Rhyfel Caerdroea – Llinell Amser a Chrynodeb

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd Rhyfel Caerdroea, a ymladdwyd gan y Groegiaid yn erbyn dinas Troy, yn un o'r digwyddiadau pwysicaf ac mwyaf adnabyddus ym mytholeg Roeg. Mae sôn amdano mewn sawl darn o lenyddiaeth yn yr hen Roeg, ac un o brif ffynonellau’r digwyddiad yw Iliad Homer.

  Mae llawer yn credu bod y rhyfel wedi tarddu o ddihangfa Helen, brenhines Spartan, â Pharis, y tywysog Trojan. Fodd bynnag, er ei bod yn bosibl mai dyma'r gêm a gynnau'r fflam, mae gwreiddiau Rhyfel Caerdroea yn mynd yn ôl i briodas Thetis a Peleus a ffrae rhwng tair duwies Roegaidd enwog. Dyma olwg agosach ar linell amser Rhyfel Caerdroea.

  Peleus a Thetis

  Mae’r stori’n dechrau gyda gornest serch rhwng duwiau Olympus. Sawl blwyddyn cyn i ryfel Caerdroea ddechrau, syrthiodd Poseidon , duw'r moroedd, a Zeus , brenin y duwiau, ill dau mewn cariad â nymff môr o'r enw Thetis. Roedd y ddau eisiau ei phriodi ond yn ôl proffwydoliaeth, byddai mab Thetis gan Zeus neu Poseidon yn dywysog llawer cryfach na'i dad ei hun. Byddai’n berchen ar arf a fyddai’n llawer mwy pwerus na tharanfollt Zeus neu trident Poseidon a byddai ryw ddydd yn dymchwel ei dad. Wedi dychryn wrth glywed hyn, roedd Zeus wedi cael Thetis i briodi Peleus, marwol yn lle. Cafodd Peleus a Thetis briodas fawr gan wahodd llawer o dduwiau a duwiesau pwysig i'r digwyddiad.

  Y Gystadleuaethac roedd Barn Paris

  Eris , duwies cynnen ac anghytgord, wedi ei chythruddo pan ganfu nad oedd hi wedi ei gwahodd i briodas Peleus a Thetis. Anfonwyd hi i ffwrdd wrth y pyrth, felly i ddial, taflodd afal aur at y dduwies ‘tecaf’ oedd yn bresennol. Ceisiodd y tair duwies, Aphrodite , Athena , a Hera hawlio’r afal a ffraeo drosto nes i Zeus weithredu fel cyfryngwr a chael y Tywysog Trojan, Paris, setlo'r broblem. Ef fyddai'n penderfynu pwy oedd y decaf ohonyn nhw i gyd.

  Cynigiodd y duwiesau anrhegion Paris , pob un yn gobeithio y byddai'n ei dewis hi fel y tecaf. Roedd gan Paris ddiddordeb yn yr hyn a gynigiodd Aphrodite iddo: Helen, y fenyw harddaf yn y byd. Dewisodd Paris Aphrodite fel y dduwies decaf, heb sylweddoli bod Helen eisoes yn briod â'r brenin Spartan, Menelaus.

  Aeth Paris i Sparta i chwilio am Helen, a phan saethodd Cupid hi â saeth, syrthiodd mewn cariad â Paris. Gyda'i gilydd, esgynnodd y ddau i Troy.

  Dechrau Rhyfel Caerdroea

  Pan ddarganfu Menelaus fod Helen wedi gadael gyda'r Tywysog Caerdroea, cafodd ei gythruddo a'i berswadio Agamemnon , ei frawd, i'w helpu i ddod o hyd iddi. Roedd holl gyn-filwyr Helen wedi tyngu llw i amddiffyn Helen a Menelaus pe bai'r angen erioed yn codi, a Menelaus bellach yn galw'r llw.

  Daeth llawer o arwyr Groegaidd megis Odysseus, Nestor ac Ajax. o bob rhan o Wlad Groeg ynLansiwyd cais Agamemnon a mil o longau i osod gwarchae ar ddinas Troy a dod â Helen yn ôl i Sparta. Felly y bu i wyneb Helen ' lansio mil o longau ”.

