Symbolau poblogaidd Awstralia (Gyda Delweddau)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Awstralia yn wlad gymharol newydd ac eto dyma gartref diwylliant parhaus hynaf y byd, yr Aboriginals Awstralia. Fel y cyfryw, mae yna symbolau newydd a hynafol sy'n cynrychioli'r wlad a'i hunaniaeth genedlaethol nodedig.

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych yn agosach ar rai o'r symbolau cenedlaethol a phoblogaidd enwocaf a beth maent yn ei olygu i Awstraliaid.

  Symbolau Cenedlaethol Awstralia

  • Diwrnod Cenedlaethol : 26ain Ionawr
  • Anthem Genedlaethol : Ffair Ymlaen Awstralia
  • Arian Cenedlaethol: Doler Awstralia
  • Lliwiau Cenedlaethol: Gwyrdd ac aur
  • Coeden Genedlaethol: Plethwaith euraidd
  • Blodeuyn Cenedlaethol: Plethwaith euraidd
  • Anifail Cenedlaethol: Kangarŵ
  • Aderyn Cenedlaethol: Emu
  • Pysgod Cenedlaethol: Cig Oen rhost
  • Melys Cenedlaethol: Pavlova

  Baner Genedlaethol Awstralia

  Mae Baner Genedlaethol Awstralia yn cynnwys tair elfen wedi eu gosod ar gefndir glas.

  Yr elfen gyntaf yw Jac yr Undeb a welir yn y chwith cornel uchaf, sy'n cynrychioli hanes y wladfa Brydeinig yn Awstralia.

  Dim ond oddi tano mae seren y Ffederasiwn neu'r Gymanwlad Wen gyda'i saith pwynt. Mae saith pwynt y seren yn cynrychioli undod chwe thalaith a dwy diriogaeth Cymanwlad Awstralia. Mae'r seren hefyd i'w gweld ar y Commonwealth Coat ofgorffennol y wlad.

  Arfau.

  Trydedd elfen baner Awstralia yw'r Groes Ddeheuol wen. Mae hwn yn gytser o bum seren, sydd i'w weld o hemisffer y de yn unig ac sydd wedi'i ddefnyddio i gynrychioli'r wlad ers dyddiau'r ymsefydliad Prydeinig.

  Arfbais Awstralia

  2>Mae Arfbais Awstralia, a elwir yn gyffredin yn Arfbais y Gymanwlad, yn un o symbolau cenedlaethol Awstralia, a roddwyd gyntaf gan y Brenin Edward VII yn 1908. Mae'r arwyddlun yn cynnwys tarian yn y canol, gyda symbolau o Mae chwe talaith Awstralia sy'n cael eu dal gan y cangarŵ ar y chwith a'r emu ar y dde, y ddau ohonyn nhw'n anifeiliaid brodorol Awstralia.

  Mae'r Ffederasiwn saith pwynt neu Seren y Gymanwlad ar ben y grib ac yn symbolaidd o'r tiriogaethau a wladwriaethau'r wlad. O dan y darian mae arwyddluniau blodau sy'n dangos y goeden genedlaethol y plethwaith, sy'n gefndir i'r symbol.

  Mae arfbais Awstralia wedi cael sylw ar ddarnau arian Awstralia ers dechrau'r 20fed. ganrif ac fe'i defnyddir hefyd fel bathodyn rheng ar gyfer swyddogion y fyddin, y llynges a'r llu awyr, yn dynodi rhengoedd arbennig.

  Baner Gynfrodorol Awstralia

  Dyluniwyd gan yr arlunydd Aboriginal Harold Thomas ym 1971 , mae Baner Aboriginal Awstralia yn symbol o bobl Aboriginal Awstralia . Mae'r faner wedi'i rhannu'n gyfartal ac yn llorweddol yn ddau ranbarth, un du ac un coch gydag acylch melyn wedi'i arosod dros ei ganol.

  Mae gan dri lliw y faner ystyr symbolaidd gwahanol i gyd:

  • Mae du yn symbol o bobl Aboriginaidd Awstralia
  • Mae coch yn cynrychioli'r berthynas ysbrydol sydd gan bobl i'r wlad. Mae hefyd yn cynrychioli'r ocr coch a ddefnyddir yn aml mewn seremonïau a'r ddaear goch.
  • Mae'r cylch melyn yn y canol yn symbol o'r haul sy'n amddiffynnydd ac yn rhoddwr bywyd.

