Rhestr Symbolau Caredigrwydd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Efallai eich bod wedi ei glywed yn dweud bod ychydig o garedigrwydd yn mynd yn bell, ac ni allai’r datganiad hwn fod yn fwy cywir. Dychmygwch hyn - rydych chi'n cael diwrnod garw ac yn teimlo'n eithaf curedig, mae bywyd yn edrych yn llwm ac o ran eich meddwl, ar yr adeg honno rydych chi fwy neu lai yn cario pwysau'r byd ar eich ysgwyddau. Yna allan o'r glas daw dieithryn ac maent yn rhoi llaw gyfeillgar allan yn cyfarch neu'n perfformio gweithred fach o garedigrwydd. Mae hyn ar unwaith wedi i chi gredu yn y ddynoliaeth eto. Onid yw hynny'n deimlad gwych? Fe fetiwn y byddai rhywbeth o'r fath yn rhwym o roi gwên ar eich wyneb a rhoi nerth i chwi wynebu eich trafferthion.

  Os bydd yr un weithred o garedigrwydd hwnnw yn ddigon i godi eich ysbryd, beth am yr arwyddion bychain a anfonwyd oddi wrthych. y bydysawd neu hyd yn oed gan gyd-ddynion ledled y byd? Mae'r olaf wedi'i wneud yn bosibl oherwydd globaleiddio a achoswyd gan y rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol cysylltiedig. Yn yr erthygl hon, rydym yn cyflwyno i chi rai o'r arwyddion o garedigrwydd i gadw golwg amdanynt pan fydd angen rhywfaint o godi calon.

  Symbolau Cyffredinol o Garedigrwydd

  Mae yna symbolau y mae pobl o ddiwylliant neu grefydd benodol yn unig yn eu hadnabod, ac yna mae'r symbolau hynny y mae unrhyw un ar draws y byd yn gyfarwydd â nhw. Mae symbolau caredigrwydd cyffredinol yn cynnwys arwydd y galon, emoji y cwtsh, a blodau clychau'r gog.

  • Arwydd y Galon - Wedi'i gydnabod ers yr henfydamseroedd, mae symbol y galon wedi bod yn cael ei ddefnyddio ers amser maith mewn gwahanol ddiwylliannau ledled y byd. Priodolir ei darddiad i'r galon gael ei hystyried yn ganolfan emosiynau dynol ac felly mae wedi dod i gynrychioli anwyldeb, cariad, tosturi, a charedigrwydd.
  • Y Hug Emoji - Cymeradwywyd yn 2015 o dan Mae Unicode 8.0, yr emoji cwtsh yn rhan o'r grŵp o symbolau testun byr a ddefnyddir yn gyffredin ar-lein i fynegi emosiynau heb orfod eu mynegi trwy ddefnyddio geiriau. Defnyddir y symbol hwn o wyneb gwenu melyn gyda dwylo agored i ddangos hoffter yn ogystal ag i gynnig cysur. Yn 2020, oherwydd pandemig Covid-19, lansiodd Facebook emoji cwtsh newydd ar ffurf yr hen emoji cwtsh yn cofleidio calon. Eu bwriad oedd i bobl ei ddefnyddio i fynegi empathi at ei gilydd yn ystod y pandemig.
  • Clychau’r Gog – Defnyddio blodau clychau’r gog (a adwaenir fel clychau’r sgwarnog fel arall) i symboleiddio olion caredigrwydd yn ôl i’r Oes Fictoria. Nawr fe'u gelwir yn gyffredinol yn symbol o gynhesrwydd a gofal.

