Morrigan - Duwies y Drindod Wyddelig Hynafol

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Morrigan, a elwir hefyd yn Mórrígan neu Morrígu, yn un o dduwiau mwyaf unigryw a chymhleth mytholeg Iwerddon. Mae hi’n cael ei darlunio fel ffigwr cryf, dirgel a dialgar gyda grym aruthrol. Dyma olwg agosach ar y Morrigan a'r hyn mae hi'n ei symboleiddio.

  Pwy yw'r Morrigan?

  Y Morrigan yw un o dduwiau amlycaf mytholeg Iwerddon. Yn dduwies rhyfel a thynged, roedd hi'n cael ei chysylltu'n fwyaf cyffredin â'r gigfran a gallai newid siâp yn ôl ei ewyllys. Yn wahanol i gigfrain y duw Llychlynnaidd Odin, fodd bynnag, a oedd yn gysylltiedig â doethineb, mae'r cigfrain yma yn symbol o ryfel a marwolaeth gan fod yr adar du i'w gweld yn aml yn hedfan dros feysydd y gad.

  Ystyr enw Morrigan yw yn dal yn destun peth dadl. Daw’r Mor ynddi naill ai o’r gair Indo-Ewropeaidd am “terfysgaeth” neu o’r gair Hen Wyddeleg mór sy’n golygu “gwych”. Ail ran yr enw yw rígan sydd i raddau helaeth yn ddiamheuol i olygu “brenhines”. Felly, cyfieithodd rhai ysgolheigion y Morrigan naill ai fel y frenhines ffug neu'r frenhines fawr.

  Mae'r enw Morrigan yn darllen fel Mór-Ríoghain yn y Wyddeleg fodern. Dyna pam ei fod fel arfer yn cael ei ragflaenu gan yr erthygl “the” - oherwydd nid yw'n gymaint o enw ag y mae'n deitl. The Morrigan – Y Frenhines Fawr .

  Isod mae rhestr o ddewisiadau gorau'r golygydd sy'n dangos cerflun Morrigan.

  Dewisiadau Gorau'r GolygyddVeronese Design 8 5/8" Tal Morrigan CeltaiddCerflun Efydd Resin Brenhines Phantom... Gweld Hwn YmaAmazon.comCerflun Addurn Cartref y Dduwies Geltaidd Morrigan Wedi'i Wneud o Polyresin Gweld Hwn YmaAmazon.com -12%Veronese Design 10 1/4 Modfedd y Dduwies Geltaidd Morrigan gyda'r Frân a'r Cleddyf... Gweld Hwn YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 23, 2022 12:07 am

  Morrigan a Cu Chulainn

  Mae Mae llawer o straeon am Morrigan, ond mae un o'r rhai mwyaf poblogaidd yn darlunio ei chysylltiad â Cuchulainn, tua'r amser y bu'n amddiffyn Ulster rhag y fyddin dan arweiniad y Frenhines Maeve o Connaught. Dyma sut mae'r stori'n mynd:

  Roedd y frwydr wedi bod yn mynd rhagddi ers misoedd a llawer o fywydau wedi eu colli. Camodd y Morrigan i mewn, a cheisiodd hudo Cuchulainn cyn brwydr. Fodd bynnag, er ei bod yn brydferth, gwrthododd Cuchulainn hi a chanolbwyntio ar y frwydr.

  9>Cuchulain in Battle (1911) gan J. C. Leyendecker

  Mewn cynddaredd yn y gwrthodiad, dechreuodd y Morrigan ddifrodi ymdrechion Cuchulainn yn y frwydr trwy newid siâp i wahanol greaduriaid. Yn gyntaf, trodd ei hun yn llysywen i faglu Cuchulainn, ond fe drawodd y llysywen, gan dorri ei hasennau. Nesaf, trawsnewidiodd y Morrigan yn flaidd i ddychryn buches o wartheg tuag ato, ond llwyddodd Cuchulainn i ymladd yn ôl gan ei dallu mewn un llygad yn y broses.

  Yn olaf, trodd ei hun yn heffer ac arweiniodd stampio i gyfeiriad Cuchulainn, ond ataliodd ei hymosodiad gydaslingshot a dorrodd ei choes. Yr oedd y Morrigan yn gynddeiriog ac wedi ei bychanu ac addawodd ddial arni.

