Astraea - Duwies Cyfiawnder a Diniweidrwydd Gwlad Groeg

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg yr hen Roeg, roedd sawl duwdod yn ymwneud â’r syniad o gydbwysedd moesol (neu ‘ sophrosyne’ ). Ymhlith y rhain, mae Astraea, duwies cyfiawnder, yn sefyll allan fel y duw olaf a ffodd i ffwrdd o fyd y meidrolion, pan ddaeth Oes Aur y ddynoliaeth i ben.

  Er ei bod yn dduwdod llai, Roedd gan Astraea le arbennig, fel un o gynorthwywyr Zeus '. Yn yr erthygl hon, fe welwch fwy am y priodoleddau a'r symbolau sy'n gysylltiedig â ffigur Astraea.

  Pwy Oedd Astraea?

  Astrea gan Salvator Rosa. PD.

  Ystyr enw Astraea yw ‘ser-forwyn’, ac o’r herwydd, gellir ei chyfrif hi ymhlith y duwiau nefol. Roedd Astraea yn un o bersonoliaethau cyfiawnder yn y pantheon Groeg, ond fel duwies wyryf, roedd hi hefyd yn perthyn i burdeb a diniweidrwydd. Cysylltir hi'n gyffredin â Dike a Nemesis , duwiesau cyfiawnder moesol a dicter cyfiawn. Roedd y dduwies Justitia yn cyfateb i Astraea gan y Rhufeiniaid. Ni ddylid cymysgu Astraea ag Asteria , sef duwies y sêr.

  Ym mythau Groegaidd, y cwpl a grybwyllir amlaf fel rhieni Astraea yw Astraeus, duw'r cyfnos, a Eos, duwies y Wawr . Yn ôl y fersiwn hon o'r myth, byddai Astraea yn chwaer i'r Anemoi , y pedwar gwynt dwyfol, Boreas (gwynt y gogledd), Zephyrus (gwynt y gogledd).gorllewin), Notus (gwynt y de), ac Eurus (gwynt y dwyrain).

  Fodd bynnag, yn ôl Hesiod yn ei gerdd didactig Work and Days , mae Astraea yn ferch i Zeus a'r Titaness Themis . Mae Hesiod hefyd yn egluro y gellir dod o hyd i Astraea fel arfer yn eistedd wrth ymyl Zeus, a dyna pam mae'n debyg mewn rhai cynrychioliadau artistig y mae'r dduwies yn cael ei phortreadu fel un o geidwaid pelydrau Zeus.

  Pan adawodd Astraea fyd y meidrolion allan o ffieidd-dod, oherwydd y llygredd a'r drygioni a ymledodd ymhlith y ddynoliaeth, trawsnewidiodd Zeus y dduwies yn gytser y Virgo.

  Credai'r Groegiaid hynafol ryw ddydd y byddai Astraea yn dod yn ôl i'r Ddaear, ac y byddai hi'n dychwelyd nodi dechrau Oes Aur newydd.

  Symbolau Astraea

  Mae cynrychioliadau Astraea yn aml yn ei darlunio gyda gwisg draddodiadol dwyfoldeb seren:

  • Set o adenydd pluog .
  • Aureole aur uwch ei phen.
  • Thortsh yn un llaw.
  • Band serennog ar ei phen .

  Mae'r rhan fwyaf o elfennau'r rhestr hon (yr aureole aur, y dortsh, a'r band gwallt serennog) yn symbol o'r disgleirdeb yr oedd Groegiaid hynafol yn ei gysylltu â chyrff nefol.

  Mae'n werth gan nodi, ym mytholeg Groeg, hyd yn oed pan oedd duw neu dduwies nefol yn cael ei gynrychioli â choron, roedd hwn yn dal i fod yn drosiad yn unig o'r pelydrau golau a arbelydrwyd gan ben y duwdod,ac nid arwydd o ragoriaeth. Mewn gwirionedd, ystyriai'r Groegiaid y rhan fwyaf o'r duwiau a boblogodd yr awyr fel duwinyddiaethau ail reng, a oedd, er eu bod yn gorfforol uwchlaw'r Olympiaid, heb fod yn oruchwylion iddynt.

