Creaduriaid Chwedlonol Mytholeg Geltaidd – Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae llawer o mytholeg Geltaidd wedi mynd ar goll dros yr oesoedd. Roedd y diwylliant hwn yn ei anterth yn ystod Oes yr Haearn, ond collwyd llawer o'r fytholeg oherwydd goncwest yr Ymerodraeth Rufeinig dros Ewrop a'r llwythau amrywiol o Geltiaid a wasgarwyd ar draws y cyfandir.

  Serch hynny, diolch i rai tystiolaeth archeolegol, ffynonellau Rhufeinig ysgrifenedig, a'r mythau Celtaidd sy'n dal i oroesi yn Iwerddon, Cymru, yr Alban a Phrydain, gwyddom am gryn dipyn o fythau Celtaidd hardd, duwiau anhygoel, a llawer o greaduriaid chwedlonol rhyfeddol mytholeg Geltaidd .

  Yn yr erthygl hon, byddwn yn mynd dros rai o'r creaduriaid chwedlonol Celtaidd mwyaf chwedlonol.

  Creaduriaid chwedlonol Celtaidd chwedlonol

  Mae mytholeg Geltaidd mor gyfoethog er bod gennym fynediad i ddim ond ffracsiwn sydd wedi goroesi ar hyd yr oesoedd, mae'r ffracsiwn hwnnw'n dal i gynnwys dwsinau o wahanol fythau a chreaduriaid mytholegol unigryw a gwych. Byddai mynd trwy bob un ohonynt yn cymryd llyfr cyfan, felly dyma ni wedi rhestru'r 14 creadur chwedlonol mwyaf adnabyddus a diddorol ym mytholeg y Celtiaid.

  1- The Banshee

  Mae'r banshees yn ysbrydion benywaidd ym mytholeg y Celtiaid, sy'n meddu ar sgrech pwerus ac iasoer ac ymddangosiad erchyll. Mae rhai straeon yn eu portreadu fel hen hags ac eraill yn eu darlunio fel morwynion ifanc neu ferched canol oed. Weithiau maent yn gwisgo gwyn, ac eraillweithiau maent wedi eu haddurno mewn llwyd neu ddu.

  Yn ôl rhai mythau y maent yn wrachod, ac yn ôl eraill ysbrydion yw'r merched hyn. Mae llawer yn eu hystyried yn fath o dylwyth teg, sy'n rhesymegol mewn ystyr gan fod y gair banshee yn dod bean sidhe' neu tylwyth teg yn Gaeleg.

  Waeth beth roedden nhw neu'n edrych fel mewn unrhyw chwedl, roedd eu sgrechiadau pwerus bob amser yn golygu bod marwolaeth rownd y gornel a rhywun agos atoch chi ar fin marw.

  2- Y Leprechaun

  Mae'n debyg mai'r symbol Gwyddelig o lwc, leprechauns yw'r creadur mytholegol Celtaidd enwocaf. Wedi'i bortreadu fel person bach ond mewn gwyrdd, mae'r leprechaun yn chwarae barf oren ogoneddus a het fawr werdd, fel arfer wedi'i haddurno â meillion pedair deilen .

  Mae'r mythau enwocaf am leprechauns yn honni bod ganddynt botiau o aur wedi eu cuddio ym mhen enfys. Pwynt diddorol arall amdanyn nhw yw os ydych chi'n dal leprechaun, fe allan nhw roi tri dymuniad i chi eu rhyddhau nhw - yn union fel genie neu lawer o greaduriaid mytholegol eraill ar draws gwahanol grefyddau.

  3- The Pooka

  Mae'r Pooka yn geffyl mytholegol gwahanol ond yr un mor ddychrynllyd. Fel arfer yn ddu, mae'r ceffylau chwedlonol hyn yn marchogaeth ar draws caeau Iwerddon gyda'r nos, yn stampio dros gnydau, ffensys, ac eiddo pobl, maen nhw'n dychryn anifeiliaid fferm rhag cynhyrchu llaeth neu wyau am wythnosau, ac maen nhw'n achosi llawer o bethau eraill.direidi ar hyd y ffordd.

