Apollo a Daphne - Stori Gariad Amhosib

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae myth Apollo a Daphne yn stori garu drasig am gariad a cholled ddi-alw. Mae wedi'i darlunio mewn celf a llenyddiaeth ers canrifoedd ac mae ei themâu a'i symbolaeth niferus yn ei gwneud yn stori berthnasol hyd yn oed heddiw.

  Pwy Oedd Apollo?

  Roedd Apollo yn un o duwiau mwyaf poblogaidd ac amlwg mytholeg Roeg, a aned i Zeus, duw'r taranau, a'r Titaness Leto .

  Fel duw'r goleuni, roedd cyfrifoldebau Apollo yn cynnwys marchogaeth ar ei geffyl cerbyd yn cael ei dynnu bob dydd, yn tynnu'r haul ar draws yr awyr. Yn ogystal â hyn, roedd hefyd yn gyfrifol am lawer o feysydd eraill gan gynnwys cerddoriaeth, celfyddyd, gwybodaeth, barddoniaeth, meddygaeth, saethyddiaeth a'r pla.

  Roedd Apollo hefyd yn dduw llafar a gymerodd drosodd Oracl Delphi. Daeth pobl o bob cwr o'r byd i ymgynghori ag ef a darganfod beth oedd eu dyfodol.

  Pwy Oedd Daphne?

  Merch naill ai Peneus, duw afon Thesalia, oedd Daphne, neu Ladon o Arcadia. Nymff Naiad oedd hi a oedd yn enwog am ei harddwch, a ddaliodd lygad Apollo.

  Roedd tad Daphne eisiau i'w ferch briodi a rhoi wyrion iddo ond roedd yn well gan Daphne aros yn wyryf am oes. A hithau mor brydferth oedd hi, yr oedd ganddi lawer o wŷr, ond gwrthododd hi hwynt oll a thyngu llw o ddiweirdeb.

  Myth Apollo a Daphne

  Dechreuodd y stori pan oedd Apollo gwatwar Eros , duw cariad,sarhau ei sgiliau mewn saethyddiaeth a'i statws bychan. Roedd yn pryfocio Eros am ei rôl ‘ddibwys’ o wneud i bobl syrthio mewn cariad o’i saethau.

  Gan deimlo’n ddig a digalon, saethodd Eros Apollo â saeth aur a barodd i’r duw syrthio mewn cariad â Daphne. Nesaf, saethodd Eros Daphne gyda saeth o blwm. Gwnaeth y saeth hon yr union gyferbyn â'r saethau aur, a pheri i Daphne ddirmygu Apollo.

  Wedi'i daro gan harddwch Daphne, dilynodd Apollo hi bob dydd yn ceisio gwneud i'r nymff syrthio mewn cariad ag ef, ond waeth pa mor galed yr oedd ceisio, hi a'i gwrthododd. Wrth i Apollo ei dilyn, hi a redodd i ffwrdd oddi wrtho nes i Eros benderfynu ymyrryd a helpu Apollo i ddal i fyny ati.

  Pan welodd Daphne ei fod ychydig ar ei hôl hi, galwodd at ei thad, gan ofyn iddo wneud hynny. newid ei ffurf fel y byddai'n gallu dianc rhag datblygiadau Apollo. Er nad oedd yn falch, gwelodd tad Daphne fod angen help ar ei ferch ac atebodd ei phled, gan ei throi’n goeden lawryf .

  Yn union fel y gafaelodd Apollo yng nghanol Daphne, dechreuodd ei thrawsnewidiad ac o fewn eiliadau cafodd ei hun yn dal ei afael ar foncyff coeden lawryf. Yn dorcalonnus, addawodd Apollo anrhydeddu Daphne am byth a gwnaeth y goeden lawryf yn anfarwol fel na fyddai ei dail byth yn pydru. Dyma pam mae rhwyfau yn goed bytholwyrdd nad ydyn nhw'n marw ond yn hytrach yn para trwy'r flwyddyn.

  Daeth y goeden lawryf yn gysegredig i Apollocoeden ac un o'i symbolau amlwg. Gwnaeth iddo'i hun dorch o'i changhennau a wisgai bob amser. Daeth y llawryf treee yn symbol diwylliannol i gerddorion a beirdd eraill hefyd.

