Symbolau yn y Beibl a'u Hystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae llawer o egwyddorion y ffydd Gristnogol yn seiliedig ar gynnwys y Beibl, gan y credir bod y Beibl yn cynnwys negeseuon yn uniongyrchol oddi wrth Dduw, wedi'u hanfon at bobl trwy wahanol negeswyr.

  Y Mae’r Beibl yn defnyddio symbolau amrywiol a symbolaeth i gyfleu’r negeseuon hyn, a dyna pam mae arbenigwyr y Beibl yn rhybuddio darllenwyr i beidio â chymryd yr hyn maen nhw’n ei ddarllen yn ôl ei olwg ac i chwilio bob amser am ystyr dyfnach pob gosodiad. Tra bod llawer o symbolau yn y Beibl, dyma rai o'r rhai mwyaf adnabyddus.

  Symbolau Beiblaidd

  1. Olew Olewydd

  Tra bod Cristnogion yn credu mewn un Duw uwchlaw popeth, maen nhw hefyd yn honni bod Duw wedi ei ymgorffori yn nhrifecta’r Tad (Duw), y Mab (Iesu Grist), a’r Sanctaidd Ysbryd (Grym Duw). Mae'r Beibl yn defnyddio'r cyfeiriadau hyn sawl gwaith yn yr Hen Destament a'r Testament Newydd, gan ddefnyddio symbolau yn aml.

  Yn yr Hen Destament, roedd olew olewydd yn aml yn cael ei ddefnyddio i gynrychioli'r Ysbryd Glân. Mae hyn i'w wahaniaethu oddi wrth yr olew ccrude, heb ei buro, a ddaeth o dan y ddaear. Tra bod olew olewydd yn olygfa gyfarwydd yn ystod yr amser cyn Crist ac yn aml yn cael ei ystyried yn arwydd o iechyd da a chroen dros fywyd, roedd Cristnogion yn ei ddefnyddio fel rhan o ddefod.

  Wrth gyflwyno bendithion neu iachau’r sâl, byddai Cristnogion yn sychu olew olewydd ar y person, fel arfer ar y talcen neu ar y rhan o’r corff oedd yn sâl, sef treigliad symbolaidd o bŵer yr Ysbryd Glân i olchi i ffwrddclefyd y person hwnnw neu i gadw ysbrydion drwg oddi arno.

  2. Colomennod

  Drychiolaeth arall o’r Ysbryd Glân yn yr ysgrythur yw’r colomen , yn enwedig yn y Testament Newydd. Yn ystod bedydd Iesu, mae pob un o'r pedair efengyl yn disgrifio ymddangosiad colomen fel presenoldeb yr Ysbryd Glân yn disgyn ar Iesu.

  Yn yr Hen Destament, defnyddid colomennod i ddynodi purdeb neu heddwch . Mae un cynrychiolaeth yn dangos y golomen yn dal cangen olewydd yn ei phig wrth iddi hedfan yn ôl at Noa a’r Arch, gan gyhoeddi diwedd y dilyw mawr a thawelu dicter Duw. Yn llyfrau'r Salmau, Solomon, a Genesis, defnyddir colomennod i gynrychioli priodferched, yn benodol o ran eu diniweidrwydd a'u teyrngarwch.

  3. Cig Oen

  Cyfeirir atynt yn aml fel anifeiliaid aberthol a ddefnyddir ar gyfer defodau crefyddol ac arferion paganaidd, ac mae ŵyn yn cael eu crybwyll droeon yn y Beibl. Cyfeiriwyd yn aml at Iesu Grist ei hun fel “Oen Duw”, gan mai aberth i achub y byd rhag damnedigaeth dragwyddol oedd ei fodolaeth.

  Cyfeirir at Iesu weithiau hefyd fel y “Bugail Da”, a'i ganlynwyr y genfaint o ddefaid sydd ganddo i'w harwain i'r llwybr iawn.