  Yn rhyfedd iawn, mae Pookas hefyd yn newid siâp ac weithiau gallant ymddangos fel eryrod duon neu gobliaid. Gallant hefyd siarad yr iaith ddynol a defnyddio'r sgil honno i ddenu teithwyr neu ffermwyr yn y nos.

  4- Y Merrow

  Amrywiad Celtaidd o fôr-forynion, mae gan môr-forwyn draed dynol yn lle cynffonnau ond mae eu traed yn wastad a bysedd gweog i'w helpu i nofio'n well. Yn union fel môr-forynion, mae morynion fel arfer yn byw yn y dŵr.

  Mae gan forynion y gallu i wneud hynny diolch i'w dillad hudol. Dywed rhai rhanbarthau ei fod yn gap plu coch sy'n rhoi eu hud dŵr iddynt, tra bod eraill yn honni mai clogyn croen morlo ydyw. Beth bynnag yw'r achos, gall morwyn ddewis cefnu ar ei ddillad hudol a byw ar dir gyda bodau dynol.

  Mae morwynion benywaidd yn briodferch dymunol iawn gan y dywedir eu bod yn syfrdanol o hardd, yn ogystal â chyfoethog oherwydd y cyfan. y trysorau maen nhw wedi eu casglu o waelod y môr. Ar y llaw arall, dywedir bod gwŷr merw yn erchyll a hyll.

  Mae gan y ddau awydd cryf iawn i ddychwelyd i'r môr pan fyddant ar dir, felly pan fydd rhywun yn eu trapio ar dir maen nhw fel arfer yn ceisio i guddio eu het blu coch neu fantell croen y morlo. Mae cryn dipyn o dylwythau Gwyddelig sydd hyd yn oed heddiw yn honni eu bod yn ddisgynyddion o forynnod a ddaeth i'r wlad ganrifoedd yn ôl.

  5- Y Darrig Pell

  Nid Leprechauns yr unig fach hudoluspobl ym mytholeg Geltaidd. Mae'r Far Darrig yr un mor fyr a hefyd yn cynnwys barfau steilus. Mae eu barfau fel arfer yn goch llachar, fodd bynnag, yn union fel eu dillad. Mewn gwirionedd, mae eu henw yn trosi'n Red Man o'r Gaeleg.

  Yn wahanol i leprechauns, sy'n ymlacio yn y coed ger eu potiau aur, mae'r Darrig Pell yn crwydro o gwmpas gyda sachau byrlap enfawr, gan geisio herwgipio pobl. Maen nhw'n cael chwerthin dychrynllyd ac maen nhw'n aml yn achosi hunllefau. Beth sy'n waeth, pan fydd Farrig Farrig yn herwgipio babi, maen nhw'n aml yn disodli'r plentyn gyda changeling - creadur mytholegol erchyll arall y byddwn yn sôn amdano isod.

  Yr un ffordd sicr o ddelio â Pell Darring yw dywedwch yn uchel, “Ni fyddwch yn fy ngwatwar i!” cyn iddynt lwyddo i'ch trapio.

  6- Dullahan

  Arwydd marwolaeth, yn union fel y banshee, y Dullahan yw'r Gwyddel heb ben marchog . Wrth farchogaeth ceffyl du a'i orchuddio â clogyn du, mae'r Dullahan yn crwydro'r caeau gyda'r nos. Mae'n cario ei ben yn un fraich a chwip o asgwrn cefn dynol yn y llall.

  Nid yw'r Dullahan yn cyhoeddi'r farwolaeth sydd ar ddod trwy sgrechian, fel y banshee, ond trwy farchogaeth i mewn i dref neu bentref a dal ei ben i fyny i sylwi ar y farwolaeth fel y mae'n digwydd. Gwahaniaeth allweddol arall rhwng y Dullahan a'r banshee yw nad yw'r marchog di-ben yn petruso niweidio gwylwyr â'i chwip.

  7- Yr Abhartach

  Ni fel arferfampiriaid cyswllt â Rwmania, oherwydd mae'n debyg mai Vlad the Impaler oedd ysbrydoliaeth Dracula Bram Stoker. Damcaniaeth bosibl arall, fodd bynnag, yw bod Bram Stroker wedi cymryd y syniad oddi wrth yr Abhartach Gwyddelig. Roedd yr Abhartach hefyd yn cael ei adnabod fel The Dwarf King, ac roedd yr Abhartach yn ormeswr Gwyddelig hudolus a gododd o'i fedd ar ôl iddo gael ei ladd gan y bobl.

