Aegir– Norse God of the Sea

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae gan y Groegiaid Poseidon , mae gan y Tsieineaid Mazu, mae gan ddarllenwyr llyfrau comig Aquaman, ac mae gan y Llychlynwyr Ægir. Wedi'i Seisnigeiddio fel Aegir neu Aeger, mae enw'r ffigwr chwedlonol hwn yn llythrennol yn golygu “Môr” yn yr Hen Norseg er mewn rhai chwedlau fe'i gelwir hefyd yn Hlér.

  Byddech yn disgwyl dwyfoldeb môr diwylliant morwrol mor amlwg fel y Llychlynwyr chwarae rhan ganolog yn eu mythau a'u chwedlau. Ac eto nid yw rôl Ægir mewn chwedlau Llychlynnaidd yn amlwg iawn ac mae’n chwarae rhan gynnil. Dyma gip yn agosach.

  Teulu Ægir

  Dywedir bod gan Ægir ddau frawd, Kari a Logi, y ddau fel arfer yn cael eu disgrifio fel jötnar yn y rhan fwyaf o ffynonellau. Roedd Kari yn bersonoliad o'r awyr a'r gwyntoedd tra bod Logi yn arglwydd tân. Edrychid ar y tri ohonynt fel grymoedd natur tra'n dal i gael eu portreadu fel bodau / duwiesau cerdded, siarad, hollalluog, a charedig i raddau helaeth.

  Roedd gwraig Ægir yn dduwies Asgardi o'r enw Rán. Roedd hi'n byw gydag Ægir ar ynys Hlésey ac roedd hi hefyd yn cael ei hystyried yn dduwies y môr gyda'i gŵr.

  Roedd gan y cwpl naw o blant, pob un ohonyn nhw'n ferched. Roedd naw merch Ægir a Rán yn personoli tonnau'r môr ac enwyd pob un ohonynt ar ôl gwahanol dermau barddonol am donnau.

  • Enw tair o'r merched Dúfa, Hrönn, ac Uðr (neu Unn ) sydd i gyd yn eiriau Hen Norseg am don.
  • Yna mae Blóðughadda, sy'n golygu gwallt gwaedlyd, term barddonol amtonnau
  • Bylgja sy'n golygu ton
  • Dröfn (neu Bára) sy'n golygu tonnau môr neu gomber ewynnog
  • Hefring (neu Hevring) sy'n golygu codi
  • Kólga yn golygu cŵl ton
  • Himinglæva sy'n cyfieithu i “tryloyw-ar-ben”.

  A yw Ægir Heimdall yn Daid?

  Y duw enwog Asgardi Heimdall yn cael ei ddisgrifio fel mab i naw o forwynion a chwiorydd, a ddisgrifir weithiau fel tonnau. Mae hyn yn awgrymu’n gryf ei fod yn fab i naw merch Ægir a Rán.

  Yn Völuspá hin skamma , hen gerdd Norseg, rhoddir enwau gwahanol i naw mam Heimdall. Nid yw'n anghyffredin i dduwiau a chymeriadau ym mytholeg Norsaidd gael sawl enw gwahanol. Felly mae’r rhan fwyaf o haneswyr yn credu bod mamau Heimdall yn wir yn ferched i Ægir.

  Pwy a Beth yw Ægir?

  Nid yn gymaint pwy ydyw, ond beth ydyw, y cwestiwn mwyaf o gwmpas Ægir. Yn ôl rhai ffynonellau a haneswyr, mae Ægir yn cael ei ddisgrifio orau fel duw. Ond mae'r rhan fwyaf o chwedlau Llychlynnaidd yn ei ddisgrifio'n benodol fel rhywbeth gwahanol. Disgrifia rhai ef fel cawr môr tra bod eraill yn defnyddio'r term mwy penodol jötunn.

  Beth yw Jötunn?

  Mae'r rhan fwyaf o ffynonellau ar-lein heddiw yn disgrifio'r jötnar (lluosog o jötunn) fel cewri er mwyn symlrwydd , ond yr oeddynt yn llawer mwy na hyny. Yn ôl y rhan fwyaf o ffynonellau, roedd y jötnar yn epil yr hen broto-bod Ymir a'u creodd yn llythrennol o'i gnawd ei hun.

  Pan Ymirlladdwyd ef gan y duwiau Odin , Vili, a Vé, troes ei gorff yn Naw Teyrnas, troes ei waed yn gefnforoedd, troes ei esgyrn i'r mynyddoedd, troes ei wallt yn goed, a'i aeliau yn troi yn Midgard , neu “dir y Ddaear”.

  Byth ers marwolaeth Ymir a chreadigaeth y Ddaear, mae'r jötnar wedi bod yn elynion i'r duwiau, yn crwydro'r Naw Teyrnas, yn cuddio, yn ymladd, ac yn achosi direidi.

  Mae hyn yn gwneud disgrifiad Ægir fel jötunn ychydig yn ddryslyd oherwydd ei fod mewn gwirionedd yn gymeriad caredig ym mytholeg Norsaidd. Mae haneswyr yn dehongli'r gwrthddywediad hwn mewn un o ddwy ffordd:

  • Nid yw pob jötnar yn ddrwg ac yn elynion i'r duwiau ac mae Ægir yn enghraifft wych o hynny.
  • Yn syml, nid jötunn mo Ægir o gwbl a'i fod naill ai'n gawr neu'n dduw.

