Harpies – Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Groeg, mae telynau yn angenfilod chwedlonol gyda chorff aderyn ac wyneb menyw. Cawsant eu hadnabod fel personoliad y corwyntoedd neu'r stormwyntoedd.

  Disgrifir yr Harpies weithiau fel helgwn Zeus a'u gwaith oedd cipio pethau a phobl oddi ar y Ddaear. Roeddent hefyd yn cario'r drwgweithredwyr i'r Erinyes (y Furies) i gael eu cosbi. Pe bai rhywun yn diflannu'n sydyn, yr Harpies oedd y rhai ar fai fel arfer. Nhw hefyd oedd yr esboniad am y newid yn y gwyntoedd.

  Pwy Oedd y Telynau?

  Roedd y Telynau yn epil Thaumas, duw hynafol y môr, a'i wraig Electra, un o'r Ynysoedd Eigioneg. Roedd hyn yn eu gwneud yn chwiorydd i Iris , y dduwies negeseuol. Mewn rhai datganiadau o'r stori, dywedir eu bod yn ferched i Typhon , gŵr gwrthun Echidna.

  Mae union nifer y Harpies yn destun dadl, gyda fersiynau amrywiol yn bodoli. Yn fwyaf cyffredin, credir fod tair Telynor.

  Fodd bynnag, yn ôl Hesiod, roedd dwy Telyn. Enw un oedd Aello (sy'n golygu Storm-Wind) a'r llall oedd Ocypete. Yn ei ysgrifau, mae Homer yn enwi un Harpy yn unig fel Podarge (sy'n golygu troed fflach). Rhoddodd sawl awdur arall enwau i'r Telynau megis Aellopus, Nicothoe, Celaeno a Podarce, gyda mwy nag un enw ar bob Telynor.

  Sut Beth Mae Telynau'n Edrych?

  Y Telynau oedd i ddechrau.cael ei disgrifio fel ‘morwynion’ ac efallai ei bod wedi cael ei hystyried yn brydferth i raddau. Fodd bynnag, yn ddiweddarach fe wnaethant droi'n greaduriaid hyll gyda golwg hyll. Maen nhw’n aml yn cael eu portreadu fel merched asgellog gyda chrafanau hir. Roeddent bob amser yn newynog ac yn chwilio am ddioddefwyr.

  Beth Wnaeth y Telynau?

  Yr oedd y Telynorion yn ysbrydion gwynt ac yn rymoedd malaen, dinistriol. Gyda’r llysenw ‘the swift robbers’, roedd yr Harpies yn dwyn pob math o bethau gan gynnwys bwyd, gwrthrychau ac unigolion.

  Mae’r enw ‘Harpy’ yn golygu cipwyr, sy’n briodol iawn o ystyried y gweithredoedd a gyflawnwyd ganddynt. Roeddent yn cael eu hystyried yn greaduriaid creulon a dieflig, a gafodd bleser wrth arteithio eu dioddefwyr.

  Mythau'n Cynnwys y Telynau

  Mae'r Telynau yn fwyaf enwog am chwarae rhan bwysig yn chwedl y Argonauts a gyfarfu â hwy pan arteithiasant y Brenin Phineus.

  • Brenin Phineus a'r Telynores
  Phineus, brenin Thrace, wedi cael y rhodd o broffwydoliaeth gan Zeus, duw'r awyr. Penderfynodd ddefnyddio'r anrheg hon i ddarganfod holl gynlluniau cyfrinachol Zeus. Fodd bynnag, daeth Zeus o hyd iddo. Yn ddig wrth Phineus, fe'i dallodd a'i osod ar ynys oedd yn llawn bwyd. Er bod gan Phineus yr holl fwyd y gallai fod ei eisiau, ni allai fwyta dim oherwydd bob tro y byddai'n eistedd i bryd o fwyd, byddai'r Harpies yn dwyn yr holl fwyd. Ei eiddo ef oedd hyn i fodgosb.

  Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, daeth Jason a'i Argonauts, criw o arwyr Groegaidd yn chwilio am y Cnu Aur , i'r ynys ar hap. Addawodd Phineus iddynt y byddai'n dweud wrthynt sut i deithio trwy'r Symplegades os byddent yn gyrru'r Harpies i ffwrdd, a chytunasant.

  Roedd yr Argonauts yn aros am bryd nesaf Phineus a chyn gynted ag yr eisteddodd i gael iddo, plymiodd yr Harpies i lawr i'w ddwyn. Ar unwaith, eginodd yr Argonauts â'u harfau a gyrru'r Telynau i ffwrdd o'r ynys.

  Yn ôl rhai ffynonellau, gwnaeth yr Harpies Ynysoedd Strophades yn gartref newydd iddynt ond dywed ffynonellau eraill iddynt gael eu darganfod yn ddiweddarach mewn a ogof ar ynys Creta. Mae hyn yn rhagdybio eu bod yn dal yn fyw gan fod rhai fersiynau o'r stori yn nodi iddynt gael eu lladd gan yr Argonauts.

  • The Harpies and Aeneas

  Er mai stori Brenin Phineus yw'r un enwocaf am y duwiesau asgellog, maent hefyd yn ymddangos mewn stori enwog arall gydag Aeneas, arwr chwedlonol Rhufain a Troy.

  Glaniodd Aeneas ar Ynysoedd Strophades gyda'i ddilynwyr ar eu ffordd i ynys Delos. Pan welsant yr holl dda byw, dyma nhw'n penderfynu gwneud offrymau i'r duwiau a chael gwledd. Fodd bynnag, cyn gynted ag yr eisteddasant i fwynhau eu pryd, ymddangosodd yr Harpies a rhwygo'r pryd yn ddarnau. Roedden nhw'n halogi gweddill y bwyd, yn union fel roedden nhw wedi'i wneudbwyd Phineus.

  Ni ildiodd Aeneas a cheisiodd unwaith eto wneud aberth i'r duwiau a chael peth o'r bwyd hefyd, ond y tro hwn, yr oedd ef a'i wŷr yn barod i'r Harpies . Cyn gynted ag y plymasant i lawr am y bwyd, gyrrodd Aeneas a'i gymdeithion hwy i ffwrdd, ond nid oedd yr arfau a ddefnyddiwyd ganddynt i'w gweld yn achosi unrhyw niwed i'r Telynorion eu hunain.

  Bu'n rhaid i'r Telynorion gyfaddef eu bod wedi'u trechu, gadael ond roedden nhw'n ddig oherwydd eu bod yn credu bod Aeneas a'i ddynion wedi bwyta eu bwyd. Fe wnaethon nhw felltithio Aeneas a'i ddilynwyr i gyfnod hir o newyn ar ôl cyrraedd pen eu taith.

  • Merch y Brenin Pandareus

  Chwedl arall llai hysbys mae cynnwys y Telynorion yn ymwneud â merched y Brenin Pandareus o Miletus. Dechreuodd y stori pan wnaeth y brenin ddwyn ci efydd Zeus. Pan ddarganfu Zeus pwy oedd yn ei ddwyn, roedd mor ddig nes iddo ladd y brenin a'i wraig. Fodd bynnag, gwnaeth drugaredd ar ferched Pandareus a phenderfynodd adael iddynt fyw. Codwyd hwy gan Aphrodite nes eu bod yn barod i briodi ac yna gofynnodd am fendith Zeus i drefnu priodasau iddynt.

  Tra oedd Aphrodite yn Olympus yn cyfarfod â Zeus, fe wnaeth yr Harpies ddwyn Pandareus ' merched i ffwrdd. Rhoesant hwy i'r Furies, a chawsant eu harteithio a'u gorfodi i weithio fel gweision am weddill eu hoes i dalu am droseddau eu tad.