  4. Creigiau neu Gerrig

  Mae'r ysgrythurau'n aml yn cyfeirio at gerrig neu greigiau wrth symboleiddio cryfder neu ddygnwch, yn enwedig yn y proffwydoliaethau yn yr Hen Destament. Yn fwyaf aml, mae'r rhain ynyn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio sut mae Duw yn ddiysgog yn ei addewidion i’r bobl, neu sut mae’n darparu cefnogaeth a sefydlogrwydd ar adegau o bryder.

  Ceir un enghraifft yn Llyfr 2 Samuel 22:2–3, lle mae Dafydd yn dweud, "Yr Arglwydd yw fy nghraig, fy nghaer ... fy Nuw yw fy nghraig, yr wyf yn llochesu." Ceir enghraifft arall yn llyfr Eseia, 28:16, “Wele, yr wyf yn gosod yn Seion yn sylfaen garreg, maen profedig, conglfaen gwerthfawr, sylfaen sicr; ni frysia'r hwn a gredo”.

  Yn y Testament Newydd, defnyddiwyd creigiau i ddisgrifio nid yn unig Duw, ond hefyd ei ddilynwyr ffyddlon. Disgrifir Pedr, yn enwedig, fel y graig yr adeiladid yr Eglwys arni.

  5. Enfys

  Yn bert i edrych arno a'i ystyried yn rhyfeddod byd natur, mae ymddangosiad anrhagweladwy enfys yn y gorwel bob amser yn syfrdanol. Ond i Gristnogion, mae iddo ystyr dyfnach fyth fel neges uniongyrchol oddi wrth Dduw.

  Mae enfys yn cael eu crybwyll gyntaf ar ôl y dilyw mawr, fel cynrychioliad o addewid Duw i’r bobl. Yn y cyfamod hwn, dywedodd Duw wrth Noa na fyddai byth eto’n defnyddio llifogydd fel cosb i bob bod byw neu fodd o lanhau’r ddaear, a byddai’r enfys yn atgof iddo’i hun. Ceir yr hanes hwn ym Mhennod 9 o Lyfr Genesis.

  Gellir dod o hyd i gyfeiriadau eraill at yr enfys yn llyfrau Eseciel a'r Datguddiad, lle y'i defnyddir idisgrifiwch fawredd yr Arglwydd, a phrydferthwch ei deyrnas.

  6. Mêl

  Yn fwy na dim ond danteithion melys, mae mêl yn cael ei ddefnyddio fel symbol i gynrychioli ffyniant, helaethrwydd, ac addewid o fywyd gwell.

  Yn Llyfr Exodus , disgrifir Gwlad yr Addewid fel “gwlad sy’n llifo â llaeth a mêl”. Yn Diarhebion 24:13, mae tad yn dweud wrth ei fab am fwyta mêl “oherwydd da yw; mae mêl o'r crib yn felys at eich dant. Gwybydd hefyd fod doethineb yn felys i'th enaid; os dewch o hyd iddo, y mae gobaith dyfodol i chwi, ac ni thorrir ymaith eich gobaith.”

  Fel hyn, mae mêl yn cynrychioli pethau da mewn bywyd, gan ei fod yn felys, yn iachus, ac nid yw bob amser yn hawdd i ddod heibio.

  Themâu Pwysig yn y Beibl

  1. Un Duw

  Thema gyffredin yn yr ysgrythurau yw presenoldeb bod holl-bwerus a greodd y bydysawd ar ei ben ei hun. Mae hyn yn wahanol iawn o'i gymharu â chredoau paganaidd ac amldduwiol lle mae addoliad yn cael ei wasgaru dros dduwiau lluosog nad ydyn nhw ond yn gyfrifol am faes cyfrifoldeb ar y tro.