  Achilles ac Odysseus

  Odysseus, ynghyd ag Ajax a Phoenix, un o Achilles ' tiwtoriaid, aeth i Skyros i argyhoeddi Achilles i ymuno â nhw. Fodd bynnag, nid oedd mam Achilles eisiau iddo wneud hynny gan ei bod yn ofni na fyddai ei mab byth yn dychwelyd pe bai'n ymuno â Rhyfel Caerdroea, felly gwnaeth hi ei guddio fel menyw.

  Mewn un fersiwn o'r stori, Odysseus chwythodd gorn a chipio Achilles ar unwaith gwaywffon i ymladd, gan ddatgelu ei wir hunan. Mae fersiwn arall o'r stori yn adrodd sut y bu i'r dynion gloddio eu hunain fel masnachwyr yn gwerthu arfau a thlysau ac roedd Achilles yn sefyll allan o'r merched eraill am ddangos diddordeb yn yr arfau yn hytrach nag mewn gemwaith a dillad. Roeddent yn gallu ei adnabod ar unwaith. Beth bynnag, ymunodd â'r lluoedd yn erbyn Troy.

  Y Duwiau'n Dewis Ochrau

  Cymerodd duwiau Olympus ochr, gan ymyrryd a chynorthwyo yn ystod digwyddiadau'r rhyfel. Roedd Hera ac Athena, a oedd yn digio Paris am ddewis Aphrodite, yn ochri â'r Groegiaid. Dewisodd Poseidon hefyd gynorthwyo'r Groegiaid. Fodd bynnag, cymerodd Aphrodite ochr y Trojans ynghyd ag Artemis ac Apollo. Honnodd Zeus y byddai'n aros yn niwtral, ond yn gyfrinachol roedd yn ffafrio'r Trojans. Gyda ffafr yduwiau o bobtu, gwaedlyd a hir oedd y rhyfel.

  Y Lluoedd yn Ymgynull yn Aulis

  Cafodd y Groegiaid eu hymgynulliad cyntaf yn Aulis, lle y gwnaethant aberth i Apollo , duw yr haul. Wedi hynny, daeth neidr o allor Apollo o hyd i’w ffordd i nyth aderyn y to mewn coeden gyfagos a llyncu’r aderyn y to ynghyd â’i naw cyw. Ar ôl bwyta'r nawfed cyw, trodd y neidr yn garreg. Dywedodd y Gweledydd Calchas fod hyn yn arwydd oddi wrth y duwiau, mai dim ond yn y 10fed flwyddyn o warchae y byddai dinas Troy yn syrthio.

  Yr Ail Ymgynulliad yn Aulis

  Yr oedd y Groegiaid yn barod i hwylio am Troy, ond roedd gwyntoedd gwael yn eu dal y tu ôl. Yna dywedodd Calchas wrthynt fod y dduwies Artemis yn anfodlon â rhywun yn y fyddin (medd rhai mai Agamemnon ydoedd) ac y byddai'n rhaid iddynt yn gyntaf ddyhuddo'r dduwies. Yr unig ffordd o wneud hyn oedd trwy aberthu merch Agamemnon Iphigenia . Pan oeddent ar fin aberthu Iphigenia, tosturiodd y dduwies Artemis wrth y ferch a mynd â hi ymaith, gan roi oen neu hydd yn ei lle. Lleihaodd y gwyntoedd drwg ac roedd y ffordd yn glir i fyddin Groeg hwylio.

  Y Rhyfel yn Dechrau

  Wrth i'r Groegiaid gyrraedd traeth Caerdroea, hysbysodd Calchas am broffwydoliaeth arall, sef y cyntaf dyn i gamu oddi ar y llongau a cherdded ar dir fyddai'r cyntaf i farw. O glywed hyn, nid oedd yr un o'r dynion eisiau glanio ar bridd Trojan yn gyntaf.Fodd bynnag, darbwyllodd Odysseus Protesilaus, arweinydd y Phylaceean, i ddod oddi ar y llong gydag ef a'i dwyllo i lanio ar y tywod yn gyntaf. Lladdwyd Protesilaus yn fuan gan Hector , tywysog Troy, a rhedodd y Trojans i ddiogelwch y tu ôl i'w muriau cryfion, i ddechrau paratoi ar gyfer rhyfel.

