywyd mae gobaith.<7

  Mae'r ddihareb Eidalaidd hon yn ein hatgoffa i fod yn optimistaidd bob amser hyd yn oed pan ymddengys nad oes gobaith ar ôl. Daliwch ati bob amser nes i chi gyrraedd eich nod hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwyaf enbyd ac anodd. Dyma ddihareb a darddodd o ddyfyniad Cicero fwy na 2000 o flynyddoedd yn ôl.

  Meglio tardi che mai – Gwell hwyr na byth.

  Mae gan yr Eidalwyr fel pob diwylliant arall y dywediad hwn sy'n golygu pan mae cyfle yn codi, yn hytrach na'i golli yn gyfan gwbl mae'n well dechrau braidd yn hwyr. Mae hyn hefyd yn awgrymu os ydych chi wedi sylweddoli bod gennych chi arfer gwael, mae'n well ceisio ei newid yn hwyr na pheidio byth â'i newid o gwbl a dioddef y canlyniadau.

  Ride bene chi ride ultimo – Pwy sy'n chwerthin ddiwethaf , chwerthin orau.

  Mae'r Eidalwyr yn rhybuddio i beidio byth â dathlu ymlaen llaw cyn i bopeth ddod i ben fel na wyddoch chi tan yr olafmoment sut y bydd rhywbeth yn troi allan.

  Piove semper sul bagnato – Mae hi wastad yn bwrw glaw ar y gwlyb.

  Tra bod y cyfieithiad agosaf o'r ddihareb hon yn debyg i'r un Saesneg 'pan it' glaw, mae'n arllwys 'sy'n golygu y bydd y rhai sydd ag anlwc yn parhau i fod yn anlwcus, mae gan y fersiwn Eidaleg ystyr cadarnhaol mewn gwirionedd. I'r Eidalwyr, bydd y rhai sydd â lwc dda yn parhau i'w gael.

  Caval donato non si guarda in bocca – Dydych chi ddim yn edrych yn geffyl anrheg yn y geg.

  Mae'r ddihareb Eidalaidd hon yn dod o'r amser pan ddefnyddiodd masnachwyr ceffylau yr arfer o archwilio dannedd ceffyl i benderfynu a oedd yn iach ai peidio. Yr hyn y mae'r ddihareb yn ei awgrymu yw peidio byth â beirniadu anrheg a roddwyd i chi. Ar ddiwedd y dydd, derbyniwch fwriadau da'r sawl sy'n rhoi'r anrheg i chi.

  Meglio solo che male accompagnato – Gwell ar eich pen eich hun nag mewn cwmni drwg.

  Tra mae'n bwysig cael cymdeithion, mae'n bwysicach eich bod yn dewis y bobl rydych yn treulio amser arnynt yn ddoeth. Gan ei bod yn well bod ar eich pen eich hun yn hytrach nag yng nghwmni'r rhai nad ydynt yn dymuno'r gorau i chi neu gyda phobl annheilwng.

  Occhio non vede, cuore non duole – Nid yw'r llygad yn gweld, y galon Nid yw'n brifo.

  Gair o ddoethineb gan yr Eidalwyr yw na fydd yr hyn sy'n aros allan o'ch golwg yn gwneud ichi ddioddef. Dim ond ei weld fydd yn eich atgoffa o'ch dioddefaint. Felly, mae'n well peidio â gweld pethau nad ydych chi'n eu gweldeisiau gwybod am.

  Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio – Mae ymddiried yn dda, ond mae peidio ag ymddiried yn well.

  Mae'r Eidalwyr yn cynghori, er bod ymddiriedaeth yn rhan bwysig o fywyd ac unrhyw perthynas, mae bob amser yn dda i fod yn wyliadwrus bob amser a bod yn ofalus wrth benderfynu pwy sy'n haeddu eich ymddiriedaeth. Peidiwch ag ymddiried yn hawdd i neb.

  Il buongiorno si vede dal mattino – Mae diwrnod da yn dechrau yn y bore.

  Gellir dehongli'r ddihareb hon mewn amrywiol ffyrdd. Yr un cyntaf yw y gall dechrau cynnar i'r diwrnod yn ogystal â bore gwych wneud gweddill y dydd yn un cadarnhaol. Mae'n dangos pwysigrwydd dechrau da gan y bydd yn rhagfynegi'r gweddill. Ystyr arall yw y gall plentyndod da baratoi person ar gyfer llwyddiant, bydd dechrau da gyda chynllunio da yn sicrhau diwedd da.

  Il mattino ha l'oro in bocca – Mae aur yn ei geg yn y bore.

  Mae'r Eidalwyr yn godwyr cynnar gan fod ganddyn nhw sawl dihareb sy'n dangos pa mor hanfodol yw dechrau'r dydd yn gynnar yn y bore. Gall codwyr cynnar wneud y gorau o'u diwrnod gan ei fod yn rhoi'r cychwyn cywir sydd ei angen ar y diwrnod.