  O ystyried bod Ægir yn treulio llawer o amser yng nghwmni'r duwiau Asgardiaidd (Æsir) a'i fod hyd yn oed yn briod â'r dduwies Rán, mae'n ddealladwy pam mae rhai yn cyfeirio ato fel duw.

  Mae'r rhan fwyaf o'r haneswyr sy'n ystyried Ægir fel duw yn credu ei fod yn perthyn i linach hŷn o dduwiau, un a oedd yn rhagflaenu'r ddwy linach dduw poblogaidd ym mytholeg Norsaidd, yr Æsir a y Vanir. Efallai’n wir fod hynny’n wir ond prin yw’r dystiolaeth ynglŷn â beth yn union fyddai’r llinach hynafol honno. Oni bai ein bod yn eu galw jötnar, ond yna rydym yn ôl yn y llinell gychwyn.

  Sut olwg oedd ar Ægir?

  Yn y rhan fwyaf o'i gynrychioliadau, lluniwyd Ægirfel gwr canol oed neu hyn a chanddo farf hirfaith.

  P'un ai yn y llun ai yn cynnal gwledd i'r duwiau Asgardaidd y lluniwyd ef gyda'i deulu, ynteu yn cynnal gwledd i'r duwiau Asgardaidd, cyffelyb ydoedd bob amser i'r rhai o'i gwmpas, gan ei gwneud hi'n anodd dirnad a oedd yn gawr, yn jötunn, neu'n dduw o olwg ei ben ei hun.

  Pa un ai duw, cawr, jötunn neu ddim ond yn bersonoliaeth chwedlonol o'r môr, roedd Ægir yn gymeriad annwyl ac addolgar y naill ffordd neu'r llall.

  Parti Yfed Ægir

  Un peth yr oedd y Llychlynwyr Llychlynnaidd yn ei garu yn fwy na hwylio oedd yfed cwrw. Felly, nid trwy gyd-ddigwyddiad mae'n debyg, roedd Ægir hefyd yn enwog am gynnal partïon yfed yn aml i'r duwiau Asgardiaidd yn ei gartref ar ynys Hlésey. Yn y llun uchod, fe'i dangosir yn paratoi cafn enfawr o gwrw ar gyfer y wledd nesaf ynghyd â'i wraig a'i ferched.

  Yn un o wleddoedd Ægir, Loki , duw drygioni, yn mynd i sawl dadl frwd gyda'r duwiau eraill ac yn y pen draw yn lladd un o weision Ægir, Fimafeng. Er mwyn dial, mae Odin yn carcharu Loki tan Ragnarok . Dyma'r man cychwyn lle mae Loki yn troi yn erbyn ei gyd-Asgardian ac yn ochri gyda'r cewri.

  Ar nodyn ochr, tra bod llofruddiaeth yn drosedd ffiaidd o unrhyw safon, roedd Loki wedi gwneud yn llawer gwaeth na hyn drwy gydol ei yrfa fel duw drygioni. Felly mae'n ddoniol braidd mai dyma sydd o'r diwedd yn achosi i Odin ei garcharu.

  Symboledd Ægir

  Felpersonoliad y môr, mae symbolaeth Ægir yn glir. Fodd bynnag, nid yw bron mor gymhleth neu aml-haenog yn dduw â duwiau môr eraill o wahanol ddiwylliannau.

  Er enghraifft, roedd y Groegiaid yn ofni Poseidon, a oedd â grym aruthrol ac a oedd yn aml yn ymwneud â llawer o straeon pwysig, gan newid y tynged llawer.

  Yr oedd y Llychlynwyr, fodd bynnag, yn edrych ar Ægir yn union fel yr edrychent ar y môr – cawr, pwerus, hollalluog, ac i'w addoli, ond ddim llawer mwy cymhleth na hynny.

  Pwysigrwydd o Ægir mewn Diwylliant Modern

  Mae'n debyg oherwydd bod ei ddisgrifiad mor amwys neu oherwydd nad ef yw'r duwdod Norsaidd mwyaf gweithgar, nid yw Ægir yn cael ei gynrychioli'n ormodol mewn diwylliant modern.

  Un o leuadau Sadwrn oedd a enwir ar ei ôl fel ceg yr afon Saesneg Trent ond dyna amdani. Efallai y bydd yn ymddangos mewn ffilmiau MCU Thor yn y dyfodol a fyddai’n taflu mwy o oleuni arno fel cymeriad o fytholeg Norsaidd.

  Ffeithiau Am Ægir

  1. Pwy yw gwraig Ægir? Gwraig Ægir yw'r Rán.
  2. Pwy yw plant Ægir? Yr oedd gan Ægir a Rán naw merch yn perthyn i'r tonnau.
  3. Pwy yw gweision Ægir? Gweision Ægir yw Fimafeng ac Eldir. Mae Fimafeng yn bwysig oherwydd ei farwolaeth ef yn nwylo Loki sy'n arwain at Odin yn carcharu Loki.
  4. Beth yw duw Ægir? Ægir yw personoliad dwyfol y môr.

  Amlapio

  Er nad yw mor enwog â rhai duwiau Llychlynnaidd eraill,Roedd Ægir yn cael ei barchu a'i barchu fel personoliad dwyfol y môr. Yn anffodus, prin yw'r cyfeiriadau at Ægir ac mae'n anodd cael dealltwriaeth gyflawn o'r duw diddorol hwn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.