Symbol Vegvisir – Ystyr, Gwreiddiau a Hanes

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Vegvisir (yngenir VEGG-vee-seer) yn symbol Norsaidd hynafol y credir ei fod yn darparu diogelwch i'r rhai sy'n cychwyn ar fordaith hir. Credir bod y Vegvisir wedi tarddu o Wlad yr Iâ.

  Yr oedd llawer o longau Llychlynnaidd yn cario'r Vegvisir fel talisman i amddiffyn y llong a'i chriw rhag marw ar y môr. Fodd bynnag, mae dadl ynglŷn â pha mor hen yw'r symbol hwn gyda rhai yn honni mai dim ond yn yr 20fed ganrif y daeth y fersiwn modern i boblogrwydd.

  Dyma olwg ar wir darddiad y Vegvisir a pham ei fod mor boblogaidd heddiw .

  Ystyr Vegvisir

  Mae'r gair “Vegvisir” yn gyfansoddyn o ddau air Norseg:

  • Vegur sy'n golygu Ffordd, Ffordd neu Llwybr
  • Visir sy'n cael ei gyfieithu fel Pointiwr neu Canllaw

  Mae'r Vegvisir yn cael ei adnabod fel Pwyntydd y Ffordd a chredwyd ei fod yn helpu'r rhai oedd yn ei dyllu i ddod o hyd i'w ffordd yn ôl adref pan fyddant yn cychwyn ar daith hir. Mae'r symbol yn cynnwys wyth cyfeiriad, sy'n symbol o'r llu o lwybrau y gellir eu cymryd.

  Byddai'r Llychlynwyr , a oedd yn forwyr gwych, yn cario'r Vegvisir gyda nhw neu'n rhoi tatŵ ar eu talcennau, fel credent y byddai bob amser yn dod â hwy yn ôl adref.

  A yw'r Vegvisir yn Ddyfeisiad Modern neu'n Symbol Hynafol?

  Vegvisir Yn ôl Llawysgrif Huld

  Y Vegvisir yn cynnwys wyth adenydd yn dod i'r amlwg o bwynt canolog,gyda rhediadau amrywiol ynghlwm wrth ddiwedd pob araith. Mae'r symbol hwn weithiau wedi'i osod o fewn cylch, wedi'i amgylchynu gan rediadau.

  Mae'r fersiwn gyfredol o'r Vegivsir yn dod o dri grimoire (llyfr swynion a hud) o Wlad yr Iâ, i gyd wedi'u hysgrifennu yng nghanol y 1800au. mae un o’r rhain, Llawysgrif Huld, yn cynnwys cyfres o symbolau Norsaidd hudolus, gyda’r Vegivisr yn cael ei restru fel y symbol a ddefnyddir i dywys pobl trwy dywydd garw. Gellir cyfieithu testun y Vegvisir fel a ganlyn:

  “Ni fydd gwisgwr y symbol hwn yn colli ei ffordd yn ystod stormydd a thywydd garw, hyd yn oed os nad yw’n gwybod pen ei daith.”<10

  Mae'r ddwy lawysgrif arall o'r cyfnod hwn yn cynnig dehongliad tebyg i'r Vegvisir. Mae'r Galdrabok yn argymell tynnu eicon y Vegvisir ar dalcen rhywun gan ddefnyddio gwaed eich hun. Wrth wneud hynny, bydd y person yn cael ei amddiffyn a'i arwain ar ei deithiau.

  Mae rhai pobl yn honni bod y symbol presennol yn wreiddiol, ond eto dim ond wyth canrif ar ôl cyfnod y Llychlynwyr yr ymddangosodd. Mae dadl yn parhau ar oes y Vegvisir, gyda rhai ysgolheigion yn dweud bod y traddodiad Vegvisir cychwynnol o Wlad yr Iâ yn sgwâr ac nid yn grwn. Sylwch fod y Vegvisir yn cael ei ddarlunio mewn sawl ffordd, er mai fersiwn Huld yw'r fersiwn mwyaf poblogaidd a hawdd ei hadnabod.