  Llysgennad non porta pena – Peidiwch â saethu'r negesydd.

  Cofiwch bob amser fod y rhai sy'n danfon nid newyddion drwg yw'r rhai sy'n gyfrifol amdano ac ni ddylid ei gondemnio na'i gosbi am y weithred o gyflwyno'r newyddion drwg i chi yn unig. Mae hyn hefyd yn arferiad yn ystod amseroedd rhyfel pan fydd ynid yw negesydd na llysgennad byddin y gelyn yn cael ei saethu pan ddônt i drosglwyddo unrhyw negeseuon.

  Far d'una mosca un elefante – I wneud eliffant allan o bryf.

  Dyma'r Ffordd Eidalaidd o ddweud 'gwnewch fynydd allan o fyle'. Mae'r ddihareb hon yn ymwneud â gorliwio'r sefyllfa pan mae'n ddi-nod ac yn fach ac nad oes angen gwneud llawer ohoni.

  La gatta frettolosa ha fatto i figli/gattini ciechi – Y gath ar frys wedi rhoi genedigaeth i ddall cathod bach.

  Ni all yr Eidalwyr byth bwysleisio digon pa mor bwysig yw amynedd. Mae diwylliant yr Eidal ei hun yn ymwneud â chymryd eich amser ar unrhyw beth a phopeth. Does dim rhaid i chi fod yn berffeithydd ond dim ond canlyniadau amherffaith fydd yn rhuthro.

  Le bugie hanno le gambe corte – Mae gan gelwydd goesau byr.

  Beth mae'r Eidalwyr yn ei awgrymu gyda'r ddihareb hon yw ni all celwydd byth bara'n hir na mynd yn bell oherwydd eu coesau byr. Felly, yn y diwedd bydd y gwir bob amser yn dod allan a gallwch chi eich achub eich hun trwy ddweud y gwir o'r cychwyn cyntaf.

  Can che abbaia non morde – Nid yw'r ci sy'n cyfarth yn brathu.

  Mae hyn yn golygu nad yw pob person sy'n gwneud bygythiadau yn ei ddilyn. Ac nid yw'r rhai sydd ond yn bygwth ac yn ymddwyn yn ddim byd i'w ofni.

  Ogni lasciata è persa – Mae popeth sydd ar ôl ar goll.

  Dyma atgof i chi bob amser atafaelu y cyfleoedd rydych chi wedi'ch bendithio â nhw. Unwaith y maent yn codia dydych chi ddim yn ei gipio, byddwch chi'n ei golli am byth. Mae cyfle a gollwyd yn cael ei golli am byth. Felly peidiwch â gohirio nac oedi, cymerwch ef wrth ddod ymlaen.

  Il lupo perde il pelo ma non il vizio – Mae'r blaidd yn colli ei ffwr ond nid ei arferion drwg.

  Hwn Daw'r ddihareb Eidalaidd o'r Lladin a chyfeirir mewn gwirionedd at y teyrn didostur, yr Ymerawdwr Vespasiano, y gwyddys ei fod yn farus. Mae'r ddihareb yn golygu ei bod yn anodd iawn cael gwared ar hen arferion a hyd yn oed os gall pobl newid eu hymddangosiad neu ymddygiad, bydd eu gwir natur bob amser yn aros yr un fath.

  Chi nasce tondo non può morir quadrato – Y rhai sy'n yn cael eu geni yn grwn, yn methu marw'n sgwâr.

  Ffordd arall o ddweud ei bod bron yn amhosibl ac yn gymhleth i newid neu ddileu arferion drwg ar ôl eu caffael. Felly byddwch yn ofalus i beidio â chael eich hudo i mewn iddynt.

  Mal comune mezzo gaudio – Rhannu helynt, rhannu llawenydd.

  Mae'r Eidalwyr yn credu y bydd agor eich helyntion gyda'ch rhai agos yn gwneud y problemau rydych yn wynebu llai o fraw ac ni fyddwch yn cael eich llethu ganddynt mwyach. Bydd yn sicrhau bod llwyth yn cael ei dynnu oddi ar eich ysgwyddau.

  Amor senza baruffa fa la muffa – Mae cariad heb ffraeo yn llwydo.

  Mae'r ddihareb hon yn dangos y ffordd angerddol i garu'r Eidalwyr. Maen nhw'n cynghori bod angen dadl neu ddwy i gadw pethau'n ddiddorol ac yn sbeislyd mewn unrhyw berthynas. Dim ond cariad ag ychydigmae anghytundebau a ffraeo yn brydferth.

  Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca – Ni allwch gael casgen yn llawn o win a gwraig feddw ​​ar yr un pryd.

  2> Ni allwch gael popeth rydych chi ei eisiau ar unwaith. Mae'r ddihareb hon yn atgoffa bod angen i chi roi'r gorau i rywbeth arall i gael rhywbeth. Mae hyn hefyd yn seiliedig ar yr egwyddor economaidd o ‘gost cyfle’. Wrth wneud penderfyniadau, cofiwch bob amser mai'r hyn rydych chi'n rhoi'r gorau iddi yw'r gost am yr hyn rydych chi'n mynd i'w wneud.