  Mae'r faner Aboriginal bob amser yn cael ei chwifio neu ei harddangos gyda'r hanner du ar y brig a'r hanner coch ar y gwaelod. Ym mis Gorffennaf 1955, fe'i cyhoeddwyd fel Baner Awstralia ac ers hynny mae'n cael ei hedfan ynghyd â baner genedlaethol Awstralia.

  Paentio Dotiau

  Mae paentio dotiau yn arddull celf benodol a nodweddir gan dechneg unigryw o drefnu marciau dotiau cain ar y cynfas i greu patrymau ystyrlon. Arddull Aboriginal o beintio yw hwn, sy'n nodedig am ei ddefnydd o liw a symbolau Aboriginal.

  Mae yna lawer o ddamcaniaethau ynghylch tarddiad paentiadau dot. Credir, cyn dyfodiad paent acrylig, fod y patrymau dotiau hyn wedi'u gwneud ar dywod, fel ffordd o drosglwyddo gwybodaeth i'r rhai sy'n cychwyn. Gyda thechnegau peintio mwy parhaol, roedd pobl Aboriginaidd yn gallu creu darnau parhaol sy'n arddangos eu celf unigryw i'r byd.

  Vegemite

  Mae llysieuyn yn wasgariad hallt sydd fel arfer yn cael ei fwyta gyda menyn.tost. Mae'n flas caffaeledig ac mae'r rhan fwyaf o bobl yn tueddu i'w gael yn eithaf annymunol, os nad ydyn nhw wedi arfer â'r blas. I'r mwyafrif o Awstraliaid, fodd bynnag, llysieuyn yw eu lledaeniad dewisol. Roedd yn gynnyrch bwyd hynod boblogaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gan ddal marchnad Awstralia. Fe’i darparwyd gan Fyddin Awstralia i filwyr gan nad oedd Marmite, lledaeniad tebyg a oedd yn boblogaidd yn Lloegr, ar gael ar y pryd. Yng nghanol yr ugeinfed ganrif, soniodd am ddiniweidrwydd a bywiogrwydd Awstralia a heddiw mae'n gysylltiedig ag amseroedd symlach y gorffennol. Mae hefyd yn symbol o'r parch sydd gan ddiwylliant Awstralia at y cyffredin.

  Ar un adeg mewn hanes, defnyddiwyd Vegemite i hyrwyddo amlddiwylliannedd fel syniad sy’n nodweddiadol o Awstralia. Yn ddiweddarach, wrth i deithio dramor gynyddu'n raddol, dechreuodd Awstraliaid gario Vegemite gyda nhw o amgylch y byd fel ffordd o ailddatgan eu cysylltiad â chartrefi.

  Cangarŵs

  Cangarŵs yw'r marsupials mwyaf yn y byd ac yn frodorol i Awstralia. Maent yn arwyddocaol yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol i bobl Aboriginaidd Awstralia y mae eu cig yn brif ffynhonnell protein iddynt. Defnyddiwyd croen cangarŵ i wneud bagiau dŵr a'u pelenni ar gyfer rygiau a dillad. Mae bron pob rhan o'r anifail yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhywbeth, a phrin dim byd yn cael ei daflu.

  Gyda naid drawiadol o hyd at 8 metr, canfyddir cangarŵs fel arfer drosoddy rhan fwyaf o'r ardaloedd cras yn Awstralia, yn enwedig gwastadeddau agored gwastad. Mae rhai bridiau o gangarŵ fel y ‘Black Wallaroo’ dan fygythiad o ddiflannu ac maent bellach dan warchodaeth gan Dreftadaeth llwyni Awstralia.

  Mae’r cangarŵ hefyd yn symbol o bwysigrwydd yng nghelf Aboriginaidd Awstralia. Yn gyffredinol, mae'n nodi digonedd a diolch a dyna pam ei fod yn anifail lwcus i'w feddiannu. Mae'n ymddangos fel logo ar gyfer Tourism Australia, Australian Made a hefyd ar gyfer Qantas, y cwmni hedfan enwog o Awstralia.

  Boomerang

  Mae'r bwmerang yn symbol a gydnabyddir yn gyffredinol. o Awstralia. I'r bobl Gynfrodorol, mae'n symbol o ddygnwch diwylliannol. Mae hefyd yn gysylltiad diriaethol â’u presenoldeb ar y cyfandir dros y blynyddoedd.

