Seren y Gogledd - Ystyr a Symbolaeth Syfrdanol

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Am filoedd o flynyddoedd, mae Seren y Gogledd wedi bod yn olau arweiniol i forwyr a theithwyr, gan adael iddynt hwylio’r moroedd a chroesi’r anialwch heb fynd ar goll. Yn cael ei hadnabod yn ffurfiol fel Polaris, mae ein Seren Ogleddol wedi gwasanaethu fel ffagl gobaith ac ysbrydoliaeth i lawer. Dyma beth i'w wybod am y seren arweiniol hon, ynghyd â'i hanes a'i symbolaeth.

  Beth Yw Seren y Gogledd?

  Mae Seren y Gogledd bob amser yn pwyntio i'r gogledd, yn union fel tirnod neu farciwr awyr sy'n helpu i bennu cyfeiriad. Wrth wynebu Seren y Gogledd, byddai'r dwyrain ar y dde i chi, y gorllewin ar y chwith, a'r de yn eich cefn.

  Ar hyn o bryd, Polaris yw ein Seren Ogleddol, ac weithiau mae'n mynd wrth yr enw. Stella Polaris , Lodestar , neu Pol Star . Yn groes i'r gred gyffredin, nid dyma'r seren ddisgleiriaf yn awyr y nos, ac mae ond yn safle 48 ar restr y sêr disgleiriaf.

  Gallwch ddod o hyd i Seren y Gogledd unrhyw adeg o'r flwyddyn, ac ar unrhyw awr o'r nos yn hemisffer y gogledd. Pe baech yn sefyll ym Mhegwn y Gogledd, byddech yn gweld Polaris yn union uwchben. Fodd bynnag, mae'n disgyn o dan y gorwel ar ôl i chi deithio i'r de o'r cyhydedd.

  Pam Mae Seren y Gogledd Bob amser yn Pwyntio'r Gogledd?

  Gelwir y Seren Ogleddol honno oherwydd bod ei lleoliad bron â bod union uwchben Pegwn y Gogledd. Mewn seryddiaeth, gelwir y pwynt hwn yn y gofod yn begwn nefol y gogledd, sydd hefyd yn cyd-fynd âa dylunio gemwaith. Mae'n parhau i fod yn symbol o ysbrydoliaeth, gobaith, arweiniad, ac o ddod o hyd i'ch pwrpas a'ch angerdd.

  Yn Gryno

  Mae Seren y Gogledd wedi gwasanaethu fel marciwr awyr ar gyfer llywwyr, seryddwyr a dianc. caethweision. Yn wahanol i bob seren arall yn yr awyr, mae Polaris bob amser yn pwyntio i'r Gogledd ac yn ddefnyddiol wrth bennu cyfeiriad. Dros amser, mae hyn wedi ei helpu i ennill ystyron symbolaidd fel arweiniad, gobaith, lwc, rhyddid, cysondeb, a hyd yn oed pwrpas bywyd. P'un a ydych chi'n freuddwydiwr neu'n anturiaethwr, bydd eich North Star eich hun yn arwain eich taith ymlaen.

  echel y Ddaear. Wrth i'r Ddaear droelli ar ei hechel, mae'n ymddangos bod pob seren yn cylchu o gwmpas y pwynt hwn, tra bod Seren y Gogledd yn ymddangos yn sefydlog.

  Meddyliwch amdani fel nyddu pêl-fasged ar eich bys. Mae'r pwynt lle mae'ch bys yn cyffwrdd yn aros yn yr un lle, yn union fel Seren y Gogledd, ond mae'n ymddangos bod y pwyntiau sy'n bell o'r echelin cylchdroi yn troi o'i gwmpas. Yn anffodus, nid oes seren ym mhen yr echelin sy'n wynebu'r de, felly nid oes Seren y De.

  Ystyr a Symbolaeth Seren y Gogledd

  Mwclis Seren Ogleddol hardd gan Sandrine A Gabrielle. Ei weld yma.

  Mae pobl wedi gwylio Seren y Gogledd ers canrifoedd a hyd yn oed wedi dibynnu arni i'w harwain. Gan ei fod yn gyfuniad perffaith o hudolus a dirgel, buan y cafodd ddehongliadau ac ystyron amrywiol. Dyma rai ohonyn nhw:

  • Arweiniad a Chyfeiriad

  Os ydych chi yn hemisffer y gogledd, gallwch ddarganfod eich cyfeiriad drwy ddod o hyd i Seren y Gogledd. Am filoedd o flynyddoedd, mae wedi bod yn offeryn goroesi defnyddiol ar gyfer llyw-wyr a theithwyr, hyd yn oed yn y nosweithiau tywyllaf. Mewn gwirionedd, mae'n fwy cywir na cwmpawd , gan roi cyfeiriad a helpu pobl i aros ar eu cwrs. Hyd yn oed heddiw, mae gwybod sut i ddod o hyd i Seren y Gogledd yn parhau i fod yn un o'r sgiliau goroesi mwyaf sylfaenol.

