Hathor - Duwies Awyr Eifftaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Ym mytholeg yr Aifft, roedd Hathor yn dduwies yr awyr, o ffrwythlondeb, merched a chariad. Hi oedd un o dduwiesau pwysicaf yr Aifft a oedd yn cael ei dathlu a'i haddoli mewn cysegrfeydd a themlau ledled yr Aifft. Roedd Hathor yn adnabyddus am amrywiol rolau a nodweddion ond roedd yn cael ei hedmygu'n bennaf am ei rhinweddau benywaidd a meithringar. Ym mytholeg ddiweddarach yr Aifft, daeth Hathor yn gysylltiedig â Ra , Duw'r greadigaeth.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar Hathor, duwies yr awyr Eifftaidd.

  Gwreiddiau o Hathor

  Mae rhai haneswyr yn olrhain tarddiad Hathor i dduwiesau Eifftaidd cyn-dynastig. Gallai Hathor fod wedi esblygu o'r duwiau cynharach hyn, a ymddangosodd ar ffurf gwartheg ac a addolid am eu rhinweddau o fod yn fam a maeth.

  Yn ôl myth Eifftaidd arall, gwnaeth Hathor a'r duw creawdwr Atum siapio a chreu'r cyfan. bodau byw. Cynrychiolwyd llaw Atum (a elwir yn Llaw Atum) gan Hathor, a phan bleserodd y duw ei hun, arweiniodd at greu'r byd. Mae naratif arall yn nodi bod Hathor a'i chydymaith Khonsu , a oedd hefyd yn dduw creawdwr, wedi cenhedlu a galluogi bywyd ar y ddaear.

  Er gwaethaf sawl adroddiad ar hanes a tharddiad Hathor, mae hi'n cymryd ffurf gadarn a choncrid yn unig o Bedwaredd Frenhinllin yr Hen Deyrnas. Dyma'r amser y daeth y duw haul Ra yn frenin ar bob duwiau,a Hathor a neilltuwyd i fod yn wraig ac yn gydymaith iddo. Daeth yn fam symbolaidd i holl frenhinoedd a llywodraethwyr yr Aifft. Roedd y pwynt hwn mewn hanes yn nodi newid sylweddol ym mhoblogrwydd Hathor fel mam ddwyfol a duwies awyr. Fodd bynnag, disodlwyd Hathor yn raddol gan dduwiesau fel Mut ac Isis yn ystod cyfnod y Deyrnas Newydd.

  Nodweddion Hathor

  Celf a phaentiadau o’r Aifft a ddarlunnir Hathor fel buwch a ddarparodd laeth a maeth yn rhad ac am ddim i'r bobl. Roedd nifer o ddelweddau eraill hefyd yn ei phortreadu fel gwraig yn gwisgo penwisg o gyrn a disg haul, i symboleiddio ei phriodoleddau fel mam sy'n meithrin a'i chysylltiad â'r haul.

  Ar ffurf ddynol, portreadwyd Hathor fel merch hyfryd. menyw, yn gwisgo ffrog goch a gwyrddlas. Weithiau roedd hi hefyd yn cael ei chynrychioli fel llewod, cobra, uraeus neu sycamorwydden. Yn y delweddau hyn, mae staff papyrws, sistrum (offeryn cerdd), mwclis Menat neu ddrychau llaw gyda Hathor fel arfer.

  Symbolau Hathor<7

  Mae symbolau Hathor yn cynnwys y canlynol:

  • Buchod – Mae’r anifeiliaid hyn yn symbolau o faeth a mamolaeth, nodweddion sy’n gysylltiedig â Hathor.
  • Sycamorwydden – Mae sudd y sycamorwydden yn llaethog a chredwyd ei fod yn symbol o fywyd a ffrwythlondeb.
  • Drychau – Yn yr hen Aifft, roedd drychau yn gysylltiedig â harddwch, benyweidd-dra ayr haul.
  • Mwclis Menat – Roedd y math yma o gadwyn adnabod wedi ei wneud o sawl gleiniau ac yn cael eu gweld fel personoliad o Hathor.
  • Cobra – Cynrychiolwyd Hathor yn aml gan cobras. Mae hyn yn cynrychioli ochr beryglus Hathor. Pan anfonodd Ra ei lygad (Hathor) yn erbyn dynolryw, cymerodd ffurf cobra.
  • Llewod – Cynrychiolaeth gyffredin arall o Hathor, mae'r llewdod yn symbol o rym, amddiffyniad, ffyrnigrwydd a chryfder, nodweddion sy'n gysylltiedig â Hathor.