  L'ospite è come il pesce dopo tre giorni puzza – Mae gwestai fel pysgodyn sydd, ar ôl tridiau, drewi.

  Dyma ddihareb Eidalaidd ddoniol am westeion, yn enwedig rhai heb wahoddiad. Mae hefyd yn atgoffa pobl i beidio byth ag aros y tu hwnt i'w croeso yn nhŷ rhywun arall waeth pa mor agos ydyn nhw atom ni.

  L'erba del vicino è semper piu verde – Mae'r glaswellt bob amser yn wyrddach ar ochr y cymydog .

  Mae'r ddihareb Eidalaidd hon yn ein rhybuddio am genfigen. Er efallai nad ydym yn gwerthfawrogi'r hyn sydd gennym, rydym bob amser yn genfigennus o'r hyn sydd gan bawb arall o'n cwmpas. Mae'n bwysig canolbwyntio nid yn unig ar eich cymydog ond arnoch chi'ch hun yn gyntaf. Dim ond wedyn y gallwch chi ddod y fersiwn orau ohonoch chi'ch hun rydych chi'n falch ohoni.

  Chi ha tempo non aspetti tempo – Pwy sydd ag amser, ni ddylai aros am amser.

  Mae'r ddihareb hon ar gyfer y gohiriowyr sy'n dal i wneud rhywbeth yn ddiweddarach hyd yn oed pan fydd ganddynt yr amser i'w wneudar unwaith. Mae'n atgof i wneud y pethau y gellir eu gwneud heddiw heb ohirio tan yfory.

  L'ozio é il padre di tutti i vizi – segurdod yw tad pob drygioni.

  Mae hwn yn rhybudd na fydd diogi byth yn mynd â ni i unman, mae'n debyg i'r dywediad 'Meddwl segur yw gweithdy'r diafol'. Mae hyn yn golygu y bydd y rhai sydd heb ddim i'w wneud bob amser yn dod o hyd i ffyrdd cyfrwys o wastraffu amser.

  Chi dorme non piglia pesci – Nid yw'r sawl sy'n cysgu yn dal pysgod.

  Mae hyn yn seiliedig ar y rhesymeg bod yn rhaid i bysgotwyr ddeffro'n gynnar a mynd i'r môr i allu dal pysgod am eu bywoliaeth. Ond os gwrthodant wneud hynny, bydd yn rhaid iddynt ddychwelyd adref yn waglaw. Felly, mae'n arddangos arwyddocâd gwaith caled ac yn ein hatgoffa na fydd pobl ddiog byth yn cael unrhyw ganlyniadau.

  La notte porta consiglio – Nos yn dod â chyngor.

  Mae hwn yn debyg i'r dywediad 'cysgu arno'. Weithiau pan fyddwch chi'n sownd â phroblem ac yn methu dod o hyd i ateb neu os oes gennych chi benderfyniad pwysig i'w wneud, mae'n well ei adael fel ag y mae am y noson. Gorffwyswch a meddyliwch eto yn y bore gyda meddwl ffres.

  O mangiar questa minestra o saltar questa finestra – Naill ai bwytewch y cawl yma neu neidiwch allan o’r ffenest yma.

  Eidaleg amrywiad i'r polisi 'mynd ag ef neu ei adael'. Mae’n dangos pwysigrwydd bod yn hapus gyda’r hyn sydd gennych a derbyn sefyllfaoedd na allant fodnewid er mwyn bod yn hapus ac osgoi rhai canlyniadau anffodus.

  De gustibus non disputandum es – Blas yn wahanol.

  Mae'r ddihareb Eidalaidd hon, sy'n goroesi o ddywediad Lladin, yn golygu bod yna bob math o bobl yn y byd hwn, ac nid oes gan bawb yr un chwaeth pan ddaw i wahanol bethau. Mae bob amser yn syniad da bod yn barchus tuag at dueddiadau eraill yn ogystal â theimladau.

  Paese che vai usanze che trovi – Mae gan bob gwlad yr ymwelwch â hi arferion gwahanol.

  Pipiad ymarferol o gyngor i'w gofio nad yw pob person yn y byd yn debyg i ni. Mae'r byd yn cynnwys pobl â diwylliannau, ieithoedd ac arferion gwahanol. Felly, peidiwch byth â disgwyl i eraill fod â'r un meddyliau â chi a dysgwch i fod yn sensitif a goddefgar tuag at eraill.

  Amlapio

  Tra bod gan rai o'r diarhebion hyn gyfatebiaethau yn diwylliannau eraill, mae rhai diarhebion yn unigryw i'r diwylliant Eidalaidd. Ond mae'r gwersi y mae pob un ohonynt yn eu dysgu yn bwysig i bawb eu trwytho yn eu bywyd bob dydd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.