Symbolaeth y Trydydd Llygad

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Arf barchedig o weledwyr a chyfrinwyr, mae'r trydydd llygad yn gysylltiedig â phob peth seicig. Mae llawer yn ceisio ei ddeffro i fod yn arweiniad, creadigedd , doethineb, iachâd , a deffroad ysbrydol. Mae gan wahanol ddiwylliannau a chrefyddau eu credoau eu hunain am y trydydd llygad. Dyma olwg agosach ar ystyr a symbolaeth y trydydd llygad.

  Beth Yw'r Trydydd Llygad?

  Er nad oes un set o ddiffiniadau ar gyfer y cysyniad, y trydydd llygad yw yn gysylltiedig â galluoedd craff, greddfol, ac ysbrydol. Fe'i gelwir hefyd yn llygad y meddwl neu'r llygad mewnol oherwydd ei fod yn cael ei gymharu â gweld rhywbeth â llygad mwy greddfol. Er mai trosiad yn unig ydyw, mae rhai yn ei gysylltu â gweld auras, clairvoyance, a chael profiadau y tu allan i'r corff.

  Yn Hindŵaeth, mae'r trydydd llygad yn cyfateb i'r chweched chakra neu Ajna , a geir ar y talcen rhwng yr aeliau. Dywedir ei fod yn ganolbwynt greddf a doethineb, yn ogystal â phorth egni ysbrydol. Os yw'r chakra trydydd llygad mewn cydbwysedd, dywedir bod gan y person yn gyffredinol ffordd well o feddwl ac iechyd da.

  Daw cysyniad y trydydd llygad o brif swyddogaeth y chwarren pineal, sef pys- strwythur maint yr ymennydd sy'n ymateb i olau a thywyllwch. Mae llawer yn credu ei fod yn gwasanaethu fel cysylltiad rhwng y byd corfforol ac ysbrydol. Dim rhyfedd, mae'r trydydd llygad hefyda elwir yn llygad pineal . Eto i gyd, nid yw'r cysylltiad rhwng y chwarren ei hun a phrofiad paranormal wedi'i brofi'n wyddonol.

  Ystyr Symbolaidd y Trydydd Llygad

  Mae'r trydydd llygad yn chwarae rhan arwyddocaol mewn gwahanol ddiwylliannau a chrefyddau ledled y wlad. byd. Dyma rai o'i hystyron:

  Symbol o Oleuedigaeth

  Mewn Bwdhaeth, mae'r trydydd llygad yn ymddangos ar dalcen duwiau neu fodau goleuedig, fel Bwdha. Mae'n gynrychiolaeth o ymwybyddiaeth uwch - a chredir ei fod yn arwain pobl ar weld y byd â'u meddwl .

  Symbol o Grym Dwyfol

  Mewn Hindŵaeth, mae'r trydydd llygad yn cael ei ddarlunio ar dalcen Shiva , ac mae'n cynrychioli ei rymoedd adfywio a dinistr. Yn epig Sansgrit Mahabharata , trodd Kama, duw'r awydd, yn lludw gan ddefnyddio ei drydydd llygad. Mae'r Hindwiaid hefyd yn gwisgo dotiau coch neu bindis ar eu talcen i symboleiddio eu cysylltiad ysbrydol â'r dwyfol.

  Ffenestr i Fyd Ysbrydol

  Mewn paraseicoleg, astudiaeth o ffenomenau meddwl anesboniadwy, mae'r trydydd llygad yn gweithredu fel porth ar gyfer cyfathrebu ysbrydol, megis telepathi, clirwelediad, breuddwydion eglur a thafluniad astral. Yn ysbrydolrwydd yr Oes Newydd, mae hefyd yn gallu dwyn i gof ddelweddau meddyliol ag arwyddocâd seicolegol.

  Doethineb Mewnol ac Eglurder

  Yn y Dwyrain aTraddodiadau ysbrydol y gorllewin, mae'r trydydd llygad yn gysylltiedig â deallusrwydd cosmig. Pan agorir y llygad hwn, credir bod canfyddiad cliriach o realiti yn cael ei ddatgelu i'r person. Mae ysgolhaig Japaneaidd Bwdhaeth Zen hyd yn oed yn cyfateb agoriad y trydydd llygad â goresgyn anwybodaeth.