  O'r diwedd, ar ôl ennill y frwydr, daeth Cuchulainn ar draws hen wraig yn godro buwch. Roedd hi’n ddall, yn gloff ac wedi torri asennau, ond nid oedd Cuchulainn yn ei hadnabod fel y Morrigan. Cynigiodd hi ychydig o laeth iddo i'w yfed, a chafodd dri sip, ac ar ôl pob un bendithiodd y wraig. Y bendithion hyn a iachaodd bob un o'i chlwyfau. Yn olaf, datgelodd ei hun iddo ac roedd Cuchulainn yn arswydus ei fod wedi ei iacháu. Rhybuddiodd hi ef o'i dost ar ddod a gadawodd.

  Cyn ei frwydr olaf, gwelodd Cuchulainn weledigaeth o hen wraig yn golchi'r gwaed o'i arfwisg, arwydd drwg yn arwydd o doom. Yn ystod y frwydr hon, cafodd Cuchulainn ei glwyfo'n farwol, ond twyllodd ei elynion i feddwl ei fod yn fyw trwy gynnal ei hun. Ciliodd y fyddin wrthwynebol, gan gredu ei fod yn fyw. Bu farw Cuchulainn ar ei draed, a phan hedfanodd cigfran o'r diwedd a glanio ar ei ysgwydd, gwyddai ei wŷr ei fod wedi mynd heibio.

  Er bod y Morrigan yn casau Cuchulainn ac wedi bod eisiau ei ladd, roedd hi wedi ffafrio ei ochr. Enillodd gwŷr Ulster y frwydr ond nid oedd Cuchulainn mwyach.

  Y Morrigan – Rhyfel a Heddwch

  Y ddwy nodwedd a gysylltir amlaf â'r duw Gwyddelig hwn yw rhyfel a thynged. Gan y credir yn aml ei bod yn cael ei phersonoli gan y cigfrain yn hedfan uwchben meysydd y gad, roedd Morriganyn fwy na dim ond duwies rhyfel, fodd bynnag – credid ei bod hi hefyd yn gwybod ac yn datgelu tynged y rhyfelwyr ar y maes hefyd.

  Yn dibynnu faint o gigfrain oedd ar faes y gad penodol a sut roedden nhw'n ymddwyn, Byddai rhyfelwyr Gwyddelig yn aml yn ceisio dod i gasgliadau am ewyllys y dduwies. Pe bai'r cigfrain yn hedfan i gyfeiriad neu batrwm arbennig neu os oedd eu hamseriad yn ymddangos yn fygythiol, byddai'r rhyfelwyr yn dod i'r casgliad yn aml fod Morrigan naill ai'n ffafrio eu hennill neu'n eu tynghedu i golli a syrthio mewn brwydr.

  Un Mae'n rhaid meddwl tybed a gafodd o leiaf un rhyfelwr Gwyddelig clyfar erioed y syniad o ryddhau cigfrain o'r tu ôl i fryn ar adeg sydd wedi'i dewis yn dda i ddigalonni eu gwrthwynebiad.

  Mewn mythau penodol, mae'n ymddangos bod y Morrigan hefyd yn gysylltiedig gyda thir, ffrwythlondeb, a da byw. Mae hyn yn pwysleisio trope cyffredin ym mytholeg Wyddelig o ryfel yn cael ei weld fel ffordd o amddiffyn eich tiroedd. Nid oedd y Gwyddelod erioed yn ddiwylliant arbennig o eang ac felly, iddynt hwy, gweithred fonheddig ac amddiffynnol oedd rhyfel gan mwyaf. y byddai'r bobl yn gweddïo iddo hyd yn oed ar adegau o heddwch. Cyferbynnir hyn gan lawer o ddiwylliannau eraill lle mae rhyfel yn cael ei weld fel gweithred ymosodol ac felly dim ond yn ystod y rhyfel y gweddïwyd duwiau rhyfel fel arfer.

  Y Morrigan fel aNewidiwr siapiau

  Fel llawer o dduwiau eraill, roedd y Morrigan hefyd yn newid siâp. Ei thrawsnewidiad mwyaf cyffredin fyddai fel cigfran neu haid o gigfrain ond roedd ganddi ffurfiau eraill hefyd. Yn dibynnu ar y myth, gallai'r dduwies hefyd drawsnewid yn adar ac anifeiliaid eraill, yn forwyn ifanc, yn hen crone, neu'n driawd o forynion.