  Symboledd Hathor

  • Symbol o famolaeth a maeth oedd Hathor. Am y rheswm hwn, darluniwyd hi fel buwch laeth neu sycamorwydden.
  • I'r Eifftiaid, arwyddlun o ddiolchgarwch oedd Hathor, ac adlewyrchodd y myth Saith rhodd Hathor pwysigrwydd bod yn ddiolchgar.
  • Fel duwies solar, roedd Hathor yn symbol o fywyd a chreadigaeth newydd. Yn ystod pob codiad haul rhoddodd Hathor enedigaeth i dduw'r haul, Ra.
  • Daeth Hathor yn fam symbolaidd i holl frenhinoedd yr Aifft oherwydd ei chysylltiad â duw'r haul, Ra. Honnodd sawl brenhin ei fod yn ddisgynyddion iddi er mwyn sefydlu cyfreithlondeb.
  • Ym mytholeg yr Aifft, roedd Hathor yn arwyddlun genedigaeth a marwolaeth. Penderfynodd dynged plant newydd-anedig a daeth hefyd i gynrychioli marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth.
  • Roedd Hathor yn symbol o ffrwythlondeb, a dathlodd yr Eifftiaid hi trwy ddawnsio, canu,ac yn chwarae'r sistrum .

  Hathor yn Dduwies Awyr

  Fel duwies yr awyr Eifftaidd, dywedid fod Hathor yn byw yno gyda'i chydymaith Ra. Aeth Hathor gyda Ra ar ei deithiau ar draws yr awyr a'i warchod trwy gymryd ffurf cobra pedwar pen.

  Roedd enw Hathor yn yr Aifft yn golygu “ House of Horus ”, a all gyfeirio at ei phreswyliad yn yr awyr, neu’r enw a roddwyd iddi oherwydd y cysylltiad â Horus . Credai rhai ysgrifenwyr Eifftaidd fod Horus, a drigai yn yr awyr, yn cael ei eni i Hathor bob bore.

  Felly, gallai enw Hathor hefyd fod yn gyfeiriad at enedigaeth a phreswylfa Horus, a oedd yn perthyn yn agos i'r awyr. dduwies, cyn ei integreiddio i chwedl Osiris .

  Isod mae rhestr o brif ddetholion y golygydd sy'n dangos y cerflun o Hathor.

  Dewisiadau Gorau'r Golygydd

  Hathor fel Duwies Haul

  Duwdod heulol oedd Hathor ac roedd yn gymar benywaidd i dduwiau haul fel Horus a Ra. Galwyd hi'r Golden One fel adlewyrchiad o'i golau llachar a'i phelydrau pelydrol.

  Roedd gan Hathor a Ra berthynas gymhleth a oedd yn cydblethu ac yn gysylltiedig â chylch bywyd yr haul. Yn ystod pob machlud, byddai Hathor yn cael cyfathrach rywiol â Ra ac yn beichiogi gyda'i blentyn.

  Ar doriad haul, byddai Hathor yn rhoi genedigaeth i fersiwn plentyn o Ra, a fyddai wedyn yn teithio'r awyr fel Ra. Parhaodd y cylch hwn bobDydd. Newidiodd safle Hathor fel cydymaith a mam Ra gyda chodiad a machlud yr haul.

  Hathor a Dinistrio'r Hil Ddynol

  Yn y rhan fwyaf o fythau Eifftaidd, darluniwyd Hathor fel dyn caredig a charedig. duwies ffyrnig. Ar un achlysur, anfonodd Ra Hathor fel ei gynrychiolydd i gosbi gwrthryfelwyr a oedd yn cwestiynu ei awdurdod goruchaf. I gyflawni ei dyletswyddau, trodd Hathor i mewn i'r dduwies llew Sekhmet , a dechreuodd ladd enfawr o'r holl fodau dynol.