  Ysbeiliodd byddin Groeg gynghreiriaid y Trojan, gan orchfygu'r ddinas ar ôl dinas. Cipiodd Achilles a lladdodd Troilus ifanc, tywysog Trojan, oherwydd proffwydoliaeth a ddywedodd na fyddai Troy byth yn cwympo pe bai Troilus yn byw i fod yn 20 oed. Gorchfygodd Achilles ddeuddeg ynys ac un ar ddeg o ddinasoedd yn ystod Rhyfel Caerdroea. Parhaodd y Groegiaid i warchae ar ddinas Troy am naw mlynedd a daliodd ei muriau'n gadarn. Roedd muriau'r ddinas yn hynod o gryf a dywedir iddynt gael eu hadeiladu gan Apollo a Poseidon a fu'n rhaid iddynt wasanaethu Leomedon, y Brenin Trojan am flwyddyn oherwydd gweithred ddirmygus ar eu rhan.

  Paris yn Ymladd Menelaus

  Cynigiodd gŵr Helen, Menelaus, ymladd yn erbyn y tywysog Paris fel y gellid setlo mater y rhyfel rhwng y ddau. Cytunodd Paris, ond roedd Menelaus yn rhy gryf iddo a bu bron iawn iddo ei ladd yn ystod ychydig funudau cyntaf y frwydr. Cipiodd Menelaus Paris wrth ei helmed ond cyn iddo allu gwneud dim mwy, ymyrrodd y dduwies Aphrodite. Gorchuddiodd Sh ef mewn niwl trwchus, gan ei ysbrydio yn ôl i ddiogelwch ei ystafell wely.

  Hector ac Ajax

  Y gornest rhwng Hector aDigwyddiad enwog arall o Ryfel Caerdroea oedd Ajax . Taflodd Hector graig enfawr at Ajax a amddiffynnodd ei hun gyda'i darian ac yna taflu craig fwy at Hector, gan dorri ei darian yn ddarnau. Bu'n rhaid rhoi'r gorau i'r ymladd gan fod y nos yn agosáu a daeth y ddau ryfelwr i ben ar delerau cyfeillgar. Rhoddodd Hector gleddyf â charn arian i Ajax a rhoddodd Ajax wregys porffor i Hector fel arwydd o barch.

  Marwolaeth Patroclus

  Yn y cyfamser, roedd Achilles wedi ffraeo ag Agamemnon, oherwydd Roedd y Brenin wedi cymryd Briseis gordderchwraig Achilles iddo'i hun. Gwrthododd Achilles ymladd a buan iawn y sylweddolodd Agamemnon, nad oedd yn ymddangos yn meddwl ar y dechrau, fod y Trojans yn ennill y llaw uchaf. Anfonodd Agamemnon Patroclus, ffrind Achilles, i ddarbwyllo Achilles i ddychwelyd ac ymladd ond gwrthododd Achilles.

  Roedd y gwersyll Groegaidd dan ymosodiad felly gofynnodd Patroclus i Achilles a allai wisgo ei arfwisg ac arwain y Myrmidons yn yr ymosodiad. Mae rhai ffynonellau yn dweud bod Achilles yn anfoddog wedi rhoi caniatâd i Patroclus wneud hyn ond wedi ei rybuddio dim ond i yrru'r Trojans i ffwrdd o'r gwersyll heb eu dilyn i waliau'r ddinas. Fodd bynnag, dywed eraill i Patroclus ddwyn yr arfwisg ac arwain yr ymosodiad heb hysbysu Achilles yn gyntaf.