  Y Llychlynwyr a'r Haulfaen

  Rhwng yr 8fed a'r 11eg ganrif, y Llychlynwyr oeddmae'n debyg mai'r mordwywyr mwyaf medrus yn y byd, yn defnyddio amrywiaeth o offer i'w cynorthwyo i fordaith ymhell o'u cartrefi.

  I'w helpu i'w mordwyo ar eu mordaith, honnir i'r Llychlynwyr ddefnyddio carreg haul, wedi'i wneud. darn o grisial, a elwir yn spar Gwlad yr Iâ (math o galsit). Credir i'r Llychlynwyr roi dot ar ben y grisial ac yna edrych drwyddo i fyny. Oherwydd bod spar Gwlad yr Iâ yn dod i'r wyneb yn naturiol, byddai'r dot sengl yn cael ei ddyblygu ac yn ymddangos yn ddyblu. Yna cafodd y grisial ei gylchdroi nes i'r dotiau leinio â'i gilydd a chael yr un tywyllwch. Unwaith y byddent wedi cyflawni hynny, gallent bennu cyfeiriad yr haul.

  Er nad yw'r garreg haul yn debyg iawn i'r Vegvisir, mae rhai ysgolheigion yn credu mai'r cwmpawd grisial a ysbrydolodd y symbol sy'n cynnwys pedair llinell ac wyth pwynt. Mae'r wyth pwynt hyn yn edrych yn debyg i'r pwyntiau cardinal ar gwmpawd.

  //www.youtube.com/embed/eq9NE2qQzTo

  Ystyr Symbolaidd y Vegvisir

  Fel unrhyw beth, ychwanegir dehongliadau a chredoau at symbolau ac nid yw'r Vegvisir yn eithriad.

  Er y credwyd yn wreiddiol ei fod yn swynwr sy'n dod ag arweiniad a diogelwch i'r rhai sydd ar daith ac yn eu helpu i ddod o hyd i'w ffordd yn ôl adref, yr 20fed canrif wedi gweld y symbol Llychlynnaidd hwn yn cymryd cred fwy metaffisegol. Mae'n cael ei weld fel swyn pwerus i'r rhai sydd hebcyfeiriad mewn bywyd. Credir bod y Vegvisir yn rhoi'r arweiniad yr ydych yn ei geisio i chi ac yn eich helpu i wneud y dewisiadau cywir ar gyfer eich bywyd.

  Mae hefyd yn atgoffa'r gwisgwr y byddan nhw, ar lefel ysbrydol, bob amser yn cael eu harwain trwy'r troadau a throeon bywyd ac yn gyson yn canfod yr harbwr diogel hwnnw yn ôl iddynt eu hunain yn gartref ysbrydol iddynt.

  Mae'r Vegvisir yn debyg i y cwmpawd , yn yr ystyr ei fod yn symbol o ddiogelwch ac arweiniad yn enwedig wrth deithio. Dyma grynodeb cyflym o'r hyn y mae'r Vegvisir yn ei symboleiddio:

  • Cyfarwyddyd a chyfeiriad ar deithiau
  • Amddiffyn a diogelwch
  • Y gallu i ddod o hyd i ffordd yn ôl adref bob amser neu i'ch gwreiddiau
  • Ar ôl wedi'ch seilio a sefydlog
  • Bod mewn rheolaeth o'ch bywyd eich hun a gwneud y dewisiadau cywir ar eich taith
  • > Ystyr Symbolaidd y Vegvisir

   Vegvisir mewn Emwaith a Ffasiwn

   Mae ystyr symbolaidd y Vegvisir wedi ei wneud yn symbol poblogaidd heddiw mewn ffasiwn a gemwaith. Gan nad yw'n symbol crefyddol a bod iddo arwyddocâd cyffredinol, mae'n symbol y gall pawb uniaethu ag ef.

   I'r ofergoelus, mae gwisgo modrwy, tlws crog neu fotwm gyda'r Vegivisir arysgrif arno yn ffordd wych o alw arno. hud y Llychlynwyr i sicrhau eich bod yn cael eich bendithio ar eich teithiau a'ch bod yn dod adref yn ddiogel. Mae'r symbol ei hun yn eithaf chwaethus ac yn edrych yn wych mewn gemwaith neu ar eitemau addurnol. Isod mae arhestr o brif ddewisiadau'r golygydd sy'n cynnwys y gadwyn adnabod symbol Vegvisir.