  Yn union fel fampirod, roedd yr Abhartach yn cerdded y wlad gyda'r nos, gan ladd pobl ac yfed eu gwaed. Yr unig ffordd i'w rwystro oedd ei ladd eto, a'i gladdu yn fertigol a wyneb i waered.

  8- Fear Gorta

  Fersiwn Gwyddelig o zombies, y Nid Fear Gorta yw eich bwystfilod arferol, mud, sy'n bwyta'r ymennydd. Yn hytrach, maent yn crwydro o gwmpas, yn cario eu cnawd pydru o bentref i bentref, gan ofyn i ddieithriaid am fwyd. Gwobrwywyd y rhai na chawsant eu gwrthyrru gan esgyrn ymwthiol a chroen glasaidd y meirw cerdded, ac a roddasant fwyd iddynt, â ffyniant a chyfoeth. Fodd bynnag, roedd y rhai a erlidiodd Ofn Gorta i ffwrdd yn cael eu melltithio gan anlwc.

  Yn ei hanfod, roedd myth Fear Gorta yn addysgu pobl i fod yn garedig a hael bob amser, hyd yn oed i'r rhai sy'n ymddangos yn annymunol iddynt.

  5>

  9- The Changeling

  Er eu henw, nid yw'r newidyddion yn newidwyr siâp go iawn. Yn hytrach, maen nhw'n blant i dylwyth teg, fel y Darrig Pell neu'n aml hyd yn oed tylwyth teg oedolion sy'n edrych fel babanod. Nid yw pob plentyn tylwyth teg yn gyfnewidiol.Mae rhai yn “normal” ac yn hardd, a’r rhai mae’r tylwyth teg yn eu cadw iddyn nhw eu hunain.

  Pan fydd tylwyth teg afluniedig yn cael ei eni, fodd bynnag, sy’n gyffredin iddyn nhw yn ôl pob golwg, byddai’r tylwyth teg yn dwyn plentyn dynol ac yn rhoi eu plentyn afluniedig i mewn. ei le. Dyma pam maen nhw'n cael eu galw'n newidyddion. Dywedir bod y “babanod cyfnewid” hyn yn crio drwy’r dydd a thrwy’r nos, yn tyfu’n bobl hyll ac anffurfiedig, ac yn achosi anlwc i’r teulu mabwysiedig. Fodd bynnag, dywedir hefyd eu bod yn cael eu denu at offerynnau cerdd a bod ganddynt sgiliau cerddorol rhagorol - rhesymegol, o ystyried eu bod yn dylwyth teg.

  10- The Kelpie

  Y Kelpies: Cerfluniau Ceffylau 30-Metr-Uchder yn yr Alban

  Mae'r Kelpie yn ysbryd dwr drwg, a bortreadir yn nodweddiadol fel ceffyl gwyn sy'n nofio i mewn afonydd neu lynnoedd. Mae'n debyg bod eu tarddiad yn gysylltiedig â dyfroedd gwyn ewynnog rhai afonydd cyflym sydd hefyd yn gallu bod yn beryglus i'r rhai sy'n ceisio nofio ynddynt.

  Mae myth gwaelodol Kelpie yn eu dangos fel creaduriaid hardd a swynol sy'n denu teithwyr a phlant trwy gynnig marchogaeth iddynt ar eu cefn. Unwaith y bydd y person yn dringo ar ben y ceffyl, fodd bynnag, mae'n cael ei gludo i'r anifail ac mae'r Kelpie yn treiddio'n ddwfn i'r dŵr, gan foddi'r dioddefwr.

  Mae myth Kelpie yn gyffredin iawn yn yr Alban ond mae hefyd yn bodoli yn yr Alban. Iwerddon.

  11- Iled Deirg

  Chwedl fampir arall yn y diwylliant Celtaidd, merch yw'r Red Duecythraul. Cyfieithir ei henw yn llythrennol fel “Red Bloodsucker” a dywedir ei bod yn denu dynion trwy eu hudo yn y nos cyn eu brathu a sugno eu gwaed i ffwrdd.