  Brwydrodd Patroclus a'r Myrmidons yn ôl, gan yrru'r Trojans i ffwrdd o'r gwersyll. Lladdodd hyd yn oed Sarpedon, yr arwr Trojan. Fodd bynnag, gan deimlo'n falch, anghofiodd bethRoedd Achilles wedi dweud wrtho ac wedi arwain ei ddynion i'r ddinas lle cafodd ei ladd gan Hector.

  Achilles a Hector

  Pan ddarganfu Achilles fod ei ffrind wedi marw, fe'i gorchfygwyd â dicter a galar. Tyngodd i ddial ar y Trojans a rhoi diwedd ar fywyd Hector. Gwnaeth arfwisg newydd iddo'i hun gan Hephaistus , duw'r gofaint, a safai y tu allan i ddinas Troy yn disgwyl i Hector ei wynebu.

  Yr oedd Achilles yn erlid Hector o amgylch muriau'r ddinas dri weithiau cyn iddo ei ddal o'r diwedd a'i wasgaru trwy'r gwddf. Yna, tynnodd gorff Hector o'i arfwisg a chlymu'r tywysog wrth ei fferau wrth y cerbyd. Llusgodd y corff yn ôl i'w wersyll, a gwyliodd y Brenin Priam a gweddill y teulu brenhinol ei weithredoedd brawychus a dirmygus.

  Gwisgodd y Brenin Priam ei hun a mynd i mewn i wersyll Achaean. Erfyniodd ar Achilles i ddychwelyd corff ei fab fel y gallai roi claddedigaeth iawn iddo. Er bod Achilles yn gyndyn ar y dechrau, cydsyniodd o'r diwedd a dychwelyd y corff i'r brenin.

  Marwolaethau Achilles a Pharis

  Ar ôl sawl pennod mwy diddorol, gan gynnwys brwydr Achilles â'r Brenin Memnon y mae Mr. lladdodd, cyfarfu'r arwr o'r diwedd ei ddiwedd. O dan arweiniad Apollo, saethodd Paris ef yn ei unig fan gwan, ei ffêr. Lladdwyd Paris yn ddiweddarach gan Philoktetes, a ddialodd Achilles. Yn y cyfamser, cuddiodd Odysseus ei hun a mynd i mewn i Troy,dwyn y ddelw o Athena (y Palladium) a byddai'r ddinas yn syrthio hebddo.

  Y Ceffyl Troea

  Yn y 10fed flwyddyn o ryfel, cafodd Odysseus y syniad o adeiladu pren mawr ceffyl ag adran yn ei fol, yn ddigon mawr i ddal sawl arwr. Unwaith y cafodd ei adeiladu, gadawodd y Groegiaid ef ar draeth Caerdroea gydag un o'u dynion, Sinon, ac fe wnaethon nhw esgus hwylio i ffwrdd. Pan ddaeth y Trojans o hyd i Sinon a'r Ceffyl Pren, dywedodd wrthynt fod y Groegiaid wedi ildio a gadael y Ceffyl yn offrwm i'r dduwies Athena. Trodd y Trojans y ceffyl i'w dinas a dathlu eu buddugoliaeth. Yn y nos, dringodd y Groegiaid allan o'r ceffyl ac agor giatiau Troy i weddill y fyddin. Cafodd dinas Troy ei diswyddo a chafodd y boblogaeth naill ai eu caethiwo neu eu lladd. Yn ôl rhai ffynonellau, cymerodd Menelaus Helen yn ôl i Sparta.

  Llosgwyd Troy i'r llawr a chyda hynny daeth Rhyfel Caerdroea i ben. Aeth y Rhyfel i lawr mewn hanes fel un o'r rhyfeloedd enwocaf ynghyd ag enwau pawb a ymladdodd ynddo.

  Amlapio

  Mae Rhyfel Caerdroea yn parhau i fod yn un o ddigwyddiadau pwysicaf hanes Groeg, ac yn un sydd wedi ysbrydoli gweithiau clasurol di-ri ar hyd y canrifoedd. Mae hanesion Rhyfel Caerdroea yn dangos dyfeisgarwch, dewrder, dewrder, cariad, chwant, brad a grymoedd goruwchnaturiol y duwiau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.