  Nid oedd Ra yn rhagweld y lefel hon o ddicter a meddyliodd am gynllun i dynnu sylw Hathor. Cymysgodd Ra powdr coch gyda diod alcoholaidd a'i dywallt dros y tir i atal Hathor rhag lladd mwy o bobl. Stopiodd Hathor ac yfodd yr hylif coch heb fod yn ymwybodol o'i gyfansoddiad. Tawelodd ei chyflwr meddw ei digofaint, a daeth yn dduwies oddefol a charedig unwaith eto. o bwerau mwyaf Ra. Mewn un myth, disgrifir hi fel ei ferch, a rhedodd i ffwrdd â Llygad pwerus Ra i wlad dramor. Y tro hwn, anfonodd Ra Thoth, duw ysgrifennu a doethineb i nôl Hathor yn ôl.

  Fel areithiwr grymus a llawdriniwr geiriau, llwyddodd Thoth i ddarbwyllo Hathor i ddod yn ôl a dychwelyd Llygad Ra. Fel gwobr am wasanaethau Thoth, addawodd Ra roi llaw Hathor mewn priodas i Thoth.

  Hathor aDathlu

  Roedd cysylltiad agos rhwng Hathor a cherddoriaeth, dawns, meddwdod, a dathliadau. Roedd ei hoffeiriaid a'i dilynwyr yn chwarae'r sistrum, ac yn dawnsio iddi. Offeryn o chwantau erotig oedd y sistrum ac roedd yn adlewyrchu delwedd Hathor fel duwies ffrwythlondeb a chenhedlu.

  Roedd pobl yr Aifft hefyd yn dathlu Hathor bob blwyddyn pan orlifodd Afon Nîl a throi’n goch. Tybient fod y lliw coch yn adlewyrchiad o'r diod yr oedd Hathor wedi ei yfed, ac i dawelu'r dduwies, byddai pobl yn cyfansoddi cerddoriaeth ac yn dawnsio i wahanol donau.

  Hathor a Diolchgarwch

  Credodd yr Eifftiaid bod addoli Hathor yn ennyn ymdeimlad o lawenydd, hapusrwydd a diolchgarwch. Roedd diolchgarwch yn gysyniad pwysig yng nghrefydd yr Aifft ac yn pennu safle unigolyn yn yr Isfyd. Barnodd duwiau Bywyd Ar Ôl berson ar sail ei deimladau o ddiolchgarwch.

  Gellir deall ymhellach bwysigrwydd diolchgarwch yn niwylliant yr Aifft trwy edrych ar y stori ' Pum rhodd Hathor ' . Yn y chwedl hon, mae gwerinwr neu ffermwr yn cymryd rhan yn addoliad defodol Hathor. Mae offeiriad yn nheml Hathor yn gofyn i’r dyn tlawd wneud rhestr o bum peth y mae’n ddiolchgar amdanynt. Mae'r werin yn ei ysgrifennu i lawr ac yn ei ddychwelyd at yr offeiriad, sy'n datgan bod pob peth a grybwyllir mewn gwirionedd yn rhoddion i'r dduwies Hathor.

  Gwnaed y traddodiad defodol hwn yn aml i ennyn ymdeimlad o ddiolchgarwcha llawenydd ymhlith y bobl. Defnyddiwyd y chwedl hon hefyd fel traethawd moesol ac anogodd bobl i fyw gyda boddhad, hapusrwydd a diolchgarwch.

  Hathor fel Duwies Genedigaeth a Marwolaeth

  Roedd Hathor yn dduwies geni a marwolaeth. Roedd hi'n gysylltiedig â genedigaeth a phenderfynodd dynged yr epil newydd-anedig trwy gymryd ffurf Saith Hathor. Roedd merched doeth, neu'r Ta Rekhet, yn ymgynghori ac yn cyfathrebu â Hathor ar bob mater o enedigaeth a marwolaeth.

  Roedd arwyddlun mwyaf poblogaidd Hathor, y sycamorwydden, gyda’i llaeth sy’n rhoi bywyd, yn cael ei weld fel symbol o’r greadigaeth a genedigaeth. Yn ystod llifogydd blynyddol Afon Nîl, roedd y dŵr yn gysylltiedig â llaeth y fron Hathor, ac yn cael ei weld fel arwyddlun o fywyd a ffrwythlondeb newydd. Mewn un myth creu, darlunir Hathor fel prif faethwr, ac mae'n bwydo pob bod byw gyda'i llaeth dwyfol.