  Mae newid siâp yn allu cyffredin sy'n gysylltiedig â llawer o dduwiau ond tra bod y mwyafrif wedi dim ond un neu fwy o drawsnewidiadau safonol, mae gan y Morrigan y gallu i drawsnewid i unrhyw beth mae hi'n ei hoffi. Mae'r newid siâp “grymus ychwanegol” hwn fel arfer yn cael ei gadw ar gyfer y prif dduwiau yn eu pantheonau priodol ac mae Morrigan yn sicr yn gymwys.

  Y Morrigan fel Duwies y Drindod

  Pan glywn am y Triniaethau Dwyfol rydyn ni fel arfer yn meddwl am Cristionogaeth. Nid yw'r cysyniad yn unigryw i Gristnogaeth, fodd bynnag, ac roedd yn bresennol yn hen lên gwerin Iwerddon hefyd.

  Roedd tri yn rhif cysegredig i'r Celtiaid ac mae hynny'n amlwg iawn mewn rhai darluniau o'r Morrigan lle cyflwynir hi fel triawd o chwaer dduwiesau. Roedd y tair chwaer Badb, Macha , ac Anand (a elwir weithiau hefyd Badb, Macha, a Morrigan) yn ferched i'r fam dduwies Wyddelig Ernmas. Gelwid y triawd yn aml yn y Morrígna h.y. y Morrigans. Roedd enw Anand neu Morrigan hefyd weithiau'n gyfnewidiol â Nemain neu Fea, yn dibynnu ar y penodolmyth.

  Nid oes gan ymddangosiad achlysurol y Morrigan neu Morrigna fel triawd o chwiorydd unrhyw symbolaeth athronyddol yn debyg i Y Drindod Sanctaidd Cristnogaeth, fodd bynnag. Yn hytrach, mae ystyr y triawd yn cael ei adael braidd yn amwys felly mae'n aml yn cael ei gysylltu â phwerau newid siâp y Morrigan - os gall hi drawsnewid yn gigfran, yn forwyn, ac yn hen grwne, beth am i mewn i driawd o forwynion?

  Symboledd y Morrigan

  Cysylltir y Morrigan â'r cysyniadau canlynol:

  • Duwies rhyfel a marwolaeth
  • Duwies tynged a phroffwydoliaeth
  • Roedd hi'n hollwybodus ac yn wybodus
  • Roedd ei hymddangosiad yn ystod y frwydr yn dangos yr ochr a ffafriwyd
  • Cododd ofn yn y rhai oedd wedi ei chroesi
  • Dangosodd ddialedd<18
  • Roedd hi'n bwerus ac yn gryf

  Morrigan vs Morgan le Fay

  Mae llawer o ymchwilwyr modern wedi ceisio cysylltu'r Morrigan â Morgan le Fay o chwedlau Arthuraidd a Mater Prydain Cymru. Mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o ddarllenwyr a gwylwyr achlysurol yn aml yn dod i'r un casgliad hefyd gan fod y ddau enw'n ymddangos yn eithaf tebyg - mae'r ddau yn gyfnewidwyr siâp ac yn broffwydi a ragfynegodd y dyfodol yn gywir, ac sydd ag enwau seinio tebyg.

  Fodd bynnag, yr enwau yw ddim yn perthyn mewn gwirionedd. Yn achos Morgan le Fay, mae ei henw yn deillio o’r gair Cymraeg am “môr”. Er bod gan y Cymry a'r Gwyddelodgwreiddiau Celtaidd rhannol, maent yn dod o wahanol ganghennau o ddiwylliant Celtaidd ac mae ganddynt systemau ieithyddol gwahanol hefyd.

  Mae'n dechnegol bosibl bod cymeriad Morgan le Fay wedi'i ysbrydoli rhywfaint gan y Morrigan Gwyddelig ond ni fyddai hynny fawr mwy na dyfalu .

  Amlapio

  Mae'r Morrigan yn parhau i fod yn ffigwr diddorol ym mytholeg Iwerddon, un sy'n dal i ennyn parchedig ofn. Mae’r mythau niferus y mae’n ymwneud â nhw yn parhau i fod yn boblogaidd ac mae wedi ysbrydoli nifer o weithiau llenyddol, caneuon a gemau fideo.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.