   Dewis Gorau'r Golygydd Darn arian Nordig Amulet Vegvísir Odin Corn Driphlyg Triquetra Valknut Pawb yn Un... Gweler Hwn Yma Amazon. com 999 Arian Pur Llychlynnaidd Cwmpawd Vegvisir Pendant Hand Hammered Emwaith Llychlyn Necklace Gweld Hyn Yma Amazon.com Handcrafted Llychlynnaidd Cwmpawd Vegvisir Tywys Pendant Necklace Norse Emwaith Amulet Gweler Hwn Yma Amazon.com Diweddariad diwethaf oedd ar: Tachwedd 24, 2022 12:15 am

   Mae'r Vegvisir yn aml yn cael ei ddewis ar gyfer tatŵs, oherwydd ei ddyluniad dirgel ond hardd. Mae gan Bjork, y gantores o Wlad yr Iâ, y tatŵ Vegvisir ar ei braich ac mae'n honni ei bod wedi gwneud hyn er mwyn iddi allu dod o hyd i'w ffordd yn ôl adref bob amser.

   Fel anrheg, mae'r Vegvisir yn ddelfrydol ar gyfer graddio, hwyl fawr, teithwyr , rhywun mewn argyfwng neu fel anrheg San Ffolant. Fodd bynnag, gwiriwch bob amser a yw derbynnydd yr anrheg yn gwerthfawrogi symbolaeth ac a yw'n gyfforddus yn gwisgo symbolau.

   Cwestiynau Cyffredin Vegvisir

   Beth mae'r Vegvisir yn ei olygu i deithiwr?

   Mae hwn yn hoff symbol o deithwyr gan ei fod yn arwydd o ddod o hyd i'ch ffordd bob amser a dewis y llwybr cywir. Mae'r Vegvisir yn gwneud anrheg ystyrlon i deithwyr neu rywun sy'n cychwyn ar y bennod nesaf o'u bywydau.

   Rwy'n Gristion – a allaf wisgo Vegvisir?

   Oherwydd bod y Vegvisir yn symbol anghrefyddol sy'n cynrychioli positifcysyniadau fel arweiniad, amddiffyn a dod o hyd i'ch ffordd, nid yw'n ymddangos bod rheswm i beidio â'i wisgo. Fodd bynnag, credid hefyd ei fod yn amulet hudolus ac mae'n well gan rai Cristnogion osgoi symbolau o'r fath. Mae hyn yn dibynnu ar eich credoau a rheolau eich eglwys. Os ydych chi'n teimlo'n anghyfforddus am ei wisgo, mae yna symbolau eraill fel y cwmpawd neu yr angor sydd ag ystyron tebyg heb unrhyw gysylltiad â hud neu ofergoeliaeth.

   Beth yw'r marciau o amgylch y llafnau Vegvisir?

   Mae'r rhain yn cael eu galw'n rhedyn. Rhedau yw llythrennau system ysgrifennu'r Llychlynwyr, a elwir yn wyddor runic. Mae'n wyddor gyfriniol sy'n dyddio'n ôl i dros 2000 o flynyddoedd yn ôl.

   Yn Gryno

   Yn ôl llên gwerin Gwlad yr Iâ, roedd y Vegvisir yn cael ei weld fel talisman pwerus oedd â'r gallu i arwain a bendithio'r teithiwr cymryd taith galed. Credwyd bod y Vegvisir bob amser yn arwain y person yn ôl adref yn ddiogel ac yn gadarn.

   Heddiw, mae'r Vegvisir yn parhau i gario'r symbolaeth hon, ac yn cael ei werthfawrogi gan y rhai sy'n gwybod ystyr y symbol. Mae'n symbol ardderchog o amddiffyniad a chyfeiriad, ac mae ei ddyluniad diddorol yn ei wneud yn ddewis gwych ar gyfer ystod o eitemau manwerthu, gan gynnwys gemwaith a ffasiwn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.