  Yn y cyfnod Greco-Rufeinig, disodlodd llawer o fenywod Hathor ag Osiris, fel duwies marwolaeth ac bywyd ar ôl marwolaeth. Roedd pobl hefyd yn credu bod safleoedd claddu ac eirch yn groth Hathor, y gallai bodau dynol gael eu haileni eto.

  Hathor fel Duwies hudolus

  Roedd Hathor yn un o'r ychydig iawn o dduwiesau ym mytholeg yr Aifft a oedd ag apêl a swyn rhywiol. Mae yna sawl stori sy'n adrodd ei phendantrwydd corfforol a'i hudoliaeth. Mewn un myth, mae Hathor yn cwrdd â bugail nad yw'n ei chael hi'n ddeniadol yn ei ffurf blewog ac anifail fel buwch. Ondyn y cyfarfod nesaf, mae'r bugail yn cael ei swyno a'i swyno gan ei gorff dynol noethlymun a hardd.

  Mae chwedl arall yn sôn am Hathor yn hudo'r duw haul Ra. Pan mae Ra yn esgeuluso ei brif gyfrifoldebau oherwydd dicter a rhwystredigaeth, mae Hathor yn ei dawelu trwy ddangos ei chorff a'i organau cenhedlu. Yna daw Ra yn ddedwydd, chwerthin yn uchel, ac ailgydio yn ei ddyledswyddau.

  Addoli Hathor

  Addolai Hathor gan bobl ieuainc a hen bobl fel ei gilydd. Gweddiodd llanciau a morwynion yr Aifft ar Hathor am gariad a chyfeillach. Gofynnodd merched newydd briodi am y dduwies ar gyfer plant iach. Roedd teuluoedd a gafodd eu torri oherwydd gwrthdaro ac ymryson, yn ceisio'r dduwies am gymorth ac yn gadael offrymau niferus iddi.

  Cynrychioliadau o Hathor mewn Celf Eifftaidd

  Mae Hathor yn ymddangos mewn nifer o feddrodau a siambrau claddu fel y dduwies a arweiniodd bobl i'r Isfyd. Mae yna hefyd ddelweddau o lawer o ferched yn ysgwyd coesyn papyrws fel teyrnged i Hathor. Ceir ysgythriadau o Hathor ar eirch hefyd.

  Gwyliau er Anrhydedd Hathor

  • Dathlwyd Hathor yn nhrydydd mis calendr yr Aifft. Roedd Gŵyl y Meddwdod yn dathlu dychweliad Hathor a Llygad Ra. Roedd pobl nid yn unig yn canu ac yn dawnsio, ond hefyd yn ceisio cyrraedd cyflwr amgen o ymwybyddiaeth er mwyn cysylltu â'r dduwies.
  • Roedd Hathor hefyd yn cael ei ddathlu a'i addoli yn ystod Blwyddyn Newydd yr Aifft. Mae cerflun ogosodwyd y dduwies yn siambr fwyaf arbennig y deml, fel symbol o ddechrau newydd a dechreuadau newydd. Ar ddiwrnod y Flwyddyn Newydd, byddai delwedd o Hathor yn cael ei gosod yn yr haul i nodi ei haduniad â Ra.
  • Gŵyl yr Aduniad Hardd oedd y mwyaf poblogaidd o holl wyliau Hathor. Cymerwyd delwau a delwau o Hathor i wahanol demlau, ac ar derfyn y daith, derbyniwyd hi yn nghysegrfa Horus. Yna cymerwyd delweddau o Hathor a Horus i deml Ra a pherfformiwyd defodau ar gyfer duw'r haul. Gallai'r ŵyl hon fod naill ai'n seremoni briodas yn nodi undeb Hathor a Horus, neu'n syml yn ddefod i anrhydeddu duw'r haul.

  Yn Gryno

  Hathor oedd un o dduwiesau pwysicaf y pantheon Eifftaidd hynafol a chwaraeodd lawer o rolau. Roedd ganddi bŵer mawr ac roedd ganddi ddylanwad dros sawl agwedd ar fywyd bob dydd. Er bod ei phoblogrwydd a'i hamlygrwydd wedi dirywio dros amser, parhaodd Hathor i fod â lle arbennig yng nghalonnau llawer o Eifftiaid, a pharhaodd ei hetifeddiaeth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.