  Symbolau Crefyddol o Garedigrwydd

  Mae gan wahanol grefyddau eu cynrychioliad penodol eu hunain o garedigrwydd. Edrychwn ar rai ohonynt yma:

  Bwdhaeth

  Mae Bwdhyddion yn dangos ac yn canfod caredigrwydd trwy wahanol symbolau nad yw llawer yn y Gorllewin yn gwybod eu hystyr. Mae rhai o'r symbolau hyn fel a ganlyn:

  • Y Varada Mudra – Dyma un o'r mudras (signalau llaw)sy'n cynrychioli prif agweddau'r Adi-Bwdha (Bwdha cyntaf) a ddefnyddir mewn gweddi a myfyrdod. Wedi'i gyflwyno gan grogi'r llaw chwith yn naturiol gyda chledr sy'n wynebu'r blaen a bysedd estynedig, mae'r Varada Mudra yn gynrychioliadol o haelioni, tosturi, ac ymroddiad tuag at iachawdwriaeth bodau dynol. Fe'i gwelir yn aml ar gerfluniau o'r Bwdha.
  • Y Parasol – Un o arwyddion addawol Bwdha, y Parasol yw'r symbol hanesyddol o freindal ac amddiffyniad. Mae'n cael ei ystyried yn symbol o garedigrwydd oherwydd ei fod yn sefyll dros amddiffyniad rhag gwres yr haul. Ei ystyr trosiadol yw amddiffyn rhag dioddefaint, anghysur, a thrafferth. Mae'n symbol o freindal oherwydd yn y rhan fwyaf o ddiwylliannau, bod â'r modd i amddiffyn eich hun rhag tywydd garw. Mae cromen yr ymbarél yn symbol o ddoethineb tra bod ei sgert yn sefyll am dosturi.
  • The Red Lotus – Mae eiconograffeg Bwdhaidd yn parchu'r planhigyn lotus y gwyddys ei fod yn codi o ddyfroedd muriog a blodeua i gynnyrchu blodeuyn hardd trwy ddefnyddio amhureddau y dwfr brwnt yn faeth. Credir bod lliw penodol y blodyn a gludir yn cynrychioli ansawdd penodol o'r Bwdha y mae'r rhai sy'n hapio arno yn cael eu hannog i'w gofleidio. Er enghraifft, pan fydd blodyn coch ar blanhigyn lotws, mae’n cael ei weld fel cynrychiolaeth o gariad a thosturi.
  • Y Cwlwm Annherfynol – Arwydd addawol arall o Fwdha,Mae cwlwm diddiwedd yn gynrychiolaeth o wahanol rinweddau, gan gynnwys y cylchoedd diddiwedd, uno popeth sy'n bodoli, a dod ynghyd o oleuedigaeth, doethineb, a thosturi.
  • Y Stupa Spire - Mae Stupas yn henebion a ddefnyddir yn aml fel mannau myfyrio. Yn gyffredinol, mae gan y meindwr stupa ar y brig wahanol ystyron yn seiliedig ar y rhannau penodol o gynrychiolaeth corff Bwdha. Mae coron Bwdha yn cynrychioli tosturi yn benodol.
  • Yr Om – Dyma set o gymelliadau a wneir yn ystod addoliad, darllen y testun crefyddol, ac mewn seremonïau crefyddol. Ym Mwdhaeth Tibetaidd, mae’r Om yn ffurfio sillaf gyntaf ‘Om mani Padme hum ,’ mantra poblogaidd sy’n gysylltiedig â thosturi.

  Crefyddau Abrahamaidd

   7> Y Dagr – Mae traddodiadau Abrahamaidd yn credu mai’r archangel Zadkiel yw’r ceriwb â gofal o ryddid, trugaredd, a chymwynasgarwch. Yn ogystal, maen nhw'n credu bod Zadkiel wedi'i anfon gan Dduw at Abraham i ddweud wrtho nad oedd yn rhaid iddo aberthu ei fab Isaac. Mae cysylltiad y ddwy gred hon â symbol yr archangel yn cael ei gynrychioli gydag ef yn dal dagr, tebyg i'r un a ddefnyddiwyd gan Abraham bron ar Isaac. Ystyrir y symbol hwn fel cynrychiolaeth o dosturi.
  • Y Pelican - Defnyddir yr aderyn rhyfedd hwn yn unig mewn Cristnogaeth i symboleiddio aberth, caredigrwydd, atosturi. Dywedir fod yr aderyn dieithr hwn yn tyllu ei fron ei hun i ddarparu gwaed (fel y gwnaed i Grist) os bydd ei gywion yn newynu. Mae'n debyg bod y myth hwn wedi codi o'r ffaith bod pigau'r adar yn troi'n lliw coch llachar yn ystod y tymor nythu.