  Mae'r olaf hefyd yn wir am Astraea, pwy yn cael ei weld fel mân dduwdod y tu mewn i'r pantheon Groeg; eto, roedd hi'n un bwysig, o ystyried ei chysylltiadau â'r cysyniad o gyfiawnder.

  Roedd y glorian yn symbol arall yn gysylltiedig ag Astraea. Roedd y cysylltiad hwn hefyd yn bresennol ar gyfer y Groegiaid yn yr awyr, gan fod cytser Libra yn union nesaf at Virgo.

  Priodoleddau Astraea

  Am ei chysylltiadau â'r syniadau o wyryfdod a diniweidrwydd, mae'n ymddangos bod Astraea wedi cael eu hystyried fel y ffurf gyntefig ar gyfiawnder a oedd yn bresennol ymhlith bodau dynol cyn lledaenu drygioni ar draws y byd.

  Mae Astraea hefyd yn gysylltiedig â'r cysyniad o gywirdeb, rhinwedd hanfodol i'r Groegiaid, gan ystyried, yn Groeg hynafol, gallai unrhyw ormodedd tuag at ochr y meidrolion ennyn digofaint y duwiau. Mae llawer o enghreifftiau o ffigurau arwrol yn cael eu cosbi gan y duwiniaethau am eu gormodedd i'w gweld mewn trasiedïau Groegaidd clasurol, megis myth Prometheus .

  Astraea yn y Celfyddydau a Llenyddiaeth

  Mae ffigur Astraea yn bresennol mewn llenyddiaeth Roegaidd glasurol a Rhufeinig.

  Yn y gerdd naratif The Metamorphoses , mae Ovid yn esbonio sut oedd Astraea yr olafduwdod i fyw ymhlith bodau dynol. Roedd diflaniad cyfiawnder o’r Ddaear yn cynrychioli dechrau’r Oes Efydd, cyfnod pan dyngedwyd dynolryw i ddioddef bodolaeth llawn salwch a thristwch.

  Yn adrodd fel petai’n dyst cyfoes o’r dduwies’ ymadawiad, mae'r bardd Hesiod yn rhoi mwy o fanylion am sut y byddai'r byd yn newid yn absenoldeb Astraea. Yn ei gerdd Works and Days, dywedir y bydd morâl dynion yn gwaethygu hyd yn oed ymhellach i bwynt lle “Bydd cryfder yn iawn, a pharch yn peidio â bod; a bydd yr annuwiol yn niweidio'r dyn teilwng, gan lefaru geiriau celwyddog yn ei erbyn ….”

  Crybwyllir hefyd am Astraea yn nramâu Shakespeare Titus Andronicus a Henry VI. Yn ystod y Dadeni Ewropeaidd, uniaethwyd y dduwies ag ysbryd adnewyddu'r epoc. Yn yr un cyfnod, daeth ‘Astraea’ yn un o epithetau llenyddol y Frenhines Elisabeth I; mewn cymhariaeth farddonol, sy'n awgrymu bod dyfarniad brenin Lloegr yn cynrychioli Oes Aur newydd yn hanes y ddynoliaeth.

  Yn nrama enwocaf Pedro Calderon de la Barca, La vida es sueño (' Breuddwyd yw bywyd' ), Rosaura, y prif gymeriad benywaidd yn mabwysiadu'r enw 'Astraea' yn Court, i guddio ei hunaniaeth. Yn ystod y ddrama mae'n awgrymu bod Astolfo wedi'i syfrdanu gan Rosaura, a gymerodd ei gwyryfdod ond na'i phriododd, felly fe deithiodd o Moscovia i'rTeyrnas Gwlad Pwyl (lle mae Astolfo yn byw), yn ceisio dial.

