Symbolaeth ac Ystyr Llwynog

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Cynrychiolir llwynogod yn gyffredin yn y cyfryngau a diwylliant poblogaidd fel rhai slei, cyfrwys, a thwyllodrus. Mae hyn oherwydd ei bod yn hysbys bod llwynogod yn y gwyllt yn wyllt a slei, bob amser yn dwyn ac yn cydio mewn bwyd oddi wrth anifeiliaid eraill, llai gochelgar.

  Fel mater o ffaith, y term llwynog yw a gofnodwyd yn y geiriadur Saesneg fel enw (person clyfar neu gyfrwys), berf (i dwyllo), a hyd yn oed ansoddair ( foxy : seductive).

  Ond yr hyn sy'n llai hysbys i lawer yw bod gwahanol gynrychioliadau o'r llwynog ar draws y byd. Mewn rhai diwylliannau hynafol, mae'r llwynog hyd yn oed yn cael ei ddarlunio fel anifail cysegredig y duwiau, rhyfelwr ysbryd pwerus, a hyd yn oed duw creawdwr doeth a charedig.

  Symboledd Llwynogod

  Mae llwynogod yn symbol o agweddau cadarnhaol a negyddol. Yn gyffredinol, maent yn cynrychioli:

  • Cunning: Mae llwynogod yn cael eu hystyried yn gyfrwys oherwydd eu gallu i drechu ac osgoi helwyr a chwn hela. Mewn llawer o chwedlau, maen nhw'n cael eu darlunio fel anifeiliaid sy'n twyllo eraill er eu lles eu hunain – chwedlau meddwl fel Licken Licken neu The Gingerbread Man .
  • Clyfar: Mae bod mor glyfar â llwynog yn wir yn ganmoliaeth. Mae llwynogod yn anifeiliaid deallus, sy'n gallu dod o hyd i fwyd, goroesi mewn tywydd garw, ac amddiffyn eu cywion.
  • Annibynnol: Yn wahanol i fleiddiaid, sy'n gweithio mewn pecynnau, mae llwynogod yn byw bywydau unig. Maen nhw'n helaa chysgant eu hunain, heb ymddibynu ar aelodau ereill o'u bath.
  • Chwareus: Mae llwynogod wrth eu bodd yn chwareu, ac yn aml yn chwareu â llwynogod neu â gwrthddrychau. Mae hyn wedi rhoi’r enw iddynt am fod yn ddireidus, yn llawn hwyl, ac weithiau’n wirion.
  //www.youtube.com/embed/1Gx_jRfB-Ao

  Ystyr Ysbrydol Llwynogod

  Mewn llên gwerin a chwedlau poblogaidd, mae'r llwynog fel anifail yn cael ei ddisgrifio'n gyffredin fel un craff a gwyliadwrus iawn, tra hefyd yn drahaus ac yn dwyllodrus. Fodd bynnag, ystyr ysbrydol y llwynog yw uchelgais a thegwch .

  Fel Tywysydd Ysbryd, mae'n ein hatgoffa o'r aflonyddwch sydd ar ddod yn ein harferion neu amhariadau posibl yn ein bywydau, gan ein galluogi i baratoi ein hunain a chymryd y camau gorau posibl pan fydd yn digwydd.

  Symboledd Llwynog mewn Breuddwydion

  Er nad yw llwynogod yn ymddangos mewn breuddwydion yn aml, credir bod digwyddiad o'r fath yn awgrymu'r posibilrwydd eich bod mewn perygl gan rywun sy'n agos atoch.

  Gan ei bod yn hysbys bod llwynogod yn cynllwynio, gallai ei ymddangosiad yn eich meddyliau tra'ch bod yn cysgu fod yn isymwybod i chi yn ceisio rhoi gwybod i chi fod rhywun o'ch cwmpas yn dweud celwydd, yn twyllo, neu'n ceisio cymryd mantais ohonoch.

  Y Llwynog fel Anifail Ysbryd

  Nid yw cael y llwynog yn anifail ysbryd yn golygu eich bod yn gyfrwys ac yn dwyllodrus. Er bod y rhain yn nodweddion sy'n gyffredin i lwynogod, nid yw o reidrwydd yn trosi i fodau dynol,gan fod gennym y gallu i ddirnad a barnu sefyllfa yn gywir.