  Dywedir mai merch arglwydd hardd oedd y Dearg Due gwreiddiol. syrthiodd mewn cariad â gwerinwr. Gwgodd ei thad ar eu perthynas, fodd bynnag, a gorfodi ei ferch i briodi dyn cyfoethog yn lle hynny. Yr oedd gwr y ddynes yn ofnadwy iddi, ac felly y diweddodd i gyflawni hunanladdiad allan o dristwch.

  Flynyddoedd yn ddiweddarach, cododd o'r bedd a dechreuodd grwydro ar draws Iwerddon, gan gosbi dynion trwy gymryd eu llu bywyd i ffwrdd.

  12- Pobl Maithe

  Y bobl dylwyth teg ym mytholeg Wyddelig yw'r Pobl Maithe. Term cyffredinol ar gyfer y rhan fwyaf o bobl y tylwyth teg, mae'r Pobl Maithe fel arfer yn debyg i fodau dynol, yn meddu ar alluoedd goruwchnaturiol, ac fel arfer yn dda a charedig. Dywed rhai mythau eu bod yn ddisgynyddion i angylion syrthiedig ac eraill eu bod yn blant i'r Tuatha De Danann, “pobloedd y dduwies Danu ” a ddaeth gyntaf i Iwerddon.

  Er ei fod yn nodweddiadol dda, gall y Pobl Maithe ddial os cânt eu cam-drin gan bobl. Yn anffodus, nid yw hynny'n anghyffredin o ystyried pa mor aml y mae pobl yn eu cymryd am Far Darrig neu greaduriaid drwg eraill. bean sidhe , dywedir bod y sidhe leanan yn dylwythen deg neu gythraul maleisus sy'n hudoawduron a cherddorion uchelgeisiol. Byddai'r sidhe leanan yn nesáu at bobl o'r fath yn eu hamser mwyaf enbyd pan fyddant yn chwilio am ysbrydoliaeth. Byddai'r sidhe leanan yn eu hudo ac yn cynnig bod yn awen iddynt, gan danio eu creadigrwydd trwy ddefnyddio ei hud.

  Unwaith i'r awduron neu'r cerddorion hynny gyrraedd uchafbwynt eu creadigrwydd, fodd bynnag, byddai'r sidhe leanan yn eu gadael yn sydyn, gan eu plymio i iselder llawer dyfnach nag yr oeddynt ynddo o'r blaen. Byddai pobl o'r fath wedyn fel arfer yn cymryd eu bywydau eu hunain. Unwaith y byddai hynny'n digwydd, byddai'r sidhe leanan yn dod, yn dwyn eu corff ffres, ac yn mynd ag ef i'w lloer. Yno, byddai'n draenio eu gwaed ac yn ei ddefnyddio i danio ei hanfarwoldeb ei hun.

  14- Sluagh

  Mwy o ysbrydion yn hytrach na chythreuliaid neu wirodydd, dywedir i'r Sluagh byddwch eneidiau pechaduriaid meirw. Byddai'r creaduriaid brawychus hyn yn aml yn hedfan o bentref i bentref, fel arfer mewn pecynnau, gan fynd o'r gorllewin i'r dwyrain. Pan fyddent yn dod ar draws pobl, byddai'r Sluagh yn ceisio'u lladd yn syth a chymryd eu heneidiau.

  Yn amlach na pheidio byddent yn ceisio goresgyn cartrefi pobl ac ymosod ar bobl hŷn sy'n marw gan eu bod yn sgôr haws. Er mwyn atal y Sluagh rhag goresgyn eu cartref, roedd pobl fel arfer yn cadw eu ffenestri gorllewinol ar gau.

  Amlapio

  Mae chwedloniaeth Geltaidd yn llawn creaduriaid unigryw, llawer ohonynt wedi dylanwadu ar ddiwylliant pop modern ac yn yn dal i gael ei grybwyll mewn llyfrau,ffilmiau, gemau fideo a chaneuon. Rhyfedd sut mae'r creaduriaid Celtaidd hyn yn cymharu â chreaduriaid mytholegol Groegaidd, Norsaidd neu Japaneaidd? Edrychwch ar y rhestrau hynny yma:

  Creaduriaid Unigryw Mytholeg Norsaidd

  Mathau o Greaduriaid Mytholegol Japaneaidd

  Chwedl Creaduriaid Mytholegol Groeg

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.