  Hindŵaeth

  • >Y Chakra Anahata - Mae Chakras yn bwyntiau gwahanol yn y corff dynol y credir bod egni cyffredinol yn llifo i mewn i berson trwyddynt. O'r chakras cynradd, mae'r pedwerydd, a elwir yn anahata , wedi'i leoli ger y galon. Yn seiliedig ar agosrwydd anahata i'r galon, nid yw'n syndod ei fod yn cynrychioli'r holl gyflyrau emosiynol cadarnhaol, sef cariad, tawelwch, cydbwysedd, empathi, tosturi, purdeb, a charedigrwydd.
  5>Symbolau Tribal a Mytholegol o Garedigrwydd

  Yn union fel gyda chrefydd, mae gan wahanol lwythau a gwareiddiadau gynrychioliadau amrywiol o garedigrwydd. Dyma rai o'r cynrychioliadau hyn:

  Gorllewin Affrica

  • Obaatan Awaamu – Yn niwylliant Gorllewin Affrica, symbolau a elwir adinkra fel arfer yn cael eu harddangos ar strwythurau, gwaith celf, a dillad. Mae gan bob un o'r symbolau hyn ystyr dwfn penodol. Mae un ohonyn nhw, yr obaatan awaamu , fel arfer yn cael ei bortreadu fel pili-pala ac mae’n cynrychioli’r cysur, y sicrwydd, a’r ymlacio sy’n dod gyda chariad a chofleidio mam. Ar ben hynny, credir bod yr obaatan awaamu yn alluogo roi heddwch i enaid cythryblus.

  Mytholeg Norseaidd

  • Y Gebo – Rhedeg Germanaidd, y <14 Credir bod>gebo yn cynrychioli nid yn unig haelioni ond hefyd berthynas gyfartal rhwng rhoddwr a derbynnydd. Yn ogystal, mae'n cynrychioli'r cysylltiad y gall brenin rannu ei bwerau â'i ddeiliaid trwyddo.
  • Y Hringhorni - Yn credu ym mytholeg Norse mai hi yw'r llong fwyaf erioed yn bodoli, roedd yr Hringhorni yn symbol o Baldur, mab Odin . Daeth y llong yn symbol o garedigrwydd oherwydd ystyriwyd Baldur fel y harddaf a'r mwyaf caredig o'r holl dduwiau.

  Rhufain

  • 8>Y deyrnwialen – Daeth y deyrnwialen yn symbol o dosturi oherwydd ei bod yn gydymaith yn y darluniad o Clementia, duwies Rufeinig trugaredd, maddeuant a thosturi.

  Ewrop

   7> Y Tarot Cryfder – yn y cardiau tarot, cynrychiolir cryfder gan gerdyn gyda'r symbol o fenyw yn mwytho llew. Bwriad y cynrychioliad hwn yw dangos y gall hyd yn oed y pŵer mwyaf gwyllt gael ei ddofi gan gryfder, cariad a thosturi.

  Symbolau Anifeilaidd o Garedigrwydd

  Mae rhai diwylliannau yn ystyried anifeiliaid penodol fel symbolau o wahanol fathau o anifeiliaid. rhinweddau. Mae rhai o’r anifeiliaid a welir yn symbol o garedigrwydd yn cynnwys:

  Y Parot Gwyn – Mae’r parot gwyn yn cael ei weld fel symbol o garedigrwydd yn Nwyrain Asia oherwydd ei foda ddarlunnir fel arfer fel cydymaith Guan Yin, cynrychiolaeth tosturi.