  • Diben a Dioddefaint Bywyd

  Arsylwyd llywwyr hynafol bod yr holl sêryn yr awyr mae'n ymddangos fel pe bai'n cylchu o amgylch Seren y Gogledd, a oedd yn cael ei hadnabod i'r Hen Roegiaid fel Kynosoura , sy'n golygu cynffon y ci . Yng nghanol yr 16g , defnyddiwyd y term am Seren y Gogledd a'r Trochwr Bach . Erbyn yr 17eg ganrif, roedd Seren y Gogledd yn cael ei defnyddio'n ffigurol ar gyfer unrhyw beth oedd yn ganolbwynt sylw.

  Oherwydd hyn, daeth Seren y Gogledd hefyd yn gysylltiedig â phwrpas bywyd, gwir ddymuniadau'r galon, a delfrydau anghyfnewidiol i'w dilyn. eich bywyd. Yn union fel y North Star llythrennol, mae'n rhoi cyfeiriad mewn bywyd i chi. Wrth i ni edrych o fewn ein hunain, gallwn ddarganfod a datblygu'r rhoddion sydd gennym eisoes, gan adael i ni gyflawni ein potensial llawn. 2> Mae'n ymddangos mai Seren y Gogledd yw canol maes y seren, gan ei gysylltu â chysondeb. Er ei fod yn symud ychydig yn awyr y nos, fe'i defnyddiwyd fel trosiad ar gyfer cysondeb mewn sawl cerdd a geiriau caneuon. Yn Julius Caesar Shakespeare, mae’r prif gymeriad yn datgan, “Ond yr wyf yn gyson fel y Seren Ogleddol, o’i gwir ansawdd sefydlog a gorffwysol nid oes cymrawd yn y ffurfafen.”

  Fodd bynnag, mae darganfyddiadau modern yn datgelu nad yw Seren y Gogledd mor gyson ag y mae'n ymddangos, felly gall weithiau gynrychioli'r gwrthwyneb. Mewn termau seryddol modern, roedd Cesar yn dweud yn y bôn ei fod yn berson ansefydlog.

  • Rhyddid, Ysbrydoliaeth, aGobaith

  Yn ystod cyfnod caethwasiaeth yn yr Unol Daleithiau, roedd Americanwyr Affricanaidd caethiwus yn brwydro i ennill eu rhyddid, ac yn dibynnu ar Seren y Gogledd i ddianc i daleithiau'r gogledd a Chanada. Nid oedd gan y rhan fwyaf o gaethweision gwmpawdau na mapiau, ond rhoddodd Seren y Gogledd obaith a rhyddid iddynt, trwy ddangos y man cychwyn a'r cysylltiadau parhaus iddynt ar eu taith tua'r gogledd.

  • Pob Lwc<11

  Gan fod gweld Seren y Gogledd yn golygu bod morwyr ar eu ffordd adref, daeth hefyd yn symbol o lwc dda . Yn wir, mae Seren y Gogledd yn gyffredin mewn tatŵs , yn enwedig i forwyr, yn y gobaith o gadw lwc gyda nhw drwy'r amser.

  Sut i Dod o Hyd i Seren y Gogledd

  Symbol seren y gogledd

  Mae Polaris yn perthyn i gytser Ursa Minor, sy'n cynnwys sêr sy'n ffurfio'r Trochwr Bach. Mae'n nodi diwedd handlen y Trochwr Bach, y mae ei sêr yn llawer gwannach o gymharu â rhai'r Trochwr Mawr.

  Mae'r Trochwr Bach yn anodd dod o hyd iddo mewn awyr lachar, felly mae pobl yn dod o hyd i Polaris wrth chwilio am sêr pwyntydd y Trochwr Mawr, y Dubhe a'r Merak. Fe'u gelwir yn sêr pwyntiwr oherwydd maen nhw bob amser yn pwyntio at Seren y Gogledd. Mae’r ddwy seren yma’n olrhain rhan allanol powlen y Big Dipper’s.

  Yn syml, dychmygwch linell syth sy’n ymestyn tua phum gwaith y tu hwnt i Dubhe a Merak, ac fe welwch Polaris. Yn ddiddorol, y Trochwr Mawr,yn union fel llaw awr fawr, yn cylchu Polaris drwy'r nos. Eto i gyd, mae ei sêr pwyntydd bob amser yn pwyntio at Seren y Gogledd, sef canol y cloc nefol.

