Scylla - Anghenfil Môr Chwe Phen

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Scylla (ynganu sa-ee-la ) yw un o angenfilod môr mwyaf ffeistoleg chwedl Groeg, sy'n adnabyddus am ysglyfaethu ger sianel fôr gul enwog yng nghwmni'r anghenfil môr Charybdis . Gyda’i phennau niferus a’i dannedd miniog, roedd Scylla yn anghenfil nad oedd yr un morwr eisiau dod o hyd iddo ar ei deithiau. Dyma olwg agosach.

  Rhianta Scylla

  Mae gan darddiad Scylla sawl amrywiad yn dibynnu ar yr awdur. Yn ôl Homer yn yr Odyssey , ganwyd Scylla o Crataeis yn fwystfil.

  Fodd bynnag, cynigiodd Hesiod fod yr anghenfil yn epil Hecate , duwies dewiniaeth, a Phorcys, un o dduwiau'r môr. Mae rhai ffynonellau eraill yn honni ei bod hi'n dod o uniad Typhon ac Echidna , dau fwystfil ffyrnig.

  Mae ffynonellau eraill yn cyfeirio at drawsnewidiad o farwol dynol i'r ofnadwy anghenfil y môr trwy ddewiniaeth.

  Trawsnewid Scylla

  Cerflun y credir ei fod o Scylla

  Rhai mythau, megis Metamorphoses Ovid , dywedwch mai merch ddynol Crataeis ydoedd.

  Yn unol â hynny, yr oedd Scylla yn un o'r morwynion harddaf. Syrthiodd Glaucus, duw'r môr, mewn cariad â'r foneddiges, ond gwrthododd hi ef oherwydd ei olwg hylifol.

  Yna ymwelodd duw'r môr â swyngyfaredd Circe i ofyn am gymorth i wneud Mae Scylla yn syrthio mewn cariad ag ef. Fodd bynnag, syrthiodd Circe ei hun mewn cariad â Glaucus, ac yn llawno eiddigedd, gwenwynodd ddŵr Scylla i’w throi’n anghenfil y daeth i ben am weddill ei dyddiau.

  Trawsnewidiwyd Scylla yn greadur erchyll – cododd pennau cŵn o’i gluniau, daeth dannedd mawr i’r amlwg, ac roedd ei thrawsnewidiad yn gyflawn. Yn y paentiadau ffiol Groegaidd o hynafiaeth, mae sawl darlun o'r anghenfil gyda phennau ci ar ei goesau isaf.

  Mewn fersiynau eraill, mae'r stori garu rhwng Scylla a Poseidon . Yn y chwedlau hyn, cymar Poseidon, Amphitrite yw'r un i droi Scylla yn anghenfil allan o genfigen.

  Pam Oedd Scylla Ofn?

  Dywedir bod gan Scylla chwe gwddf hir tebyg i neidr a chwe phen, braidd yn debyg i yr Hydra . Yn ôl Homer, roedd hi'n bwyta pysgod, dynion, a phob creadur arall a ddaeth yn rhy agos at ei thair rhes o ddannedd miniog. Yr oedd ei chorff wedi ei foddi yn llwyr yn y dwfr, a dim ond ei phennau a ddeuai allan o'r dwfr i ysglyfaethu y rhai oedd yn myned heibio.

  Trigodd Scylla ar ogof mewn clogwyn uchel, o'r hon y daeth allan i fwyta y morwyr. a dramwyodd y sianel gyfyng. Ar un ochr i'r sianel, roedd Scylla, ar yr ochr arall, Charybdis. Dyna pam mae'r dywediad i fod rhwng Scylla a Charybdis yn golygu cael eich gorfodi i ddewis rhwng dau ddewis peryglus.

  Diffiniodd awduron diweddarach sianel gul y dŵr fel y darn a wahanodd Sisili o'r Eidal, a elwir Messina. Yn ôl y mythau, mae'rbu'n rhaid hwylio culfor yn ofalus er mwyn peidio â thramwyo'n rhy agos i Scylla, gan y gallai fwyta'r dynion ar y dec.

  Scylla ac Odysseus

  Charybdis a Scylla yn Culfor Messina (1920)

  Yn Odyssey Homer, mae Odysseus yn ceisio dychwelyd i'w famwlad, Ithaca, ar ôl ymladd yn Rhyfel Troy . Ar ei daith, daw ar draws gwahanol rwystrau; roedd un ohonyn nhw i groesi culfor Messina, cartref Scylla a Charybdis.