  Mae’r bwmerang wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd gan y Cynfrodorion ac yn cynrychioli’r cysylltiadau sydd ganddynt â’r tir am y 60,000 o flynyddoedd diwethaf. Roeddent yn ei ddefnyddio fel arf ar gyfer hela yn ogystal ag ar gyfer adloniant a chwaraeon. Cynlluniwyd Boomerangs yn gyntaf i ddod â'r gêm i lawr ac nid i ddychwelyd yn ôl at eu taflwr. Fodd bynnag, yn Ewrop, daethant yn eitemau caffael ac yn ddiweddarach, cofroddion i dwristiaid.

  Yn awr yn cael ei ystyried yn un o symbolau cenedlaethol Awstralia, mae'r bwmerang i'w weld yn arwyddluniau milwrol Awstralia. Mae’n mynegi’r awydd i’r gwisgwr neu’r derbynnydd ddychwelyd adref ‘yn union fel y bwmerang’ ei hun.

  Rhwystr MawrReef

  Rhwydwaith riffiau cwrel mwyaf y byd, y Great Barrier Reef, oddi ar arfordir Queensland, Awstralia. Mae'n ymestyn am dros 2,300 cilomedr ac mae'n cynnwys dros 2,900 o riffiau unigol. Mae'n un o dirnodau pwysicaf Awstralia ac yn fan poblogaidd i dwristiaid.

  Yn anffodus, oherwydd llygredd a chynhesu byd-eang, mae'r Barrier Reef yn profi cannu cwrel sylweddol, gan ladd y cwrel yn raddol i bob pwrpas.

  Billy Tin

  Cynhwysydd metel ysgafn, rhad ac amlbwrpas a ddefnyddir ar gyfer coginio neu ferwi dŵr dros y tân, defnyddiwyd y bile gan Awstraliaid yn y gorffennol fel arf defnyddiol ar gyfer bywyd gwyllt llwyn Awstralia . Erbyn diwedd y 19eg ganrif, roedd wedi dod yn symbol o fywyd llwyn yn Awstralia.

  Crybwyllir y billi yn anthem answyddogol enwog Awstralia ‘Waltzing Matilda’. Yn y gân hon, canodd y swagman, teithiwr crwydrol yn chwilio am waith:

  'a gwyliodd ac aros nes i'w fili ferwi '

  Cynrychiolai'r bil letygarwch y llwyn fel yn ogystal ag ysbryd hunanddibynnol, democrataidd Awstralia. Mae'r bile hefyd yn gysylltiedig â rhinweddau a ystyrir yn nodweddiadol o Awstralia megis dibynadwyedd ac egalitariaeth. Heddiw mae’n wrthrych hiraeth, yn symbol o ffordd syml a heddychlon o fyw sydd bellach bron ddim yn bodoli.

  Pont Harbwr Sydney

  Pont Harbwr Sydney yn gyntafagorwyd ym 1932, gan gysylltu glannau deheuol a gogleddol Harbwr Sydney mewn un rhychwant. Cymerodd bron i ddegawd i gwblhau'r bont ddur a oedd yn gyflym i ddod yn symbol o bwys a ddefnyddiwyd i hyrwyddo mewnfudo a thwristiaeth i Awstralia.

  Daeth Pont yr Harbwr hefyd yn symbol o ddyfeisgarwch, moderniaeth a chynnydd Awstralia, sydd bellach yn cael ei hystyried yn un o strwythurau trefol mwyaf nodedig y wlad. Roedd hefyd yn bont symbolaidd rhwng yr Awstraliaid brodorol ac anfrodorol pan groeswyd hi gan tua 250,000 o bobl yn ystod Taith Cymod y Bobl ym mis Mai 2000.

  Ers y flwyddyn 1998, daeth dathliadau Nos Galan yn Sydney i ben gyda arddangosfeydd tân gwyllt hyfryd o Bont Harbwr Sydney a gafodd ei chynnwys ar Restr Treftadaeth Genedlaethol Awstralia ym mis Mawrth 2007.

  Tŷ Opera Sydney

  Adeilad mwyaf cydnabyddedig Awstralia, ac un o'r adeiladau mwyaf enwog a nodedig y byd, mae Tŷ Opera Sydney yn adnabyddus am ei ddyluniad pensaernïol syfrdanol. Mae'n eistedd wrth geg Harbwr Sydney, ger Pont yr Harbwr, gyda'r adeilad yn debyg i hwyliau llong.