  Symboledd

  Mae dadansoddiad o fythau Apollo a Daphne yn cyflwyno’r themâu a’r symbolaeth a ganlyn:

  1. Lust - Mae teimladau cychwynnol Apollo tuag at Daphne ar ôl cael ei saethu gan y saeth yn chwantus. Mae'n mynd ar ei ôl, waeth beth fo'i gwrthod. Gan fod Eros yn dduw awydd erotig, mae’n amlwg bod teimladau Apollo yn arwydd o chwant yn hytrach na chariad.
  2. Cariad – Ar ôl i Daphne gael ei drawsnewid yn goeden, mae Apollo yn wirioneddol gyffrous. Yn gymaint felly fel ei fod yn gwneud y goeden yn fythwyrdd, fel y gall Daphne fyw am byth yn y ffordd honno, a gwneud y llawryf yn symbol ohono. Mae’n amlwg bod ei chwant cychwynnol am Daphne wedi trawsnewid yn deimladau dyfnach.
  3. 3>Trawsnewid – Dyma un o brif themâu’r stori, ac mae’n codi mewn dwy brif ffordd – trawsnewid ffisegol Daphne yn nwylo ei thad, a thrawsnewidiad emosiynol Apollo, o chwant i gariad. Cawn hefyd weld y trawsnewidiadau yn Apollo a Daphne pan fyddant yn cael eu saethu gan saeth Cupid, wrth i'r naill syrthio mewn cariad a'r llall syrthio i gasineb.
  4. Diweirdeb – Myth Apollo a Daphne gellir ei weld fel trosiad o'r frwydr rhwng diweirdeb a chwant. Dim ond trwy aberthu ei chorff a dod yn llawryfy goeden yw Daphne yn gallu amddiffyn ei diweirdeb ac osgoi datblygiadau dieisiau Apollo.

  Cynrychiolaethau Apollo a Daphne

  Apollo a Daphne gan Gian Lorenzo Bernini

  Mae stori Apollo a Daphne wedi bod yn bwnc poblogaidd mewn gweithiau celf a llenyddol trwy gydol hanes. Creodd yr artist Gian Lorenzo Bernini gerflun marmor Baróc maint llawn o’r cwpl sy’n dangos Apollo yn gwisgo ei goron llawryf ac yn cydio yng nghlun Daphne wrth iddi ffoi oddi wrtho. Caiff Daphne ei bortreadu fel un sy'n trosi i'r goeden lawryf, a'i bysedd yn troi'n ddail a changhennau bach.

  Darluniodd Giovanni Tiepolo, arlunydd o'r 18fed ganrif, y stori mewn paentiad olew, gan ddarlunio'r nymff Daphne sydd newydd ddechrau ei thrawsnewid gyda Apollo yn ei dilyn. Daeth y darlun hwn yn hynod boblogaidd ac ar hyn o bryd mae'n hongian yn y Louvre, Paris.

  Mae paentiad arall o'r stori garu drasig yn hongian yn yr Oriel Genedlaethol yn Llundain, yn portreadu'r duw a'r nymff wedi'u gwisgo mewn gwisgoedd Dadeni. Yn y paentiad hwn hefyd, mae Daphne yn cael ei darlunio yng nghanol ei thrawsnewidiad yn goeden lawryf.

  3> The Kiss gan Gustav Klimt. Parth Cyhoeddus.

  Mae rhywfaint o ddyfalu bod y paentiad enwog gan Gustav Klimt The Kiss , yn darlunio Apollo yn cusanu Daphne yn union wrth iddi drawsnewid yn goeden, yn dilyn naratif Metamorphosis Ovid .

  YnBriff

  Stori garu Apollo a Daphne yw un o’r straeon enwocaf o fytholeg Roegaidd lle nad yw Apollo na Daphne yn rheoli eu hemosiynau na’r sefyllfa. Mae ei ddiwedd yn drasig gan nad yw'r naill na'r llall yn dod o hyd i wir hapusrwydd. Trwy gydol hanes mae eu stori wedi cael ei hastudio a'i dadansoddi fel enghraifft o sut y gall awydd arwain at ddinistrio. Mae'n parhau i fod yn un o weithiau mwyaf poblogaidd a mwyaf adnabyddus llenyddiaeth hynafol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.