  Mae'r hudoles, Circe yn disgrifio'r ddau glogwyn sy'n amgylchynu'r culfor ac yn dweud wrth Odysseus am hwylio'n nes at y clogwyn uchel lle mae Scylla yn byw. Yn wahanol i Scylla, nid oedd gan Charybdis gorff, ond yn hytrach roedd yn drobwll nerthol sy'n llongddryllio unrhyw long. Dywed Circe wrth Odysseus ei bod yn well colli chwe dyn i enau Scylla na’u colli i gyd i luoedd Charybdis.

  Wrth geisio dilyn cyngor Circe, daeth Odysseus yn rhy agos at geuffyrdd Scylla; daeth yr anghenfil allan o'i hogof, a chyda'i chwe phen, bwytaodd chwe dyn o'r llong.

  Storïau Eraill Scylla

  • Cyfeiria amryw awduron at Scylla fel un o'r llu bwystfilod oedd yn trigo yn yr isfyd ac yn gwarchod ei ddrysau.
  • Mae yna fythau eraill am fordeithiau sy'n cyfeirio at Scylla gan achosi helynt i forwyr y culfor.

  Yn myth yr Argonauts , mae Hera yn gorchymyn Thetis i'w harwain drwyddoy culfor ac yn gofyn iddi fod yn wyliadwrus o'r ddau anghenfil sy'n trigo yno. Mae Hera yn rhoi sylw arbennig i Scylla gan ei bod yn cyfeirio at allu'r anghenfil i lechu o'i chwr, pigo ei hysglyfaeth, a'i ddifa â'i ddannedd gwrthun.

  Ysgrifennodd Virgil am fordaith yr Aenas; yn ei ddisgrifiad o'r anghenfil, mae hi'n fwystfil tebyg i fôr-forwyn gyda chŵn ar ei gluniau. Yn ei ysgrifau, cynghorodd gymryd llwybr hirach i osgoi dod yn agos at Scylla.

  • Er bod y rhan fwyaf o ffynonellau yn nodi bod Scylla yn anfarwol, ysgrifennodd y bardd Lycrophon iddi gael ei lladd gan Heracles . Heblaw hyn, mae tynged yr anghenfil yn anhysbys ac heb ei adrodd.
  • Mae'r Megarian Scylla, merch Nisius, yn gymeriad gwahanol ym mytholeg Groeg, ond yr un themâu môr, cŵn , ac mae merched yn perthyn i'w stori.
  8>Ffeithiau Scylla 1- A oedd Scylla yn dduwies?

  Anghenfil môr oedd Scylla .

  2- Sawl pen sydd gan Scylla?

  Roedd gan Scylla chwe phen, pob un yn gallu bwyta person.

  3- Beth yw pwerau Scylla?

  Doedd gan Scylla ddim pwerau arbennig, ond roedd hi'n frawychus ei golwg, yn gryf ac yn gallu bwyta bodau dynol. Credir hefyd fod ganddi dentaclau a allai dynnu llongau i lawr.

  4- A aned Scylla yn anghenfil?

  Na, roedd hi'n nymff deniadol a gafodd ei throi'n anghenfil. anghenfil gan Circe allan o genfigen.

  5- Oedd Scyllayn perthyn i Charybdis?

  Na, credir bod Charybdis yn epil Poseidon a Gaia . Roedd Charybdis yn byw gyferbyn â Scylla.

  6- Sut mae Scylla yn marw?

  Mewn myth diweddarach, mae Heracles yn lladd Scylla tra ar ei ffordd i Sisili.

  7- Beth mae'r dywediad Rhwng Scylla a Charybdis yn ei olygu?

  Mae'r dywediad hwn yn cyfeirio at fod mewn sefyllfa amhosibl lle rydych chi'n cael eich gorfodi i ddewis rhwng dau. dewisiadau yr un mor beryglus.

  I grynhoi

  Efallai nad yw myth Scylla yn un o’r rhai mwyaf adnabyddus heddiw, ond yn yr hen amser, nid oedd yr un morwr nad oedd yn gwybod y hanes y Scylla ffyrnig, a allai fwyta dynion â llond llaw gyda'i chwe phen. Mae'r daith rhwng Sisili a'r Eidal a fu unwaith yn gartref i ddau o'r bwystfilod mwyaf brawychus o chwedloniaeth Roegaidd, heddiw yn llwybr prysur i lestri symud drwyddo bob dydd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.