  Yn lle hynny, wrth amlygu ysbryd y llwynog, yr ydych yn arddangos gwrthran cadarnhaol ewyllys y llwynog, a hynny yw doethineb . Mae yna hefyd y gallu i addasu a chyfuno'n gyflym mewn unrhyw sefyllfa, gwneud penderfyniadau prydlon, a gweithredu yn ôl yr angen. Nid ydych yn fyrbwyll a byddwch bob amser yn ofalus, gan wneud yn siŵr eich bod yn ystyried pob posibilrwydd cyn gweithredu, a gadael llwybr dianc i chi'ch hun bob amser pan fo angen.

  Fox Totem o Americanwyr Brodorol

  Mae llwythau gwahanol wedi mythau a straeon gwahanol am yr anifail ysbryd llwynog , ond mae thema sy'n codi dro ar ôl tro mewn llawer o ddiwylliannau yn sôn am y llwynog fel ysbryd caredig sy'n arwain pobl tuag at y llwybr cywir.

  Mae'r llwynog totem hefyd credir ei fod yn cynrychioli gwytnwch a'r gallu i ddal ati hyd yn oed pan fo pethau'n anodd.

  The 9-Tailed Fox of Eastern Cultures

  Un o gynrychioliadau mwyaf poblogaidd yr anifail hwn yw'r Llwynog Naw Cynffon , fel y'i gelwir mewn sawl gwlad yn Asia, gan gynnwys Corea, Tsieina, Japan, a Fietnam.

  Mae'r chwedl yn dweud bod y Llwynog Naw Cynffon yn greadur hynafol sydd wedi byw i gannoedd o flynyddoedd.

  Fodd bynnag, o gymharu â chreaduriaid mytholegol eraill, credir i’r Llwynog Naw Cynffon gael ei eni fel llwynog cyffredin. Dim ond ar ôl byw am gyfnod mor hir y datblygodd eu hud yn y pen drawpwerau a thyfodd eu naw cynffon. Yn anterth ei rym, mae'r Llwynog Naw Cynffon yn gallu trawsnewid ei hun yn ddyn, y rhan fwyaf o'r amser yn ferch ifanc hardd.

  Mae'r stori hon wedi cylchredeg ymhlith llawer o wledydd Asia ac wedi'i hadrodd mewn gwahanol rannau fersiynau, pob gwlad â'u stori a'u llên gwerin eu hunain am y creadur chwedlonol hwn - yr Huli Jing yn Tsieina, Gumiho yn Ne Korea, Kitsune yn Japan, a Hồ tinh yn Fietnam yw'r rhai mwyaf adnabyddus yn unig.

  Huli Jing Yn Tsieina

  9-Tailed Fox of China. Parth Cyhoeddus

  Mae'r llwynog Naw Cynffon wedi gwneud llawer o ymddangosiadau mewn llenyddiaeth Tsieineaidd o dan yr enw Huli jing , term cyffredin a ddefnyddir gan y Tsieineaid i gyfeirio at symudwyr siâp.

  Mae dyfyniadau o'r Shanhaijing, neu'r Clasur o Fynyddoedd a Moroedd, o'r 4ydd i'r 1af ganrif CC i ddechrau yn sôn am yr Huli jing yn symbol o lwc a harmoni. Yn rhan olaf y llenyddiaeth, newidiwyd y naratif ac yna peintiwyd yr Huli jing fel creadur drwg a oedd yn twyllo bodau dynol, gan eu bwyta i aros yn fyw.

  Cariwyd y gred hon am genedlaethau lawer, hyd yr ymddangosiad o Frenhinllin Tang yn Tsieina. Yn ystod y cyfnod hwn y cafodd yr Huli jing ei barchu, wrth i bobl ddechrau addoli ysbrydion llwynog. Gosododd y bobl offrymau i'r Huli jing, gan ddymuno ffyniant a heddwch.

  Pan gyrhaeddodd Brenhinllin y Gân, fodd bynnag, roedd y parch hwnei wrthdroi, lle labelwyd addoli llwynog fel ymddygiad cwlt a gwaharddwyd yr arfer. y Gumiho ac mae ganddo lawer o nodweddion tebyg i Huli Jing Tsieina.

