Symbol Ik Onkar - Pam Mae'n Bwysig?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Ik Onkar, sydd hefyd wedi'i ysgrifennu fel Ek Onkar, yn ymadrodd sy'n amlinellu un o ddaliadau pwysicaf Sikhaeth. Gellir ei weld ar demlau Sikhaidd a hyd yn oed nodweddion fel geiriau cyntaf y Mul Mantar, geiriau agoriadol ysgrythur sanctaidd y ffydd Sikhaidd. Mae'r Ik Onkar yn symbol Sikh parchedig ac ymadrodd. Dyma pam.

  Gwreiddiau'r Ik Onkar

  Mae'r Ik Onkar yn ddiddorol gan nad oedd yn symbol yn wreiddiol. Daeth yn symbol dros amser fel cynrychiolaeth o gred sylfaenol fawr o fewn y grefydd Sikhaidd. Er mwyn gwerthfawrogi Ik Onkar, mae angen i ni ddeall sut y tarddodd a daeth yn eiriau cyntaf y Mui Mantar, sy'n cael ei gredydu i Guru Nanak, sylfaenydd Sikhaeth.

  Guru Nanak, ar ôl clywed galwad Duw i estyn allan at ddynoliaeth tra'n ymdrochi mewn afon yn 1487 OC, treuliodd y tri degawd nesaf yn cyhoeddi ei athrawiaeth newydd. Amlinellodd Guru Nanak fod gan bob bod dynol gysylltiad dwyfol gan eu bod i gyd yn blant o'r un Bod Goruchaf. Fel y cyfryw, mae pawb yn gyfartal heb unrhyw grŵp yn well nag un arall. Dim ond Un Duw Goruchaf sydd a dyna mae'r Ik Onkar yn ei bwysleisio yn y Mui Mantar.

  Mae Ik Onkar yn pwysleisio'r syniad o un Bod Goruchaf. Mae’n atgyfnerthu’r farn bod y rhaniadau megis cast, iaith, crefydd, hil, rhyw a chenedligrwydd, yn ddiangen gan ein bod i gyd yn addoli’r un Duw. Arwydda y syniad fodmae'r holl ddynoliaeth yn un a bod pawb yn gyfartal. Gellir cymryd yr Ik Onkar fel symbol o undod di-dor a dirwystr rhwng popeth a phawb.

  Mae dehongliad arall, sy'n edrych ar adeiladwaith yr Ik Onkar, yn dod o'r tair llythyren y mae'n eu cynnwys:

  • Ec – sy’n dynodi “un”
  • Om – y llythyren at Dduw neu fynegiant o realiti ac ymwybyddiaeth eithaf y dwyfol
  • Kar – y marc fertigol dros Om.

  Gyda’i gilydd, mae’n symbol o amser diderfyn, parhad, a natur hollbresennol a thragwyddol Duw. Eto, cawn fod Ik Onkar i'w weld yn dynodi athrawiaeth a chred un Duw sy'n bresennol trwy'r holl greadigaeth. Mae gwahanol ffyrdd o brofi'r un Duw, ond yr un yw'r canlyniad.

  Ystyr Dyfnach

  Eto, mae'r syniad y tu ôl i Ik Onkar yn ymestyn i'r modd yr ydym yn trin ein gilydd. Os gwelwn ein gilydd fel rhan o'r Dwyfol, heb eu gwahanu gan garfannau crefyddol, yna mae Ik Onkar yn symbol o'r cariad a'r derbyniad a ddangoswn tuag at ein gilydd.

  Rydym oll wedi ein huno'n ddwyfol, nid yn unig i Dduw ond i ddynoliaeth . Mae Duw yn ein caru ni i gyd yn gyfartal, felly fe ddylen ni hefyd ddangos yr un cariad.

  Hefyd, mae symbol Ik Onkar i'w weld yn darian amddiffyniad dwyfol, yn eich cadw rhag niwed a drwg. Mae hefyd yn cynrychioli’r syniad y gall cael mynediad at yr un Duw sy’n gyfrifol am bob realiti ddod â heddwch,cytgord a llwyddiant yr ydych yn ei ddymuno ar gyfer eich bywyd.

  Defnyddio'r Ik Onkar Fel Datganiad Ffasiwn

  Defnyddir yr Ik Onkar ar demlau Sikhaidd yn ogystal â rhai cartrefi Sikhaidd fel tyst i'w cred yn yr Un Duw Goruchaf, felly ni ddylai fod yn syndod y gallwch ddod o hyd i tlws crog, dillad a thatŵs o'r Ik Onkar fel ffordd debyg o ddatgan eich ffydd.

  Fel eitem o ffasiwn, gall hefyd fod yn atgof o'r bendithion dwyfol a ddarperir i chi yn eich bywyd.

  Fodd bynnag, oherwydd bod yr Ik Onkar yn symbol crefyddol adnabyddadwy ac yn agwedd ar ddiwylliant Sikhaidd, mae'n bwysig gwisgo'r symbol gyda pharch at ei ystyr.

  Mae yna rai sy'n gwgu ar y syniad o ddefnyddio'r Ik Onkar fel eitem ffasiwn gan eu bod yn honni nad yw ymddygiad y person sy'n cerdded o gwmpas gyda'r symbol hwn yn cyfateb y ffordd grefyddol ddefosiynol y maent yn honni ei bod yn ei chynrychioli.

  Amlapio

  Ers y 15fed ganrif, mae Ik Onkar wedi dod yn symbol sy'n gweithredu fel atgof o'r undod sydd gennym â'r dwyfol ac â'n gilydd. Mae'n ein hatgoffa i beidio â barnu ein gilydd, ond i dderbyn a charu ein gilydd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.