  2. Pwysigrwydd Gwaith Caled

  Mewn llawer o achosion, mae’r Beibl yn rhoi pwyslais ar werth gwaith caled. Gweithiodd hyd yn oed Duw ei Hun yn syth am 6 diwrnod a 6 noson i greu'r bydysawd. Dyna pam y rhoddwyd doniau a sgiliau i fodau dynol er mwyn iddynt allu gweithio drostynt eu hunain, ym mha faes bynnag y gwnaed iddynt ragori ynddo.

  3. Cofio Rhoi Nôl

  Asmae pobl yn gweithio'n galed, rhaid iddynt hefyd gofio gosod gwasanaeth wrth wraidd popeth a wnânt. Mae hyn yn cynnwys rhoi yn ôl i’r gymuned ac i’w heglwys, gan ei bod yn arferiad cyffredin i Gristnogion anfon rhoddion i’w gweinidogaeth yn rheolaidd, neu’r hyn a alwant yn “degwm”.

  4. Grym Tawelwch a Myfyrdod

  Mae’r Beibl yn dysgu Cristnogion, pan fyddant yn wynebu her sy’n teimlo’n anorchfygol, neu pan fyddant yn teimlo eu bod wedi colli eu cyfeiriad, mai dim ond eistedd sydd angen iddynt. yn dawel a gweddïwch am arweiniad. Dywedir bod Duw yn cyfathrebu â phobl yn uniongyrchol, ond maen nhw'n colli allan arno oherwydd eu bod yn rhy brysur yn byw eu bywydau. Yr unig ffordd i dderbyn y neges yn glir yw trwy glirio eich meddwl o sŵn a thynnu sylw oddi wrth y byd allanol.

  5. Gweithredoedd o Alar a Gostyngeiddrwydd

  Fel y’i defnyddir mewn gwahanol adroddiadau trwy’r Beibl, byddai cymeriadau nodedig yn rhwygo’u cadachau i ddangos edifeirwch neu ofid. Ceir rhai engreifftiau yn hanesion Jacob yn Llyfr Genesis, ac am Mordecai yn Llyfr Esther, y ddau yn yr Hen Destament.

  Pen crym, dwylaw crychlyd, a llygaid caeedig ar y llaw arall. , yn nodi gostyngeiddrwydd, yn enwedig mewn gweddi. Mae hyn yn dynodi eich bod yn gostwng eich hunain gerbron yr Arglwydd, ac fe'i defnyddir yn aml i ddisgrifio person mewn gweddi megis hanesion a geir yn llyfrau Exodus, Chronicles, aNehemeia.

  6. Delweddaeth a Phersonoliaeth yn Y Beibl

  Mae’r Beibl yn defnyddio trosiadau, delweddaeth, alegorïau, ac amryw offer llenyddol eraill sy’n gwneud yr ysgrifau’n gyfoethog â symbolaeth. Er enghraifft, mae Israel wedi cael ei disgrifio ar adegau fel mab, priodferch Duw, neu weithiau fel gwraig anffyddlon. Mae'r eglwys ei hun wedi'i disgrifio mewn amrywiol ysgrythurau fel corff Crist, fel cynhaeaf o ffrwythau neu gnydau, neu dorth o fara.

  Defnyddir alegori hefyd yn y rhan fwyaf o'r damhegion a'r chwedlau sydd wedi'u cymysgu yn y Beibl. , yn enwedig y rhai a ddywedwyd gan yr Iesu. Er enghraifft, mae dameg y mab afradlon yn sôn am gariad Duw a maddeuant i bechaduriaid. Enghraifft arall yw'r ddameg am y brenin doeth Solomon, sy'n pwysleisio grym aberth a chariad mam, ond sydd hefyd yn sôn am y gallu i wneud dyfarniadau mewn cyfnod o argyfwng.

  Casgliad

  Mae'r Beibl yn gyfoethog gyda symbolaeth, symbolau, a delweddaeth sy'n cynrychioli'r gwerthoedd a'r cysyniadau y mae Cristnogion yn eu caru. Gan fod llawer o ddehongliadau o symbolaeth o'r fath, gellir dadlau ynghylch ystyr y symbolau hyn.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.