Valkyries - Gwirodydd Rhyfelwr Llychlynnaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Valkyries Norsaidd ymhlith y bodau a'r symbolau mwyaf enwog i oroesi hyd heddiw o chwedloniaeth Nordig a Germanaidd hynafol. Mewn diwylliant modern, maent fel arfer yn cael eu portreadu fel merched rhyfelgar hardd a chryf yn marchogaeth ar geffylau hedfan. Dyna'n union oedd y ddelwedd wreiddiol o'r morwynion chwedlonol Llychlynnaidd hyn, ond hefyd cymaint mwy.

  Pwy yw'r Valkyries Norseaidd?

  Tra bod gan lawer o'r Valkyriaid mewn mythau Norsaidd eu henwau eu hunain, roedden nhw fel arfer yn cael eu hystyried a'u trafod fel parti homogenaidd o fodau, i gyd yn rhannu pwrpas cyffredin.

  Yn y rhan fwyaf o sagas ac eddas, mae'r Valkyries unigol yn cael eu henwi'n aml. Roedd y rhan fwyaf o'u henwau yn ymwneud â brwydrau a rhyfel. Er enghraifft:

  • Gunnr – W ar
  • Skögul – S hacer
  • Göndul- W a-wielder
  • Geirskögul- Spear-Skögul
  • Hildr- Brwydr
  • Þrúðr- Power
  • Skeggjöld- Axe-age

  Gyda'i gilydd, roedd y rhyfelwyr benywaidd hyn yn dwyn yr enw Valkyries, neu Valkyrja yn Hen Norwyeg, a olygai c hoosers y lladdedigion . O ystyried eu prif bwrpas fel gweision Odin, roedd yr enw yn fwy na phriodol.

  Mae gan wahanol Valkyries eu mythau eu hunain, rhai yn fwy enwog nag eraill. Mae'r straeon hyn yn darlunio'r Valkyries fel rhai oedd â theimladau marwol megis cariad a llond bol.

  Rôl y Valkyries

  Yn y rhan fwyaf o fythau Llychlynnaidd edrychir ar y Valkyries nid yn unig fel gweision yHoll dad duw Odin ond fel estyniadau llwyr o'i fodolaeth. Yn union fel y cigfrain Hugin a Munin sy'n symbol ac yn ymgorffori doethineb Odin, mae'r Valkyries yn ymgorffori nod Odin o gasglu'r holl bobl Nordig a Germanaidd gorau i Valhalla.

  • Y pwrpas casglu'r milwyr a fu farw

  Fodd bynnag, nid casgliad di-nod o ryfelwyr yn unig yw cenhadaeth y Valkyries. Yn ogystal, nid yw Odin yn cyhuddo ei forynion hedfan gyda'r dasg hon fel "gwobr" i'r arwyr sydd wedi cwympo. Yn lle hynny, mae'r Allfather yn ceisio casglu'r holl arwyr Nordig a Germanaidd yn Valhalla gyda'r pwrpas o gael eu cymorth yn ystod Ragnarok .

  Mae Odin yn gwneud hyn oherwydd ei fod yn gwybod y proffwydoliaethau sy'n ymwneud â Ragnarok. Mae Odin yn gwybod bod duwiau Asgard yn mynd i ymladd yn erbyn y cewri, jötnar, a “chreaduriaid anhrefn” eraill o chwedloniaeth Norsaidd. Mae'n gwybod hefyd fod y duwiau wedi'u tynghedu i golli'r frwydr honno a'i fod ef, Odin ei hun, i'w ladd gan fab Loki , y blaidd anferth Fenrir .

  • Ragnarok – brwydr a dyngedwyd i gael ei cholli gan y duwiau

  Er bod Odin yn gwybod bod y frwydr yn dyngedfennol i gael ei cholli, mae’n dal i geisio’u casglu yn Valhalla yn y lle cyntaf, mewn ymgais ofer i atal yr anochel. Bydd yr arwyr Llychlynnaidd yn codi o Valhalla ac yn ymladd y frwydr goll ochr-yn-ochr â'r duwiau.

  Yn ei hanfod, mae Odin yn dilyn y frwydr.proffwydoliaeth wrth geisio ei atal. Mae hyn i gyd yn symbol o un o brif fotiffau mytholeg Norsaidd - mae tynged yn anochel ac ni allwch ei newid. Y cyfan y gallwch chi ei wneud yw ei ddilyn mor arwrol â phosib.