  Yn ôl y chwedl, roedd Guan Yin unwaith yn ferch a orfodwyd gan ei thad i briodi ac, ar ôl iddi wrthod, fe'i hanfonwyd i ffwrdd i deml lle dywedwyd wrth y lleianod am ei cham-drin er mwyn iddi ildio. Unwaith y daeth yn amlwg nad oedd hi'n mynd i ildio i ddymuniadau ei thad, anfonwyd dynion i ladd y lleianod a dod â hi yn ôl, ond ffodd i ffwrdd i'r mynyddoedd persawrus.

  Yn ddiweddarach, pan aeth ei thad yn sâl, rhoddodd yn ddienw un o'i llygaid a braich i'w defnyddio fel cynhwysion ar gyfer y iachâd yr oedd ei thad ei angen. Pan geisiodd ei thad, y brenin, hi i ddiolch iddi am ei thosturi, fe'i trawsffurfiwyd i'r Guan Yi, gyda'r parot yn gydymaith ffyddlon iddi, a dyna'r rheswm dros y symbolaeth.

  Y Ddraig Asur - Yn Tsieina, mae'r ddraig asur yn symbol o iachâd, twf a chytgord. Ar ben hynny, gan eu bod yn symbolau o'r wladwriaeth Tsieineaidd, cyfeirir atynt fel “y brenhinoedd mwyaf tosturiol”.

  Y Gigfran – Mae symbolaeth Gigfran yn gyffredin ar draws diwylliannau, a gall eu darlunio fod naill ai'n gadarnhaol. neu negyddol. Fodd bynnag, yn Japan, gwelir cigfrain fel symbolau o dosturi yn bennaf oherwydd pan fydd cigfran yn tyfu i fyny, mae fel arfer yn helpu ei rhieni i ofalu am ei brodyr a chwiorydd iau.

  Y Koru Aihe – Y Maori hwn symbol, sydd ar ffurf dolffin, yn gynrychioliadol o harmoni, chwareus, a charedigrwydd.Daeth y symbol i fodolaeth o ganlyniad i'r parch sydd gan bobl y Maori at ddolffiniaid, a oedd, yn eu barn nhw, yn amlygiadau o dduwiau yn ymddangos i helpu morwyr i lywio'r môr peryglus.

  Amlapio

  Yn seiliedig ar y rhain symbolau, mae'n amlwg bod dynolryw wedi bod yn chwilio am garedigrwydd ers cyn cof. P'un a ydych chi'n dewis y symbolau rhestredig hyn neu'n dewis helpu rhywun mewn angen, argymhellir yn gryf eich bod yn dangos tosturi. Y ffordd honno, bydd y bydysawd yn sicr o'ch gwobrwyo â rhywfaint o garedigrwydd pan fyddwch ei angen fwyaf ac yn ôl pob tebyg leiaf yn ei ddisgwyl!

  Cwestiynau Cyffredin

  Beth yw'r symbol cyffredinol mwyaf cyffredin o garedigrwydd?<9

  Y galon.

  A oes yna berson sy'n cael ei ystyried yn symbol o garedigrwydd?

  Mae yna lawer, ond mae'n debyg mai'r Fam Theresa yw'r mwyaf adnabyddus yn y Gorllewin. Mae'n debyg y byddai'r Dwyrain yn ystyried y Bwdha fel un hefyd.

  A oes llysieuyn sy'n symbol o garedigrwydd?

  Gellir defnyddio lafant i lanhau gofod o egni negyddol ac fel ffagl cariad. Gellir rhoi rhosod hefyd fel gweithred o garedigrwydd neu i chi'ch hun fel gweithred o hunan-gariad. Dywedir eu bod yn iachau canol y galon.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.