  Intuition and Insight

  Yn gysylltiedig â'r chweched synnwyr, y trydydd llygad Credir ei fod yn amgyffred y pethau na all y pum synnwyr arall eu dirnad. Mae cysylltiad agos rhyngddo a greddf, y gallu i ddeall pethau mewn amrantiad, heb ddefnyddio rhesymu rhesymegol.

  Y Trydydd Llygad mewn Hanes

  Tra nad oes tystiolaeth wyddonol sy’n profi’r bodolaeth y trydydd llygad, mae llawer o athronwyr a meddygon yn ei gysylltu â'r chwarren pineal. Mae rhai o'r damcaniaethau yn seiliedig ar ofergoelion a chamddealltwriaeth o swyddogaethau'r chwarren, ond gall hefyd roi cipolwg i ni ar sut y datblygodd y gred yn y trydydd llygad.

  Y Chwarren Pineal ac Ysgrifau Galen<4

  Gellir dod o hyd i'r disgrifiad cyntaf o'r chwarren bineal yn ysgrifau'r meddyg a'r athronydd Groegaidd Galen, y daeth ei athroniaeth yn ddylanwadol tua'r 17eg ganrif. Enwodd y chwarren pineal oherwydd ei fod yn debyg i gnau pinwydd.

  Fodd bynnag, roedd Galen yn meddwl bod y chwarren pineal yn gweithredu i gynnal pibellau gwaed, ac mae'n gyfrifol am lif seicig. niwma , asylwedd anwedd ysbryd a ddisgrifiodd fel offeryn cyntaf yr enaid . Credai fod yr enaid neu'r ysbryd yn llifo ar ffurf aer, o'r ysgyfaint i'r galon a'r ymennydd. Yn y pen draw, seiliwyd nifer o ddamcaniaethau ar ei athroniaeth.

  Yn Ewrop yr Oesoedd Canol a'r Dadeni

  Erbyn cyfnod Sant Thomas Aquinas, roedd y chwarren pineal yn cael ei hystyried yn ganolbwynt i yr enaid, gan ei gysylltu â'i ddamcaniaeth o dair cell . Ar ddechrau'r 16eg ganrif, darganfu Niccolò Massa nad oedd wedi'i lenwi â sylwedd ysbryd anwedd - ond yn hytrach â hylif. Yn ddiweddarach, cynigiodd yr athronydd Ffrengig Rene Descartes mai'r chwarren bîn yw'r pwynt cyswllt rhwng y deallusrwydd a'r corff corfforol.

  Yn ei La Dioptrique , credai Rene Descartes mai chwarren pineal yw'r sedd yr enaid a'r man y ffurfir meddyliau. Yn ôl iddo, mae'r gwirodydd yn llifo o'r chwarren pineal, ac mae'r nerfau yn diwbiau gwag wedi'u llenwi â gwirodydd. Yn nhraethawd Dyn , credwyd hefyd fod y chwarren yn ymwneud â dychymyg, cof, teimlad, a symudiadau'r corff.

  Diwedd y 19eg Ganrif <12

  Nid oedd unrhyw gynnydd yn y ddealltwriaeth wyddonol fodern o'r chwarren pineal, felly cynigiwyd y gred yn y trydydd llygad. Cysylltodd Madame Blavatsky, sylfaenydd theosophy, y trydydd llygad â llygad yr Hindŵcyfrinwyr a llygad Shiva. Cryfhaodd y syniad y gred bod y chwarren pineal yn organ gweledigaeth ysbrydol .

  Ar Ddiwedd yr 20fed Ganrif

  Yn anffodus, mae ymchwil modern a profodd darganfyddiadau fod Rene Descartes yn anghywir am ei ragdybiaethau am y chwarren pineal. Eto i gyd, roedd y pineal yn dal i gael ei adnabod yn eang gyda'r trydydd llygad ac wedi cael llawer o arwyddocâd ysbrydol. Yn wir, cododd mwy o gredoau cynllwynio amdano, gan gynnwys fflworideiddio dŵr y credwyd ei fod yn niweidio'r chwarren ac yn rhwystro galluoedd seicig pobl.

  Y Trydydd Llygad yn y Cyfnod Modern

  Heddiw, y trydydd Mae llygad yn parhau i fod yn destun dyfalu - ac mae'r gred yn y chwarren pineal fel y trydydd llygad yn dal i fynd yn gryf.