  Rôl y Valkyries yn hyn oll yw actio ewyllys Odin a dilyn y stori a broffwydwyd eisoes. Maen nhw'n gwneud hyn trwy hedfan dros feysydd brwydrau dynion neu sefyll wrth eu hymyl, a dewis a dewis y rhai a fu farw fwyaf arwrol. Unwaith y bydd Valkyrie yn dod o hyd i'r arwr “cywir”, mae'n cael eu hysbryd ar gefn ei cheffyl hedfan ac yn eu danfon i Valhalla.

  • Valkyries mewn mythau diweddarach

  Mewn mythau diweddarach, disgrifir y Valkyries fel morwynion y darian, yn hytrach na rhyfelwyr Odin. Yn hyn o beth, maent yn colli rhywfaint o'u grym a'u statws, gan droi'n wragedd marwol sy'n cael ymladd ochr yn ochr â dynion.

  Yn hanesyddol, roedd rhyfelwyr benywaidd dewr a dewr yn y diwylliant Llychlynnaidd, a ymladdodd mor ffyrnig ac yn wych fel y dynion. Mae rhai yn dyfalu bod y Valkyries wedi'u hysbrydoli gan y merched hyn, a thros amser, wedi'u trawsnewid yn fodau chwedlonol a adwaenir fel y Valkyrie.

  Valkyries fel Gofalwyr yr Einherjar Arwyr Trig

  Nid yw rôl y Valkyries yn gorffen gyda danfon eneidiau marw i Valhalla. Unwaith y bydd yr arwyr syrthiedig - a elwir yn einherjar neu unwaith ymladdwyr yn Hen Norwyeg - yn cyrraedd Valhalla maent yn cael gwarioeu hamser ynddo yn ymladd ac yn hyfforddi Rhagnarok.

  A phan nad oedd yr einherjar yn ymladd, byddai y Valkyries yn dwyn medd arnynt fel y gallai yr einherjar yfed, gwledd , a mwynhau eu bywyd ar ôl marwolaeth. Mae llawer o straeon a sagas Llychlynnaidd yn darlunio Valkyries mewn goleuni mor “bositif” – fel ysbrydion cyfeillgar sy'n helpu'r arwyr einherjar a laddwyd yn eu bywyd ar ôl marwolaeth.

  Morynion Rhyfelwr Nobl neu Angenfilod Llechwraidd?

  Ar gyfer pob stori Valkyrie “cadarnhaol”, fodd bynnag, mae un arall sy'n dangos ochr dywyllach o lawer i'r rhyfelwyr nefol hyn. Mae cerddi fel Darraðarljóð o Saga’r Njal yn dangos nad yn unig y dewisodd y Valkyries y rhyfelwyr a fu farw yn arwrol dros Valhalla – dewisasant pa ryfelwyr oedd i farw yn y lle cyntaf.<3

  Mae'r Darraðarljóð yn sôn am Frwydr Clontarf.

  Yn y gerdd, mae dyn o'r enw Dörruð yn dilyn 12 marchog i mewn i gwt. Mae Dörruð yn edrych trwy sinc yn wal y cwt ac yn gweld deuddeg Valkyries yn gweu gwŷdd erchyll. Yn lle ystof a gwe, defnyddiai'r gwŷdd olion dynol, yn lle pwysau - pennau dynol, yn lle gwennol - cleddyf, ac yn lle riliau - saethau.

  Wrth weithio'r gwydd, roedd y Valkyries yn canu a cân o'r enw Darraðarljóð ac mae ei 11 pennill yn disgrifio'r rhyfelwyr oedd i farw ym Mrwydr Clontarf.

  Mae straeon a cherddi fel hyn yn dangos y Valkyries mewn rôl debyg i rôl y Valkyries Norns , y merched oedd yn plethu tynged pawb. Tra bod “gwehyddu” y Valkyries ar raddfa llawer llai, mae hefyd yn sylweddol dywyllach gan mai'r cyfan y maent yn ei wehyddu yw marwolaethau pobl.

  Symboledd y Valkyries

  Yn dibynnu ar ba ochr i'r Valkyries' myth y dewiswch ganolbwyntio arno gallant fod naill ai'n forwynion rhyfelgar hardd, bonheddig, ac arwrol neu'n broffwydesau tywyll marwolaeth a thynged.