  Un gwahaniaeth nodedig yw, er y gallai'r Llwynog Naw Cynffon Tsieineaidd fod weithiau'n dda neu'n ddrwg, mae llên gwerin Corea yn glir ac yn gyson wrth labelu'r Gumiho fel drwg plaen.

  Mae rhai straeon hyd yn oed yn disgrifio’r Gumiho fel cythraul sy’n llechu mewn beddau i gloddio cyrff a bwyta’r iau a chalon yr ymadawedig.

  Kitsune Yn Japan

  Fel y fersiwn Japaneaidd o'r Nine-Tailed Fox, mae'r Kitsune yn dra gwahanol i'w chymdogion yn Tsieina a Chorea. Cânt eu portreadu yn llên gwerin Japan fel ffrind a chariad ffyddlon, yn amddiffyn bodau dynol rhag ysbrydion drwg.

  Mae gan y Kitsune hefyd fodolaeth barchedig gan y credir eu bod yn perthyn i'r duwiau Japaneaidd , yn arbennig Inari , duw ffyniant Japan. Gyda'r llewyg hwn o'r goruwchnaturiol o'u cwmpas, roedd y Kitsune yn cael ei barchu a'i drin bron fel y duwiau, gan dderbyn offrymau gan y bobl a ofynnodd am ei amddiffyn.

  Hồ Tinh Yn Fietnam

  Mae stori Fietnam Hồ tinh yn chwedl sydd wedi'i chysylltu â Llyn Gorllewinol enwog Hanoi. Dywedir fod yr Hồ tinh yn arfer ymosod ar bentrefi a'u dwyn i amynydd i ymborth arnynt, hyd un diwrnod pan arweiniodd rhyfelwr o'r enw Lạc Long Quân ei fyddin i'w ladd. Adeiladwyd llyn o amgylch ei loches, a daeth hwnnw i fod yr hyn a elwir heddiw yn West Lake of Hanoi.

  Symboledd Llwynog yn y Gorllewin

  O gymharu â'r llu o straeon cymhleth am lwynogod a llwynogod ysbrydion yng ngwledydd Asia, mae gan y Gorllewin argraffiadau byr iawn am symbolaeth llwynog yn eu llên gwerin a'u chwedloniaeth leol.

  Disgrifir y llwynog ym mytholeg y Ffindir fel un sylfaenol dda tra'n arddangos ei natur gyfrwys pan fo angen. Gall ennill brwydrau yn erbyn gwrthwynebwyr mwy a callach fel y blaidd ffyrnig a'r arth nerthol trwy dwyllo ei ffordd allan o'r sefyllfa.

  Ym Mheriw, mae'r Moche a oedd yn addoli anifeiliaid, yn darlunio'r llwynog fel ymladdwr call sy'n well ganddo. i ddefnyddio ei ymennydd, ac nid ei gyhyrau, i ennill ymladd. Ar y llaw arall, mae pobl Dogon Gorllewin Affrica yn darlunio'r llwynog fel duw chwareus yr anialwch ac fel ymgorfforiad o anhrefn.

  Mae myth o lwythau Blackfoot ac Apache hefyd yn adrodd hanes sut y gwnaeth y llwynog ddwyn tân oddi ar y duwiau i'w roi i bobl, tra bod rhai llwythau yng Ngogledd California yn credu bod y llwynog yn dduw creawdwr deallus a thosturiol. I'r gwrthwyneb, ar gyfer y Quechua ac Indiaid Andeaidd eraill, mae'r llwynog yn aml yn cael ei ddarlunio fel arwydd drwg.

  Crynodeb

  Tra bod diwylliannau gwahanol yn dirnad y llwynog a'r ysbryd llwynog yn wahanol,mae eu henw da twyllodrus a chyfrwys yn eu dilyn mewn llawer rhan o'r byd. Fodd bynnag, mae ganddynt hefyd eu nodweddion da, a dyna eu gallu i flaengynllunio tra'n manteisio ar eu cryfderau ac yn atgyfnerthu eu gwendidau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.