  Gellir gweld Seren y Gogledd bob nos o hemisffer y gogledd, ond bydd yn union ble y gwelwch hi yn dibynnu ar eich lledred. Tra bod Polaris yn ymddangos yn union uwchben ym Mhegwn y Gogledd, mae'n ymddangos ei fod yn eistedd reit ar y gorwel ar y cyhydedd.

  Hanes Seren y Gogledd

  • Yn Seryddiaeth
  Nid Polaris yw'r unig Seren Ogleddol - a miloedd o flynyddoedd o nawr, bydd sêr eraill yn cymryd ei lle.

  Wyddech chi mai ein planed ni yw fel top nyddu neu ddarn arian sy'n symud ar hyd cylchoedd mawr yn yr awyr dros gyfnod o 26,000 o flynyddoedd? Mewn seryddiaeth, gelwir y ffenomen nefol yn precession echelinol . Mae'r Ddaear yn cylchdroi ar ei hechelin, ond mae'r echelin ei hun hefyd yn symud yn araf yn ei chylch ei hun oherwydd dylanwad disgyrchiant yr Haul, y Lleuad a'r planedau. sêr dros amser - a bydd gwahanol sêr yn gwasanaethu fel Seren y Gogledd. Darganfuwyd y ffenomen gan y seryddwr Groegaidd Hipparchus yn 129 CC, ar ôl iddo sylwi ar wahanol safleoedd seren o gymharu â'r cofnodion cynharach a ysgrifennwyd gan y Babiloniaid.

  Yn wir, gwelodd yr Eifftiaid hynafol yn yr Hen Deyrnas y seren Thuban yn y cytser Draco fel eu Seren Ogleddol, yn llePolaris. Tua 400 BCE, ar adeg Plato, Kochab oedd Seren y Gogledd. Ymddengys i Polaris gael ei siartio gyntaf gan y seryddwr Claudius Ptolemy yn 169 CE. Ar hyn o bryd, Polaris yw’r seren agosaf at Begwn y Gogledd, er ei bod yn bellach oddi wrthi yn amser Shakespeare.

  Ymhen tua 3000 o flynyddoedd, y seren Gamma Cephei fydd Seren y Gogledd newydd. Tua'r flwyddyn 14,000 CE, bydd Pegwn y Gogledd yn pwyntio at y seren Vega yn y cytser Lyra, sef Seren y Gogledd i'n disgynyddion yn y dyfodol. Peidiwch â theimlo'n ddrwg i Polaris, gan y bydd yn dod yn Seren y Gogledd unwaith eto ar ôl 26,000 o flynyddoedd yn fwy!

  • Yn Navigation

  Gan y Yn y 5ed ganrif, disgrifiodd yr hanesydd o Macedonia, Joannes Stobaeus, Seren y Gogledd fel un bob amser yn weladwy , felly daeth yn offeryn llywio yn y pen draw. Yn ystod yr Oes Archwilio yn y 15fed a'r 17eg ganrif, fe'i defnyddiwyd i ddweud pa ffordd oedd y gogledd.

  Gall Seren y Gogledd hefyd fod yn gymorth llywio defnyddiol ar gyfer pennu lledred rhywun yn y gorwel gogleddol. Dywedir y byddai'r ongl o'r gorwel i Polaris yr un peth â'ch lledred. Roedd llywwyr yn defnyddio offer fel astrolab, sy'n cyfrifo lleoliad y sêr mewn perthynas â'r gorwel a'r Meridian.

  Offeryn defnyddiol arall oedd y nosol, sy'n defnyddio safle Polaris o'i gymharu â'r seren Kochab, a elwir bellach fel Beta Ursae Minoris. Mae'n rhoi'ryr un wybodaeth â deial haul, ond gellir ei ddefnyddio gyda'r nos. Roedd dyfeisio offerynnau modern fel y cwmpawd yn hwyluso llywio, ond mae Seren y Gogledd yn parhau i fod yn symbolaidd i holl forwyr y byd.

  • Mewn Llenyddiaeth

  Mae Seren y Gogledd wedi cael ei defnyddio fel trosiad mewn sawl cerdd a drama hanes. Y mwyaf poblogaidd yw Trasiedi Julius Caesar William Shakespeare. Yn Act III, Golygfa I o'r ddrama, dywed Cesar ei fod mor gyson â'r seren ogleddol. Fodd bynnag, mae ysgolheigion yn awgrymu na fyddai Cesar, a oedd yn llywodraethu yn y ganrif gyntaf CC, erioed wedi gweld Seren y Gogledd fel un sefydlog, a dim ond anacroniaeth seryddol yw'r llinellau barddonol hynny.

  Yn 1609, Sonnet William Shakespeare Mae 116 hefyd yn defnyddio Seren y Gogledd neu seren polyn fel trosiad am wir gariad. Ynddo, mae Shakespeare yn ysgrifennu nad yw cariad yn wir os yw'n newid gydag amser ond y dylai fod fel Seren y Gogledd bythol sefydlog.