  Anagram o ' auroras ' hefyd yw Rosaura, sef y gair Sbaeneg am wawr, sef y ffenomen y mae Eos, mam Astraea mewn rhai mythau, yn gysylltiedig.

  Mae yna hefyd baentiad o'r 17eg ganrif gan Salvador Rosa, o'r enw Astraea Leaves the Earth , lle gellir gweld y dduwies yn mynd heibio i raddfa (un o symbolau pennaf cyfiawnder) i werinwr, yn union fel y mae duwdod ar fin ffoi o'r byd hwn.

  'Astraea' hefyd yw teitl cerdd a ysgrifennwyd gan Ralph Waldo Emerson yn 1847.

  Astraea mewn Diwylliant Poblogaidd

  Yn niwylliant heddiw, mae ffigwr Astraea yn cael ei gysylltu’n gyffredin â’r cynrychioliadau niferus o Arglwyddes Ustus. Ymhlith y rhain, un o'r rhai mwyaf adnabyddus yw cerdyn 8fed y Tarot, sy'n darlunio Cyfiawnder yn eistedd ar orsedd, wedi'i goroni, ac yn dal cleddyf â'i llaw dde, a chlorian gyda'r chwith.

  Yn y gêm fideo Demon's Souls (2009) a'i ail-wneud (2020), 'Maiden Astraea' yw enw un o'r prif benaethiaid. Ar un adeg yn fonheddwr selog, teithiodd y cymeriad hwn i Ddyffryn Halogedig i ofalu am y rhai a oedd wedi'u heintio â phla demonig. Fodd bynnag, ar ryw adeg yn ei thaith, llygrwyd enaid Maiden Astraea, a daeth yn gythraul. Mae'n werth nodi bod elfennau purdeb a llygredd yn bresennol ym myth gwreiddiol Astraea ac yn y byd.yr ailddehongliad modern hwn gan Demon’s Souls.

  Astraea’s Dream hefyd yw enw cân gan y band metel trwm Americanaidd The Sword . Mae'r trac hwn yn rhan o albwm 2010 Warp Riders. Ymddengys fod teitl y gân yn gyfeiriad at ddychweliad hir-ddisgwyliedig duwies cyfiawnder i'r Ddaear.

  Cwestiynau Cyffredin Am Astraea

  Beth yw duwies Astraea?

  Astraea yw duwies Groegaidd cyfiawnder, purdeb, a diniweidrwydd.

  Pwy yw rhieni Astraea?

  Yn dibynnu ar y myth, rhieni Astraea yw naill ai Astraeus ac Eos, neu Themis a Zeus .

  A oedd Astraea yn wyryf?

  Fel duwies purdeb, gwyryf oedd Astraea.

  Pam roedd dychweliad posibl Astraea i'r Ddaear yn agwedd bwysig ar ei chwedloniaeth?

  Astraea oedd yr olaf o’r bodau anfarwol i adael y ddaear ac arwyddodd ddiwedd Oes Aur bodau dynol. Ers hynny, mae bodau dynol wedi bod yn dirywio, yn ôl Oesoedd Dyn yn yr hen grefydd Groeg. Bydd dychweliad posibl Astraea i'r ddaear yn dynodi dychweliad yr Oes Aur.

  Pa gytser y mae Astraea yn gysylltiedig ag ef?

  Dywedir mai Astraea yw cytser Virgo.

  Casgliad

  Er bod cyfranogiad Astraea ym mytholeg Groeg braidd yn gyfyngedig, roedd yn ymddangos bod y Groegiaid wedi ei hystyried yn dduwdod pwysig. Roedd y sylw hwn yn seiliedig yn bennaf ar y cysylltiadau dduwies i'r cysyniad ocyfiawnder.

  Yn y pen draw, nid yn unig y gwasanaethodd Astraea fel un o geidwaid pelydrau Zeus ond fe'i trawsffurfiwyd ganddo hefyd yn gytser (Virgo), anrhydedd a gadwyd yn unig i ychydig o gymeriadau dethol a nododd un drwg-enwog. cynsail yn yr oes chwedlonol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.