Ymatal yn erbyn Celibacy – Beth yw'r Gwahaniaeth?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ymataliaeth a ffugineb yw dau o'r penderfyniadau mwyaf personol y gallwch eu gwneud. Er bod y ddau derm yn aml yn cael eu defnyddio'n gyfnewidiol, mae iddynt gynodiadau gwahanol mewn gwirionedd.

  Mae ymatal yn derm eang a ddefnyddir i olygu ymatal yn wirfoddol neu gadw draw oddi wrth bleserau penodol fel alcohol, cyffuriau, rhai bwydydd, a rhyw. Mae celibacy, ar y llaw arall, yn benodol i ryw a phriodas. Yn yr erthygl hon, byddwn yn mynd i'r afael ag ymatal rhywiol a celibacy.

  Pam Ymatal neu Aros yn Rhywiol Celibate?

  Mae pwnc rheoli chwantau rhywiol yn un sy'n cael sylw fel arfer yn ofalus ac yn betrusgar oherwydd y llu ideolegau ac ymchwil sy'n gwrthdaro ar y manteision a'r anfanteision sy'n gysylltiedig ag ef. Wh Ymatal neu Celibiate?

  Tra bod rhai seicolegwyr yn tyngu bod rhyw aml yn hanfodol i gynhyrchiant yr ymennydd, imiwnedd, a gwella hwyliau, mae eraill yn credu bod ymatal rhag gweithgareddau rhywiol dros amser yn gwella meddyliau cadarnhaol a phŵer cof. Mae'r olaf yn cynghori bod ymatal rhag gweithgaredd rhywiol yn broses therapiwtig sy'n gwella'ch hunan-barch a chael rheolaeth dros eich emosiynau. Mae cael rheolaeth dros emosiynau o ganlyniad yn cynyddu eich pŵer meddyliol, yn rhoi'r egni a'r gallu i chi reoli chwantau, ac yn dod â'ch hunan fonheddig i godi. Mae'r rhain i gyd yn ddwfnrhesymau personol. Mae hefyd yn bwysig nodi y gallwch ddewis ymatal neu fod yn gelibate hyd yn oed pan fyddwch wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol o'r blaen.

  Beth yw Ymatal?

  Ymatal yw'r penderfyniad i beidio â chymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol gweithgareddau am gyfnod penodedig o amser. I rai pobl, cyfyngir ymataliad i dreiddiad yn unig. I'r grŵp hwn, mae gweithgareddau rhywiol eraill fel cusanu, cyffwrdd, a mastyrbio yn ganiataol.

  Fodd bynnag, i eraill, mae ymatal yn golygu atal pob gweithgaredd rhywiol yn llwyr am gyfnod penodol o amser.

  Isod yw rhai o'r rhesymau y mae pobl yn dewis ymatal:

  • Rhesymau Seicolegol

  Daw cyfathrach rywiol â llinynnau ynghlwm. Mae'n agosatrwydd dwfn sy'n ennyn emosiynau cryf a rhyddhau ocsitosin a dopamin, a gall y ddau ohonynt fod yn gaethiwus. Mae ymatal felly yn ffordd dda o ffrwyno materion seicolegol fel caethiwed i ryw, a chaethiwed i fastyrbio a phornograffi.

  Ar ben hynny, bydd ymatal rhag gweithgareddau rhywiol yn eich helpu i ddelio ag agweddau negyddol cysylltiadau rhywiol fel pryder, gwrthodiad, a teimladau o wacter. Mae ymatal yn arbennig o iachus os caiff ei ymarfer ar ôl ymosodiad rhywiol.

  • Rhesymau Meddygol

  Ymatal yw'r unig ffordd sicr o osgoi clefydau a drosglwyddir yn rhywiol. Mewn rhai achosion, mae pobl yn ymatal rhag dilyn gorchmynion meddyg yn ystod salwch.

  • CymdeithasolRhesymau

  Mae rhai diwylliannau yn gwahardd rhyw cyn-briodasol ac allbriodasol yn llwyr. Mewn gwirionedd, nid tan chwyldro rhywiol y 1960au y daeth y byd Gorllewinol i dderbyn rhyw cyn-briodasol.

  Mewn rhai diwylliannau, fodd bynnag, mae rhyw cyn a thu allan i briodas yn dal i gael ei ystyried yn anfoesoldeb. Dyna pam mae rhai pobl yn dewis ymatal.

  • Rhesymau Ariannol
  Credwch neu beidio, mae cysylltiad rhwng ymatal a rhyddid ariannol. Mae rhai pobl yn dewis ymatal oherwydd y costau sy'n gysylltiedig â chondomau a dulliau cynllunio teulu eraill.

  Ynglwm wrth y rheswm hwn, yw'r ffaith bod eraill yn dewis ymatal oherwydd nad ydynt yn barod i fynd i'r costau sy'n dod gyda nhw. magu plant.

  • Rhesymau crefyddol
  2>Crefyddau fel Islam, Hindŵaeth, Iddewiaeth, Bwdhaeth, a Christnogaeth yn gwgu ar ryw cyn-briodasol. O'r herwydd, gall y ffyddloniaid ddewis ymatal rhag rhyw nes eu bod yn briod.