  Yn feddygol, mae'r chwarren pineal yn cynhyrchu'r hormon melatonin, sy'n helpu i gynnal y rhythm circadian, sy'n effeithio ar ein patrymau deffro a chysgu. Fodd bynnag, mae darganfyddiad diweddar yn nodi bod y cyffur rhithbeiriol dimethyltryptamine neu DMT hefyd yn cael ei gynhyrchu'n naturiol gan y chwarren pineal. Pan gaiff ei amlyncu, mae'r sylwedd yn achosi profiadau rhithweledol a cholli cysylltiad â'r byd ffisegol.

  Mae'r DMT yn cael ei alw'n foleciwl ysbryd gan Dr. Rick Strassman, fel y dywedir ei fod yn effeithio ar ymwybyddiaeth ddynol . Mae'n credu ei fod yn cael ei ryddhau gan y chwarren pineal yn ystod cwsg neu freuddwyd REMcyflwr, ac yn agos at farwolaeth, sy'n esbonio pam mae rhai pobl yn honni eu bod wedi cael profiadau bron â marw.

  O ganlyniad, mae'r gred am y chwarren pineal fel porth i deyrnasoedd ysbrydol uwch ac ymwybyddiaeth yn parhau. Mae rhai ymchwilwyr hyd yn oed yn dyfalu y gall y DMT ddeffro'r trydydd llygad, gan ganiatáu cyfathrebu â bodau arallfydol ac ysbrydol.

  • Yn Ioga a Myfyrdod
  mae ymarferwyr ioga yn credu y bydd agor y trydydd llygad yn eich helpu i weld y byd mewn ffordd hollol newydd. Mae rhai yn ymarfer myfyrdod a llafarganu, tra bod eraill yn defnyddio crisialau. Credir hefyd bod olewau hanfodol a diet iawn yn chwarae rhan mewn puro'r chwarren pineal a deffro'r trydydd chakra llygad. . Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi nad oes tystiolaeth wyddonol i gefnogi'r honiadau hyn.
  • Mewn Diwylliant Pop

  Mae'r trydydd llygad yn parhau i fod yn thema boblogaidd mewn nofelau a ffilmiau, yn enwedig straeon am gymeriadau gyda gallu goruwchnaturiol i weld ysbrydion. Chwaraeodd ran bwysig ym mhlotiau'r ffilm arswyd Blood Creek , yn ogystal ag ar sawl pennod o'r gyfres deledu ffuglen wyddonol The X-Files , yn enwedig y Via Negativa episod. Roedd cyfres deledu Americanaidd Teen Wolf yn darlunio Valack a chanddo dwll yn ei benglog,a roddodd iddo drydydd llygad a galluoedd uwch.

  Cwestiynau Cyffredin Am y Trydydd Llygad

  Beth mae'n ei olygu i agor eich trydydd llygad?

  Oherwydd bod y trydydd llygad yn yn gysylltiedig â dirnadaeth, dirnadaeth, ac ymwybyddiaeth, credir bod agor eich trydydd llygad yn rhoi doethineb a greddf i berson.

  Sut gallwch chi agor eich trydydd llygad?

  Does dim ffordd union i agor y trydydd llygad, ond cred rhai y gellir ei wneud trwy fyfyrdod, gan ganolbwyntio ar y gofod rhwng yr aeliau.

  Pwy ddarganfyddodd y trydydd llygad?

  Mae'r trydydd llygad yn gysyniad hynafol yn niwylliannau'r Dwyrain, ond fe'i cysylltwyd gyntaf â'r chwarren pineal yn y 19eg ganrif gan Madame Blavatsky.

  Sut mae'n teimlo pan fydd y trydydd llygad yn agor?

  Mae yna wahanol adroddiadau am sut mae rhywun yn profi agoriad y trydydd llygad. Mae rhai pobl yn dweud ei fod yn teimlo fel ffrwydrad neu ddeffroad. Rhai geiriau eraill a ddefnyddir i ddisgrifio'r profiad hwn yw implosion, cyrraedd, torri trwodd, a hyd yn oed goleuedigaeth.

  Yn Gryno

  Mae llawer yn credu bod deffroad y trydydd llygad yn cynyddu eich greddfol, craff, a galluoedd ysbrydol. Oherwydd hyn, mae arferion fel iachâd grisial, ioga, a myfyrdod yn cael eu gwneud yn y gobaith o ddadflocio'r chakra. Er nad oes llawer o ymchwil i gefnogi'r honiadau hyn, mae llawer yn dal yn obeithiol y gallai gwyddoniaeth fodern ddadgodio dirgelwch y trydydd llygad.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.