  Ni wnaeth yr hen bobl Nordig a Germanaidd anwybyddu'r naill ochr na'r llall o'r ysbrydion rhyfelgar ac addolent hwy beth bynag. Wnaethon nhw ddim erfyn ar y Valkyries am blethu eu marwolaethau a dal i geisio marwolaethau arwrol mewn brwydrau o'u gwirfodd.

  Yn y pen draw, mae'r Valkyries yn symboleiddio'n berffaith y safbwyntiau Nordig a Germanaidd ar ryfel, marwolaeth, a thynged - maen nhw'n anochel, maen nhw yn dywyll ac yn erchyll, ac maent hefyd yn ogoneddus.

  Mae'r Valkyries hefyd yn symbol o rym a grym merched. Roedd gan y bodau hyn fri a grym, yn enwedig dros feidrolion. Roedd eu gallu i ddewis pwy fyddai'n byw a phwy fyddai'n marw ar faes y gad yn ysgogi parchedig ofn a braw, yn enwedig i'r rhyfelwyr oedd yn ymladd y brwydrau.

  Pwysigrwydd Valkyries mewn Diwylliant Modern

  Delwedd rhyfelwyr Valkyrie yw un o'r symbolau Norseg a ddefnyddir amlaf gan artistiaid, cerflunwyr ac awduron o bob rhan o'r byd. Fel arfer yn cael ei bortreadu ar geffylau gwyn yn hedfan - weithiau ag adenydd fel Pegasus , dro arall ddim - y rhainYn aml roedd gan ryfelwyr nefol arfwisgoedd trwm, cleddyfau a tharianau, gwallt melyn hir yn llifo, a nodweddion hardd, benywaidd yn ogystal â chorfforol gryf.

  Yn y cyfnod ôl-Gristnogol, roedd y Valkyries yn cael eu portreadu'n aml fel angylion Cristnogol – gydag adenydd ar eu cefnau a gwisgoedd brethyn a sandalau.

  Mae Valkyries hefyd yn ymddangos mewn gwahanol bortreadau trwy lenyddiaeth a ffilm. Maent yn rhan o Ride of the Valkyries enwog Richard Wagner, ac roedd cymeriad o'r enw Valkyrie hefyd yn rhan o gyfres ffilmiau MCU am amrywiad ar y duw Llychlynnaidd Thor.<3

  Sylwer nad oedd y ffilm Valkyrie gyda Tom Cruise yn serennu, yn ymwneud â'r bodau chwedlonol Norsaidd ond yn hytrach am gynllwyn a fethodd i ladd Hitler yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Cafodd y plot ei enwi ar ôl y creaduriaid Llychlynnaidd.

  Ffeithiau Valkyrie

  1- Beth yw Valkyrie?

  Roedd Valkyries yn grŵp o ferched a wasanaethodd fel cynorthwywyr Odin.

  2- Sut aeth Valkyrie o gwmpas?

  Marchogodd y Valkyrie geffylau asgellog.

  3- Beth oedd rôl y Valkyries?

  Cafodd y Falkyriaid y dasg o gasglu rhyfelwyr lladdedig 'teilwng' a mynd â nhw i Valhalla lle byddent yn aros tan Ragnarok.

  4 - A oedd duwiesau'r Valkyries?

  Na, nid duwiesau oedd y Valkyries ond morwynion benywaidd.

  5- A yw'r Valkyries yn ferched go iawn?

  Mae peth haeriad bod yysbrydolwyd Valkyries chwedlonol gan forwynion gwarchod benywaidd hanesyddol a ymladdodd ochr yn ochr â'u cymheiriaid gwrywaidd mewn rhyfel.

  6- Pwy yw'r Valkyrie enwocaf?

  Credir yn aml mai Brynhild yw y Valkyrie enwocaf.

  7- Beth yw pwerau'r Valkyrie?

  Roedd gan y Valkyrie gryfder, cyflymder ac ystwythder. Roeddent hefyd yn llai tueddol o gael anaf ac afiechyd, ac roedd ganddynt oddefgarwch uchel o boen.

  8- Beth yw symbol y Valkyrie?

  Mae'r Valkyrie yn symbol o rym a bri benywaidd, yn ogystal ag o safbwynt y Llychlynwyr ar fywyd, marwolaeth a thynged fel rhywbeth anochel a phenderfynol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.