  Gall pobl mewn priodasau hefyd ddewis ymatal rhag rhyw pan fyddant yn ymprydio mewn gweddi. A siarad yn grefyddol, mae ymatal yn cael ei weld fel ffordd i ddyrchafu'r crediniwr uwchlaw cyfyngiadau chwant a'i rymuso i ddewis llwybr mwy delfrydol.

  Beth yw Celibacy?

  Adduned a wneir i ddialedd yw sarhad. ymatal rhag pob gweithgaredd rhywiol a golygfa rywiol, gan gynnwys cadw draw oddi wrth briodas am oes.

  Prif bwynt celibacy yw cynnal corff glân ameddwl, camp y gellir ei bygwth yn hawdd gan weithgaredd rhywiol. Mae celibacy yn cael ei arfer yn bennaf am resymau crefyddol ac yn enwedig arweinwyr crefyddol sy'n ymroi eu bywydau i wasanaeth Duw a phobl.

  Yn yr achos hwn, credir bod ymatal rhag rhyw a bywyd teuluol yn caniatáu ichi'r rhyddid a'r gofod meddwl angenrheidiol. am wasanaeth dwyfol. Pan gaiff ei ymarfer am resymau crefyddol, mae celibacy yn ffordd wych o osgoi'r pechod o chwant, y credir ei fod â'r potensial i achosi anhrefn mawr.

  Nid crefydd yw'r unig reswm y tu ôl i celibacy. Weithiau byddai pobl yn dewis ymatal yn llwyr rhag gweithgareddau rhywiol er mwyn canolbwyntio eu hamser, ymdrech, ac egni ar feysydd eraill o'u bywydau fel gyrfa, cenhadaeth, cyfeillgarwch, aelod o'r teulu sydd angen gofal, neu dim ond i nyrsio eu lles yn gyson.

  Mae yna wahanol grefyddau sy'n gorfodi celibacy fel gofyniad, ond yr un amlycaf yw'r Eglwys Gatholig Rufeinig a elwir hefyd yr eglwys Gristnogol gyntaf y canghennog eglwysi eraill ohoni.

  Y cwestiwn bod yn codi yw pryd a sut y daeth celibacy yn ofyniad pan nad oedd dysgeidiaeth Iesu yn ei orfodi ac roedd yn hysbys bod y disgyblion yn briod? Chwaraeodd y tri safbwynt a thraddodiad a ganlyn ran fawr yn y gwaith o feithrin celibacy mewn crefyddau.

  • Defodau Puro Iddewig
  Offeiriaid a Lefiaid, pwy oedd yroedd yn ofynnol i arweinwyr Iddewig traddodiadol fod yn hynod bur cyn cyflawni dyletswyddau'r deml. Credwyd bod y purdeb hwn wedi'i lygru gan bethau fel afiechydon, gwaed mislif, ysgarthiadau corfforol, a ... fe wnaethoch chi ddyfalu, rhyw. Am y rheswm hwn, roedd yn ofynnol iddynt ymatal rhag gweithgareddau rhywiol.
  • Y Diwylliant Cenhedlig
  2>Y diwylliant Cenhedlig, a oedd hefyd wedi'i ymgorffori i raddau helaeth yn crefydd, yn ystyried cyfathrach rywiol fel llygredd cnawdol mawr. Credai'r Cenhedloedd mai gwyryfdod oedd y ffurf fwyaf ar burdeb. Roedd gan offeiriaid o'r diwylliant hwn gasineb dwfn at ferched a'r corff dynol ac roedd rhai hyd yn oed yn ysbaddu eu hunain er mwyn osgoi temtasiynau'r cnawd yn llwyr.
  • Problem Athronyddol Drygioni

  Wedi’i fenthyca’n fawr o ddiwylliant y Manichean, roedd y bydolwg hwn yn gweld menywod a rhyw fel gwraidd pob drwg.

  Cyflwynodd yr Esgob Augustine o Hippo a oedd yn wreiddiol o ddiwylliant Manichean y cysyniad bod pechod rhywiol oedd pechod gwreiddiol Gardd Eden. Yn ôl ei ddysgeidiaeth, roedd pleser rhywiol yn cyfateb i ferched a oedd yn eu tro yn cyfateb i ddrygioni.

  Canfu'r tri safbwynt hyn eu ffordd i mewn i grefyddau ac er i darddiad y cysyniad gael ei anghofio, cofleidiwyd celibacy gan wahanol grefyddau ac mae'n dal i gael ei ddefnyddio. heddiw.

  Meddyliau Terfynol ar Ymwrthod a Llyw

  Ni ellir gwadu manteision ymatal a ffugenw.Fodd bynnag, mae anfanteision hefyd yn gysylltiedig â’r cysyniad, megis teimladau o unigrwydd ac arwahanrwydd, a diystyru agweddau pwysig ar fywyd megis priodas a theulu.

  Fel y nodwyd eisoes, mae ymatal a ffugineb yn ddewisiadau personol iawn . Cyn belled â'ch bod wedi gwneud eich ymchwil ac wedi meddwl am y peth, yna rydych chi'n rhydd i fwynhau seibiant neu ryddhad anfeidrol o bleserau'r cnawd.

  O bwys yw sicrhau eich bod yn gosod eich ffiniau yn union oddi wrth y dechrau er mwyn i chi beidio â chael eich hun yn gwrthlithro. Oni bai eich bod chi eisiau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.