  The Harpies Offspring

  Prydnid oedd y Telynorion yn brysur yn dod ar draws arwyr, roeddent hefyd yn cael eu hystyried yn famau i feirch cyflym iawn a aned o had duwiau gwynt megis Zephyrus, duw gwynt y gorllewin neu Boreas , duw y gwynt y gogledd.

  Roedd gan yr Harpy Podarge bedwar o ddisgynyddion hysbys a oedd yn geffylau anfarwol enwog. Roedd ganddi ddau o'i phlant gyda Zephyrus - Balius a Xanthus a oedd yn perthyn i'r arwr Groegaidd Achilles . Y ddau arall, Harpagos a Phlogeus a oedd yn perthyn i Dioscuri.

  Y Telynau mewn Herodraeth a Chelf

  Mae telynau wedi cael eu cynnwys yn aml mewn celfwaith fel creaduriaid ymylol, yn ymddangos mewn murluniau ac ar grochenwaith. Fe'u darlunnir yn bennaf yn cael eu gyrru i ffwrdd gan yr Argonauts ac weithiau fel artaithwyr erchyll y rhai a oedd wedi gwylltio'r duwiau. Yng nghyfnod y Dadeni Ewropeaidd, roedden nhw fel arfer yn cael eu cerflunio ac weithiau'n cael eu darlunio mewn tirweddau uffernol gyda chythreuliaid a chreaduriaid gwrthun eraill.

  Yn ystod yr Oesoedd Canol, roedd Telynau'n cael eu galw'n 'eryrod gwyryf' a daeth yn fwyfwy poblogaidd mewn herodraeth. Cawsant eu diffinio fel fwlturiaid gyda phen a bron menyw ag enw gwaedlyd. Daethant yn boblogaidd yn enwedig yn Nwyrain Ffrisia, a chawsant sylw ar sawl arfbais.

  Telynau mewn Diwylliant a Llenyddiaeth Bop

  Mae telynau wedi cael sylw yng ngweithiau nifer o awduron mawr. Yn Comedi Ddwyfol Dante, gwnaethant erlid y rhai a gyflawnoddhunanladdiad, ac yn The Tempest Ariel gan Shakespeare, mae'r ysbryd yn cael ei guddio fel Telynor i gyflwyno neges ei feistr. Mae Peter Beagles ' The Last Unicorn' , yn nodi anfarwoldeb y merched asgellog.

  Mae telynau hefyd yn cael eu defnyddio'n aml mewn gemau fideo a chynhyrchion eraill sy'n cael eu cyfeirio gan y farchnad, gyda'u natur dreisgar a'u ffurf gyfansawdd .

  Mae telynau yn symbol poblogaidd ar gyfer tatŵs, ac yn aml yn cael eu hymgorffori mewn dyluniadau ystyrlon.

  Symboledd Telynau

  Rôl yr Harpies fel helgwn Zeus a’u tasg o roedd cymryd yr euog i gael ei gosbi gan yr Erinyes yn atgof moesol i'r rhai oedd yn euog o ddrygioni y byddai rhywun nad yw'n rhinweddol neu'n crwydro'n rhy bell yn cael ei gosbi yn y pen draw.

  Roeddent hefyd yn cynrychioli peryglus gwyntoedd storm, a oedd yn symbol o aflonyddwch a dinistr. Mewn rhai cyd-destunau, mae'r Telynau i'w gweld fel symbolau o obsesiwn, chwant a drygioni.

  Mae rhai yn dweud bod y daimon anfarwol hyn yn dal i lechu wrth geisio cosbi'r rhai sydd naill ai wedi camweddu'r duwiau neu eu cymdogion, gan eu llusgo i dyfnderoedd Tartarus i'w arteithio am dragwyddoldeb.

  Amlapio

  Mae'r Telynau ymhlith y cymeriadau Groegaidd mwyaf diddorol o blith y chwedlonol, yn debyg i'r Sirens. Mae eu hymddangosiad unigryw a'u priodoleddau annymunol yn eu gwneud yn rhai o'r bwystfilod hynafol mwyaf diddorol, annifyr ac aflonyddgar.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.