  O na! mae'n farc sefydlog

  sy'n edrych ar dymestloedd a byth yn ysgwyd;

  Dyma'r seren i bob rhisgl gwiail. ,

  > Pwy sy'n anhysbys, er cymryd ei daldra.

  Mae'n debyg mai un yw'r defnydd Shakespearaidd o Seren y Gogledd fel trosiad am rywbeth sefydlog a sefydlog. o'r rhesymau pam roedd llawer yn meddwl amdano fel llonydd, er ei fod yn symud ychydig yn awyr y nos.

  Seren y Gogledd mewn Diwylliannau Gwahanol

  Ar wahân i fody seren arweiniol, roedd Seren y Gogledd hefyd yn chwarae rhan yn hanes a chredoau crefyddol gwahanol ddiwylliannau. Roedd yr hen Eifftiaid yn dibynnu ar y sêr i'w harwain, felly nid yw'n syndod iddynt hefyd adeiladu eu temlau a'u pyramidau yn seiliedig ar safleoedd seryddol. Fe wnaethon nhw hyd yn oed roi enwau ar thema seren i byramidau fel y disglair , neu pyramid sy'n seren . Gyda'r gred bod eu pharaohs wedi dod yn sêr yn yr awyr ogleddol ar ôl iddynt farw, byddai alinio'r pyramidau yn helpu'r llywodraethwyr hyn i ymuno â'r sêr.

  Mae rhai ysgolheigion yn awgrymu bod Pyramid Mawr Giza wedi'i adeiladu i gyd-fynd â Seren y Gogledd yn y flwyddyn 2467 BCE, sef Thuban, nid Polaris. Hefyd, nododd yr hen Eifftiaid y ddwy seren ddisglair o amgylch Pegwn y Gogledd a'u cyfeirio fel yr Indestructibles . Heddiw, gelwir y sêr hyn yn Kochab a Mizar, sy'n perthyn i'r Ursa Minor a'r Ursa Major yn y drefn honno.

  Roedd yr Indestructibles fel y'u gelwir yn sêr amhenodol nad ydynt byth yn ymddangos yn rhy set, gan eu bod cylchwch o amgylch Pegwn y Gogledd. Does dim rhyfedd, fe ddaethon nhw hefyd yn drosiad am fywyd ar ôl marwolaeth, tragwyddoldeb, a chyrchfan enaid y brenin marw. Meddyliwch am byramidau'r Aifft fel porth i'r sêr, er mai dim ond am ychydig flynyddoedd o gwmpas 2,500 CC y bu'r aliniad dywededig yn gywir. 1>

  Yn y1800au, chwaraeodd Seren y Gogledd ran wrth helpu caethweision Affricanaidd Americanaidd i ddod o hyd i'w ffordd i'r gogledd i ryddid. Nid oedd y Rheilffordd Danddaearol yn rheilffordd ffisegol, ond roedd yn cynnwys llwybrau cyfrinachol fel tai diogel, eglwysi, cartrefi preifat, mannau cyfarfod, afonydd, ogofâu a choedwigoedd.

  Un o arweinyddion mwyaf adnabyddus y Underground Railroad oedd Harriet Tubman, a feistrolodd y sgiliau llywio o ddilyn y North Star. Cynorthwyodd hi eraill i geisio rhyddid yn y gogledd gyda chymorth Seren y Gogledd yn awyr y nos, a ddangosodd iddynt y cyfeiriad i ogledd yr Unol Daleithiau a Chanada.

  Ar ôl diwedd y Rhyfel Cartref, yr Americanwr Affricanaidd daeth can werin Dilynwch y Gourd Yfed yn boblogaidd. Roedd y term gourd yfed yn enw cod ar gyfer y Big Dipper , a ddefnyddiwyd gan gaethweision i ddod o hyd i Polaris. Roedd yna hefyd bapur newydd gwrth-gaethwasiaeth The North Star , a oedd yn canolbwyntio ar y frwydr i roi terfyn ar gaethwasiaeth yn America.

  The North Star yn Modern Times

  Clustdlysau seren y gogledd gan Sandrine A Gabrielle. Gweler nhw yma.

  Erbyn hyn, mae Seren y Gogledd yn parhau i fod yn symbolaidd. Mae i'w weld ar faner talaith Alaska, wrth ymyl y Big Dipper. Ar y faner, mae Seren y Gogledd yn cynrychioli dyfodol talaith America, tra bod y Trochwr Mawr yn sefyll am yr Arth Fawr sy'n cynrychioli cryfder.

  Mae Seren y Gogledd yn thema gyffredin mewn gwahanol weithiau celf, tatŵs,

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.