  Mae gan y Tŷ Opera nifer o leoliadau ar gyfer digwyddiadau celfyddydau perfformio. Yn aml caiff ei oleuo i hysbysebu digwyddiadau amrywiol neu i wneud datganiad. Er enghraifft, pan gafodd cydraddoldeb priodas ei gyfreithloni yn Awstralia, roedd hwyliau'r Tŷ Opera wedi'u goleuo i mewnlliwiau'r enfys. Mae'r Tŷ Opera yn parhau i fod yn un o adeiladau mwyaf eiconig Awstralia ac yn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

  Wattle

  Y plethwaith aur (Acacia pycnantha Benth), yw arwyddlun blodau cenedlaethol Awstralia sy'n arddangos y lliwiau cenedlaethol, aur a gwyrdd pan mae'n blodeuo. Mae plethwaith yn blanhigyn hynod o wydn sy'n cynrychioli gwytnwch pobl Awstralia ac sy'n gallu gwrthsefyll y gwyntoedd, y tanau llwyn a'r sychder sy'n eithaf cyffredin ledled y wlad.

  Defnyddiwyd y blethwaith aur ymhell cyn dyfodiad Ewropeaid i Awstralia . Arferai pobl frodorol Awstralia wneud sylwedd melys tebyg i daffi o gwm plethwaith euraidd trwy ei socian mewn dŵr a mêl a defnyddiasant hefyd tannin ei risgl ar gyfer ei briodweddau antiseptig.

  plethwaith aur wedi cael sylw mewn llawer o stampiau Awstralia yn ogystal â gwobrau. Ers yn ddiweddar, fe'i defnyddiwyd fel symbol o fyfyrio, coffa ac undod ledled y wlad ac yn 1901 fe'i cymeradwywyd yn answyddogol fel arwyddlun blodau cenedlaethol Awstralia.

  Uluru

  A elwir yn enwog fel 'Ayers Rock', mae Uluru yn ffurfiant craig fawr wedi'i wneud o dywodfaen ac wedi'i leoli yng nghanol Awstralia. Mae'r graig yn gysegredig iawn i'r Aboriginaliaid sy'n byw yn yr ardal hon ac a roddodd ei henw iddi. Ym 1873, daeth syrfëwr o’r enw William Gosse o hyd i’r tirnod a’i enwi’n ‘Ayers Rock’ ar ôl Syr HenryAyers, Prif Ysgrifenydd De Awstralia ar y pryd. Ers hynny, fe'i gelwir gan y ddau enw.

  Mae llawer o fythau, traddodiadau a chwedlau Aboriginaidd yn ymwneud ag Uluru. Mae'r Aboriginaliaid yn credu y bydd unrhyw un sy'n cymryd creigiau ohoni yn cael ei felltithio am oes ac yn dioddef anffawd fawr. Bu sawl achos lle roedd pobl a oedd wedi tynnu darnau o graig o'r ffurfiant wedi ceisio eu dychwelyd, gan geisio cael gwared ar y felltith honno. I'r Aboriginals, nid craig yn unig yw Uluru, ond man gorffwys i ysbrydion hynafol yr ardal.

  Mae Uluru bellach wedi'i restru fel un o Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO a mwyafrif y rhanbarth lle mae wedi'i leoli yn cael ei warchod o dan Barc Cenedlaethol Uluru-Kata Tjuta.

  Cryno…

  Mae symbolau Awstralia yn unigryw, ac nid oes llawer ohonynt i’w cael yn unman arall yn y byd. Mae'r symbolau hyn yn adlewyrchu'r arwahanrwydd daearyddol, diwylliant a hanes unigryw'r Aboriginaliaid, a gwytnwch a chymariaeth pobl Awstralia.

  Deddfir rhai symbolau o Awstralia fel y faner genedlaethol fel symbolau swyddogol. Fodd bynnag, newidiodd eraill fel y plethwaith a'r cangarŵ o fod yn symbolau poblogaidd yn unig i fod yn rhai swyddogol dros amser. Roedd symbolau eraill, fel y billy a'r bwmerang yn symbolau o'r cyfandir am flynyddoedd cyn i'r genedl ddod i fodolaeth hyd yn oed ac mae'r rhain bellach yn cael eu hystyried yn arwyddluniau hiraethus o'r

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.