Adlais - Y Nymff Melltigedig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Groeg, mae Echo yn perthyn i'r rhestr hir o ffigurau a ddioddefodd ddigofaint Hera . Siaradwr brwd, Echo yn ôl pob sôn yw'r rheswm mae gennym atseiniau heddiw. Dyma olwg agosach.

  Pwy Oedd Echo?

  Nymff oedd Echo yn byw ar Fynydd Cithaeron. Roedd hi'n fân dewiniaeth fenywaidd, ac nid yw ei tharddiad na'i rhiant yn hysbys. Fel Oread, roedd hi'n nymff y mynyddoedd a'r ogofeydd. Daw'r enw Echo o'r gair Groeg am sain . Mae Echo yn adnabyddus am ei chysylltiadau â Hera a Narcissus . Mae ei darluniau fel arfer yn ei dangos fel merch ifanc hardd.

  Echo a Hera

  Roedd Zeus , duw'r taranau, yn hoffi ymweld â nymffau Mynydd Cithaeron a chymryd rhan mewn fflyrtiadau gyda nhw. Dyma oedd un o nifer o weithredoedd godinebus Zeus. Roedd ei wraig, y dduwies Hera, bob amser yn talu sylw i weithredoedd Zeus ac yn hynod o genfigennus a dialgar ynghylch ei anffyddlondeb.

  Pan ymwelodd Zeus â'r nymffau, roedd gan Echo y dasg o dynnu sylw Hera gyda'i siarad diddiwedd, fel bod ni fyddai'r dduwies frenhines yn gwybod beth oedd Zeus yn ei wneud. Y ffordd honno, byddai Echo yn tynnu sylw Hera, a byddai Zeus yn dianc heb i Hera ei ddal yn y weithred.

  Fodd bynnag, darganfu Hera beth oedd Echo yn ei wneud ac roedd yn gandryll. Fel cosb, melltithio Hera Echo. O hynny ymlaen, nid oedd gan Echo reolaeth dros ei thafod mwyach. Cafodd ei gorfodi i aros yn dawel ac yn syml i ailadrodd ygeiriau eraill.

  Adlais a Narcissus

  Echo a Narcissus (1903) gan John William Waterhouse

  Ar ôl iddi gael ei melltithio, Echo yn crwydro yn y coed pan welodd hi'r heliwr golygus Narcissus yn chwilio am ei ffrindiau. Roedd Narcissus yn olygus, yn hud a balch ac ni allai syrthio mewn cariad â neb gan fod ganddo galon oer.

  Syrthiodd adlais mewn cariad ag ef a dechreuodd ei ddilyn o amgylch y coed. Ni allai Echo siarad ag ef a dim ond ailadrodd yr hyn yr oedd yn ei ddweud y gallai. Wrth i Narcissus alw am ei ffrindiau, ailadroddodd Echo yr hyn yr oedd yn ei ddweud, a oedd wedi ei gyfareddu. Galwodd ar y ‘llais’ i ddod ato. Rhedodd Echo i ble roedd Narcissus, ond wrth ei gweld, gwrthododd hi. Yn dorcalonnus, rhedodd Echo i ffwrdd a chuddio o'i olwg, ond parhaodd i'w wylio a phinio drosto.

  Yn y cyfamser, syrthiodd Narcissus mewn cariad â'i fyfyrdod ei hun a dihoeni gan y pwll dŵr, gan siarad â'i adlewyrchiad. Parhaodd Echo i'w wylio ac yn araf bach pinio i ffwrdd i'w marwolaeth. Wrth i Echo farw, diflannodd ei chorff, ond arhosodd ei llais ar y ddaear i ailadrodd geiriau pobl eraill. Peidiodd Narcissus, o'i ran ef, â bwyta ac yfed a bu farw'n araf hefyd, mewn poen dros ei gariad di-alw gan y person yn y dŵr.

  Amrywiad i'r Myth

  Tra mai stori Echo a Hera yw'r esboniad mwyaf poblogaidd o sut y daeth Echo i gael ei felltithio, mae yna amrywiad annymunol.

  Yn unol â hynny, Adlaisyn ddawnswraig a chantores ragorol, ond gwrthododd gariad dynion, gan gynnwys cariad y duw Pan . Yn ddig am y gwrthodiad, roedd gan Pan rai bugeiliaid gwallgof yn chwalu'r nymff. Roedd y darnau wedi'u gwasgaru ar draws y byd, ond casglodd Gaia , duwies y ddaear, nhw a chladdu'r holl ddarnau. Fodd bynnag, ni allai gasglu'r llais ac felly rydym yn dal i glywed llais Echo, yn dal i ailadrodd geiriau eraill.

  Mewn amrywiad arall eto i'r myth, cafodd Pan ac Echo blentyn gyda'i gilydd, a elwir yn Iambe , duwies y rhigwm a'r hwyl.

  I Lapio

  Ceisiodd mytholeg Roeg esbonio llawer o ffenomenau naturiol yr ydym yn eu cymryd yn ganiataol heddiw. Mae stori Echo yn rhoi rheswm dros fodolaeth adleisiau, gan gymryd ffactor naturiol a'i droi'n stori ramantus a gofidus.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.